finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2024 – I kwartał

Styczeń

W dniu 04.01.2024 Prezes LGD „Razem dla Radomki” pan Cezary Nowek uczestniczył w spotkaniu on-line w posiedzeniu Polskiej Sieci Lokanych Grup Działania.

W dniu 08.01.2024 Prezes LGD „Razem dla Radomki” pan Cezary Nowek przekazał społeczności uczniowskiej w Przytyku drukarkę kolorową A3. Nagroda ufundowana przez LGD Razem dla Radomki w postaci drukarki, to efekt pozytywnej oceny nadesłanych prac uczniowskich w konkursie na temat ochrony środowiska pn. Świat za 50 lat. Zadanie publiczne pn. „Czyste powietrze w Dolinie Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 09.01.2024 Prezes LGD „Razem dla Radomki” pan Cezary Nowek przekazał społeczności uczniowskiej szkoły w Wierzchowinach drukarkę kolorową A3. Nagroda ufundowana przez LGD Razem dla Radomki w postaci drukarki to efekt pozytywnej oceny nadesłanych prac uczniowskich w konkursie na temat ochrony środowiska pn. Świat za 50 lat. Zadanie publiczne pn. „Czyste powietrze w Dolinie Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 11.01.2024 pracownicy LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyli w szkoleniu on-line w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, zorganizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

W dniu 12.01.2024 Prezes LGD „Razem dla Radomki” pan Cezary Nowek  uczestniczył w Przytyku w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Radomka w skład którego wchodzą przedstawiciele LGD.

W dniu 17.01.2024  Prezes LGD „Razem dla Radomki” pan Cezary Nowek przekazał społeczności uczniowskiej w Starych Zawadach drukarkę kolorową A3. To kolejna nagroda ufundowana przez LGD Razem dla Radomki w postaci drukarki, jest to efekt pozytywnej oceny nadesłanych prac uczniowskich w konkursie na temat ochrony środowiska pn. Świat za 50 lat. Zadanie publiczne pn. „Czyste powietrze w Dolinie Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 24.01.2024 w Bibliotece w Wieniawie odbyło się posiedzenie zarządu LGD „Razem dla Radomki”, któremu przewodniczył prezes pan Cezary Nowek. Na posiedzeniu podjęto uchwały dotyczące wysokości składek członkowskich, oraz weryfikacji listy członków.

W dniu 30.01.2024 odbyła się  Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Przytyku z okazji odzyskania przez Przytyk praw miejskich, w której uczestniczył Prezes LGD „Razem dla Radomki” pan Cezary Nowek i odebrał pamiątkowy medal.

W dniach 31.01-01.02.2024 Prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek uczestniczył w formule on-line w III kongresie ESG. Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa były przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum uwagi postawiono sprawy społeczne, a więc „S” w ESG. Natomiast „E” i „G, czyli sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym –analizowano przez pryzmat zmian społecznych.

Luty

W dniu 01.02.2024 Prezes LGD „Razem dla Radomki” pan Cezary Nowek na zaproszenie dyrektora pana Romana Wójcika uczestniczył w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach w spotkaniu ze społecznością lokalną reprezentując LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 05.02.2024 Prezes LGD „Razem dla Radomki” pan Cezary Nowek  podpisał w Departamencie Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie aneks do II etapu projektu współpracy 19.3 Lokalne Atrakcje Kulinarne.

W dniu 06.02.2024 Przeprowadzone z miesiącu lutym warsztaty, w których wzięli udział pracownicy LGD zostały poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem nowych mediów, bezpłatnych programów graficznych i sztucznej inteligencji w codziennej pracy naszego Stowarzyszenia, tak aby w jeszcze efektywniejszy sposób nie tylko realizować obecne działania, ale kreować nowe projekty i inicjatywy.

Warsztaty przeprowadziła dla nas Pani Alicja Gryz-Wasil – Kierownik Pracownia Nowych Mediów – instytucji tworzącej Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu. Pani Alicja nie tylko przedstawiła nam dziś specyfikę pracy Pracowni, ale i przeprowadziła warsztaty, prezentując nam wiele programów komputerowych do wykorzystania na co dzień w twórczej pracy naszego Stowarzyszenia .

W dniu 07.02.2024 Prezes LGD „Razem dla Radomki” pan Cezary Nowek  uczestniczył w posiedzeniu Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie.

W dniu 08.02.2024 pracownicy LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyli w formule on-line w spotkaniu lokalnych grup działania zorganizowanym przez Polską Sieć LGD.

W dniu 07.02.2024 Prezes LGD „Razem dla Radomki” pan Cezary Nowek  uczestniczył w jubileuszu 15 lecia Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”. Prezes LGD Cezary Adam Nowek, podziękował Pani Prezes Irenie Bielawskiej na efektywne działania na rzecz rozwoju Ziemi Kozienickiej i współpracę w zakresie mazowieckich lokalnych grup działania. Życzył sukcesów i pomyślności w nowym okresie programowania 2023 – 2027.

W dniu 13.02.2024 Prezes LGD „Razem dla Radomki” pan Cezary Nowek  uczestniczył w unikatowym wydarzeniu obrzędzie Ścięcia Śmierci podczas Jedlińskich zapustów. Ścięcie Śmierci to unikatowe, plenerowe widowisko, jedyne tego typu w Polsce i w Europie. Swoim rodowodem sięga XVI stulecia i jest nadal kultywowane w Jedlińsku na pamiątkę „prawa miecza”, które Jedlińsk otrzymał przy lokacji miasta w 1530 roku.

W dniu 20.02.2024  Prezes LGD „Razem dla Radomki” pan Cezary Nowek  uczestniczył w Strzałkowie w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Radomka w skład którego wchodzą przedstawiciele LGD – w celu konsultacji działań w 2024 w sektorze publicznym.

W dniu 21.02.2024 pracownicy LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyli w formule on-line w spotkaniu przeprowadzonym przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  Spotkanie poświęcone było omówieniu Wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR oraz kwestii związanych z bieżącym funkcjonowaniem LGD.

W dniu 22.02.2024 na stronie www.razemdlaradomki.pl ukazał się Biuletyn podsumowujący aktywność Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w obszarze realizacji projektu współpracy Kultura Lokalnie: Przestrzeń Inspiracji realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” w partnerstwie z Stowarzyszeniem „Dziedzictwo i Rozwój”, Stowarzyszeniem „Natura i Kultura”, LGD „Ziemi Mińskiej” oraz  przez partnerską Lokalną Grupę Działania z Włoch z regionu Sycylii Gruppo di Azione Locale GAL Etna Sud. Koordynator projektu Arkadiusz Ostrowski. Biuletyn dostępny jest pod adresem:

Format PDF: https://razemdlaradomki.pl/wp-content/uploads/2024/02/biuletyn-KULTURA-LOKALNIE.pdf

Format Online: http://ebook.wdolinieradomki.pl/biuletyn-03-2023/

W dniu 23.02.2024 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wolanowie Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zorganizowało warsztat refleksyjny, którego celem było dokonanie analizy efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu lokalnego, pracownicy i członkowie stowarzyszenia LGD, Beneficjenci i przedsiębiorcy z obszaru gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. Spotkanie przeprowadził Prezes LGD Cezary Nowek, merytorycznie przygotowała Małgorzayta Kopycka pracownik Biura LGD.

W dniu 23.02.2024 w Wolanowie odbyło się posiedzenie zarządu LGD „Razem dla Radomki”, któremu przewodniczył prezes pan Cezary Nowek. Na posiedzeniu podjęto uchwały dotyczące sprawozdania merytorycznego za IV kwartał, aktualizacji LSR, oraz Raportu z monitoringu LSR za 2023 rok.

W dniach 27-28.02.2024 pracownicy Biura LGD wzięli udział w szkoleniu Green Project Manager, GPM-b™ realizowanym przez GPM Global. Szkolenie zrealizowane w ramach projektu współpracy „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Marzec

 W dniu 04.03.2024 Prezes LGD „Razem dla Radomki” pan Cezary Nowek  uczestniczył w Przytyku w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Radomka w skład którego wchodzą przedstawiciele LGD.

W dniu 04.03.2024 na stronie www.razemdlaradomki.pl ukazał się Biuletyn podsumowujący aktywność Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w obszarze realizacji dwóch projektów współpracy. Pierwszy to: Ekologicznie Lokalnie realizowanego w ramach partnerstwa trzech LGD Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”, Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi, oraz Lokalna Grupa Działania Terras de Olia z Sardynii. Drugi o nazwie Lokalne Atrakcje Kulinarne realizowany w ramach partnerstwa trzech LGD Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”, Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, oraz Laboreckeho obcianskeho zdruzenia Nova Alternativa ze Słowacji. Koordynator projektu Małgorzata Kopycka.

Biuletyn w wersji pdf dostępny jest pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/…/03/biuletyn-lak-i-el-.pdf

Biuletyn w wersji online dostępny jest pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/biuletyn-02-2024/

W dniu 04.03.2024 odbyły się pierwsze z cyklu „Dary Natury” zajęcia fitness w RuszDoope.pl które poprowadziła Justyna Snarska, była analiza składu ciała, były też zajęcia warsztatowe z doradcą żywieniowym Arkadiuszem Krzemińskim w temacie „Podstawowe produkty, które powinny znaleźć się w codziennym jadłospisie” – było mnóstwo pytań i mnóstwo rzeczowych odpowiedzi. Projekt współpracy „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 11.03.2024 odbyły się drugie z cyklu „Dary Natury” zajęcia fitness w RuszDoope.pl, oraz zajęcia warsztatowe z doradcą żywieniowym Arkadiuszem Krzemińskim w temacie Jak czytać etykiety, oraz jakich substancji powinniśmy unikać. Na czym skupić się w doborze produktu w sklepie. Projekt współpracy „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 12.03.2024 na stronie www.razemdlaradomki.pl ukazał się Biuletyn podsumowujący aktywność Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w obszarze realizacji projektu Aktywne i skuteczne mazowieckie organizacje pozarządowe. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Koordynator projektu Arkadiusz Ostrowski Biuletyn pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/biuletyn-02-2023/

W dniu 14.03.2024 LGD „Razem dla Radomki” zaprosiła organizacje pozarządowe i instytucje kultury do udziału w konkursie pn. Akcje proekologiczne w Dolinie Radomki https://razemdlaradomki.pl/konkurs-na-akcje-proekologiczne-w-dolinie-radomki/   Projekt współpracy „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 15.03.2024 Prezes LGD „Razem dla Radomki” pan Cezary Nowek  reprezentował LGD „Razem dla Radomki” w uroczystości wręczenia sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej w Cerekwii.

W dniu 18.03.2024 odbyły się trzecie z cyklu „Dary Natury” zajęcia fitness w RuszDoope.pl, oraz zajęcia warsztatowe z doradcą żywieniowym Arkadiuszem Krzemińskim w temacie Jak zadbać o odporność domowymi metodami. Najskuteczniejsza forma aktywności na poprawę odporności. Projekt współpracy „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 20.03.2024 Prezes LGD „Razem dla Radomki” pan Cezary Nowek  reprezentował LGD „Razem dla Radomki” w uroczystościach obchodów Dnia Patrona w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej.

W dniu 22.03.2024 Prezes LGD „Razem dla Radomki” pan Cezary Nowek  podpisał w Departamencie Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie aneks do II etapu projektu współpracy 19.3 Ekologicznie Lokalnie.

W dniu 25.03.2024 odbyły się czwarte z cyklu „Dary Natury” zajęcia fitness w RuszDoope.pl, oraz zajęcia warsztatowe z doradcą żywieniowym Arkadiuszem Krzemińskim w temacie Podstawowa suplementacja zwiększająca odporność. Rozszerzona suplementacja przeciwko COVID-19. Projekt współpracy „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 29.03.2024 projekt pn. NGO Meetings – Akademia Aktywnych Mazowieckich Organizacji Pozarządowych został wybrany do realizacji przez LGD „Razem dla Radomki” i otrzymał dofinansowanie o wartości 33 800,00 zł. w konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w zakresie realizacji zadań na rzecz organizacji pozarządowych raz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 29.03.2024 pani Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD otrzymała po pozytywnie zdanym egzaminie Certyfikat Green Project Manager, GPM-b™ GPM Global.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content