Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14642472


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Historia


HISTORIA STOWARZYSZENIA

"Razem dla Radomki"


W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin "Radomka" na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego - Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki".

Historia stowarzyszenia

Lata 2008-2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016 - I połowa

Rok 2016 - II połowa

Rok 2017 - I kwartał

Rok 2017 - II kwartał

Rok 2017 - III kwartał

Rok 2017 - IV kwartał

Rok 2018 - I kwartał

Rok 2018 - II kwartał

Rok 2018 - III kwartał

Rok 2018 - IV kwartał

Rok 2019 - I kwartał

Rok 2019 - II kwartał

Rok 2019 - III kwartał

Rok 2019 - IV kwartał

Rok 2020 - I kwartał

Rok 2020 - II kwartał

Rok 2020 - III kwartał


Rok 2011

W dniu 17.01.2011r. rozpoczęto realizacje projektu "Nieakademicka szkoła twórczego pisania", który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Akademia Orange. Projekt realizowany był w partnerstwie z Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli i Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. W projekcie uczestniczyło 15 osób - uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w przedziale wiekowym 13 - 18 lat. Dzięki udziałowi w warsztatach z dziennikarstwa telewizyjnego, z zakresu tworzenia videobloga, oraz zajęciom z nowych mediów uczestnicy projektu stworzyli nowoczesną platformę promocyjną literatury w postaci videobloga, na którym przedstawiają przebieg projektu. Uczestnicy projektu animowali również wydarzenia kulturalne w gminie Jedlińsk. W ramach projektu przeprowadzono konkurs "Pamiętnik z okresu dojrzewania" w ramach którego 10 laureatów z pośród 256 uczestników zaproszono na zorganizowane w dniach 27.05-29.05.2011 r. warsztaty literackie z uznanymi literatami i specjalistami z dziedziny nowych mediów.

24.01.2011 r. Uruchomiony został Portal Turystyczny www.wdolinieradomki.pl, w ramach projektu "Zasoby kulturowe w sieci jako promocja lokalnych instytucji kultury w środkach masowego przekazu". Portal administrowany przez LGD na celu promocję turystyki, jak również dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego Południowego Mazowsza.

W dniach 18, 20, 24, 26, 28.01.2011 r. przedstawiciel LGD uczestniczył w szkoleniu "Zarządzanie witryną internetową i aktualizacja treści w oparciu o CMS" - Szkolenie w ramach programu "Zasoby kulturowe w sieci jako promocja lokalnych instytucji kultury w środkach masowego przekazu".

W dniu 31.01.2011 r. przedstawiciel LGD uczestniczył w Warsztatach Akademii Orange - Edukacja Kulturalna.

W dniu 03.02.2011r. odbyło się pierwsze w 2011r. posiedzenie Zarządu stowarzyszenia o nazwie "Razem dla Radomki".

W dniu 4.02.2011 r. przedstawiciel LGD uczestniczył w szkolenie "Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - zasady przyznawania i rozliczania dotacji".

W dniu dniach 01 - 28.03.2011r. Biuro LGD prowadziło nabór wniosków w ramach działania tzw. "Małe projekty". Złożono 10 wniosków. Wszystkie wnioski spełniły kryteria dostępu i były przedmiotem oceny przeprowadzonej przez Rade 11.04.2011r.

W dniu 22.03.2011r. w Domu Kultury ul. Radomska 9 Przysucha oraz w dniu 23.03.2011r. w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, ul. Krótka 1 zorganizowana szkolenia z zakresy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 LEADER działanie tzw. "Małe projekty". W szkoleniach uczestniczyło 29 osób.

W efekcie przesłanego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY udziału w III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej Agrotravel 2011, LGD "Razem dla Radomki" wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, reprezentantami przedsiębiorców mazowieckich i lokalnych grup działania dysponowała podczas Targów w dniach 15 - 17.04.2011r powierzchnią wystawienniczą i stoiskiem, na którym były prezentowane materiały promujące region radomski i przysuski, ulotki, foldery, publikacje turystyczne, regionalne produkty, oferty usługowe twórców i artystów oraz podmiotów gospodarczych związanych z sektorem turystycznym. Wszystkie tego typu materiały prezentowane podczas imprezy były bezpłatnie udostępniane zwiedzającym.

W dniu 07.04.2011r. odbyło się drugie w 2011r. posiedzenie Zarządu stowarzyszenia o nazwie "Razem dla Radomki".

W dniu 07.04.2011r. odbyło się pierwsze w 2011r. Walne Zebranie Członków LGD "Razem dla Radomki".

W dniu 07.04.2011r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady LGD dotyczące zmiany składy członkowskiego organu.

W dniu 19.04.2011r. Gmina Wieniawa podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę na dofinansowanie projektu pn. "TY i JA - integracja rodzin z dysfunkcjami społecznymi z Gminy Wieniawa" - projekt realizowany w partnerstwie z LGD "Razem dla Radomki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.3.

W dniu dniach 18.04 - 13.05.2011r. prowadzono nabór wniosków w ramach działań: "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej". Złożono 13 wniosków. Wszystkie wnioski spełniły kryteria dostępu i były przedmiotem oceny przeprowadzonej przez Radę LGD w dniu 23.05.2011r.

W dniu 05.05.2011r. w Miejscowości Cerekiew (Gmina Zakrzew) LGD zorganizowała szkolenie z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader. W szkoleniu uczestniczyło 8 osób.

W dniu 06.05.2011r. w Urzędzie Gminy w Przytyku LGD zorganizowała szkolenie z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader. W szkoleniu uczestniczyło 8 osób.

W dniu 28.05.2011 r. LGD "Razem dla Radomki" wspólnie z Komendą Hufca ZHP Radom Powiat Oraz Starostwem Powiatowym w Radomiu zorganizowało uroczystości związane z 100-leciem powstania harcerstwa.

W dniu 05.06.2011r. LGD współorganizowała 52 Dni Kolbergowskie - Mazowiecki Przegląd Folkloru, jedno z najważniejszych wydarzeń na terenie województwa mazowieckiego, które poświęcone jest twórczości ludowej muzyków wiejskich.

W dniu 06.06.2011r. Gmina i Miasto Przysucha podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę na dofinansowanie projektu pn. "NOWE KWALIFIKACJE - kluczem do pracy", którego partnerem jest Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki".

W dniu 08.06.2011r. odbyło się trzecie posiedzenie Rady LGD związane z ponowną ocena 2 wniosków złożonych w ramach konkursu nr V/PROW/2011 (wszczęcie przez Wnioskodawców procedury odwoławczej w stosunku do decyzji Rady podjętych w dniu 23.05.2011r.).

W dniu 09.06.2011r. odbyło się trzecie w 2011r. posiedzenie Zarządu stowarzyszenia o nazwie "Razem dla Radomki".

W dniu 09.06.2011r ogłoszono konkursu na krótkie filmiki o LGD i obszarze działania LGD. W konkursie przewidziane są nagrody i upominki dla uczestników.

W dniu 12.06.2011r. LGD uczestniczyło w charakterze wystawcy w festynie rodzinny "Rycerze Bogurodzicy" Taczów 2011 Gmina Zakrzew.

W dniach 17.06-18.06.2011 r. LGD współorganizowało wspólnie z Gminą Jedlińsk, Muzeum Witolda Gombrowicza oraz Fundacją Wsola Pomost piknik artystyczny "Apetyt na Gombrowicza".

W dniach 1 - 3.07.2011r. 11 przedstawicieli LGD uczestniczyło w wyjeździe studyjno - szkoleniowym w ramach którego przeprowadzone spotkanie studyjne z przedstawicielami LGD z województwa małopolskiego - LGD Miechowskie Stowarzyszenie Gmin "JAKSA".

W dniu 28.07.2011r. decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego Papryka Przytycka została wpisana na listę produktów tradycyjnych.

W dniach 25 - 26.08.2011r. przedstawiciel LGD uczestniczył w III Mazowiecko Lubelskim Kongresie LGD w Zamościu.

W dniu 30.08.2011r. LGD w partnerstwie ze Starostwem Powiatu Radomskiego zorganizowała Konferencję prasową nt. Papryki Przytyckiej jako produktu tradycyjnego.

W dniu 01.09.2011r. rozpoczęto realizacje partnerskiego projektu "Nowe kwalifikacje - kluczem do pracy" działanie 9.5 PO KL. Miejsce realizacji projektu: Gmina i Miasto Przysucha. Partnerzy: Gmina i Miasto Przysucha i LGD "Razem dla Radomki". Realizacja szkoleń w zakresie marketingu, przedsiębiorczości wiejskiej i obsługi komputera dla grupy 30 osób. Projekt zakończony zostanie w dniu 30.11.2011r.

W dniu 01.09 - 31.12.2011r. rozpoczęto realizacje partnerskiego projektu "Ty i Ja - integracja rodzin z dysfunkcjami społecznymi z Gminy Wieniawa" działanie PO KL 7.3. "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji". Miejsce realizacji projektu: Gmina Wieniawa. Partnerzy: Gmina Wieniawa i LGD "Razem dla Radomki". Realizacja zajęć dla 60 osób - 30 dzieci w wieku przedszkolnym i 30 rodziców/opiekunów. Projekt zakończony zostanie w dniu 31.12.2011r.

W dniach od 02.09.2011 r. do 19.09.2011 r. na Rynku w Jedlińsku była czynna otwarta wystawa fotograficzna zatytułowana, "Piękno Doliny Radomki", ukazująca zdjęcia laureatów konkursu fotograficznego z 2010 r.

W dniu 04.09.2011r. LGD uczestniczyła w imprezie lokalnej: Święto Plonów - Turniej Sołectw (gmina Jedlińsk).

W dniu 11.09.2011 r. LGD uczestniczyła w Dożynkach Województwa Mazowieckiego w Wyszkowie. Prowadzono działania promocyjne i informacyjne na autorskim stoisku stowarzyszenia.

W dniu 11.09.2011 r. LGD uczestniczyła w dożynkach Gminy Zakrzew.

W dniu 13.09.2011r. zgłoszono do nagrody im. Bp. Jana Chrapki VIVENTI CARITATE Panią Krystynę Bielawską członkinię komisji rewizyjnej LGD.

W dniach 15 - 16.09.2011 r. przedstawiciel LGD uczestniczył w V Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizowanym w Zegrzu.

W dniach 21 - 22.09.2011r. 2 przedstawicieli LGD uczestniczyło w szkoleniu "Tworzenie współpracy, wdrażanie projektów współpracy oraz programu Leader, tworzenie wskaźników z LSR, instytucje uprawnione do kontrolowania LGD i zakres kontroli" zorganizowanym w Serocku.

W dniu 21.09.2011 r. udostępniono szerszej opinii publicznej "Panoramy sferyczne" obszaru działania LGD.

W dniu 25.09.2011 r. LGD uczestniczyła w Dożynkach Prezydenckich w Spale. Prowadzono działania promocyjne i informacyjne na autorskim stoisku stowarzyszenia.

W dniu 27.09.2011 r. rozstrzygnięto konkursu na filmy promujące obszar LGD "Razem dla Radomki". Wybrano 3 laureatów nagród głównych oraz przyznano 12 wyróżnień dla pozostałych uczestników konkursu.

28.09.2011 r. - Uruchomiony został portal www.innowacyjnaradomka.pl administrowany przez LGD "Razem dla Radomki", który promuje innowacyjne rozwiązania, firmy, projekty na terenie gmin tworzących Stowarzyszenie.

W dniu 28.09.2011r. LGD w partnerstwie ze Starostwem Powiatu Radomskiego przeprowadziła konferencję pod hasłem: "Leader jako efektywna metoda pobudzania i finansowania lokalnych inicjatyw i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich".

W dniu 30.09.2011r. złożono ankietę konkursową LGD do udział w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2011 Grupa "Organizacje i inne podmioty".

W miesiącu wrześniu LGD jako Lider lub Partner projektowy złożyła 6 wniosków w ramach POKL oraz 1 wniosek w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Fundację Orange.

W miesiącu wrześniu uruchomiono nową stronę LGD www.innowacyjnaradomka.pl, promującą postawy przedsiębiorcze i innowacyjność.

Komisja konkursowa w każdej z przyjętych kategoriach wiekowych uczestników wybrała po 1 laureacie; pozostałym uczestnikom 12 osobom wręczono/przekazano droga pocztową upominki.

W dniu 06.10.2011 r. miała miejsce uroczysta inauguracja projektu "TY I JA - integracja rodzin z dysfunkcjami społecznymi z gminy Wieniawa" realizowanego przez Gminę Wieniawa w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania "Razem dla Radomki". Projekt realizowany na podstawie wniosku przygotowanego przez LGD "Razem dla Radomki"

W dniu 18.10.2011 r. Kapituła Funduszu im. Biskupa Jana Chrapka przyznała Pani Krystynie Bielawskiej, członkowi Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" - nagrodę Viventi Caritate.

W dniu 21.10.2011 r. przedstawiciel LGD uczestniczył w szkoleniu: " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

W dniu 16.11.2011 r. Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania z Południowego Mazowsza zorganizował otwarte szkolenie: "Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych - stan i perspektywy".

W dniach 17-18.11.2011 r. LGD uczestniczyła w III Radomskich Targach Wydawnictw Regionalnych. Zaprezentowano publikacje własne oraz instytucji z obszaru działania LGD

W dniu 21.11.2011 r. udostępniono w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl publikacje specjalistyczna przygotowana przez LGD pt. "Paprykowego ogrodu"

W dniu 25.11.2011 r. LGD zorganizowała "Jarmark Ludowy we Wrzosie", imprezę promującą tradycję i kulturę obszarów wiejskich. Współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Wrzosowisko oraz Publiczna Szkoła Publiczna we Wrzosie.

W dniu 30.11.2011 r. opublikowano na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl Biuletynu LGD nr 20.

W dniu 03.12.2011r. przedstawiciele LGD uczestniczył w Jarmarku Ludowym w Kozienicach.

W dniu 09.12.2011r. podpisano Deklarację współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania Południowego Mazowsza.

W miesiącach listopad - grudzień nawiązano kontakt z LGD Rejonu Solecznickiego, Comarca Monte Ibérico-Corredor de Almansa, Sachsen-Anhalt.

W dniu 20.12.2011 r. LGD zorganizowało koncert wigilijny w Wieniawie, skierowany dla wszystkich mieszkańców obszaru "Razem dla Radomki". Wydarzenie odbyło się w ramach projektu "TY i JA - integracja dla rodzin z dysfunkcjami społecznym z gminy Wieniawa".

W dniu 29.12.2011r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosku o płatność pośrednia rozliczającego IV etap realizacji operacji "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności aktywizacja".


Rok 2012

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka