finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Władze Stowarzyszenia

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

 

Strukturę organizacyjną w stowarzyszeniu „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania (LGD) regulują zapisy Statutu stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Rada,
  4. Komisja Rewizyjna.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady.
 3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.

§17

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku braku wymaganej liczby członków na Walnym Zebraniu, Zarząd zwołuje następne Walne Zebranie w terminie 30min. od zamknięcia obrad Walnego Zebrania z powodu braku wymaganej liczby osób. W takimp rzypadku Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów osób biorących udział w Walnym Zebraniu.

§18

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków pisemnie , co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
 3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  1. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
  2. ustalanie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
  3. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu ,
  4. wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR,
  6. udzielanie absolutorium Zarządowi,
  7. uchwalanie Statutu i jego zmian,
  8. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  10. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
  11. opiniowanie projektu LSR opracowanego przez Zarząd,
 5. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos.

§19

 1. Rada może składać się od 12 do 15 członków w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza
 2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele trzech sektorów tj. :społecznego, gospodarczego i publicznego.
 3. Rada w co najmniej 50% składa się z podmiotów – przedstawicieli sektorów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet z zastrzeżeniem, że na etapie podejmowania decyzji o przyznaniu środków finansowych dla projektów złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.
 4. Do kompetencji Rady należy:
  1. Wybór projektów i operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013 które mają być realizowane w ramach LSR
  2. Ustalenie kwoty wsparcia
  3. Ustalenie Regulaminu Rady.
 5. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracownikiem Stowarzyszenia.

§20

 1. Zarząd może składać się z 5 do 10 członków zarządu w osobach Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
  3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  4. powoływanie w miarę potrzeb zespołów problemowych i terytorialnych,
  5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  7. opracowywanie, przyjmowanie i aktualizacja (wprowadzanie zmian ) LSR,
  8. realizacja LSR ,
  9. przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie składanym na podstawie przepisów PROW,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
  11. powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,
  12. ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
  13. ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub z upoważnienia Zarządu dwóch członków Zarządu łącznie.

§21

Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi.

§22

 1. Komisja Rewizyjna może składać się z 3 do 5 członków komisji w osobach Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Komisji wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
  4. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§23

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 ust.1 pkt b, c, d w czasie trwania kadencji tych władz uniemożliwiającą ich pracę , Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

1. Nowek Cezary – PREZES ZARZĄDU

2. Biesiadecka Marianna – WICEPREZES ZARZĄDU

3. Gryzek Agnieszka – WICEPREZES ZARZĄDU

4. Kwaśniewski Jerzy – CZŁONEK ZARZĄDU

5. Kwiecień Anna – CZŁONEK ZARZĄDU

6. Pełka Weronika – CZŁONEK ZARZĄDU

7. Kowalczyk Magdalena – CZŁONEK ZARZĄDU

 

Rada Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

L.p. Nazwisko i imię / imiona członka organu decyzyjnego LGD Członek organu decyzyjnego LGD jest przedstawicielem grup interesu/sektorów Pełniona funkcja
1. Wołczyński Dariusz publicznego PRZEWODNICZĄCY RADY
2. Matlakiewicz Tomasz publicznego WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
3. Dziewierz Kamil publicznego CZŁONEK RADY
4. Sobczak Krzysztof publicznego CZŁONEK RADY
5. Markowska-Bzducha Ewa publicznego CZŁONEK RADY
6. Margas Leszek publicznego CZŁONEK RADY
7. Grudziecka Agata publicznego CZŁONEK RADY
8. Jakubczyk Mariusz gospodarczego CZŁONEK RADY
9. Brzezińska Ewa gospodarczego CZŁONEK RADY
10. Pysiak Wojciech gospodarczego CZŁONEK RADY
11. Rogulska Ewa gospodarczy CZŁONEK RADY
12. Szerszeń Mariola społecznego SEKRETARZ RADY
13. Czubak Agnieszka społecznego CZŁONEK RADY
14. Połczyńska Grażyna społecznego CZŁONEK RADY
15. Dzik Ryszard społecznego CZŁONEK RADY

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

1. Żuchowska Danuta – PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

2. Młynarczyk Anna – WICEPRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

3. Walczak Grzegorz – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content