finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Analiza obszaru

analiza obszaru

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną analizą społeczno – gospodarczą obszaru LGD „Razem dla Radomki” dla gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew.

Pobierz raport (pdf, 920 KB)

Powyższa Analiza posłużyć ma do opracowania tzw. analizy SWOT.

Analiza SWOT jest podsumowaniem mocnych i słabych stron obszaru LGD wynikających z uwarunkowań wewnętrznych oraz szans i zagrożeń zdeterminowanych w dużej mierze przez czynniki zewnętrzne.

Przedstawiamy Państwu wstępną analizę SWOT przygotowaną w oparciu o propozycje przesłane do Biura LGD przez mieszkańców obszaru LGD Razem dla Radomki.

Materiał ten jest na bieżąco aktualizowany o informacje przesłane przez osoby zainteresowane udziałem w procesie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Analiza obszaru i analiza SWOT będzie uzupełniana o wnioski i opinie opracowane w trakcie spotkań z mieszkańcami obszaru LGD.

Zachęcamy do przesyłania (drogą milową: zarzad@razemdlaradomki.pl) własnych propozycji.

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
Bliskie sąsiedztwo Ośrodka Miejskiego – Radom Migracja ludzi w związku z rozpoczętą edukacją ponadgimanzjalną lub podjętą pracą do miasta
Dobrze rozwinięta infrastruktura dróg krajowych i wojewódzkich łącząca centra wsi z głównymi trasami tranzytowymi (drogi wojewódzkie) Niewydolna infrastruktura drogowa gminna prowadząca do ośrodków kultury, edukacji i integracji
Brak uciążliwego przemysłu zanieczyszczającego środowisko naturalne Krótki okres trwania sezonu turystycznego, słabość oferty przedłużającej sezon turystyczny
Mikro i Małe Przedsiębiorstwa (MMP) dominujących sektorem w lokalnej gospodarce Niestabilna sytuacja na rynku pracy i mono-branżowością sektora MMŚP (głównie prosta działalność usługowa i handlowa) przy braku działalności produkcyjnej i przetwórstwa
Aktywne MMP w pozyskiwaniu zewnętrznych środków krajowych i unijnych na rozwój działalności gospodarczej i wsparcie zatrudnienia Brak lokalnych Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) wspierające finansowo i organizacyjnie przedsiębiorców
Wzrost liczba mieszkańców gmin okołoradomskich Brak wykorzystanego potencjału społecznego (w sferze kultury, gospodarki, edukacji)
Wysoka atrakcyjność turystyczna w tym dobre warunki do uprawiania sportów wodnych, istnienie szlaków pieszo-rowerowych, szlaków historycznych, miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym i historycznym Niska kreatywność mieszkańców, aktywność i przedsiębiorczość skoncentrowana na prostych usługach turystycznych (np.. weekendowy wynajm pokoi)
Dostępność taniej i licznej siły roboczej Niskie kwalifikacje zawodowe mieszkańców wsi
Zasoby i korzystne warunki dla rozwoju energetyki odnawialnej (wiatr, fotowoltaika ) Brak koordynacji (aktywnej polityki) przy aktywizacji społecznej i pobudzaniu przedsiębiorczości w oparciu o współpracę różnych instytucji (m.in. w oparciu o środki zewnętrzne)
Atrakcyjność osiedleńcza, w szczególności gmin okołoradomskich Brak zintegrowania ludności osadniczej z lokalną społecznością (wsie „sypialnią” dla miasta Radomia, Przysuchy)
Dobrze rozbudowana sieć szkół, relatywnie dobre wyposażenie placówek szkolnych Niski przyrost naturalny
Liczne i dobrze wyposażone placówki integracyjne – świetlice wiejskie, domy ludowe itp. Zróżnicowanie terytorialne w dostępie do infrastruktury społecznej oraz nieatrakcyjność oferty społeczno – kulturalno – edukacyjnej dla osób w wieku 50 +
Duża liczba organizacji społecznych Brak reprezentatywności NGO w samorządach lokalnych, brak elementów wspólnych integrujących lokalne NGO
Duża liczba nowopowstałych obiektów integracji społecznej (domy ludowe, świetlice wiejskie) i rekreacyjnych (boiska, place zabaw) Niedostatecznie wykorzystana infrastruktura integracyjno – społęczna i rekreacyjna w kontekście potrzeb społecznych (brak ciekawych ofert, sezonowość działań obiektów )
Dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna w zakresie ochrony środowiska (wodociągi, kanalizacja) Brak zintegrowanych działań, strategii służących ochronie środowiska naturalnego.
Potencjał społeczny, przewaga liczby mieszkańców w wieku przedproduckyjnym nad osobami w wieku poprodukcyjnym Niska jakość kształcenia zawodowego i niedostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy
Rolnictwo specjalistyczne (warzywnictwo i ogrodnictwo) jako ważny sektor gospodarki lokalnej Zaawansowany wiek osób związanych z rolnictwem, rozdrobnienie gospodarcze
Zdefiniowane produkty lokalne Brak lokalnego przetwórstwa owoców i warzyw

SZANSE ZAGROŻENIA
Wzrost udziału liczby osób korzystających z ofert edukacyjnych i kulturalnych w wiejskich ośrodkach Niska jakość ofert ośrodków społeczno – kulturalnych, brak animatorów kultury
Niska absorpcja środków zewnętrznych przez instytucje kultury
Nowe inwestycje związane z ROF Zwiększenie zanieczyszczenia środowiska wzw z nadmiernym inwestycjami
Rozwój funkcji turystycznej regionu (turystyka weekendowa, tranzytowa) Spadek zainteresowania ofertą turystyczną przy wzroście konkurencyjności branży turystycznej (turystyka zagraniczna, turystyka zdrowotna itp..)
Powstanie nowych miejsc pracy związanych z działalnością pozarolniczą Zmiany prawne zniechęcające do tworzenia stałych etatowych miejsc pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej na tzw. „dużym ZUSie”
Rozwój sektora MMS na wisach Mała aktywność przedsiębiorcza lokalnej społeczności (mała liczba trwałych inicjatyw w zakresie samozatrudnienia)
Planowane nowe inwestycje w branży OZE (przekładające się na bezpieczeństwo energetyczne oraz na rynek pracy) Opór społeczny odnośnie montażu instalacji OZE, niejasność przepisów prawnych
Rozwój przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług opiekuńczych Wzmacnianie się niekorzystnych trendów demograficznych rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym, niespójności i niestabilność prawna odnosząca się do dzielności placówek opiekuńczych
Ułatwienia dla podejmowania i rozwijania przedsiębiorczości oraz inwestowania. Niestabilność polskiego systemu prawnego dot. działalności gospodarczej MMP
Rozwiązania regulacyjne wzmacniające zaangażowanie NGO?s w realizowanie usług publicznych oraz ich rolę w ramach współpracy międzysektorowej (w relacjach z samorządami terytorialnymi oraz sektorem biznesu) Brak stabilizacji instytucjonalnej, finansowej dla III sektora
Bogaty dorobek kulturalny wsi Konieczność konfrontacji oferty ośrodków kulturalnych z obszarów wiejskich z ofertą kulturalną miasta.
Rozwój osadnictwa na wsiach Alienacja dzielnic zamieszkałych przez osoby zawodowo związane z obszarami miast
Dostępność do licznych szkół średnich i wyższych w Radomiu Zwiększenie migracji zarobkowej absolwentów do większych ośrodków miejskich
Rozwój wielofunkcyjnego rolnictwa Trwający proces odralniania gruntów ornych z przeinaczeniem na cele osadnicze, zanieczyszczenie środowiska
Wzrost świadomości konsumentów odnośnie zdrowych produktów Bariery prawne i organizacyjne we wprowadzeniu produktów lokalnych na rynek ponadloklany

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content