finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Formularze wniosków

 

Operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  

Wskazówki do formularzy wniosków – otwórz

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z – otwórz 
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

(wersja 4z)otwórz

3. Biznesplan  (wersja 4z)  

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) – otwórz
 • Biznesplan (inkubator) – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 4z)

 • Oświadczenie (.pdf) – otwórz
 • Oświadczenie (.excel) – otwórz

5. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy:

(wersja 8z) obowiązuje od 21 maja 2021 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 5 – informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – otwórz
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – otwórz
 • Załącznik nr 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa – otwórz
 • Załącznik nr 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa – otwórz
 • Załącznik nr 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

(wersja 7z) obowiązuje od 11 czerwca 2018 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 5 – informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz 

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy otwórz

Wniosek o zaliczkę  wersja obowiązująca od 27 marca 2019 r. otwórz

Instrukcja do wniosku – otwórz

Wzór gwarancji zaliczkowej – otwórz

Rejestr Upoważnionych Gwarantów (RUG) – otwórz   

7. Umowa o przyznanie pomocy następcy prawnemu dotychczasowego beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części dotychczasowego beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części dotychczasowego beneficjenta określającej warunki kontynuowania realizacji operacji w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – otwórz

8. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

9. Formularz wniosku o płatność

(wersja 4z) obowiązuje od 6.06.2019 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

(wersja 4z) obowiązuje od 6.06.2019 r. – otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz

Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy

Wskazówki do formularzy wniosków – otwórz

(wersja 4z) – obowiązuje

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 4z – otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

(wersja 4z) – otwórz

3. Biznesplan (wersja 4z)

 • Biznesplan (*.pdf) – otwórz 
 • Biznesplan (*.docx) – otwórz 
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – otwórz

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy 5z (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 Biznesplan (*.pdf)otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz
 • Załącznik 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowyotwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowejotwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych –  otwórz    
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz  

5. Formularz wniosku o płatność

(wersja 4z) obowiązuje od 6.06.2019 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – otwórz

6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

(wersja 4z) obowiązuje od 6.06.2019 r.

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

 

Operacje w zakresie projektów grantowych

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (*.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika „Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji” (*.pdf) – otwórz 

2. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf)- otwórz  

3. Formularz wniosku o płatność

(wersja 5z) obowiązuje od 8 maja 2020 r.

 • Wniosek o płatność v 5z (.xls) – otwórz
 • Wniosek o płatność v 5z (.pdf) – otwórz

4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content