finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Nabory wniosków

 

Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

wniosek odnowa i rozwoj wsi

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD „RAZEM DLA RADOMKI” OKREŚLONE W LSR
(format: pdf, rozmiar pliku: 480 KB)

 

Ostanie nabory wniosków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

W okresie od dnia 16.09.2014r do dnia 30.09.2014r do godz. 10.00 można składać wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio tj. osobiście w Biurze LGD „Razem dla Radomki” przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 8:00-16:00.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD „Razem dla Radomki”.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Limit dostępnych środków:

  • Dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” limit dostępnych środków wynosi 131 091,00 zł.

Miejsce zamieszczenia formularza wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru projektów

Formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostały zamieszczone na karcie oceny zgodności operacji z Lokalna Strategią Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodności operacji z celem/celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami. Uzasadnienia zgodności są przedstawiane przez Wnioskodawców we wniosku o przyznanie pomocy.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD to uzyskanie na etapie oceny zgodności operacji z kryteriami określonymi w LSR w ramach działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” min pkt. 8

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów przez LGD

Wnioski i Ekonomiczne Plany Operacji składane są w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia) + płyta CD z elektroniczną wersją wniosku i Ekonomicznego Planu Operacji.

Do wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w celu przeprowadzenia czynności związanych z wyborem operacji.

 

Komunikat 1

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez LGD w zakresie działań: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Małe projekty”.

Poniżej prezentujemy listę rankingową naboru wniosków przeprowadzonych w dniach od 2 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Małe Projekty”.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”:

 

Poprzednie nabory

02.12.2012 r. – 17.12.2012 r.

 

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem LGD „Razem dla Radomki”wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 378 000,00 zł);
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 503 118,00 zł)
  • Małe projekty (limit dostępnych środków: 101 556,84 zł)
  • Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 442 751,88 zł)

I. Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 2 grudnia 2013 r. do dnia 17 grudnia 2013 r. do godz. 14:00.

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze LGD „Razem dla Radomki” przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 8:00-16:00.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD „Razem dla Radomki”. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Wnioski składane są w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia). Do wniosku należy dołączyć płytę CD z wersją elektroniczną wniosku (dwie płyty CD w przypadku wniosku składanego w ramach działania tzw. „Małe projekty”).

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arirm.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się na stronie www.razemdlaradomki.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.

Operacja musi uzyskać w ocenie minimalną liczbę punktów w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” lub „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub „Małe projekty” – 8 pkt lub w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 7 pkt.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w celu przeprowadzenia czynności związanych z wyborem operacji.

Stowarzyszenie zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków. Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 8:00-16:00, tel. 048 38 58 996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Poprzednie nabory

22 kwietnia 2013 r. – 17 maja 2013 r.

Lokalna Grupa Działania – „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 321 451,00 zł)

I. Termin składania wniosków na ww. działanie: od dnia 22 kwietnia 2013 r. do dnia 17 maja 2013 r. do godz. 16:00.

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 8:00-16:00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Wnioski składane są w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia). Do wniosku należy dołączyć płytę CD z wersją elektroniczną wniosku.

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działania znajdują się na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakładce Nabory wniosków: Materiały do pobrania oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”.

Kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostały zamieszczone na karcie oceny zgodności operacji z Lokalna Strategią Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodności operacji z celem/celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami. Uzasadnienia zgodności są przedstawiane przez Wnioskodawców we wniosku o przyznanie pomocy.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.

Operacja powinna przyczynić się do realizacji co najmniej jednego celu ogólnego, a w ramach niego do jednego celu szczegółowego LSR. Operacja powinna być zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem. Dodatkowo operacje winny uzyskać w ocenie minimalną liczbę punktów” – 8 pkt.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w celu przeprowadzenia czynności związanych z wyborem operacji.

Stowarzyszenie zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków. Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 8:00-16:00, tel. 048 38 58 996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

 

22 października 2012 r. – 9 listopada 2012 r.

Termin, miejsce i tryb składania wniosków

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 22 października 2012 r. do dnia 9 listopada 2012 r. do godz. 16.00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”
przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu
w godz. – pn. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 8:00-16:00.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl lub na stronie samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013). Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją i i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.).

Beneficjenci

  • osoby fizyczne ubezpieczone w ZUS,
  • osoby prawne podejmujące lub już prowadzące działalność gospodarczą, a także spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, jak również wspólnicy spółek cywilnych prowadzący działalność gospodarczą.

W przypadku istniejących przedsiębiorców, ważne jest aby podmioty te posiadały status mikroprzedsiębiorcy, czyli zatrudniały poniżej 10 osób, a wielkość obrotu (lub sumy bilansowej) nie przekraczała równowartości 2 mln euro.

Kryteria wyboru projektów przez LGD „Razem dla Radomki”, określone w LSR:

Lokalne kryteria przyjęte do działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” znajdują się na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakładce oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów przez LGD

Wykaz dokumentów zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków wynosi 155 500,00zł, przy czym ekonomiczny plan operacji (tzw. Biznes plan) stanowiący załącznik do wniosku musi przewidywać utworzenie minimum 1 miejsca pracy.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku szczegółowe informacje w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00 , wt. – pt. 8:00 – 16:00 tel. (048) 38 58 996 email: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

Termin, miejsce i tryb składania wniosków

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 30 marca 2012 r. r. do dnia 27 kwietnia 2012 r. do godz. 15.00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w
Biurze Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” przy ul. Wernera 9/11
w Radomiu w godz. – pn. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 8:00-16:00.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl lub na stronie samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013). Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją i i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.).

  • osoby fizyczne ubezpieczone w ZUS,
  • osoby prawne podejmujące lub już prowadzące działalność gospodarczą, a także spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, jak również wspólnicy spółek cywilnych prowadzący działalność gospodarczą.

W przypadku istniejących przedsiębiorców, ważne jest aby podmioty te posiadały status mikroprzedsiębiorcy, czyli zatrudniały poniżej 10 osób, a wielkość obrotu (lub sumy bilansowej) nie przekraczała równowartości 2 mln euro.

Kryteria wyboru projektów przez LGD „Razem dla Radomki”, określone w LSR:

Lokalne kryteria przyjęte do działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” znajdują się na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakładce oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów przez LGD

Wykaz dokumentów zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków wynosi 265 099,17 zł, przy czym ekonomiczny plan operacji (tzw. Biznes plan) stanowiący załącznik do wniosku musi przewidywać utworzenie minimum 1 miejsca pracy.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku szczegółowe informacje w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00 , wt. – pt. 8:00 – 16:00 tel. (048) 38 58 996 email: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content