Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439450


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Wiejski Inkubator Przedsi?biorczo?ci (WIP)


O WIP OFERTA OSI?GNI?CIA FUNDUSZE DLA FIRM PUBLIKACJE LINKI WSPÓ?PRACA


O WIP

Celem Wiejskiego Inkubatora Przedsi?biorczo?ci (WIP) dzia?aj?cego przy Lokalnej Grupie Dzia?ania "Razem dla Radomki" (LGD) jest wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i u?atwienie firmom z terenów wiejskich dost?pu do profesjonalnych us?ug oko?obiznesowych.

WIP ma za zadanie:

  • promowa? i wspiera? przedsi?biorczo?ci w?ród mieszka?ców Gminy: Jedli?sk, Przytyk, Przysucha, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew,
  • stwarza? warunki u?atwiaj?ce powstawanie nowych i rozwój istniej?cych przedsi?biorstw dzi?ki prowadzonemu systemowi szkole? i doradztwu,
  • aktywizowa? lokaln? spo?eczno?ci w celu podejmowania dzia?alno?ci gospodarczej,
  • aktywne przeciwdzia?anie bezrobociu poprzez wszechstronn? pomoc zainteresowanym osobom w tworzeniu przedsi?biorstw (popularyzowa? samozatrudnienie).

Innowacyjno?? WIP polega na jego kompleksowo?ci i dostosowaniu do lokalnych potrzeb spo?eczno?ci wiejskiej.

W ramach Inkubatora nawi?zana zostanie wspó?praca ze wszystkimi lokalnymi i regionalnymi organami, instytucjami, organizacjami w zakresie mo?liwo?ci udzielania wsparcia, pomocy, aktualnych programów, mo?liwo?ci szkole? i samozatrudnienia.

Z oferty Inkubatora skorzysta? mog?:

  • osoby indywidualne zamieszkuj?ce obszar dzia?ania LGD "Razem dla Radomki" planuj?ce rozpocz?? dzia?alno?? gospodarcz? pozarolnicz?;
  • istniej?ce podmioty gospodarcze - firm bez wzgl?du na form? prawn? z obszaru dzia?ania LGD "Razem dla Radomki".

Dzi?ki WIP w jednym miejscu ka?da zainteresowana osoba/firma otrzyma bie??ce i wyczerpuj?ce informacje dotycz?ce mo?liwo?ci rozpocz?cia dzielno?ci gospodarczej lub te? jej rozwini?cia.


O WIP OFERTA OSI?GNI?CIA FUNDUSZE DLA FIRM PUBLIKACJE LINKI WSPÓ?PRACA

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka