NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 10889861


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Nabory wniosków


Zgodnie z zapisami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju w czwartym kwartale bieżącego roku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 działań Osi 4 Leader programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013:


"Odnowa i rozwój wsi"

Zaplanowano nabór wniosków na kwotę 3 000 000,00 zł.
(6 wniosków po 500 000,00 zł.)

Z wnioskami o uzyskanie wsparcia występują

 1. gminy;
 2. instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
 3. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania - na operacje, w ramach których są ponoszone koszty określone w § 4 ust. 1 pkt 5, 12, 14-16;
 4. organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2)), której cele statutowe są zbieżne z celami działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wielkość dofinansowania do 75% kosztów kwalifikowanych.
Szczegółowe informacje na temat zasad przygotowania wniosków zawarte są w stosownych rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 (tekst jednolity) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  pobierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 lipca 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  pobierz plik

"Tworzenie i rozwój mikrorzedsiębiorstw"

Zaplanowano nabór wniosków na kwotę 100 000,00 zł.
Z wnioskami o uzyskanie wsparcia mogą wystąpić: osoby fizyczne lub osoby prawne, które zamierzają rozpocząć lub już prowadzą działalność gospodarczą jako Mikroprzedsiębiorcy.
Wielkość dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje na temat zasad przygotowania wniosków zawarte są w stosownych rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. z 2008 nr 139, poz. 883)
  pobierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 402)
  pobierz plik

tzw. "Małe projekty"

Zaplanowano nabór wniosków na kwotę 130.000,00 zł.

Z wnioskami o uzyskanie wsparcia mogą wystąpić m.in.:

 • osoby fizyczne, które są:
  • obywatelami państwa członkowskiego UE,
  • pełnoletnie,
  • zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze.
 • osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:
  • działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub
  • utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

Maksymalna wartość pomocy to 25.000,00 zł. Dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych.

 • ˘ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
  pobierz plik
 • ˘ Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
  pobierz plik

Formularze wniosków znaleźć można na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakładce PROW 2007 - 2013 www.mazovia.pl (dla działania "Odnowa i rozwój wsi") oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ww.arimr.gov.pl (dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw").

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.