finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2011

Styczeń

W dniu 17.01.2011r. rozpoczęto realizacje projektu „Nieakademicka szkoła twórczego pisania”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Akademia Orange. Projekt realizowany był w partnerstwie z Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli i Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. W projekcie uczestniczyło 15 osób – uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w przedziale wiekowym 13 – 18 lat. Dzięki udziałowi w warsztatach z dziennikarstwa telewizyjnego, z zakresu tworzenia videobloga, oraz zajęciom z nowych mediów uczestnicy projektu stworzyli nowoczesną platformę promocyjną literatury w postaci videobloga, na którym przedstawiają przebieg projektu. Uczestnicy projektu animowali również wydarzenia kulturalne w gminie Jedlińsk. W ramach projektu przeprowadzono konkurs „Pamiętnik z okresu dojrzewania” w ramach którego 10 laureatów z pośród 256 uczestników zaproszono na zorganizowane w dniach 27.05-29.05.2011 r. warsztaty literackie z uznanymi literatami i specjalistami z dziedziny nowych mediów.

24.01.2011 r. Uruchomiony został Portal Turystyczny www.wdolinieradomki.pl, w ramach projektu „Zasoby kulturowe w sieci jako promocja lokalnych instytucji kultury w środkach masowego przekazu”. Portal administrowany przez LGD na celu promocję turystyki, jak również dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego Południowego Mazowsza.

W dniach 18, 20, 24, 26, 28.01.2011 r. przedstawiciel LGD uczestniczył w szkoleniu „Zarządzanie witryną internetową i aktualizacja treści w oparciu o CMS” – Szkolenie w ramach programu „Zasoby kulturowe w sieci jako promocja lokalnych instytucji kultury w środkach masowego przekazu”.

W dniu 31.01.2011 r. przedstawiciel LGD uczestniczył w Warsztatach Akademii Orange – Edukacja Kulturalna.

Luty

W dniu 03.02.2011r. odbyło się pierwsze w 2011r. posiedzenie Zarządu stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”.

W dniu 4.02.2011 r. przedstawiciel LGD uczestniczył w szkolenie „Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – zasady przyznawania i rozliczania dotacji”.

Marzec

W dniu dniach 01 – 28.03.2011r. Biuro LGD prowadziło nabór wniosków w ramach działania tzw. „Małe projekty”. Złożono 10 wniosków. Wszystkie wnioski spełniły kryteria dostępu i były przedmiotem oceny przeprowadzonej przez Rade 11.04.2011r.

W dniu 22.03.2011r. w Domu Kultury ul. Radomska 9 Przysucha oraz w dniu 23.03.2011r. w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, ul. Krótka 1 zorganizowana szkolenia z zakresy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 LEADER działanie tzw. „Małe projekty”. W szkoleniach uczestniczyło 29 osób.

Kwiecień

W efekcie przesłanego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY udziału w III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej Agrotravel 2011, LGD „Razem dla Radomki” wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, reprezentantami przedsiębiorców mazowieckich i lokalnych grup działania dysponowała podczas Targów w dniach 15 – 17.04.2011r powierzchnią wystawienniczą i stoiskiem, na którym były prezentowane materiały promujące region radomski i przysuski, ulotki, foldery, publikacje turystyczne, regionalne produkty, oferty usługowe twórców i artystów oraz podmiotów gospodarczych związanych z sektorem turystycznym. Wszystkie tego typu materiały prezentowane podczas imprezy były bezpłatnie udostępniane zwiedzającym.

W dniu 07.04.2011r. odbyło się drugie w 2011r. posiedzenie Zarządu stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”.

W dniu 07.04.2011r. odbyło się pierwsze w 2011r. Walne Zebranie Członków LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 07.04.2011r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady LGD dotyczące zmiany składy członkowskiego organu.

W dniu 19.04.2011r. Gmina Wieniawa podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę na dofinansowanie projektu pn. „TY i JA – integracja rodzin z dysfunkcjami społecznymi z Gminy Wieniawa” – projekt realizowany w partnerstwie z LGD „Razem dla Radomki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.3.

W dniu dniach 18.04 – 13.05.2011r. prowadzono nabór wniosków w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej”. Złożono 13 wniosków. Wszystkie wnioski spełniły kryteria dostępu i były przedmiotem oceny przeprowadzonej przez Radę LGD w dniu 23.05.2011r.

Maj

W dniu 05.05.2011r. w Miejscowości Cerekiew (Gmina Zakrzew) LGD zorganizowała szkolenie z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader. W szkoleniu uczestniczyło 8 osób.

W dniu 06.05.2011r. w Urzędzie Gminy w Przytyku LGD zorganizowała szkolenie z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader. W szkoleniu uczestniczyło 8 osób.

W dniu 28.05.2011 r. LGD „Razem dla Radomki” wspólnie z Komendą Hufca ZHP Radom Powiat Oraz Starostwem Powiatowym w Radomiu zorganizowało uroczystości związane z 100-leciem powstania harcerstwa.

Czerwiec

W dniu 05.06.2011r. LGD współorganizowała 52 Dni Kolbergowskie – Mazowiecki Przegląd Folkloru, jedno z najważniejszych wydarzeń na terenie województwa mazowieckiego, które poświęcone jest twórczości ludowej muzyków wiejskich.

W dniu 06.06.2011r. Gmina i Miasto Przysucha podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę na dofinansowanie projektu pn. „NOWE KWALIFIKACJE – kluczem do pracy”, którego partnerem jest Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

W dniu 08.06.2011r. odbyło się trzecie posiedzenie Rady LGD związane z ponowną ocena 2 wniosków złożonych w ramach konkursu nr V/PROW/2011 (wszczęcie przez Wnioskodawców procedury odwoławczej w stosunku do decyzji Rady podjętych w dniu 23.05.2011r.).

W dniu 09.06.2011r. odbyło się trzecie w 2011r. posiedzenie Zarządu stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”.

W dniu 09.06.2011r ogłoszono konkursu na krótkie filmiki o LGD i obszarze działania LGD. W konkursie przewidziane są nagrody i upominki dla uczestników.

W dniu 12.06.2011r. LGD uczestniczyło w charakterze wystawcy w festynie rodzinny „Rycerze Bogurodzicy” Taczów 2011 Gmina Zakrzew.

W dniach 17.06-18.06.2011 r. LGD współorganizowało wspólnie z Gminą Jedlińsk, Muzeum Witolda Gombrowicza oraz Fundacją Wsola Pomost piknik artystyczny „Apetyt na Gombrowicza”.

Lipiec

W dniach 1 – 3.07.2011r. 11 przedstawicieli LGD uczestniczyło w wyjeździe studyjno – szkoleniowym w ramach którego przeprowadzone spotkanie studyjne z przedstawicielami LGD z województwa małopolskiego – LGD Miechowskie Stowarzyszenie Gmin „JAKSA”.

W dniu 28.07.2011r. decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego Papryka Przytycka została wpisana na listę produktów tradycyjnych.

Sierpień

W dniach 25 – 26.08.2011r. przedstawiciel LGD uczestniczył w III Mazowiecko Lubelskim Kongresie LGD w Zamościu.

W dniu 30.08.2011r. LGD w partnerstwie ze Starostwem Powiatu Radomskiego zorganizowała Konferencję prasową nt. Papryki Przytyckiej jako produktu tradycyjnego.

Wrzesień

W dniu 01.09.2011r. rozpoczęto realizacje partnerskiego projektu „Nowe kwalifikacje – kluczem do pracy” działanie 9.5 PO KL. Miejsce realizacji projektu: Gmina i Miasto Przysucha. Partnerzy: Gmina i Miasto Przysucha i LGD „Razem dla Radomki”. Realizacja szkoleń w zakresie marketingu, przedsiębiorczości wiejskiej i obsługi komputera dla grupy 30 osób. Projekt zakończony zostanie w dniu 30.11.2011r.

W dniu 01.09 – 31.12.2011r. rozpoczęto realizacje partnerskiego projektu „Ty i Ja – integracja rodzin z dysfunkcjami społecznymi z Gminy Wieniawa” działanie PO KL 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Miejsce realizacji projektu: Gmina Wieniawa. Partnerzy: Gmina Wieniawa i LGD „Razem dla Radomki”. Realizacja zajęć dla 60 osób – 30 dzieci w wieku przedszkolnym i 30 rodziców/opiekunów. Projekt zakończony zostanie w dniu 31.12.2011r.

W dniach od 02.09.2011 r. do 19.09.2011 r. na Rynku w Jedlińsku była czynna otwarta wystawa fotograficzna zatytułowana, „Piękno Doliny Radomki”, ukazująca zdjęcia laureatów konkursu fotograficznego z 2010 r.

W dniu 04.09.2011r. LGD uczestniczyła w imprezie lokalnej: Święto Plonów – Turniej Sołectw (gmina Jedlińsk).

W dniu 11.09.2011 r. LGD uczestniczyła w Dożynkach Województwa Mazowieckiego w Wyszkowie. Prowadzono działania promocyjne i informacyjne na autorskim stoisku stowarzyszenia.

W dniu 11.09.2011 r. LGD uczestniczyła w dożynkach Gminy Zakrzew.

W dniu 13.09.2011r. zgłoszono do nagrody im. Bp. Jana Chrapki VIVENTI CARITATE Panią Krystynę Bielawską członkinię komisji rewizyjnej LGD.

W dniach 15 – 16.09.2011 r. przedstawiciel LGD uczestniczył w V Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizowanym w Zegrzu.

W dniach 21 – 22.09.2011r. 2 przedstawicieli LGD uczestniczyło w szkoleniu „Tworzenie współpracy, wdrażanie projektów współpracy oraz programu Leader, tworzenie wskaźników z LSR, instytucje uprawnione do kontrolowania LGD i zakres kontroli” zorganizowanym w Serocku.

W dniu 21.09.2011 r. udostępniono szerszej opinii publicznej „Panoramy sferyczne” obszaru działania LGD.

W dniu 25.09.2011 r. LGD uczestniczyła w Dożynkach Prezydenckich w Spale. Prowadzono działania promocyjne i informacyjne na autorskim stoisku stowarzyszenia.

W dniu 27.09.2011 r. rozstrzygnięto konkursu na filmy promujące obszar LGD „Razem dla Radomki”. Wybrano 3 laureatów nagród głównych oraz przyznano 12 wyróżnień dla pozostałych uczestników konkursu.

28.09.2011 r. – Uruchomiony został portal www.innowacyjnaradomka.pl administrowany przez LGD „Razem dla Radomki”, który promuje innowacyjne rozwiązania, firmy, projekty na terenie gmin tworzących Stowarzyszenie.

W dniu 28.09.2011r. LGD w partnerstwie ze Starostwem Powiatu Radomskiego przeprowadziła konferencję pod hasłem: „Leader jako efektywna metoda pobudzania i finansowania lokalnych inicjatyw i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich”.

W dniu 30.09.2011r. złożono ankietę konkursową LGD do udział w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2011 Grupa „Organizacje i inne podmioty”.

W miesiącu wrześniu LGD jako Lider lub Partner projektowy złożyła 6 wniosków w ramach POKL oraz 1 wniosek w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Fundację Orange.

W miesiącu wrześniu uruchomiono nową stronę LGD www.innowacyjnaradomka.pl, promującą postawy przedsiębiorcze i innowacyjność.

Październik

Komisja konkursowa w każdej z przyjętych kategoriach wiekowych uczestników wybrała po 1 laureacie; pozostałym uczestnikom 12 osobom wręczono/przekazano droga pocztową upominki.

W dniu 06.10.2011 r. miała miejsce uroczysta inauguracja projektu „TY I JA – integracja rodzin z dysfunkcjami społecznymi z gminy Wieniawa” realizowanego przez Gminę Wieniawa w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Razem dla Radomki”. Projekt realizowany na podstawie wniosku przygotowanego przez LGD „Razem dla Radomki”

W dniu 18.10.2011 r. Kapituła Funduszu im. Biskupa Jana Chrapka przyznała Pani Krystynie Bielawskiej, członkowi Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” – nagrodę Viventi Caritate.

W dniu 21.10.2011 r. przedstawiciel LGD uczestniczył w szkoleniu: ” Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Listopad

W dniu 16.11.2011 r. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania z Południowego Mazowsza zorganizował otwarte szkolenie: „Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych – stan i perspektywy”.

W dniach 17-18.11.2011 r. LGD uczestniczyła w III Radomskich Targach Wydawnictw Regionalnych. Zaprezentowano publikacje własne oraz instytucji z obszaru działania LGD

W dniu 21.11.2011 r. udostępniono w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl publikacje specjalistyczna przygotowana przez LGD pt. „Paprykowego ogrodu”

W dniu 25.11.2011 r. LGD zorganizowała „Jarmark Ludowy we Wrzosie”, imprezę promującą tradycję i kulturę obszarów wiejskich. Współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Wrzosowisko oraz Publiczna Szkoła Publiczna we Wrzosie.

W dniu 30.11.2011 r. opublikowano na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl Biuletynu LGD nr 20.

Grudzień

W dniu 03.12.2011r. przedstawiciele LGD uczestniczył w Jarmarku Ludowym w Kozienicach.

W dniu 09.12.2011r. podpisano Deklarację współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania Południowego Mazowsza.

W miesiącach listopad – grudzień nawiązano kontakt z LGD Rejonu Solecznickiego, Comarca Monte Ibérico-Corredor de Almansa, Sachsen-Anhalt.

W dniu 20.12.2011 r. LGD zorganizowało koncert wigilijny w Wieniawie, skierowany dla wszystkich mieszkańców obszaru „Razem dla Radomki”. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „TY i JA – integracja dla rodzin z dysfunkcjami społecznym z gminy Wieniawa”.

W dniu 29.12.2011r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosku o płatność pośrednia rozliczającego IV etap realizacji operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności aktywizacja”.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content