finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Projekt: Ty i ja

logotypy

BEZPŁATNE ZAJĘCIA INTEGRACYJNO-ROZWOJOWE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ DLA ICH RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW Z TERENU GMINU WIENIAWA

klucz do kariery

Projekt „TY i JA – integracja rodzin z dysfunkcjami społecznymi z Gminy Wieniawa” jest inicjatywą Gminy Wieniawa oraz Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Realizowany jest w okresie od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Cel ogólny i cele szczegółowe projektu:

Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej zarówno dzieci wiejskich jak i ich rodzin oraz aktywizacja społeczna mieszkańców wiejskich w zakresie organizowania działań odnawiających więzi społeczne między rodzicami i mieszkańcami. Projekt przewiduje przeprowadzenie szeregu nowatorskich zajęć integracyjno-edukacyjnych oraz warsztatów edukacyjno-wspierających dla dzieci i ich rodziców/opiekunów pozwalających na rozwój umiejętności. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w Publicznym Przedszkolu w Wieniawie mieszczącym się przy ul. Kochanowskiego 86.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • Rozwój zdolności społecznych i twórczych dzieci w wieku przedszkolnym
 • Przygotowanie dzieci do wypełniania ról społecznych i późniejszego zaistnienia w środowisku szkolnym
 • Integracja rodziców w środowisku wiejskim, przełamywanie barier w planowaniu i realizacji przedsięwzięć wspólnych społeczności wiejskich
 • Aktywizacja społeczności lokalnej do działań na rzecz integracji międzypokoleniowej wsi
 • Przeszkolenie w zakresie nawiązywania więzi rodzinnych i społecznych oraz metod integracji wiejskich 30 pełnoletnich mieszkańców gminy Wieniawa
 • Przygotowanie do integracji ze środowiskiem rówieśniczym oraz do współpracy w grupie wielopokoleniowej 30 dzieci
 • Przeprowadzenie 48 godzin zajęć integracyjno-edukacyjnych dla dzieci
 • Przeprowadzenie 18 godzin nowatorskich warsztatów edukacyjno-wspierających dla dzieci i rodziców
 • Organizacja i przeprowadzenie koncertu integracyjnego

Beneficjenci:

Projekt skierowany jest do grupy 60 osób – 30 dzieci w wieku przedszkolnym oraz do 30 osób dorosłych (rodziców bądź opiekunów posiadających status osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym), mieszkańców gminy Wieniawa.

W ramach projektu odbędą się:

 • Nowatorskie zajęcia warsztatowe dla dzieci i rodziców/opiekunów prowadzone przez profesjonalnych trenerów
 • 16 godzin warsztatów edukacyjno-wspierających dla dzieci i opiekunów/rodziców prowadzonych przez psychologa
 • 48 godzin nowatorskich zajęć integracyjno-edukacyjnych dla dzieci i ich rodziców, w tym muzykoterapia, artterapia, bajko terapia, biblioterapia itp
 • Imprezy i wydarzenia artystyczne w których udział wezmą beneficjenci projektu
 • Wszyscy beneficjenci otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne i edukacyjne. Dzieci otrzymają zestawy nowoczesnych materiałów edukacyjnych
 • W ramach projektu zagwarantowany jest bezpłatne wyżywienie (poczęstunek)

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY

Zainwestuj w przyszłość Twoją i Twojego dziecka!

Biuro projektu:
Urząd Gminy Wieniawa
Ul . Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa
tel. 48 673 00 01
www.wieniawa.gmina.pl

Partner projektu:
Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”
ul. Wernera 9/11
26-600 Radom
tel. 48 38 58 996
www.razemdlaradomki.pl

Materiały do pobrania

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dorosły
Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dziecko
Formularz zgłoszeniowy – dorosły
Formularz zgłoszeniowy – dziecko
Oświadczenie – dziecko
Oświadczenie – opiekun
Regulamin uczestnictwa – dorosły
Regulamin uczestnictwa – dziecko

plakat_wieniawa

Rekrutacja do projektu:

Zapisy do udziału w projekcie przyjmowane są w Biurze Projektu – mieszczącym się w Urzędzie Gminy w Wieniawie oraz w Publicznym Przedszkolu w Wieniawie. Zapisy przyjmowane są do 3 października 2011 r. Zapraszamy!

06.10.2011 r. Rozpoczęliśmy realizację projektu TY i JA – integracja dla rodzin z dysfunkcjami społecznymi z gminy Wieniawa.

6 października 2011 r. w Publicznym Przedszkolu w Wieniawie odbyło się uroczyste rozpoczęcie projektu „TY I JA – integracja dla rodzin z dysfunkcjami społecznymi z gminy Wieniawa” realizowanego przez Gminę Wieniawa w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Razem dla Radomki”. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Na inauguracji obecni byli przedstawiciele samorządu- Wójt Witold Studziński, Przewodniczący Rady Gminy Marian Korba, dyrektorzy placówek oświatowo-kulturalnych, zaproszeni goście a także uczestnicy projektu – rodzice z dziećmi. Gości i wszystkich zebranych powitali: Dyrektor Przedszkola – Jadwiga Porczyńska, ksiądz proboszcz Jan Blicharz oraz Wójt – Witold Studziński. Część artystyczną poprowadziły trenerki – animatorki – Pani Anna Łęcka oraz Anna Dzwonka, które przekazały najważniejsze informacje dotyczące projektu a także poprowadziły zabawy integracyjne z dziećmi.

Projekt skierowany jest do 60 osób – 30 dzieci w wieku przedszkolnym oraz do 30 osób dorosłych – mieszkańców gminy Wieniawa. Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjającej integracji społecznej zarówno dzieci wiejskich jak i ich rodzin oraz aktywizacja społeczna mieszkańców wiejskich w zakresie organizowania działań odnawiających więzi społeczne. Projekt przewiduje przeprowadzenie nowatorskich zajęć integracyjnych -edukacyjnych oraz warsztatów edukacyjno wspierających, takich jak artterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, biblioterapia.

Zajęcia integracyjno-rozwojowe

Warsztaty edukacyjno – wspierające

Wizyta w kinie

Koncert integracyjny

08.12.2011 r. Mikołajki. Poezja Świąteczna.

6 grudnia uczestników projektu „TY i JA – integracja dla rodzin z dysfunkcjami społecznymi z gminy Wieniawa” odwiedził niespodziewany gość – Święty Mikołaj który dla najmłodszych uczestników projektu przygotował niespodzianki i prezenty. Wizyta Mikołaja połączona została z zajęciami prowadzonymi przeze pedagogów w ramach warsztatów integracyjno-edukacyjnych skierowanych dla rodziców i ich dzieci.

Celem projektu realizowanego przez Gminę Wieniawa oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” jest stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej zarówno dzieci wiejskich jak i ich rodzin oraz aktywizacja społeczna mieszkańców wiejskich w zakresie organizowania działań odnawiających więzi społeczne między rodzicami i mieszkańcami. W ramach projektu odbywają się nowatorskie zajęcia integracyjno-edukacyjne oraz warsztaty edukacyjno wspierające prowadzone przez psychologa, skierowane dla dzieci i ich rodziców.

A już 14 grudnia przedszkole w Wieniawie odwiedzą kolejni gości. Tym razem będzie to grupa poetycka „Eliksir” koordynowana przez Pana Andrzeja Mędzyckiego, która zaprezentuje poezję świąteczną. Początek w środę o godzinie 14.30. Serdecznie zapraszamy.

 

21.12.2011 r. Koncert Integracyjny w Wieniawie.

Święta Bożego Narodzenia to czas kiedy nader istotna jest tradycja i to co ludowe. Jest to czas życzeń, czas spotkań i rozmowy. Dlatego też, w tym wyjątkowym okresie, 20 grudnia br. w Publicznym Przedszkolu w Wieniawie odbył się koncert integracyjny skierowany do mieszkańców obszaru gmin tworzących Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminę Wieniawa, Publiczne Przedszkole w Wieniawie oraz nasze Stowarzyszenie w ramach realizacji projektu „TY i JA – integracja dla rodzin z dysfunkcjami społecznymi z gminy Wieniawa” który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Licznie przybyłych gości uroczyście powitała Dyrektor Przedszkola Jadwiga Porczyńska oraz Wójt Gminy Wieniawa – Witold Studziński – składając wszystkim zebranym życzenia świąteczne. Część artystyczną rozpoczęli uczestnicy projektu – dzieci w wieku przedszkolnym, które przygotowały specjalnie na tą okazję wiersze i opowiadania wigilijne. Po nich na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe. Kapela Jana Wochniaka z Wieniawy – to muzycy tradycyjni, grający klasykę tanecznego repertuaru regionu radomskiego, czyli mazurki, oberki, polki i walce, którzy wyjątkowo, w to wtorkowe popołudnie zaprezentowali utwory w aranżacji świątecznej.

Następnie kolędy i pastorałki zaprezentował zespół „Zakrzewiaki” z Zakrzewa, który mimo młodego wieku jego artystów, którzy uczęszczają do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie, posiada kilkuletnie bogate doświadczenie sceniczne. Występ młodych artystów z Zakrzewa szczególnie przypadł do gustu zebranych gościom, którzy byli pod wrażeniem profesjonalnej choreografii i wysokiego poziomu artystycznego „Zakrzewiaków”. Podczas spotkania nie zabrakło stołu z potrawami wigilijnymi, wspólnego kolędowania, życzeń i dzielenia się opłatkiem. W koncercie uczestniczyli mieszkańcy gminy Wieniawa, uczestnicy projektu „TY i JA – integracja dla rodzin z dysfunkcjami społecznymi z gminy Wieniawa”, przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” oraz wójtowie i burmistrz 6 gmin tworzących LGD „Razem dla Radomki”.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content