NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11162852


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Obszary chronionego krajobrazu


OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

znajdujące się na obszarze działania Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki"

LOKALNIE   JEDLIŃSK   PRZYSUCHA   WIENIAWA   PRZYTYK


Przysucha

Na terenie Gminy Przysucha występują: rezerwaty przyrody i obszary krajobrazu chronionego. Innymi formami ochrony indywidualnej są zespoły przyrodniczo krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i pomniki przyrody.

Ważniejsze z nich, to:

  • Rezerwat "Puszcza u źródeł Radomki" - Lasy Przysuskie zwane również Puszczą Rozwadowską stanowią duży kompleks leśny w obrębie Garbu Gielniowskiego. W drzewostanie obok sosen występują dorodne jodły, dęby, buki i graby, których wiek dochodzi do 140 lat. W tych dziewiczych lasach znajdują się źródła jednej z iększych rzek regionu - rzeki Radomki. Teren ten objęty jest ochroną jako rezerwat przyrody "Puszcza u źródeł Radomki" o pow. 74,03 ha, utworzony w 1978 r., w celu ochrony wielogatunkowych drzewostanów o charakterze naturalnym, ze znacznym udziałem jodły, buku i dębu, rosnących w najbardziej wysuniętym na północ kompleksie leśnym dawnej Puszczy Świętokrzyskiej. Cechą charakterystyczną tego terenu jest zbliżony do naturalnego charakter lsu, gęsty podszyt i skąpe runo. W pobliżu rezerwatu znajdują się stawy "Huta" w dolinie rzeki Radomki przyciągające ptaki wodne i błotne. Znajduje się tu również wiele wąwozów, rozlewisk wodnych, źródlisk, pagórków oraz pozostałości po kopalniach rudy.
  • Obszar krajobrazu Chronionego "Lasy przysusko-szydłowieckie" obejmujący swym zasięgiem łącznie sześć gmin powiatów Przysucha i Szydłowiec. Obszar chronionego krajobrazu utworzony w 1983 roku. Obejmuje kompleks lasów Puszczy Rozwadowskiej i Świętokrzyskiej o pow. 43 580 ha. W obrębie obszaru znajdują się 3 rezerwaty przyrody, 32 pomniki przyrody (drzewa) oraz 2 parki zabytkowe. Jest to obszar porośnięty w znacznym stopniu lasami mieszanymi z jodłą, świerkiem, brzozą i bukiem oraz licznymi źródliskami i małymi ciekami wodnymi. Obszar ten jest słabo poznany pod względem przyrodniczym. Kompleksy leśne tworzą w dużej mierze mieszane starodrzewia z dużą ilością śródleśnych torfowisk. Stosunkowo najlepiej poznana jest na tym terenie ornitofauna. Z ciekawszych gatunków ptaków występują: cietrzewie, jarząbki, bociany czarne, orły bieliki. Faunę ssaków reprezentują liczne gatunki zwierząt łownych. Często spotykamy tu również koszatki i popielice. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, licznymi strumykami ze źródliskami
  • Obszar Krajobrazu Chronionego "Dolina rzeki Radomki" -stanowi ważny, naturalny korytarz ekologiczny łączący obszary węzłów ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym tj. Świętokrzyskiego z Doliną Środkowej Wisły oraz kompleksem Puszczy Kozienickiej stanowiący według Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET obszar węzłowy o znaczeniu krajowym. Obszar ten w części północnej pokrywa się ze strefą krajobrazu chronionego wokół zbiornika wodnego "Domaniów" obejmując m.in. duży kompleks leśny w okolicach Kalenia, dodatkowo oprócz doliny Radomki i licznych dodatkowych cieków wodnych występuje tu mozaika malowniczych powierzchni leśnych, zadrzewień i zakrzewień to obszar Krajobrazu Chronionego z pojedynczymi formami przyrody żywej i nieożywionej i z licznymi pomnikami przyrody;
  • Podlesie - rezerwat przyrody utworzony w 1989 r. Ochroną objęte zostały częściowo fragmenty zbiorowisk jodłowych i lasów wielogatunkowych z przewagą lub domieszką jodły oraz ślady działalności górniczej związanej z wydobywaniem rudy żelaza.

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.