finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Konkurs ofert w obszarze: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

29.01.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Zakres tematyczny:

 • Patriotyzm -Inicjatywy mające na celu podtrzymywanie oraz krzewienie wartości i tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, a także rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej. Upamiętnienie osób i miejsc zasłużonych dla Mazowsza. W ramach zadania wspierane będą również projekty upamiętniające osoby oraz wydarzenia, które przyczyniły się do odrodzenia niepodległej Polski oraz ostatecznego ukształtowania jej granic na przełomie lat 1920-1921.
 • Kultura puka do drzwi – Przełamywanie wykluczenia terytorialnego z kultury, likwidowanie tzw. białych plam na mapie kulturalnej województwa poprzez inicjowanie działań kulturalnych bezpośrednio w środowiskach lokalnych. 
 • Kultura łączy pokolenia – Projekty mające za zadanie przełamywanie barier pokoleniowych w kulturze, poprzez odpowiedzialne i aktywne włączanie w nie różnych grup wiekowych.
 • Kultura buduje spójność – Inicjatywy zmierzające do włączenia twórczości artystycznej w odbudowywanie spójności społecznej w województwie mazowieckim. Ich celem ma być skuteczne przełamywanie wykluczenia poprzez projekty o wysokiej wartości artystycznej.
 • Zabytki i muzea – żywe atrakcje – Projekty promujące takie formy i koncepcje opieki nad dziedzictwem kulturowym – zasobami muzealnymi i zabytkami, które zbudują wokół dziedzictwa żywą atrakcyjność, wkomponowaną w programy turystyczne, promocyjne, edukacyjne, społeczno-animacyjne lub aktywizacyjno-gospodarcze.
 • To także nasze dziedzictwo. Inicjatywy kulturalne mające na celu: podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, szczególnie nakierowane na dbałość o ocalenie ginących wątków tradycji (np. warsztaty ginących zawodów, przeglądy regionalne itp.), wartościowe przetwarzanie wątków tradycji kulturowej regionu w realizacje artystyczne adresowane do współczesnego odbiorcy, przywracanie dziedzictwa grup etnicznych, narodowości, wspólnot religijnych, środowisk społecznych i zawodowych, które stały się nieobecne w krajobrazie społecznym współczesnego województwa mazowieckiego i nie mogą same zaopiekować się pamiątkami swojej historii, a także działania nakierowane na upowszechnianie dziedzictwa historycznego.
 • Kultura zaprasza Projekty służące „wyjściu” sztuki z gmachów instytucji i jej ciekawej prezentacji szerokiemu gronu odbiorców, dotychczas mającemu jedynie incydentalny kontakt z działalnością artystyczną. Wspierane będą projekty na wysokim poziomie artystycznym.
 • Kultura podniebna – kultura podziemnaInicjatywy polegające na twórczym łączeniu projektów artystycznych z zakresu tzw. „kultury wysokiej” z kulturą alternatywną.
 • Niech nas poznają. Projekty mające na celu promowanie wzajemnego poznawania się grup odmiennych kulturowo poprzez działalność artystyczno – edukacyjną oraz animacyjno – kulturalną. Podejmowane inicjatywy powinny w ciekawy sposób prezentować tożsamość środowisk poczuwających się do odrębności kulturowej. Ich odbiorcą powinny być społeczności, co do których można mieć uzasadnione przypuszczenie, że kultywują stereotypy na temat grupy, jaka zamierza się zaprezentować.
 • Kto ty jesteś? Inicjatywy promujące dialog artystyczny jako narzędzie przełamywania wzajemnych stereotypów między środowiskami i grupami społecznymi postrzeganymi jako kulturowo wzajemnie na siebie zamknięte.
 • Wokół wspólnoty Projekty artystyczne, edukacyjno-kulturalne oraz animacyjne formułujące na nowo pojęcie wspólnoty w kontekście współczesności województwa mazowieckiego.
 • Mazowieckie klastry kreatywne. Działania mające na celu weryfikację stanu, potencjału, możliwości oraz tendencji sektora kreatywnego oraz sektora kultury w zakresie tworzenia w województwie mazowieckim klastrów kreatywnych oraz projekty wspierające powstawanie klastrów.
 • Wyobraźnia i wiedza Inicjatywy wspierające nawiązywanie partnerstw i tworzenie projektów łączących naukę z działalnością artystyczną/kulturalną.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=34

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content