finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Plan włączenia społeczności w zakresie budowania LSR

lokalna strategia rozwoju

HARMONOGRAM PRACY NAD PRZYGOTOWANIEM LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „RAZEM DLA RADOMKI” Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI LOKLNEJ

 • Analiza stanu bieżącego, wyników ewaluacji LSR 2007 – 2013 z lat 2012 i 2015, danych statystycznych GUS, danych pochodzących z Gmin – członków LGD, danych Biura LGD, przeprowadzona w Biurze LGD, a mająca na celu przygotowanie materiału wyjściowego do przyszłej LSR 2014 – 2020.
 • Wybór zespołu koordynującego prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.
 • Zespół projektowy pod przewodnictwem Prezesa Zarządu (sprawującego nadzór nad przebiegiem prac) składający się z: członków Zarządu LGD, pracowników Biura LGD, aktywnych reprezentantów Gmin – członków LGD lub reprezentantów sektora społecznego i gospodarczego – tzn. lokalnych liderów środowiska wiejskiego (10 osób) odpowiedzialny będzie za koordynację działań w terenie, opracowanie materiałów informacyjnych, szkoleniowych i warsztatowych, gromadzenie dokumentacji wykorzystywanej do opracowania Strategii. Zadaniem zespołu będzie informowanie, organizowanie, animowanie spotkań i warsztatów ze społecznością lokalną i przedstawicielami wszystkich sektorów społecznych zmierzających do opracowania dokumentu w sposób partnerski. Zespół odpowiedzialny będzie za opracownie dokumentacji „dodatkowej” powstałej w trakcie prac przygotowawczych stanowiących materiał roboczy do przyszłej Strategii. Miejscem przechowywani całej dokumentacji związanej z pracami nad LSR będzie Biuro LGD w Radomiu. W trakcie pierwszego posiedzenie zespołu koordynującego opracowana zostanie analiza społeczno – gospodarcza obszaru na podstawie danych zastanych (w oparciu o dane statyczne, dane dostępne w Biurze LGD, dane gmin) oraz zaplanowany podział zadań i szczegóły spotkań z mieszkańcami gmin z terenu LGD. Odbędą się min. 4 posiedzenia Zespołu projektowego.
 • Spotkania z mieszkańcami Gmin – członków LGD (po jednym otwartym spotkaniu informacyjnym w każdej gminie) . W trakcie pierwszych spotkań uczestnikom zostaną przedstawione założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie LEADERa. Przeprowadzona zostanie także ankieta dotycząca oczekiwań mieszkańców względem założeń Lokalnej Strategii Rozwoju. Ankieta zawierać będzie elementy SWOTu. Wyniki ankiet pozwolą wyszczególnić obszary priorytetowe, w których ankietowani widzą największą szansę/zagrożenia/mocne strony/słabe strony obszaru LGD. W trakcie spotkań wyłonione zostaną aktywne osoby zainteresowane tematami istotnymi z punktu widzenia PROW, LGD i przyszłej strategii tj. przestrzeń publiczna, rozwój przedsiębiorczości, rozwój społeczeństwa obywatelskiego (NGO), kultura, edukacja, produkty lokalne. Osoby te będą tworzyć zespoły warsztatowe opracowujące załażenia tematyczne do Strategii (przyszłe cele i przedsięwzięcia) – tzw. grupy przedstawicielskie. Liderzy – członkowie Zespołu projektowego przeprowadzą kontynuację badania ankietowego na terenie każdej z gmin-członków LGD. Łącznie w ramach otwartych spotkań informacyjnych i w wyniku działalności członków zespołu projektowego przeakietowanych zostanie nie mniej niż 40 osób z każdej z gmin reprezentujących wszystkie grupy społeczne
 • Warsztaty dla liderów – ustalenie najważniejszych zadań, które powinny zostać określone w LSR, a dotyczą
  • z obszaru przestrzeń publiczna – rozwoju infrastruktury publicznej, kulturalnej, społecznej, turystycznej, kwestie priorytetowe dla całego obszaru LGD, kryteria jakie powinny być stosowane przy ocenie operacji, założenia procedury wyboru projektów przez Radę LGD w ramach tego obszaru tematycznego;
  • z obszaru przedsiębiorczość – metod wsparcia osób fizycznych chcących prowadzić dzielność gospodarcza pozarolniczą, wsparcie rozwoju firm z sektora MMSP, rozwój funkcjonalności Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (WIR) działającego od maja 2015r. w ramach LGD „Razem dla Radomki”, kryteria jakie powinny być stosowane przy ocenie operacji, założenia procedury wyboru projektów przez Radę LGD w ramach tego obszaru tematycznego;
  • z obszaru społeczeństwo obywatelskie, kultura, edukacja – rozwoju funkcji społeczno – kulturalnej wsi, wzmocnienie oferty edukacji – zwłaszcza pozaformalnej, integracja społeczna i wsparcie grup defaworyzowanych, rozwój funkcjonalności Inkubatora NGO działającego od października 2013r. w ramach LGD „Razem dla Radomki”, kryteria jakie powinny być stosowane przy ocenie operacji, założenia procedury wyboru projektów przez Radę LGD w ramach tego obszaru tematycznego;
  • z obszaru rozwój produktów lokalnych – wsparcie wielosektorowe: lokalne władze samorządowe, rolnicy, przedsiębiorcy, NGO na rzecz promocji i rozwoju rynku produktów lokalnych z terenu LGD „Razem dla Radomki”, kryteria jakie powinny być stosowane przy ocenie operacji, założenia procedury wyboru projektów przez Radę LGD w ramach tego obszaru tematycznego;
 • Wyniki spotkań zespołów warsztatowych posłużą Zespołowi projektowemu do opracowania logiki interwencji LSR, ostateczne sformułowanie celów i przedsięwzięć oraz dobór odpowiednich wskaźników realizacji Strategii, wstępne opracowanie kryteriów jakie będą stosowane przy ocenie operacji, założenia procedur wyboru projektów przez Radę LGD.
 • Wyniki prac Zespołu projektowego będą przekazywane członkom zespołów warsztatowych oraz publikowane na stronach internetowych LGD (w formie informacji dziennej, baneru informacyjnego, osobnej podzakłądki) tak by jak najszersze grono odbiorców miało możliwość wypowiedzieć się w formie mailowej – opracowany zostanie przez Zespół projektowy formularz uwag do LSR – na materiał roboczy LSR.
 • Po zebraniu wszystkich uwag zgłoszonych przez osoby/instytucja staną się one tematem kolejnego spotkania Zespołu projektowego, którego zdaniem będzie analiza zgłoszonych postulatów zmian/uzupełnień dokumentu i ewentualne ich wprowadzenie do Strategii.
 • Kontynuując prace Zespołu projektowego przygotowane zostaną kolejne elementy dokumentu m.in. plan komunikacji ze społecznością lokalną, opracowany zostanie budżet LSR.
 • Wersja robocza strategii przygotowanej w sposób wskazany w „Podręczniku …” zostanie zmieszczona na stronie internetowej LGD jako materiał do otwartej dyskusji społeczności lokalnej. Mailowo do Członków LGD, Partnerów LGD, firm / instytucji z terenu działania LGD, NGO współpracujących z LGD zostaną skierowane zaproszenia do zapoznania się z treścią dokumentu i dalszego zgłaszania ewentualnych uwag
 • Wersja robocza Strategii wraz z dokumentacją powstała w trakcie prac nad dokumentem będzie przedstawiona w Biurze LGD do wglądu osobom/ instytucjom, które będą chciały przedstawić dodatkową opinię na temat jej zawartości merytorycznej.
 • Przedstawienie projekt LSR na Walnym Zebraniu Członków LGD jako dokument wydrukowany do wglądu oraz w formie prezentacji wyciągu kluczowych informacji zamieszczonych w Strategii .
  M. Złożenie wniosku o wybór LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content