finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Planowane nabory wniosków w 2019 roku przez LGD Razem dla Radomki

18.04.2019

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w 2019 roku zaplanowało realizację kolejnych naborów wniosków, realizowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość środków finansowych, które przekażemy na nabory wniosków tylko w tym roku wyniesie ok. 2,5 miliona złotych i przeznaczona będzie na wsparcie dla osób chcących utworzyć działalność gospodarczą, dla istniejących przedsiębiorstw, ale także na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, czy na wsparcie projektów miękkich (kulturalnych, społecznych, sportowych). Konkursy te przeznaczone są do mieszkańców oraz firm z terenu LSR „Razem dla Radomki” – obszaru gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

Pierwszy z ogłoszonych konkursów już za nami. Do 15 kwietnia 2019 roku przyjmowaliśmy wnioski od osób, które ubiegały się o przyznanie premii w kwocie 50 000,00 zł na otwarcie działalności gospodarczej. W naborze zamierzamy wybrać 8 najlepszych projektów, a wyniki opublikujemy w połowie miesiąca maja. Nie będzie to jednak ostatni nabór dla osób które chcą ubiegać się o wsparcie finansowe na otwarcie działalności gospodarczej, albowiem kolejny zaplanowany jest na drugą połowę tego roku. W podobnym terminie chcemy ogłosić też konkurs dla istniejących przedsiębiorstw, które będą mogły starać się o wsparcie w wysokości do 200 000,00 zł na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej.

W pierwszym półroczu tego roku ogłosimy jeszcze dwa konkursy. Organizacje pozarządowe i instytucje kultury wesprzemy wsparciem od 5000,00 zł do 15 000,00 zł w ramach projektu grantowego pn. „Rozwój społeczeństwa i aktywizacja grup defaworyzowanych”. Przeprowadzony zostanie również nabór na „Utworzenie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego”. Szczegółowe informacje na temat zaplanowanych działań LGD mogą Państwo w biurze Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, znajdującym się przy ul. Zielonej 127 w Janiszewie (gm. Zakrzew).

Informacje o zaplanowanych naborach wniosków.

Projekt grantowy Rozwój społeczeństwa i aktywizacja grup defaworyzowanych.

Termin ogłoszenia – I połowa 2019 r. Termin zakończenia realizacji grantów. Maksymalny termin do– 30.06.2020 r. Wartość środków przeznaczonych na realizację Projektu Grantowego: 100 000,00 zł.

  • a) maksymalna wysokość wsparcia na realizację przez Beneficjenta projektu w ramach w/w PG wynosić będzie 15 000,00 zł na jeden projekt. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 95% (wymagany wkład własny finansowy lub wartość pracy świadczonej nieodpłatnie min. 5 procent)
  • b) wsparcie przeznaczone będzie na realizację projektów związanych z aktywizacją przedstawicieli całej społeczności lokalnej, jak również skierowanych do grup defaworyzowanych w zakresach: organizacji szkoleń, warsztatów edukacyjno-multimedialnych, kulturowych, artystycznych, e-learningowych, sportowych czy też zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych; organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych, inicjatyw integracyjnych i związanych z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym(g. defaworyzowanych); wydawnictwem publikacji i materiałów promocyjnych, promocją dziedzictwa kulturowego, historycznego i turystyki (poprzez realizację szkoleń, warsztatów i wydawaniem publikacji) oraz realizacją małych inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców.
  • c) projekt skierowany do przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, osób prywatnych – które posiadają siedzibę na obszarze LSR lub działają na rzecz tego obszaru (w przypadku NGO).

Utworzenie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego

Termin ogłoszenia – I połowa 2019 r. Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 500 000,00 zł na realizacje przez Beneficjenta operacji polegającej na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego i do 70 % kosztów kwalifikowanych realizacji tej operacji.

  • a) Informacja o Inkubatorze: Inkubator przetwórstwa lokalnego to podmiot działający w celu udostępnienia lokalnym producentom rolnym lub małym przetwórcom, infrastruktury (pomieszczeń wyposażonych w urządzenia i maszyny niezbędne do przetwarzania produktów spożywczych i przygotowania do sprzedaży), spełniającej wymagania weterynaryjne, sanitarne i ochrony środowiska. Zasada funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego polega na odpłatnym udostępnianiu rolnikom przetwarzającym produkty rolne, odpowiedniego zaplecza kuchennego. Przetwarzanie produktów spożywczych w odpowiednich warunkach higienicznosanitarnych przyczyni się do profesjonalnej produkcji domowej żywności oraz do ułatwienia rozwoju działalności gospodarczej. Zaawansowana forma inkubatora przetwórstwa lokalnego może też służyć przechowywaniu produktów oraz świadczyć usługi z zakresu pomocy prawnej, technologicznej lub marketingowej. Usługi świadczone przez inkubator będą mogły obejmować również przygotowanie narzędzi informatycznych potrzebnych do sprzedaży i dystrybucji produktów rolnych przez Internet. Rolnik poniesie opłatę za korzystanie z pomieszczeń, maszyn i urządzeń oraz fachową pomoc, ale za to produkt przeznaczony do sprzedaży bezpośredniej będzie spełniał wymogi obowiązujących norm, co ułatwi wprowadzenie na rynek.
  • Sprzedaż bezpośrednia- rolnik może sprzedawać nieprzetworzone produkty roślinne i zwierzęce z własnego gospodarstwa np. zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby, a także jaja, mleko, miód i ryby w formie sprzedaży bezpośredniej. Natomiast jeżeli produkty z gospodarstwa podlegają jakiejkolwiek obróbce (np. poprzez obieranie, krojenie, wyciskanie soku), lub jeżeli są to produkty zwierzęce, to zachodzi obowiązek rejestracji tak prowadzonej działalności gospodarczej, przyjęcia zobowiązania podatkowego oraz określonych przepisami wymagań sanitarnych i weterynaryjnych, właściwych dla zakładów przetwórczych. Rolnik, chcący sprzedawać własne przetwory spożywcze, który nie ma zarejestrowanej działalności w zakresie przetwórstwa, korzystając z infrastruktury inkubatora, będzie mógł zalegalizować obrót żywnością. Na potrzeby wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, definicja inkubatora przetwórstwa lokalnego, została określona przede wszystkim w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570), zwanego dalej „rozporządzeniem o LSR”.
  • Przez inkubator przetwórstwa lokalnego rozumie się przedsiębiorstwo spożywcze w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego inkubatora jest przetwarzanie. Warto zaznaczyć, że podstawową cechą funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego jest założenie, iż z jego infrastruktury korzystają podmioty odrębne (właściciel inkubatora musi tak dostosować zakład by mógł być w sposób legalny udostępniany lokalnym producentom chcącym przetwarzać posiadane produkty rolne). Mając na uwadze powyższą definicję inkubatora przetwórstwa lokalnego, koniecznie trzeba poddać analizie co rozumie się przez pojęcie „przetwarzanie żywności”. Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. m rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.. 13, t. 34, str. 319), „przetwarzanie” oznacza każde działanie, które zmienia znacznie produkt wyjściowy, a w tym ogrzewanie, wędzenie, solenie, dojrzewanie, suszenie, marynowanie, ekstrakcję, wyciskanie lub połączenie tych procesów.

Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+.

Termin ogłoszenia – II połowa 2019 r. W ramach działania Wnioskodawca zamieszkujący na obszarze LSR (obszar gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew) może wystąpić o pomoc na realizację operacji związanej z otworzeniem działalności gospodarczej w wysokości 50 000,00 zł. Wnioskodawca w ramach działania zobowiązany jest do utworzenia min. 1 miejsca pracy (samozatrudnienie) i utrzymania go przez okres minimum 2 lat od daty otrzymania płatności końcowej dla operacji.

Wnioskodawca ubiegający się o jej przyznanie premii:

  • a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r . w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
  • b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do CEIDG albo w rejestrze przedsiębiorców w KRS i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa

Termin ogłoszenia – II połowa 2019 r. W ramach działania Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze LSR mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości do 200 000,00 zł, przy czym wysokość kosztów kwalifikowanych projektu podlegająca refundacji nie może być większa niż 70% kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawcy w ramach realizacji swojego działania, zobowiązani są do utworzenia minimum jednego miejsca pracy, związanej z realizowanym projektem i utrzymania go przez okres minimum 3 lat od daty otrzymania płatności końcowej dla operacji.

Wnioskodawca ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność. Wnioskodawcy ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content