finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2022 – IV kwartał

Październik

W dniach 03-07.10.2022 prace Zespołu ds. opracowania LSR na lata 2021-2027 nad Raportem ewaluacji LSR-u 2016-2022.

W dniu 05.10.2022 odbyły się w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu, warsztaty poświęcone gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ). W spotkaniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek, oraz LGD Małgorzata Kopyckapracownik LGD.

W dniu 06.10.2022 w Zakrzewie odbyło się spotkanie w formie konsultacji społecznych mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na okres programowania unijnego lat 2021-2027 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Spotkanie przeprowadzili prezes LGD Cezary Nowek oraz pracownik LGD MałgorzataKopycka.

W dniu 07.10.2022 odbyło się w trybie on-line spotkanie mazowieckich LGD zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w celu omówienia: Formuła pośrednia wdrażania RLKS na Mazowszu, Uczestnictwo LGD w realizacji projektu „Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza”, Regulamin konkursu na wybór LSR.Wdyskusji uczestniczył przezes LGD Cezary Nowek. W spotkaniu uczestniczyliMałgorzata Kopycka i Arkadiusz Ostrowski pracownicy LGD „Razem dla Radomki”.

W dniach10-14.10.2022 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w wyjeździe studyjnym do Portugalii. Program wizyty obejmował spotkania z władzami lokalnymi, spotkania merytoryczne oraz wizytację projektów realizowanych ze środków UE w ramach odpowiednika portugalskiego PROW 2014-2020. Wyjazd zorganizowany przez Biuro Regionalne KSOW w Województwie Mazowieckim.

W dniach 10-13.10.2022 trwały prace nad preferencjami punktowymi dla mazowieckich LGD w konkursach FEM 2023-2027 tematycznie związanych z RLKS na Mazowszu, których koordynatorem byłprezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 12.10.2022 odbyło się on-line spotkanie robocze Sieci OFOP ds. partnerstwa i funduszy europejskich nt. aktualnej sytuacji dot. przyjęcia kolejnych programów krajowych oraz sytuacji w regionach. W spotkaniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 13.10.2022 odbyło się szkolenie on-line spotkanie LGD dot. interwencji LEADER w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2022 z Beatą Rodak, Naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Departament WPR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W szkoleniu uczestniczyła Małgorzata Kopycka i Arkadiusz Ostrowski pracownicy LGD.

W dniu 15.10.2022 odbył się X Hubertus i IV zawody Kawaleryjskie w Stajni Carino w Gulinie, gdzie obecny był prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 16.10.2022 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w imprezie ludowej Odpust w Dębinach zorganizowanej przez KGW Dębinianki z Dębin.

W dniu 18.10.2022 odbyło się w trybie on-line XXIX posiedzenie Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim przy Wojewodzie Mazowieckim. W spotkaniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 01-18.10.2022 trwał nabór fiszek zgłaszanych przez mieszkańców m.in. obszaru LGD zawierających pomysły na realizację przedsięzięć/zadań w LSR 2023-2027.Niniejsze fiszki służyły zebraniu inicjatyw, propozycji, które wpisane zostaną do celów i przedsięwzięć w nowej Lokalnej Strategii dla obszaru gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

W dniu 19.10.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla dzieci w PSP we Wrzeszczowie w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. W spotkaniu uczestniczyło 42 uczniów.Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek. Realizacja zadania publicznego pn. „Oddech dla Doliny Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 19.10.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla dzieci w PSP we Wrzeszczowie w zakresie gospodarki odpadami w tym gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz m.in. możliwości zapobiegania powstawaniu odpadów tj. przybliżenie nurtu less waste i zero waste. W spotkaniu uczestniczyło 48 uczniów. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek. Realizacja zadania publicznego pn. „Eko nawyki dobre praktyki w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 20.10.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla dzieci w PSP w Ludwikowie w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. W spotkaniu uczestniczyło 40 uczniów. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek. Realizacja zadania publicznego pn. „Oddech dla Doliny Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 20.10.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla dzieci w PSP w Ludwikowie w zakresie gospodarki odpadami w tym gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz m.in. możliwości zapobiegania powstawaniu odpadów tj. przybliżenie nurtu less waste i zero waste. W spotkaniu uczestniczyło 40 uczniów. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek. Realizacja zadania publicznego pn. „Eko nawyki dobre praktyki w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 24.10.2022 LGD włączyło się w kampanię informacyjną „Wystarczy jeden znicz” przeprowadzonej w ramach edukacji ekologicznej związanej z ochrona środowiska przed odpadami na cmentarzach w przededniu Święta Zmarłych.

W dniu 25.10.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla dzieci w PSP w Dąbrówce Podłężnej w zakresie gospodarki odpadami w tym gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz m.in. możliwości zapobiegania powstawaniu odpadów tj. przybliżenie nurtu less waste i zero waste. W spotkaniu uczestniczyło 54 uczniów. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek. Realizacja zadania publicznego pn. „Eko nawyki dobre praktyki w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 25.10.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla dzieci w PSP w Dąbrówce Podłężnej w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. W spotkaniu uczestniczyło 51 uczniów. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek. Realizacja zadania publicznego pn. „Oddech dla Doliny Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 25.10.2022 w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Przytyku odbyło się posiedzenie zarządu LGD „Razem dla Radomki” , na którym przyjęto m.in. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za III kwartały 2022 roku, zaktualizowano LSR oraz harmonogram naboru wniosków, podjęto uchwały dotyczące przyszłych naborów w ramach poddziałania 19.2, oraz przyjęto nowych członków stowarzyszenia.
W dniu 25.10.2022w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Przytyku odbyło się spotkanie podsumowujące cykl konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin LGD „Razem dla Radomki”mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na okres programowania unijnego lat 2023-2029 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

W dniu 26.10.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla dzieci w PSP w Bieniędzicach w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. W spotkaniu uczestniczyło 40 uczniów. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek. Realizacja zadania publicznego pn. „Oddech dla Doliny Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 26.10.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla dzieci w PSP w Bieniędzicach w zakresie gospodarki odpadami w tym gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz m.in. możliwości zapobiegania powstawaniu odpadów tj. przybliżenie nurtu less waste i zero waste. W spotkaniu uczestniczyło 40 uczniów. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek. Realizacja zadania publicznego pn. „Eko nawyki dobre praktyki w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 27.10.2022 odbyło sięon-line „Szkolenie z zakresu pisania lokalnych strategii rozwoju, które będą realizowane w ramach interwencji LEADER” zorganizowane przez jednostkę centralną KSOW. W szkoleniu uczestniczyli Małgorzata Kopycka i Arkadiusz Ostrowski pracownicy LGD.

W dniu 27.10.2022 udziałprezesa LGD CezaregoNowekw Warszawie w konferencji „Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju zrównoważonej turystyki oraz edukacji regionalnej” organizowanego przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną współfinansowanego przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.

W dniu 27.10.2022 konsultacjeprezesa LGD Cezarego Nowek z prezesem LGD Zielone Mosty Narwi na temat wspólnej realizacji projektu współpracy w ramach poddziałania 19.3.

W dniu 28.10.2022 LGD „Razem dla Radomki” upowszechniło w formie on-line publikację „Rowerem w Dolinie Radomki” http://ebook.wdolinieradomki.pl/693-2/

W dniu 28.10.2022 w Przytyku rozpoczęto realizację projektu pn. „Wieczory dla seniora” (realizowanego przez Centrum Kultury i Bibliotekę w Przytyku oraz Stowarzyszenie Przystań nad Radomką) finansowanego przez LGD „Razem dla Radomki” dla konkursów na małe inicjatywy wspartego dofinansowaniem w ramach projektu pn. ,,Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. W tym dniu zorganizowane zostało spotkanie kulinarne pn. „Nowy Smak produktu tradycyjnego – Papryka”. Koordynator projektu – Arkadiusz Ostrowski.

Listopad

W dniu 02.11.2022 prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek odbył spotkanie z przedstawicielami Fundacji MATZEVAH prof. R. Ptaszyńskim i Stevenem Reece w zakresie współpracy nad upamiętnieniem społeczności żydowskiej w Przysusze.

W dniu 03.11.2022 odbyło się w formule on-line spotkanie LGD-ów w ramach Polskiej Sieci LGD. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 03.11.2022 odbyło się w formule on-line spotkanie „Europa przeciw katastrofie klimatycznej„ w którym uczestniczył prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek.

W dniu 04.11.2022 odbyło się w Strzałkowie posiedzenie Komisji Rewizyjnej LGD „Razem dla Radomki”, w którym uczestniczył prezes Cezary Nowek, oraz księgowa Anna Ratyńska. Na posiedzeniu przyjęto sprawozdanie finansowe za III kwartały 2022 roku i oceniono realizację LSR.
W dniu 07.11.2022LGD „Razem dla Radomki” nawiązało współprace z LGD Terras de Olia z Sardynii Włochy w celu realizacji projektu współpracy w ramach poddziałania 19.3.

W dniu 08.11.2022 odbył się Eko piknik w PSP weWrzosie. Piknik dotyczył tematyki gospodarki o obiegu zamkniętym. Był świetną okazją do kontynuacji działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących przybliżania społeczeństwu idei gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), wraz ze wskazaniem kierunków prowadzących do jej wdrożenia, a także korzyści z tego płynących, przedstawienie znaczenia „jednostki” jako źródła dobrych praktyk mającej wpływ na efekt końcowy dla ogółu – w tym zachęcenie do stosowania zasady, oraz wskazanie możliwości zapobiegania powstawaniu odpadów tj. przybliżenie nurtu Less Waste i Zero Waste. Przeprowadzone zostały konkursy z nagrodami w postaci gier planszowych dla dzieci dotyczące w/w tematyki. Realizacja zadania publicznego pn. „Eko nawyki dobre praktyki w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 08.11.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla dzieci w PSP we Wrzosie w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. W spotkaniu uczestniczyło 20 uczniów. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek. Realizacja zadania publicznego pn. „Oddech dla Doliny Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 08.11.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla dzieci w PSP we Wrzosie w zakresie gospodarki odpadami w tym gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz m.in. możliwości zapobiegania powstawaniu odpadów tj. przybliżenie nurtu less waste i zero waste. W spotkaniu uczestniczyło 70 uczniów. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek. Realizacja zadania publicznego pn. „Eko nawyki dobre praktyki w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 09.11.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla dorosłych w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek. Realizacja zadania publicznego pn. „Oddech dla Doliny Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 10.11.2022 w Przytyku w GCKiB odbyło się spotkanie w ramach cyklu Wieczór dla Seniora pn. Sztuka na talerzu zorganizowane przez Stowarzyszenie „Przystań nad Radomką” w partnerstwie z LGD Razem dla Radomki. Projekt wybrany został do realizacji w ramach konkursu LGD „Razem dla Radomki” w zakresie wsparcia małych inicjatyw lokalnych. Zadanie publiczne pn. „Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 10.11.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla dzieci w PSP w Mniszku w zakresie gospodarki odpadami w tym gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz m.in. możliwości zapobiegania powstawaniu odpadów tj. przybliżenie nurtu less waste i zero waste. W spotkaniu uczestniczyło 70 uczniów. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek. Realizacja zadania publicznego pn. „Eko nawyki dobre praktyki w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 10.11.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne skierowane do przedsiębiorców obszaru Doliny Radomki z powiatów radomskiego i przysuskiego – producentów żywności, restauratorów w zakresie gospodarki odpadami w tym przedstawienie możliwości wdrożenia zmian w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wynikających z tego korzyści ekonomicznych dla prowadzonego biznesu, m.in. w temacie marnowania żywności. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowekz panem Mariuszem Grzybem właścicielem firmy Syl-Mar Zajazd Regina w Strzałkowie. Realizacja zadania publicznego pn. „Eko nawyki dobre praktyki w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 10.11.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla dzieci w PSP w Mniszku w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. W spotkaniu uczestniczyło 100 uczniów. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek. Realizacja zadania publicznego pn. „Oddech dla Doliny Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 15.11.2022 prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Radomka.

W dniu 17 listopada 2022 r. w pracowni komputerowej Centrum Kultury i Biblioteki w Przytyku rozpoczęto cykl 6 szkoleń w zakresie tematycznym podczas których przekazaliśmy informacje w zakresie budowania wizerunków organizacji/instytucji, podejmowania przez nich skutecznych działań promocyjnych. Ważnym elementem warsztatów było zdobycie przez uczestników umiejętności przygotowania prac graficznych w bezpłatnych programach graficznych. Szkolenia przeprowadziła Pani Alicja Gryz-Wasil – Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr”. Warsztaty realizowane w ramach projektu LGD ,,Razem dla Radomki”, które odbywają się w partnerstwie z Centrum Kultury i Biblioteką w Przytyku. Zadanie publiczne pn. ,,Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych” dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Kolejne spotkania odbyły się w dniach 22, 30 listopada oraz w dniach 1, 8 i 10 grudnia 2022 r. Koordynator projektu – Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 18.11.2022 w Przytyku w GCKiB odbyło się spotkanie w ramach cyklu Wieczór dla Seniora pn. Zdrowy deser to smaczny deser zorganizowane przez Stowarzyszenie „Przystań nad Radomką” w partnerstwie z LGD Razem dla Radomki. Projekt wybrany został do realizacji w ramach konkursu LGD „Razem dla Radomki” w zakresie wsparcia małych inicjatyw lokalnych. Zadanie publiczne pn. „Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniach 18.11.2022-02.12.2022 trwał nabór w ramach Poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego

W dniu 24 listopada 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie LGD zorganizowało spotkanie – szkolenie z zakresu przygotowania dokumentacji i wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz dla biznesplanu dla trwającego naboru wniosku w zakresie premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie poprowadził pracownik Biura LGD – Pan Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 28.11.2022 odbyło się w formule on-line spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną – dotyczące Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2023-2027, w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 28.11.2022 komisja konkursowa przyznała nagrody dla trzech szkół w konkursie na ulotkę dotyczącą tematyki ochrony powietrza. Nagrody otrzymały PSP z Mniszka, PSP z Dąbrówki Podłężnej i PSP z Wrzeszczowa. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie. Realizacja zadania publicznego pn. „Oddech dla Doliny Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 29.11.2022 prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek odbył spotkanie z wójtem gminy Jedlińsk Kamilem Dziewierzem dotyczące współpracy z gminą w zakresie realizacji wspólnych projektów.

W dniu 30.11.2022 odbyło się w formule on-line spotkanie Instytucji Otoczenia Biznesu organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nt. Realizacja programów unijnych na lata 2023-2027, w którym uczestniczył prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek.

Grudzień

W dniu 01.12.2022 prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Radomka w Słowikowie, na którym omówiono współpracę LGD i Związku Gmin w roku 2022, oraz zamierzenia na 2023 rok.

W dniu 01.12.2022 prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek uczestniczył w kiermaszu noworocznym organizowanym przez KGW Milowianki z Milejowic.

W dniu 5.12.2022 LGD „Razem dla Radomki” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza zorganizowało 2 spotkania warsztatowe w pn. Wolontariat na Tak. Szkolne Kluby Wolontariackie przeprowadzone przez Panią Kamilę Kapciak Prokop z uczniami szkół podstawowych we Wrzosie i we Wrzosowie. W spotkaniach udział wzięło ponad 60 osób. Realizacja spotkań odbyła się w ramach projektu pn. ,,Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Koordynator projektu – Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 06.12.2022 informacje o szkoleniu w zakresie Rozwój przez innowacje społeczne w obszarze kultury i inspiracji dla organizacji pozarządowych zaprezentowałw Radiu Radom Arkadiusz Ostrowski koordynator projektu Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych .

Zapis rozmowy z Arkadiuszem Ostrowskim – Pracownikiem Biura LGD dostępny jest na stronie internetowej Radia Radom pod adresem: https://radioradom.pl/rozwoj-kultury-przez-innowacje/

W dniu 07.12.2022 LGD zorganizowało w siedzibie Centrum Kultury i Bibliotece w Przytyku warsztaty stacjonarne dotyczące działań i projektów przez organizacje pozarządowe i instytucje w obszarze społeczno-kulturalnym, w których udział wzięło 17 osób. Warsztaty miały na celu inspirowanie i pokazywanie dobrych praktyk, aktywizację organizacji poprzez innowacje społeczne. Zaprezentowane zostały na nim informacje w jaki sposób szukać inspiracji i tworzyć nowe projekty. Spotkanie skierowane zostało do przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszarów miejsko – wiejskich. W zakresie tematycznym spotkania poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia tematyczne: nowatorskie podejście do projektów organizacji pozarządowych, umiejętności rozpoznania potrzeb i uwarunkowań odbiorców i ich otoczenia, sposoby planowania projektu innowacyjnego, cykl innowacji oraz warunki jego wspierania, praca nad nowymi pomysłami na projekty uczestniczek i uczestników. Warsztaty pn. poprowadzi Pani Barbara Zdańska – Dyrek. Akredytowana Trenerka VCC, doradca ds. organizacji i zarządzania projektami miękkimi, specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz dotacji ze źródeł publicznych jak i prywatnych. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu „Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych” które dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Koordynator projektu – Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 07.12.2022 prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek uczestniczył w webinarze „Skuteczne transformacje cyfrowe” organizowanym przez Fundację TechSoup.

W dniu 08.12.2022 odbyło się w formule on-line szkolenie pn. Jak skutecznie aplikować o środki publiczne zorganizowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. W szkoleniu uczestniczyli [pracownicy LGD Małgorzata Kopycka i Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 08.12.2022 odbyło się w formule on-line spotkanie Lokalnych Grup Działania organizowane przez Polską Sieć LGD. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 12.12.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne skierowane do przedsiębiorców obszaru Doliny Radomki z powiatów radomskiego i przysuskiego – producentów żywności, restauratorów w zakresie gospodarki odpadami w tym przedstawienie możliwości wdrożenia zmian w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wynikających z tego korzyści ekonomicznych dla prowadzonego biznesu, m.in. w temacie marnowania żywności. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowekz panią Elżbietą Bień właścicielką Camelot-Catering w Cerekwi. Realizacja zadania publicznego pn. „Eko nawyki dobre praktyki w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 13.12.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne skierowane do przedsiębiorców obszaru Doliny Radomki z powiatów radomskiego i przysuskiego – producentów żywności, restauratorów w zakresie gospodarki odpadami w tym przedstawienie możliwości wdrożenia zmian w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wynikających z tego korzyści ekonomicznych dla prowadzonego biznesu, m.in. w temacie marnowania żywności. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowekz panią Ewą Brzezińską właścicielką Piekarni WACYN z Wacyna. Realizacja zadania publicznego pn. „Eko nawyki dobre praktyki w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 14.12.2022 LGD zorganizowało w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu szkolnie stacjonarne dotyczące działań i projektów przez organizacje pozarządowe i instytucje w obszarze społeczno-kulturalnym. Warsztaty miały na celu inspirowanie i pokazywanie dobrych praktyk, aktywizację organizacji poprzez innowacje społeczne. Zaprezentowane zostały na nim informacje w jaki sposób szukać inspiracji i tworzyć nowe projekty. Spotkanie skierowane zostało do przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszarów miejsko – wiejskich. W zakresie tematycznym spotkania poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia tematyczne: nowatorskie podejście do projektów organizacji pozarządowych, umiejętności rozpoznania potrzeb i uwarunkowań odbiorców i ich otoczenia, sposoby planowania projektu innowacyjnego, cykl innowacji oraz warunki jego wspierania, praca nad nowymi pomysłami na projekty uczestniczek i uczestników. Warsztaty poprowadziła Pani Barbara Zdańska – Dyrek. Akredytowana Trenerka VCC, doradca ds. organizacji i zarządzania projektami miękkimi, specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz dotacji ze źródeł publicznych jak i prywatnych. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu „Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych” które dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Koordynator projektu – Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 14.12. 2022 LGD „Razem dla Radomki” w Świetlicy Wiejskiej w Jakubowie zorganizowało Forum Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Przysucha połączone z warsztatami, które zostały poświęcone sposobom rozwoju przez innowacje społeczne, inspiracje dla działań kół gospodyń wiejskich. Uczestniczyło w nim 19 osób, w tym przedstawiciele z Jakubowa, Zbożenny, Dębin i ze Skrzyńska. Warsztaty poprowadzone zostały przez Panią Barbarę Zdańska – Dyrek, akredytowana trenerka VCC, doradca ds. organizacji i zarządzania projektami miękkimi, specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz dotacji ze źródeł publicznych jak i prywatnych. Miały na celu miały na celu pokazywanie dobrych praktyk, aktywizacja organizacji poprzez innowacje społeczne. Dodatkowo podczas spotkania zaprezentowane zostały informacje w jaki sposób szukać inspiracji i tworzyć nowe projekty. Spotkanie uzupełnione zostały o dyskusję i wymiany doświadczeń z przedstawicielami LGD Razem dla Radomki – (Prezesem Cezarym Adamem Nowkiem i Pracownikiem Biura LGD – Arkadiuszem Ostrowskim) które służyć będą przygotowaniu sieciujących projektów przez organizacje uczestniczące w spotkaniu i które zostaną przygotowane i złożone do konkursów ogłaszanych w 2023 roku. Spotkania zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach zadania publicznego pn. „Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych” które dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Koordynator projektu – Arkadiusz Ostrowski. Koordynator projektu – Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 14.12.2022 odbył się XV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którym na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w Warszawie – jako przedstawiciel lokalnych grup działania – uczestniczył Prezes LGD Razem dla Radomki – Cezary Nowek.

W dniu 14.12.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne skierowane do przedsiębiorców obszaru Doliny Radomki z powiatów radomskiego i przysuskiego – producentów żywności, restauratorów w zakresie gospodarki odpadami w tym przedstawienie możliwości wdrożenia zmian w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wynikających z tego korzyści ekonomicznych dla prowadzonego biznesu, m.in. w temacie marnowania żywności. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowekz panią Moniką Bankiewicz właścicielką Gospodarstwa Sadowniczego i przetwórni soków w Komorowie. Realizacja zadania publicznego pn. „Eko nawyki dobre praktyki w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.
W dniu 15.12.2022 na stronie LGD „Razem dla Radomki” ukazało się ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Infrastruktura Publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Nabór trwa od 29.12.2022 do 13.01.2023.

W dniu 15.12.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne skierowane do przedsiębiorców obszaru Doliny Radomki z powiatów radomskiego i przysuskiego – producentów żywności, restauratorów w zakresie gospodarki odpadami w tym przedstawienie możliwości wdrożenia zmian w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wynikających z tego korzyści ekonomicznych dla prowadzonego biznesu, m.in. w temacie marnowania żywności. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowekz panem Zbigniewem Rogulskim właścicielem Gospodarstwa Rolnego z Jabłonnej. Realizacja zadania publicznego pn. „Eko nawyki dobre praktyki w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 16.12.2022 w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Podczas posiedzenia omówione i ocenione zostały wnioski przyjęte przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach konkursu w zakresie naboru: Podejmowanie działalności gospodarczej.

W dniu 16.12.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne skierowane do przedsiębiorców obszaru Doliny Radomki z powiatów radomskiego i przysuskiego – producentów żywności, restauratorów w zakresie gospodarki odpadami w tym przedstawienie możliwości wdrożenia zmian w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wynikających z tego korzyści ekonomicznych dla prowadzonego biznesu, m.in. w temacie marnowania żywności. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowekz panią Agnieszką Gawin właścicielką Pizzeria&Caffe Maciejka z Marianowic. Realizacja zadania publicznego pn. „Eko nawyki dobre praktyki w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 16.12.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla dorosłych w w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek. Realizacja zadania publicznego pn. „Oddech dla Doliny Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 19.12.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla dorosłych w Bibliotece w Zakrzewie w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek. Realizacja zadania publicznego pn. „Oddech dla Doliny Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 20.12.2022 odbyły się w PSP w Zakrzewie kolejne warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, które poświęcone zostały tematyce szkolnych klubów wolontariackich i wolontariatu w organizacjach młodzieżowych. Spotkanie przeprowadzone zostało przez Panią Kamilę Kapciak Prokop i udział w nim wzięło 35 osób.Szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki w ramach zadania publicznego pn. „Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.Projekt koordynowany przez Arkadiusza Ostrowskiego.

W dniu 20.12.2022 LGD „Razem dla Radomki” rozpropagowało 10 tysięcy ulotek. Ulotki zostały spersonalizowane pod kątem gminy do mieszkańców której były przekazywane. Przekazano protokołami po 2000 szt. ulotek dla Miasta i Gminy Przysucha, Gminy Wolanów, Gminy Zakrzew i Gminy Przytyk, oraz po 1000 szt. ulotek Gminy Jedlińsk i Gminy Wieniawa. Realizacja zadania publicznego pn. „Oddech dla Doliny Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 20.12.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla dorosłych w wświetlicy wiejskiej w Jakubowie w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek. Realizacja zadania publicznego pn. „Oddech dla Doliny Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 20.12.2022 LGD „Razem dla Radomki” zorganizowało szkolenie internetowe (webinar) który został poświęcony zagadnieniu „Kreowanie marki przez NGOsy. Wykorzystanie social mediów i programów graficznych w procesie budowania rozpoznawalności organizacji”. Spotkanie poprowadziła Pani Alicja Gryz – Wasil, trener i specjalista w zakresie kreowania marki i działań promocyjnych w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych, Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” w Radomiu. Wzięło w nim udział 18 osób. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu LGD „Razem dla Radomki”. Zadanie publiczne pn. „Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Koordynator projektu – Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 20.12.2022 w Kamienicy Deskurów w Radomiu odbyła się coroczna Wigilia Organizacji Pozarządowych, którą na zaproszenie Urzędu Miejskiego w Radomiu – Centrum Organizacji Pozarządowych współprowadził Arkadiusz Ostrowski – Pracownik Biura LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 20.12.2022 został wydrukowany i rozdystrybuowany wśród mieszkańców powiatów radomskiego i przysuskiego kalendarz plakatowy na 2023 rok Czyste powietrze w Dolinie Radomki. Realizacja zadania publicznego pn. „Oddech dla Doliny Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 20.12.2022 LGD „Razem dla Radomki” rozpropagowało tysiąc szt. ulotek. Zawarte w nich zostały m.in. informacje dotyczące małoodpadowego stylu życia, naszego wpływu na ilość wytwarzanych odpadów, oszczędzania wody, nie marnowania żywności, czyli idei lees waste i zero waste. Ulotki zostały rozpropagowane na obszarze Doliny Radomki tj. w gminach Jedlińsk, Wolanów, Zakrzew, Wieniawa, Przytyk, oraz w Gminie i Mieście Przysucha. Realizacja zadania publicznego pn. „Eko nawyki dobre praktyki w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 21.12.2022 odbyło się szkolenie on-line (webinar) poświęcone zagadnieniu „Inspiracje i innowacje dla organizacji pozarządowych. Informacja o źródłach pozyskiwania funduszy dla organizacji”. Spotkanie poprowadziła Pani Barbara Zdańska – Dyrek. Akredytowana Trenerka VCC, doradca ds. organizacji i zarządzania projektami miękkimi, specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz dotacji ze źródeł publicznych jak i prywatnych. Szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki w ramach zadania publicznego pn. „Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.Projekt koordynowany przez Arkadiusza Ostrowskiego.

W dniu 20.12.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla dorosłych w wświetlicy wiejskiej w Milejowicach w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek. Realizacja zadania publicznego pn. „Oddech dla Doliny Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 22.12.2022 podpisano umowę partnerską między LGD „Razem dla Radomki” i LGD „Zielone Mosty Narwi” w zakresie realizacji projektu współpracy Ekologicznie Lokalnie.

W dniu 22.12.2022 odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla dorosłych w Bibliotece w Wieniawie w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Spotkanie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek. Realizacja zadania publicznego pn. „Oddech dla Doliny Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 28.12.2022 prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Radomka, na którym przekazał informacje dotyczące prac LGD w 2023 w zakresie ochrony klimatu.

W dniu 29.12.2022 odbyło się szkolenie on-line (webinar), poświęcone zagadnieniu „Podstawy księgowości i sprawozdawczości finansowej dla organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich. Szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki w ramach zadania publicznego pn. „Aktywne Mazowieckie NGOsy. W spotkaniu wzięło udział: 21 osób. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Pana Rafała Gierałtowskiego, od 20 lat zajmujący się tematyką funduszy europejskich i księżości, specjalista w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu LGD „Razem dla Radomki”. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.Projekt koordynowany przez Arkadiusza Ostrowskiego.

W dniu 29.12.2022 rozpoczął się nabór w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Infrastruktura Publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Nabór trwa od 29.12.2022 do 13.01.2023.

W dniu 30.12.2022 przygotowanie i złożenie przez LGD „Razem dla Radomki” wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych „Chleba Wacyńskiego” wypiekanego przez „Piekarnię WACYN”. Lista Produktów Tradycyjnych prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Realizacja zadania publicznego pn. „Upowszechnianie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.Projekt koordynowany przez Małgorzatę Kopycką.

W dniu 30.12.2022 stowarzyszenie „Razem dla Radomki” złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego projekt współpracy realizowany przez LGD „Razem dla Radomki”, LGD Zielone Mosty Narwi, oraz partnera włoskiego LGD Terras de Olia, pn. pn. Ekologicznie Lokalnie. Wartość całkowita projektu 344 355,00 zł.

W dniu 30.12.2022 stowarzyszenie „Razem dla Radomki” złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego projekt współpracy realizowany przez LGD „Razem dla Radomki”.

W 2022 roku Pracownicy LGD „Razem dla Radomki” (Małgorzata Kopycka i Arkadiusz Ostrowski) przeprowadzili 152 rejestrowane konsultacje w Biurze LGD „Razem dla Radomki”.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content