finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Prezes LGD „Razem dla Radomki” – Wiceprezesem Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.

24.06.2019

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Prezes naszego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” Cezary Adam Nowek wybrany został Wiceprezesem Polskiej Sieci LGD. Walne Zebranie Polskie Sieci odbyło się w dniu 3 czerwca 2019 roku w Koszęcinie na Śląsku. Nowym Prezesem wybrany został Piotr Sadłocha z Świętokrzyskiej Sieci LGD.

Warto wspomnieć, że Cezary Nowek od 2008 roku jest Prezesem Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, ale pełni również rolę koordynującą wśród mazowieckich lokalnych grup działania – będąc inicjatorem stworzenia i realizowania działań w ramach Mazowieckiej Sieci LGD. Dodatkowo jest członkiem Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER, która jest ciałem doradczym i opiniującym powołany w ramach działalności Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Grupa Robocza ds. KSOW).

Mamy nadzieję, że kolejne działania podejmowane przez naszą LGD, reprezentowaną przez Prezesa Cezarego Nowka pozwolą nam na efektywne wdrażanie nie tylko obecnych działań w ramach perspektywy LEADER’a ale również kształtowanie nowego kształtu działań dla lokalnych grup działania w okresie następnego programowania na lata 2020-2027.

O Polskiej Sieci LGD

Podstawową cechą podejścia Leader jest sieciowanie. W Polsce lokalne grupy działania od początku realizacji projektów w ramach pilotażowego Programu LEADER+ kontaktowały się z innymi LGD, co doprowadziło do powołania sieci regionalnych na poziomie każdego województwa. Dzięki aktywności LGD, które uczestniczyły w wydarzeniach organizowanych na forum europejskim, nawiązywane były również kontakty z sieciami z innych państw, a także z siecią europejską ─ELARD.

W październiku 2009 r. sieci regionalne postanowiły powołać Polską Sieć Lokalnych Grup Działania, która jest związkiem stowarzyszeń skupiającym zarówno formalne, jak i nieformalne sieci LGD z terenu całego kraju. Po podpisaniu porozumienia o współpracy, wspólnie zaczęto się zastanawiać nad formalną stroną tego przedsięwzięcia. W październiku ub. roku przedstawiciele 15 sieci regionalnych opowiedzieli się za utworzeniem związku stowarzyszeń. Przyjęto wówczas statut nowej organizacji, a podczas pierwszego walnego zebrania, w grudniu 2012 roku, wybrano komitet założycielski sieci. W dniu 9 marca br. związek stowarzyszeń został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą „Polska Sieć LGD ─ Federacja Regionalnych Sieci LGD”. Aktualnie skupia on 270 lokalnych grup działania, czyli ok. 80% wszystkich LGD działających w Polsce. Siedzibą organizacji skupiającej polskie sieci LGD jest WAŁCZ.

Celem działalności Polskiej Sieci jest budowanie platformy współpracy i wymiany doświadczeń między lokalnymi grupami działania oraz ich sieciami regionalnymi, a także innymi organizacjami i osobami związanymi z realizacją podejścia Leader oraz pozostałych osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Polska Sieć ma zamiar również aktywnie uczestniczyć w kreowaniu polityki wobec wsi i terenów wiejskich ─ zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Związane to będzie również z opiniowaniem aktów prawnych i podejmowaniem inicjatyw legislacyjnych zmierzających do stanowienia prawa sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. W szerszym wymiarze Sieć LGD będzie wspierała działania służące budowaniu kapitału społecznego, poprawie jakości życia i dywersyfikacji ekonomicznej, a także integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem na wsi. Polska Sieć będzie reprezentowała LGD w kontaktach z innymi instytucjami oraz sieciami z innych państw. Zaplanowano, że w najbliższej przyszłości podjęte zostaną działania zmierzające do przyłączenia Polskiej Sieci do Europejskiego Stowarzyszenia Leader na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ELARD). Federacja Regionalnych Sieci LGD będzie wspierać również opracowywanie odpowiedniej metodologii dotyczącej realizacji „rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (CLLD) w obszarze wszystkich funduszy objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content