NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 10955386


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Obszary chronionego krajobrazu


OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

znajdujące się na obszarze działania Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki"

LOKALNIE   JEDLIŃSK   PRZYSUCHA   WIENIAWA   PRZYTYK


Przytyk

Na terenie gminy Przytyk system przyrodniczy budują obszary o znaczeniu regionalnym i lokalnym.

Tereny systemu przyrodniczego o znaczeniu regionalnym:

 • korytarz ekologiczny rzeki Radomki - łączy obszar węzłowy o znaczeniu krajowym, tj. Obszar Krajobrazu Chronionego "Lasy przysusko- szydłowieckie" z obszarem węzłowym o znaczeniu międzynarodowym doliny rzeki Wisły poprzez obszar węzłowy o znaczeniu krajowym, tj. Puszczę Kozienicką (Kozienicki Park Krajobrazowy). Korytarz Radomki pełni ważna funkcję przewietrzenia terenu (przebiega z południowego zachodu na północny wschód). Na obszarze gminy Przytyk do Radomki wpadają: Dobrzyca, Ślepotka, Wiązownica i kilka dopływów bez nazwy. Rzeka naturalnie meandrująca jest częściowo uregulowana, posiada odcięte starorzecza z wodą i zarastające oraz wyspy. W korytarzu Radomki występują 2 korytarze stawów hodowlanych w: Przytyku i Oblasie na Dobrzycy. Niezwykle cennymi bioelementami korytarza są ekosystemy szuwarowo- torfowiskowe, łąkowo- pastwiskowe, zadrzewienia przywodne i kępowe, kompleksy leśne z grupą lasów wodochronnych i położonych w odległości do 10 km od granicy Radomia oraz 7 użytków ekologicznych. Walory przyrodniczo- krajobrazowe tworzy bogata rzeźba terenu, mozaika przyrody i agrocenoza, zróżnicowana roślinność, wokół której istnieją drzewa kwalifikuje się do uznania za pomniki przyrody. Naturalne uwarunkowania przyrodnicze zostały w istotny sposób przekształcone w wyniku budowy zbiornika wodnego "Domaniów": zamiana ekosystemów łąkowych, polowych i leśnych na ekosystem wodny, abrazja, podatność na eutrofizację, zubożenie pierwotnego zróżnicowania naturalnych siedlisk przyrodniczych
 • korytarz ekologiczny rzeki Wiązownicy
  Wiązownica jest lewym dopływem Radomki. Łączy węzłowy obszar o znaczeniu krajowym, tj. Obszar Krajobrazu Chronionego "Lasy przysusko- szydłowieckie" z elementem systemu przyrodniczego rangi regionalnej, tj. korytarzem rzeki Radomki. Wiązownica jest uregulowana, w jej dolinie występuje gęsta sieć rowów melioracyjnych. Wzdłuż rzeki usytuowane są ekosystemy łąkowo- pastwiskowe, zbiorniki szuwarowo- torfowiskowe oraz torfowiska wypełnione wodą (w zachodniej części gminy). Ciekawymi obiektami przyrodniczo- krajobrazowymi są wydmy porośnięte lasami na terenach położonych w okolicach miejscowości Wrzosów.
 • obszar węzłowy węzła hydrologicznego dopływów środkowej Radomki, tj. Szabasówki i Jabłonicy
  Obszar ten zajmuje niewielki teren gminy Przytyk w jej południowo- zachodniej części (największy areał znajduje się w gminie Wieniawa).
  Za pośrednictwem korytarzy ekologicznych różnej rangi łączy się z obszarem węzłowym lasów przysusko- szydłowieckich, a następnie poprzez korytarz rzeki Oronki z obszarem węzłowym o znaczeniu regionalnym "Iłża- Makowiec". Fragment węzła w obrębie gminy Przytyk charakteryzuje się dużym stopniem zróżnicowania pod względem biotycznym i abiotycznym, występuje tu wysoczyzna pokryta w znacznej większości piaskami przybierającymi nierzadko formy wydm.
  Urozmaicona rzeźba terenu, mozaika pół, lasów i wilgotnych zbiorowisk ekosystemów łąkowo- pastwiskowych tworzą malowniczy krajobraz.

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.