finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Nabory wniosków

 

Zobacz harmonogram naborów wniosków

 

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez LGD Razem dla Radomki.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Małe projekty”.

Poniżej prezentujemy listę rankingową naboru wniosków przeprowadzonych w dniach od 16 września r. do 30 września 2014 r. w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Małe Projekty”.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”:

 

Ostatni nabór wniosków dla przedsiębiorców, rolników, samorządów, organizacji pozarządowych LGD „Razem dla Radomki. Termin składania wniosków mija 30 września 2014 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

 

Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 16.09.2014 r. do 30.09.2014 r. do godziny 10.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Nabory wniosków skierowane są m.in. do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, dla przedsiębiorców, rolników, samorządów, organizacji pozarządowych, placówek i instytucji kultury z obszaru gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie działania Małe Projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

 • Działania: Małe Projekty (limit środków wynosi 388 174,18 zł )

Wnioski należy składać w: Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 24.03.2014 r. do 07.04.2014 r. do godziny 14.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów przez LGD. Wnioski składane są w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia). Do wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w celu przeprowadzenia czynności związanych z wyborem operacji. Do wniosku należy dołącz dwie płyty CD z wersją elektroniczną wniosku.

Pracownicy Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” zapewnią bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

 

Komunikat 1

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez LGD w zakresie działań: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Małe projekty”.

Poniżej prezentujemy listę rankingową naboru wniosków przeprowadzonych w dniach od 2 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Małe Projekty”.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”:

 

Poprzednie nabory

02.12.2012 r. – 17.12.2012 r.

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem LGD „Razem dla Radomki”wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 378 000,00 zł);
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 503 118,00 zł)
 • Małe projekty (limit dostępnych środków: 101 556,84 zł)
 • Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 442 751,88 zł)

I. Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 2 grudnia 2013 r. do dnia 17 grudnia 2013 r. do godz. 14:00.

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze LGD „Razem dla Radomki” przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 8:00-16:00.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD „Razem dla Radomki”. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Wnioski składane są w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia). Do wniosku należy dołączyć płytę CD z wersją elektroniczną wniosku (dwie płyty CD w przypadku wniosku składanego w ramach działania tzw. „Małe projekty”).

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arirm.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się na stronie www.razemdlaradomki.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.

Operacja musi uzyskać w ocenie minimalną liczbę punktów w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” lub „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub „Małe projekty” – 8 pkt lub w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 7 pkt.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w celu przeprowadzenia czynności związanych z wyborem operacji.

Stowarzyszenie zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków. Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 8:00-16:00, tel. 048 38 58 996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

 

Komunikat 1

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje, iż w dniu 18.06.2013r. odbyło się posiedzenie Rady LGD dotyczące rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady z dnia 28.05.2013r. w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr VIII/PROW/2013. Do biura LGD wpłynęły 3 wnioski odwoławcze, które były przedmiotem obrad.

Poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków złożonych w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej” ponownie ocenionych przez Radę LGD:

lista rankingowa wniosków (format: pdf. rozmiar: 176 KB)

Komunikat 2

LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH W ODPOWIEDZI NA KONKURS NR VIII PROW 2013R W RAMACH DZIAŁANIA:

 

Poprzednie Nabory:

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – „Razem dla Radomki” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

 • „Odnowa i rozwój wsi”, limitem dostępnych środków w konkursie: 1 354 014,10 zł.
 • „Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej” z limitem dostępnych środków w konkursie: 224 050,00 zł.
 • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” z limitem dostępnych środków w konkursie: 321 451,00 zł.
 • „Małe projekty” z limitem dostępnych środków w konkursie: 221 575,44 zł. Nabór tematyczny: Utworzenie Nordic Walking Park „Nad Radomką”

Termin składania wniosków na ww. działań:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 22.04.2013 r. do dnia 17.05.2013 r. do godz. 16.00.

I. Miejsce składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00, wt. –

pt. 8:00-16:00.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.

 

Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

II. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działanie wraz z instrukcją wypełniania

Formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

III. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań

Lokalne kryteria przyjęte dla działań tzw. „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej”, znajdują się na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakładce Nabory wniosków: Materiały do pobrania oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”.

Kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostały zamieszczone na karcie oceny zgodności operacji z Lokalna Strategią Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodności operacji z celem/celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami. Uzasadnienia zgodności są przedstawiane przez Wnioskodawców we wniosku o przyznanie pomocy.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD

1.Operacja dot. działania „Małe projekty” musi być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju, czyli spełnić łącznie trzy warunki:

 • wpisywać się w cel ogólny związane z tematem rozpisanego konkursu: Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez wykorzystanie jego walorów przyrodniczych, kulturalnych i historycznych.
 • wpisywać się w cel szczegółowy związane z tematem rozpisanego konkursu: Rozwój turystyki aktywnej w regionie
 • wpisywać się w przedsięwzięcie związane z tematem rozpisanego konkursu: Utworzenie Nordic Walking Park „Nad Radomką”

2. Operacje dot. działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej” powinna przyczynić się do realizacji co najmniej jednego celu ogólnego, a w ramach niego do jednego celu szczegółowego LSR. Operacja powinna być zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem.

Dodatkowo operacje winny uzyskać w ocenie minimalną liczbę punktów:

 • W ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” – pkt. 8
 • W ramach działania „Małe projekty” – pkt. 8
 • W ramach działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – pkt. 7
 • W ramach działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – pkt. 8

VI.Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów przez LGD

Wnioski składane są w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia).

Do wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w celu przeprowadzenia czynności związanych z wyborem operacji.

Do wniosku należy dołączyć płytę CD z wersją elektroniczną wniosku (dwie płyty CD w przypadku wniosku składanego w ramach działania tzw. „Małe projekty”).

Wykaz załączników zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

Stowarzyszenie zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków. Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 8:00-16:00, tel. 048 38 58 996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

 

Komunikat

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 stycznia 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany wysokości limitów pomocy dot. „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, które obowiązywać będą od dnia 31.01.2013 r. Zmianie uległa kwota limitu środków z których może skorzystać Beneficjent – z kwoty 100 000,00 zł na 200 000,00zł, oraz zwiększona została wysokość przyznanej pomocy na realizację jednego małego projektu do kwoty nie wyższej niż 50 tyś. złotych.

Rozporządzenie dostępne jest na stronie internetowej Dziennika Ustaw www.dziennikustaw.gov.pl oraz na stronie Razem dla Radomki: Rozporzadzenie (pdf)

Pobierz plik: Rozporzadzenie (pdf)

 

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez LGD w zakresie działań: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Małe projekty”.

Poniżej prezentujemy listę rankingową naboru wniosków przeprowadzonych w dniach od 22 października 2012 r. do 9 listopada 2012 r. w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Małe Projekty”.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”:

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez LGD w zakresie działań: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Małe projekty”.

Poniżej prezentujemy listę rankingową naboru wniosków przeprowadzonych w dniach od 30 marca 2012 r. do 27 kwietnia 2012 r. w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Małe Projekty”.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”:

Poprzednie nabory

30.03.2012 r. – 27.04.2012 r.

Aktualne nabory w zakresie działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i Rozwój Wsi, Małe Projekty. Termin 30.03.2012 r. – 27.04.2012 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w zakresie:

Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 30.03.2012 r. do 27.04.2012 r. do godziny 15.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępny są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Ogłoszenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje, iż w dniu 08.06.2011r. odbyło się posiedzenie Rady LGD dotyczące rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady z dnia 23.05.2011r. w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr V/PROW/2011 przeprowadzonym w dniach 18.04. – 13.05.2011r. Do biura LGD wpłynęły 3 wnioski odwoławcze. Dwa z nich były przedmiotem obrad. Jeden z uwagi na uchybienie terminu na złożenie środka odwoławczego od decyzji Rady LGD pozostał bez rozpatrzenia.

Poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków ponownie ocenionych przez Radę LGD:
lista rankingowa wniosków (format: pdf. rozmiar: 176 KB)

Lista rankingowa wniosków zgłoszonych w ramach działań: Odnowa i rozwój Wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
pobierz (rozmiar 72 KB, format: doc)

od 18 kwietnia do 13 maja 2011 r.

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie:

Wnioski należy składać w: Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 18 kwietnia do 13 maja 2011 roku do godziny 15:00.

Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępny są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00 , wt. – pt. 8:00 – 16:00 tel./fax (048) 38 58 996 email: zarzad@razemdlaradomki.pl., www.razemdlaradomki.pl.

od 01 marca 2011 r. do 28 marca 2011 r. – Małe projekty

Termin, miejsce i tryb składania wniosków

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 01 marca 2011 r. do dnia 28 marca 2011 r. do godz. 15.00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze LGD „Razem dla Radomki” przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. – pn. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 8:00-16:00.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD „Razem dla Radomki”.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Miejsce zamieszczenia formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub na stronie samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013).

Kryteria wyboru projektów przez LGD „Razem dla Radomki”, określone w LSR:

Lokalne kryteria przyjęte dla działania „Małe projekty” znajdują się na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”.

Kryteria , na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji małego projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostały zamieszczone na karcie oceny zgodności operacji z Lokalna Strategią Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodności operacji z celem/celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami. Uzasadnienia zgodności są przedstawiane przez Wnioskodawców we wniosku o przyznanie pomocy.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów przez LGD

Wykaz dokumentów zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków wynosi 171549,49 zł, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 tys. zł.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu.

Operacja dotycząca realizacji „Małego projektu” musi uzyskać min. 6 pkt na etapie oceny uzasadnienia zgodności operacji z celem/celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami oraz min 8 pkt. na etapie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00 , wt. – pt. 8:00 – 16:00 tel. (048) 38 58 996 email: promocja@razemdlaradomki.pl.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach małych projektów (format: pdf, rozmiar pliku: 426 KB)
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach małych projektów wersja -edytowalna (format: xls, rozmiar pliku: 773 KB)

od 17.05.2010 r. do 11.06.2010 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 – „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie:

 

 

Wnioski należy składać w: Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 17.05.2010 r. do 11.06.2010 r. do godziny 15.00.

Limit dostępnych środków wynosi:
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 300.000,00 zł
w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 175.000,00 zł

Na stronie Stowarzyszenia zamieszczone są formularze wniosków wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz wzory Oświadczeń i załączników koniecznych do złożenia wraz z wnioskiem. Kryteria wyboru projektów określone są w LSR i znajdują się na stronie www.razemdlaradomki.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

od 03.03.2010 r. do 31.03.2010 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 – „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie:

 

 

Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 03.03.2010 r. do 31.03.2010 r. do godziny 15.00.

Limit dostępnych środków wynosi 205.000,00 zł.

Na stronie Stowarzyszenia zamieszczone są formularze wniosków wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz wzory Oświadczeń i załączników koniecznych do złożenia wraz z wnioskiem. Kryteria wyboru projektów określone są w LSR i znajdują się na stronie www.razemdlaradomki.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

od 24 listopada do 21 grudnia 2009 roku

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie:

 

 

Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu
w terminie od 24 listopada do 21 grudnia 2009 roku do godz. 15:00.

Na stronie Stowarzyszenia zamieszczone są formularze wniosków wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz wzory Oświadczeń i załączników koniecznych do złożenia wraz z wnioskiem.

Zachęcamy także do zapoznania się z dokumentem Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, procedura stosowana przez Radę Stowarzyszenia w ramach wyboru operacji, które uzyskają pomoc w ramach PROW 2007 – 2013, Kartami oceny.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content