finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2023 – II kwartał

Kwiecień

W dniu 03.04.2023 LGD Razem dla Radomki reprezentowane przez prezesa Cezarego Nowka podpisało umowę o powierzenia grantu dotyczącą realizacji zadania pn ” Opracowanie koncepcji Smart Villages w miejscowości Taczów”. Grantobiorcą jest Ochotnicza Straż Pożarna z Taczowa, która reprezentowana była przez Prezesa – Pana Dariusza Pysiaka i Wójta Gminy Zakrzew – Leszka Margasa.

W dniu 05.04.2023 odbyło się spotkanie on-line w związku z tworzeniem LSR oraz wdrażaniem RLKS w nowej perspektywie finansowej zorganizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Podczas szkolenia omówione zostały pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu na wybór LSR, w spotkaniu uczestniczyli pracownicy LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 14.04.2023 na stronie www.razemdlaradomki.pl ukazało się ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji na Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. Termin składania wniosków: wyznaczony został na okres od dnia 28.04.2023 r. do dnia 16.05.2023 r.. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o wsparcie w kwocie do 200 000,00 zł na projekt.

W dniu 18.04.2023 odbyło się Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie Walne Zebranie Członków LGD „Razem dla Radomki”. Uczestnicy Walnego powołali w skład organów statutowych nowych przedstawicieli. Do Zarządu Stowarzyszenia dołączyła Pani Weronika Pełka, będąca Prezesem Stowarzyszenia Oświatowego Wieniawa, który realizuje projekty kulturalne, oświatowe i inwestycyjne na terenie Gminy Wieniawa. Natomiast skład Rady został powiększony do liczby 15 osób – a członkiem tego organu została Pani Agata Grudziecka, sołtys z miejscowości Jakubów w Gminie Przysucha, która jest również Prezesem jednej z najaktywniejszych organizacji, realizującej liczne projekty animacyjne – Koła Gospodyń Wiejskich z Jakubowa. Dokonano również aktualizacji zapisów Statutu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, tak aby jego brzmienie odpowiadało zarówno aktualnym działaniom podejmowanym przez naszą organizację oraz pod kątem nowej perspektywy unijnej i wdrażania przez LGD  Wspólnej Polityki Rolnej w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

W dniu 18.04.2023 prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek, jako przedstawiciel mazowieckich LGD uczestniczył on-line w posiedzeniu Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

W dniu 18.04.2023 odbyło się Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie posiedzenie Zarządu na którym przyjęto uchwałę dotyczącą zwołania ponownego Walnego Zebrania Członków w dniu 18.04.2023.

W dniu 19.04.2023prezes LGD „Razem dla Radomki” uczestniczył on-line w „AI w Ngo” zorganizowanym przez 3.0 sektor.

W dniu 27.04.2023 prezes LGD „Razem dla Radomki” wraz z przedstawicielami gmin Wieniawa, Przysucha, Przytyk, Jedlińsk, Wolanów i Zakrzew uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym w ramach projektu pn. „Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego” zorganizowanym w Promnej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w ramach realizacji projektu badawczego pn. „Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”.

W dniu 28.04.2023 LGD rozpoczęło przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji na Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

 

Maj

W dniu 04.05.2023 ukazał się Biuletyn Informacyjnego LGD „Razem dla Radomki” w którym zawarliśmy informacje o działalności naszego Stowarzyszenia w 2022 roku –  który stanowił kolejny efektywny okres naszej pracy. Biuletyn dostępny tu:  https://razemdlaradomki.pl/biuletyn-lgd-razem-dla-radomki-podsumowujacy-dzialalnosc-stowarzyszenia-w-2022-roku/

W dniu 08.05.2023 odbyło sięposiedzenie Zarządu na którym przyjęto uchwałę dotyczącą ustalenia terminu i miejsca zwołania Walnego Zebrania Członków, oraz przyjęto porządek obrad WZC.

W dniu 08.05.2023 członek zarządu LGD „Razem dla Radomki” – Pan Jerzy Kwaśniewski i organizacja której jest Prezesem – Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga otrzymało Nagrodę im. Oskara Kolberga przyznaną w ramach 48 edycji konkursu w kategorii dla instytucji o organizacji zasłużonych w opiece i upowszechnieniu kultury ludowej Kapituła konkursu doceniła dorobek organizacji i sukcesy w działalności związanej przede wszystkim z zachowaniem i dokumentowaniem kultury tradycyjnej regionu poprzez doroczną organizację jednego z największych przeglądów folkloru w Polsce – „Dni Kolbergowskich” (62 edycje), oraz realizację projektów upamiętniających Oskara Kolberga i jego związki z Przysuchą oraz popularyzację lokalnej historii i kultury.

W dniu 12.05.2023 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym przyjęto sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania za okres I-III 2023.

W dniu 12.05.2023 odbyło się spotkanie konsultacyjne realizowane jest w ramach projektu pn. „Opracowanie koncepcji Smart Villages dla miejscowości Chruślice położonej w gminie Wolanów” dofinansowanej dla projektu grantowego LGD Razem dla Radomki”, na którym Prezes LGD Cezary Nowek przedstawił w prezentacji idee smart villages, wymogi związane z opracowywana koncepcją, informacje dotyczące wsi Chruślice w ujęciu historycznym i statystycznym.

W dniu 12.05.2023 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku odbyło się spotkanie konsultacyjne LGD, towarzyszące posiedzeniu Związku Gmin Radomka. Podczas spotkania prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek – omówił:

– projekt Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Razem dla Radomki na lata 2023-2027

– udział LGD w realizacji Funduszy dla Mazowsza 2021-2027 we współpracy z samorządami

– przygotowanie koncepcji Smart Villages w miejscowościach realizujących grant

– przygotowania do Walnego Zebrania Członków LGD opiniującego LSR 2023-2027.

W dniu 16.05.2023 odbyło się spotkanie on-line w związku z tworzeniem LSR oraz wdrażaniem RLKS w nowej perspektywie finansowej zorganizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 16.05.2023 zakończył się nabór wniosków na rozwój prowadzonych działalności gospodarczych. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosił: 101 966,73 euro. Nabór przeprowadzony w ramach funduszy unijnych dla Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji na Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

W dniu 16.05.2023 udział prezesa LGD Cezarego Nowek w programie telewizyjnym „Wieści z Mazowsza”, w którym przekazał informacje na temat realizacji przez LGD „Razem dla Radomki” koncepcji Smart Villages.

W dniach 17-18.05.2023 udział on-line prezesa LGD Cezarego Nowek w Festiwalu Sektora 3.0. Nowe tendencje w działalności ngo.

W dniu 22.05.2023 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył on-line w WGR ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W dniu 22.05.2023 w budynku OSP w Taczowie odbyło się spotkanie konsultacyjne realizowane jest w ramach projektu pn. „Opracowanie koncepcji Smart Villages dla miejscowości Taczów” dofinansowanej dla projektu grantowego LGD Razem dla Radomki, na którym Prezes LGD Cezary Nowek przedstawił w prezentacji idee smart villages, wymogi związane z opracowywaną koncepcją.

W dniu 23.05.2023 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku odbyło się spotkanie konsultacyjne realizowane jest w ramach projektu pn. „Opracowanie koncepcji Smart Villages w miejscowości Przytyk” dofinansowanej dla projektu grantowego LGD Razem dla Radomki, na którym Prezes LGD Cezary Nowek przedstawił w prezentacji idee smart villages, wymogi związane z opracowywaną koncepcją.

W dniu 24.05.2023 prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek wybrany do przedstawicieli Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

W dniu 24.05.2023 odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Razem dla Radomki” podczas którego zaprezentowaliśmy nową Strategię Rozwoju Lokalnego obszaru LGD na okres lat 2023-2027. Członkowie Walnego zebrania zaopiniowali pozytywnie projekt LSR obszar Razem dla Radomki na lata 2023-2027, który w tym samym dniu Zarząd Stowarzyszenia przyjął uchwałą.

W dniu 24.05.2023 odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym przyjęto plan finansowy na 2023 rok, lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027, przyjęto nowego członka stowarzyszenia, oraz zwołano drugie WZC w dniu 24.05.2023.

W dniu 30.05.2023 prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek uczestniczył w zebraniu instruktorów ZHP Hufca Radom gdzie przedstawił możliwości współpracy z LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 31.05.2023 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w posiedzeniu Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego.

 

Czerwiec

W dniu 04.06.2023 w Przysusze odbyły się 63 Dni Kolbergowskie jedno z największych wydarzeń związanych z promocją kultury ludowej w Polsce, pielęgnujące bogate dziedzictwo kultury naszego regionu, wyróżniające najlepsze kapele ludowe, zespoły śpiewacze, oraz solistów instrumentalistów i śpiewaków. Partnerem wydarzenia było Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” które wsparło finansowo wydarzenie w ramach projekt współpracy „Kultura Lokalnie: Przestrzeń Inspiracji” który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 07.06.2023 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023-2027.

W dniu 15.06.2023 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w seminarium pn. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, które odbyło się w Radomiu.

W dniu 16.06.2023 LGD „Razem dla Radomki” zaprosiło na cykl szkoleń w miesiącu lipcu skierowanych do przedsiębiorców, producentów produktów lub usług lokalnych – obecnych lub tych, którzy zamierzają prowadzić własny biznes. Szkolenia realizowane w ramach projektu współpracy „Lokalne Atrakcje Kulinarne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 16.06.2023prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył on-line w posiedzeniu Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego.

W dniu 16.06.2023 odbył się Zlot Rowerowy w Wólce Domaniowskiej organizowany przez Związek Gmin Radomka, na którym prezes LGD Cezary Nowek przekazał w imieniu LGD dla uczestników zlotu Przewodniki turystyczne – publikację wydana przez LGD.

W dniu 19.06.2023 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w Wolnym Zebraniu Członków Fundacji Aktywności Obszarów Wiejskich oraz Grupie Tematycznej ds. LEADERA przy Ministerstwie Rolnictwa.

W dniu 19.06.2023 LGD Razem dla Radomki ogłosiło konkurs na wsparcie inicjatyw kulturalnych, w ramach którego przeznaczyło wsparcie 120 000,00 zł.

Wysokość wsparcia na jeden projekt wynosiła od 5 000,00 zł do 10 000,00 zł.

Wsparcie można było uzyskać na realizację projektów w zakresie: inicjatyw artystyczno-społecznych; organizacji festiwali muzycznych i wydarzeń promujących kulturę, sztukę, historię, przestrzeń lokalną i dziedzictwo obszarów wiejskich;  promocje oferty turystyczno-kulturalnej  (w tym m.in. w zakresie realizacji wydawnictw multimedialnych, nagrania płyt, nagrania filmów, opracowania i wydruku publikacji);

– realizację na rzecz promocji turystyki kulinarnej, turystyki obszaru LGD w zakresie realizacji inicjatyw kulturalnych;  działania w zakresie animacji kultury (organizacja inicjatyw kulturalnych – spotkań, koncertów, warsztatów, szkoleń i innych działań z zakresu aktywizacji kulturowej, które przyczyniają się do podnoszenia rozpoznawalności regionu) ,  przygotowanie miejsc małej infrastruktury kulturalnej której celem jest rozwój obszarów wiejskich. Konkurs organizowany przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach projekt współpracy „Kultura Lokalnie: Przestrzeń Inspiracji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 19.06.2023 w Jedlińsku zorganizowane zostało spotkanie konsultacyjne Smart Village w ramach projektu grantowego LGD, którego organizatorem było Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Rak. W spotkaniu uczestniczył Prezes LGD Cezary Nowek, który przedstawił w prezentacji idee Smart Villages, oraz wymogi związane z opracowywaną koncepcją.

W dniu 20.06.2023 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w seminarium nt. powołania w Radomiu Miejskiej Rady Pożytku Publicznego.

W dniach 21-26.06.2023 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w seminarium wyjazdowym Związku Gmin Radomka, na którym przedstawił informacje nt. LSR-u w perspektywie 2021-2027.

W dniu 25.06.2023 w Wieniawie odbył się Piknik Ekologiczny w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 26.06.2023 w remizie OSP w Taczowie odbyło się spotkanie warsztatowe w zakresie: Rozwój i opracowanie koncepcji Smart Village przy wykorzystaniu zasobów i obszaru kultury. Inspiracje i innowacje połączone z prezentacją dobrych praktyk. Warsztaty przeprowadził Cezary Nowek – Prezes LGD „Razem dla Radomki”. Warsztaty zorganizowane w ramach projektu LGD „Razem dla Radomki” dla projektu współpracy „Kultura Lokalnie: Przestrzeń Inspiracji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 27.06.2023 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie odbyło się spotkanie warsztatowe w zakresie: Rozwój i opracowanie koncepcji Smart Village przy wykorzystaniu zasobów i obszaru kultury. Inspiracje i innowacje połączone z prezentacją dobrych praktyk. Warsztaty przeprowadził Cezary Nowek – Prezes LGD „Razem dla Radomki”. Warsztaty zorganizowane w ramach projektu LGD „Razem dla Radomki” dla projektu współpracy „Kultura Lokalnie: Przestrzeń Inspiracji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 27.06.2023 w Świetlicy wiejskiej w Skrzyńsku odbyło się spotkanie warsztatowe w zakresie: Rozwój i opracowanie koncepcji Smart Village przy wykorzystaniu zasobów i obszaru kultury. Inspiracje i innowacje połączone z prezentacją dobrych praktyk. Warsztaty przeprowadził Cezary Nowek – Prezes LGD „Razem dla Radomki”. Warsztaty zorganizowane w ramach projektu LGD „Razem dla Radomki” dla projektu współpracy „Kultura Lokalnie: Przestrzeń Inspiracji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 29.06.2023 otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 49 950,00 na realizację kolejnej inicjatywy związanej z ochroną środowiska i klimatu pn. „Czyste Powietrze w Dolinie Radomki”. Umowę podpisał Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Cezary Nowek w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, który reprezentował Wicemarszałek Rafał Rajkowski.
W dniu 29.06.2023odbyło się w formule on-line Walne Zebranie Członków Polskiej Sieci LGD w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content