NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Multicel
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 
hiszpañki  
 
rosyjski  
 
ukraiñski   
ukraiñski   

centrum akrtywnosci lokalnej
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 4216392


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Nabory wnioskw


Dziaanie: Mae projekty


wniosek odnowa i rozwoj wsi

KRYTERIA WYBORU PROJEKTW PRZEZ LGD "RAZEM DLA RADOMKI" OKRELONE W LSR
(format: pdf, rozmiar pliku: 480 KB)


Ostanie nabory wnioskw w ramach dziaania tzw. Mae projekty

W okresie od dnia 16.09.2014r do dnia 30.09.2014r do godz. 10.00 mona skada wnioski wraz z zacznikami bezporednio tj. osobicie w Biurze LGD "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.

Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek.

O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do siedziby LGD "Razem dla Radomki".

Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Limit dostpnych rodkw:

 • Dla dziaania tzw. "Mae projekty" limit dostpnych rodkw wynosi 13 012,74 z.

Miejsce zamieszczenia formularza wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru projektw

Formularze wnioskw o przyznanie pomocy dostpne s w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw) lub Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Kryteria, na podstawie ktrych ocenia si uzasadnienie realizacji projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostay zamieszczone na karcie oceny zgodnoci operacji z Lokalna Strategi Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodnoci operacji z celem/celami oglnymi, szczegowymi i przedsiwziciami. Uzasadnienia zgodnoci s przedstawiane przez Wnioskodawcw we wniosku o przyznanie pomocy.

Minimalne wymagania, ktrych spenienie jest niezbdne do wyboru operacji przez LGD to uzyskanie na etapie oceny zgodnoci operacji z kryteriami okrelonymi w LSR w ramach dziaania: "Mae projekty" min pkt. 8

Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw przez LGD

Wnioski skadane s w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginay lub 1 orygina i 1 kopia).

Do wniosku naley docz 2 pyty CD z wersj elektroniczn wniosku.

Do wniosku niezbdne jest doczenie owiadczenia o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokaln Grup Dziaania "Razem dla Radomki" w celu przeprowadzenia czynnoci zwizanych z wyborem operacji.


Ogoszenie o naborze wnioskw w zakresie dziaania Mae Projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o moliwoci skadania wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania 4.1/413 "Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich w zakresie:

 • Dziaania: Mae Projekty (limit rodkw wynosi 388 174,18 z )

Wnioski naley skada w: Biurze Stowarzyszenia mieszczcym si przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 24.03.2014 r. do 07.04.2014 r. do godziny 14.00. Informacje nt. dziaa jak rwnie formularze wnioskw o przyznanie pomocy dostpne s w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw) lub Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw przez LGD. Wnioski skadane s w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginay lub 1 orygina i 1 kopia). Do wniosku niezbdne jest doczenie owiadczenia o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokaln Grup Dziaania "Razem dla Radomki" w celu przeprowadzenia czynnoci zwizanych z wyborem operacji. Do wniosku naley docz dwie pyty CD z wersj elektroniczn wniosku.

Pracownicy Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" zapewni bezpatn pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegowe informacje dostpne s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.


Komunikat 1

Lista rankingowa wnioskw zoonych w ramach naboru wnioskw przeprowadzonych przez LGD w zakresie dziaa: Odnowa i rozwj wsi, Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw; Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej oraz Mae projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o zakoczeniu postpowania przez Rad Stowarzyszenia w sprawie oceny wnioskw, ktre wpyny w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich O 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach dziaania: "Odnowa i rozwj wsi", "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw", "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej", "Mae projekty".

Poniej prezentujemy list rankingow naboru wnioskw przeprowadzonych w dniach od 2 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. w ramach dziaa: "Odnowa i rozwj wsi", "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw", "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej", "Mae Projekty".

Lista rankingowa wnioskw o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki":


Poprzednie nabory

02.12.2012 r. - 17.12.2012 r.

Informujemy o moliwoci skadania za porednictwem LGD "Razem dla Radomki"wnioskw w ramach dziaania 413 "Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa:

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej (limit dostpnych rodkw: 378 000,00 z);
 • Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw (limit dostpnych rodkw: 503 118,00 z)
 • Mae projekty (limit dostpnych rodkw: 101 556,84 z)
 • Odnowa i rozwj wsi (limit dostpnych rodkw: 442 751,88 z)

I. Termin skadania wnioskw na ww. dziaania: od dnia 2 grudnia 2013 r. do dnia 17 grudnia 2013 r. do godz. 14:00.

II. Miejsce skadania wnioskw: Wnioski wraz z zacznikami naley skada bezporednio w Biurze LGD "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.

Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek. O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do siedziby LGD "Razem dla Radomki". Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Wnioski skadane s w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginay lub 1 orygina i 1 kopia). Do wniosku naley doczy pyt CD z wersj elektroniczn wniosku (dwie pyty CD w przypadku wniosku skadanego w ramach dziaania tzw. "Mae projekty").

III. Formularze wnioskw o przyznanie pomocy w ramach ww. dziaa wraz z instrukcj wypeniania znajduj si na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl, na stronie internetowej Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arirm.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjte do ww. dziaa znajduj si na stronie www.razemdlaradomki.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

V. Minimalne wymagania, jakie musi speni operacja, aby zostaa wybrana do finansowania przez LGD.

Operacja musi uzyska w ocenie minimaln liczb punktw w ramach dziaania: "Odnowa i rozwj wsi" lub "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw" lub "Mae projekty" - 8 pkt lub w ramach dziaania "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej" - 7 pkt.

VI. Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw dostpny we wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku niezbdne jest doczenie owiadczenia o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokaln Grup Dziaania "Razem dla Radomki" w celu przeprowadzenia czynnoci zwizanych z wyborem operacji.

Stowarzyszenie zapewnia bezpatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wnioskw. Szczegowe informacje udzielane s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00, tel. 048 38 58 996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.


Poprzednie nabory

22 kwietnia 2013 r. - 17 maja 2013 r.

Lokalna Grupa Dziaania - "Razem dla Radomki" informuje o moliwoci skadania wnioskw w ramach dziaania 413 "Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania:

Mae projekty (limit dostpnych rodkw: 221 575,44 z) - nabr tematyczny "Utworzenie Nordic Walking Park "Nad Radomk"

I. Termin skadania wnioskw na ww. dziaanie: od dnia 22 kwietnia 2013 r. do dnia 17 maja 2013 r. do godz. 16:00.

II. Miejsce skadania wnioskw: Wnioski wraz z zacznikami naley skada bezporednio w Biurze Lokalnej Grupy Dziaania "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00. Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek. O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do Biura Lokalnej Grupy Dziaania "Razem dla Radomki". Wnioski nadsyane poczt, faksem lub drog elektroniczn nie bd uwzgldniane. Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Wnioski skadane s w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginay lub 1 orygina i 1 kopia). Do wniosku naley doczy pyt CD z wersj elektroniczn wniosku (dwie pyty CD w przypadku wniosku skadanego w ramach dziaania tzw. "Mae projekty").

III. Formularze wnioskw o przyznanie pomocy w ramach ww. dziaania wraz z instrukcj wypeniania dostpne s w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw) lub Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjte do ww. dziaania znajduj si na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakadce Nabory wnioskw: Materiay do pobrania oraz w a href="http://www.razemdlaradomki.pl/lsr-pl">Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

Kryteria, na podstawie ktrych ocenia si uzasadnienie realizacji projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostay zamieszczone na karcie oceny zgodnoci operacji z Lokalna Strategi Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodnoci operacji z celem/celami oglnymi, szczegowymi i przedsiwziciami. Uzasadnienia zgodnoci s przedstawiane przez Wnioskodawcw we wniosku o przyznanie pomocy.

V. Minimalne wymagania, jakie musi speni operacja, aby zostaa wybrana do finansowania przez LGD.

Operacja dot. dziaania "Mae projekty" musi by zgodna z Lokaln Strategi Rozwoju, czyli speni cznie trzy warunki: wpisywa si w cel oglny zwizane z tematem rozpisanego konkursu "Podniesienie atrakcyjnoci turystycznej obszaru LGD poprzez wykorzystanie jego walorw przyrodniczych, kulturalnych i historycznych" oraz wpisywa si w cel szczegowy zwizane z tematem rozpisanego konkursu "Rozwj turystyki aktywnej w regionie" oraz wpisywa si w przedsiwzicie zwizane z tematem rozpisanego konkursu: "Utworzenie Nordic Walking Park "Nad Radomk". Operacja musi rwnie uzyska w ocenie minimaln liczb punktw - 8.

VI. Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw dostpny we wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku niezbdne jest doczenie owiadczenia o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokaln Grup Dziaania "Razem dla Radomki" w celu przeprowadzenia czynnoci zwizanych z wyborem operacji.

Stowarzyszenie zapewnia bezpatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wnioskw. Szczegowe informacje udzielane s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00, tel. 048 38 58 996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.


Komunikat

Zmiana rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegowych warunkw oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania

"Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013

Uprzejmie informujemy, e w dniu 16 stycznia 2013 r. zostao opublikowane rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Rozporzdzenie, zgodnie z brzmieniem 3, wejdzie w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

Nowe rozporzdzenie wprowadza zmiany wysokoci limitw pomocy dot. "Wdraania lokalnych strategii rozwoju", ktre obowizywa bd od dnia 31.01.2013 r. Zmianie ulega kwota limitu rodkw z ktrych moe skorzysta Beneficjent - z kwoty 100 000,00 z na 200 000,00z, oraz zwikszona zostaa wysoko przyznanej pomocy na realizacj jednego maego projektu do kwoty nie wyszej ni 50 ty. zotych.

Rozporzdzenie dostpne jest na stronie internetowej Dziennika Ustaw www.dziennikustaw.gov.pl oraz na stronie Razem dla Radomki: Rozporzadzenie (pdf)

Pobierz plik: Rozporzadzenie (pdf)

Termin, miejsce i tryb skadania wnioskw

Wyznacza si termin skadania wnioskw od dnia 22 padziernika 2012 r. r. do dnia 9 listopada 2012 r. do godz. 16.00. Wnioski wraz z zacznikami naley skada bezporednio w
Biurze LGD "Razem dla Radomki"
przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu
w godz. - pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.

Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek. O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do siedziby LGD "Razem dla Radomki".

Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Miejsce zamieszczenia formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostpny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw) lub na stronie samorzdu wojewdztwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakadce PROW 2007-2013).

Kryteria wyboru projektw przez LGD "Razem dla Radomki", okrelone w LSR:

Lokalne kryteria przyjte dla dziaania "Mae projekty" znajduj si na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

Kryteria , na podstawie ktrych ocenia si uzasadnienie realizacji maego projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostay zamieszczone na karcie oceny zgodnoci operacji z Lokalna Strategi Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodnoci operacji z celem/celami oglnymi, szczegowymi i przedsiwziciami. Uzasadnienia zgodnoci s przedstawiane przez Wnioskodawcw we wniosku o przyznanie pomocy.

Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw przez LGD

Wykaz dokumentw zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

Limit dostpnych rodkw:

Limit dostpnych rodkw wynosi 198 083,24, przy czym wysoko pomocy przyznanej na realizacj jednego maego projektu nie moe by wysza ni 25 tys. z.

Minimalne wymagania, ktrych spenienie jest niezbdne do wyboru maego projektu.

Operacja dotyczca realizacji "Maego projektu" musi uzyska min. 6 pkt na etapie oceny uzasadnienia zgodnoci operacji z celem/celami oglnymi, szczegowymi i przedsiwziciami oraz min 8 pkt. na etapie oceny zgodnoci operacji z lokalnymi kryteriami.

LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezpatn pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegowe informacje dostpne s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00 , wt. - pt. 8:00 - 16:00 tel. (048) 38 58 996 email: promocja@razemdlaradomki.pl.

Wzr formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostpny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl lub na stronie samorzdu wojewdztwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakadce PROW 2007-2013). Przed wypenieniem wniosku naley zapozna si z instrukcj i i rozporzdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z p. zm.).

Beneficjenci:

 1. osoba fizyczna zamieszkujca lub prowadzca dziaalno gospodarcz na obszarze objtym Lokaln Strategi Rozwoju LGD "Razem dla Radomki",
 2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej, ktrym ustawy przyznaj zdolno prawn dziaajca lub posiadajc siedzib na obszarze objtym Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".
  • dziaajca na podst. przepisw o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pastwa do innych kociow i zwizkw wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania
  • utworzona na podst. przepisw ustaw w tym fundacje albo stowarzyszenia.

Kryteria wyboru projektw przez LGD "Razem dla Radomki", okrelone w LSR:

Lokalne kryteria przyjte do dziaania "Odnowa i rozwj wsi" znajduj si na stronie www.razemdlaradomki.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw przez LGD

Wykaz dokumentw zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

Limit dostpnych rodkw:

Limit dostpnych rodkw wynosi 198 083,24 z, przy czym wysoko pomocy przyznanej na realizacj jednego maego projektu nie moe by wysza ni 25 tys. z. Refundacji podlega nie wicej ni 80 % kosztw kwalifikowalnych maego projektu poniesionych przez beneficjenta, a cakowity planowany koszt operacji wynosi co najmniej 4,5 tys. zotych lecz nie wicej ni 100 tys. zotych. LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezpatna pomoc w przygotowaniu wniosku szczegowe informacje w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00 , wt. - pt. 8:00 - 16:00 tel. (048) 38 58 996 email: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.Termin, miejsce i tryb skadania wnioskw

Wyznacza si termin skadania wnioskw od dnia 30 marca 2012 r. r. do dnia 27 kwietnia 2012 r. do godz. 15.00. Wnioski wraz z zacznikami naley skada bezporednio w Biurze LGD "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. - pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.

Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek.

O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do siedziby LGD "Razem dla Radomki".

Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Miejsce zamieszczenia formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostpny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw) lub na stronie samorzdu wojewdztwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakadce PROW 2007-2013).

Kryteria wyboru projektw przez LGD "Razem dla Radomki", okrelone w LSR:

Lokalne kryteria przyjte dla dziaania "Mae projekty" znajduj si na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

Kryteria , na podstawie ktrych ocenia si uzasadnienie realizacji maego projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostay zamieszczone na karcie oceny zgodnoci operacji z Lokalna Strategi Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodnoci operacji z celem/celami oglnymi, szczegowymi i przedsiwziciami. Uzasadnienia zgodnoci s przedstawiane przez Wnioskodawcw we wniosku o przyznanie pomocy.

Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw przez LGD

Wykaz dokumentw zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

Limit dostpnych rodkw:

Limit dostpnych rodkw wynosi 112 933,14 z, przy czym wysoko pomocy przyznanej na realizacj jednego maego projektu nie moe by wysza ni 25 tys. z.

Minimalne wymagania, ktrych spenienie jest niezbdne do wyboru maego projektu.

Operacja dotyczca realizacji "Maego projektu" musi uzyska min. 6 pkt na etapie oceny uzasadnienia zgodnoci operacji z celem/celami oglnymi, szczegowymi i przedsiwziciami oraz min 8 pkt. na etapie oceny zgodnoci operacji z lokalnymi kryteriami.

LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezpatn pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegowe informacje dostpne s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00 , wt. - pt. 8:00 - 16:00 tel. (048) 38 58 996 email: promocja@razemdlaradomki.pl.

Wzr formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostpny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl lub na stronie samorzdu wojewdztwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakadce PROW 2007-2013). Przed wypenieniem wniosku naley zapozna si z instrukcj i i rozporzdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z p. zm.).

Beneficjenci:

 1. osoba fizyczna zamieszkujca lub prowadzca dziaalno gospodarcz na obszarze objtym Lokaln Strategi Rozwoju LGD "Razem dla Radomki",
 2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej, ktrym ustawy przyznaj zdolno prawn dziaajca lub posiadajc siedzib na obszarze objtym Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".
  • dziaajca na podst. przepisw o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pastwa do innych kociow i zwizkw wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania
  • utworzona na podst. przepisw ustaw w tym fundacje albo stowarzyszenia.

Kryteria wyboru projektw przez LGD "Razem dla Radomki", okrelone w LSR:

Lokalne kryteria przyjte do dziaania "Odnowa i rozwj wsi" znajduj si na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakadce PROW 2007-2013 oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki".

Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw przez LGD

Wykaz dokumentw zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

Limit dostpnych rodkw:

Limit dostpnych rodkw wynosi 112 933,14 z, przy czym wysoko pomocy przyznanej na realizacj jednego maego projektu nie moe by wysza ni 25 tys. z. Refundacji podlega nie wicej ni 70 % kosztw kwalifikowalnych maego projektu poniesionych przez beneficjenta, a cakowity planowany koszt operacji wynosi co najmniej 4,5 tys. zotych lecz nie wicej ni 100 tys. zotych. LGD "Razem dla Radomki" zapewnia bezpatna pomoc w przygotowaniu wniosku szczegowe informacje w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00 , wt. - pt. 8:00 - 16:00 tel. (048) 38 58 996 email: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.