finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2022 – III kwartał

Lipiec

W dniu 06.07.2022 odbyło się w trybie on-lineXXVIII posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Jednostki Regionalnej Województwa Mazowieckiego. W spotkaniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek członek w/w Grupy.

W dniu 07.07.2022 odbyło się w trybie on-linespotkanie wojewódzkich sieci Lokalnych Grup Działania, dotyczące wsparcia przygotowawczego, oraz konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju. W spotkaniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek, który reprezentował Mazowiecką Sieć Lokalnych Grup Działania, oraz pracownicy LGD Małgorzata Kopycka i Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 08.07.2022 LGD zaprezentowało opracowaną dla projektu współpracy Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną która została stworzona w celu promocji i ułatwienia poruszania się po regionie zgodnie z wyszukiwanymi informacjami. Umożliwia nam szybkie wyszukanie interesujących nas informacji, atrakcji turystycznych, szlaków nordicwalking, ścieżek rowerowych, oraz obiektów noclegowych i restauracyjnych. Mapa jest dostępna pod adresem: https://dolinaradomki.appen.pl/

Mapa interaktywna opracowana na zlecenie LGD „Razem dla Radomki” dla projektu współpracy „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” – współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 11.07.2022 pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” zgłosili kandydatury Agnieszki Czubak i Grażyny Połczyńskiej w konkursie Aktywna Liderka Wiejska organizowanym przezJednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego.

W dniu 15.07.2022 odbyło się w Warszawie w trybie stacjonarnym spotkaniew sprawie możliwości pozyskania dofinansowania, w ramach FEM 2021-2027, do działań edukacyjnych realizowanych przez Lokalne Grupy Działania. Spotkanie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych.W spotkaniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 16.07.2022 odbyły się XVI Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie. Przegląd zespołów śpiewaczych, solistów śpiewaków, solistów instrumentalistów i kapel ludowych. W wydarzeniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 20.07.2022 odbyło się spotkanieprezesa LGD Cezarego Nowka z przewodniczącym Związku Gmin „Radomka” Dariuszem Wołczyńskim w celu omówienia stopnia realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, oraz udziału LGD w Targach Papryki w Przytyku.

W dniu 20.07.2022 odbyło się szkolenie on-line dotyczące realizacji projektów z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego przeprowadzony przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W szkoleniu uczestniczyła Małgorzata Kopycka pracownik LGD orazprezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 21.07.2022 odbyło się trybie on-line posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Leadera dot. projektu regulaminu konkursu na wybór LSR w perspektywie 2021 – 2027. W posiedzeniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 21.07.2022 odbyło się posiedzenie zarządu Związku Gmin „Radomka” dot. tematyki szlaków rowerowych na obszarze LGD. Oraz omówienie realizacji przez LGD przewodnika rowerowego.

W dniu 22.07.2022 odbyło się w trybie on-lineXXIX posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Jednostki Regionalnej Województwa Mazowieckiego, na którym przyjęto plan pracy na II półrocze 2022 roku. W spotkaniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek członek w/w Grupy.

W dniu 26.07.2022 odbyło się w Warszawie w trybie stacjonarnym szkolenie pt. „Co wynika z zatwierdzonej umowy partnerstwa dla beneficjentów z woj. mazowieckiego” zorganizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

W dniu 26.07.2022 odbyło się w trybie on-line szkolenie zorganizowane przez Fundację Batorego pn. NGO w mediach społecznościowych”. W szkoleniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 28.07.2022 LGD ogłosiło konkurs na wsparcie małych inicjatyw lokalnych w kwocie po 2 000,00 zł na projekt, które można było zgłaszać do dnia 8 sierpnia 2022 r. W ramach ogłoszonego konkursu wsparcie otrzymały Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych na Ludową Nutę na Organizację Jarmarku Tyndyrydny, Stowarzyszenie Przystań nad Radomką na organizację projektu Spotkania Seniorów, Stowarzyszenie SAO Radomka na organizacje działań promujących kulturę ludową, oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie na organizację Przeglądu Ludowego. Dofinansowania przyznane zostały przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach zadania publicznego „Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych” dofinansowanym ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Sierpień

W dniu 02.08.2022 odbyło się posiedzenie rady LGD w Wieniawie mające na celu przeprowadzenie procedury wyboru operacji zgłoszonych w ramach naboru wniosków w zakresie projektu grantowego polegającego na opracowaniu koncepcji Smart Villages. Wsparcie finansowe zostało przyznane w ramach funduszy unijnych dla Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Wybranych zostało 6 projektów na opracowanie koncepcji na łączną kwotę 24 000,00 zł.Dofinansowanie otrzymały następujące projekty:

• Opracowanie koncepcji Smart Village dla miejscowości Skrzyńsko.
• Opracowanie koncepcji Smart Villages dla miejscowości Chruślice położonej w gminie Wolanów.
• Opracowanie koncepcji Smart Village dla miejscowości Jedlińsk.
• Opracowanie koncepcji Smart Villages w miejscowości Wieniawa.
• Opracowanie idei koncepcji Smart Village w miejscowości Przytyk.
• Opracowanie idei koncepcji Smart Village w miejscowości Taczów.

W dniu 03.08.2022 odbyło się spotkanie prezesa LGD Cezarego Nowka z dyrektorem WORD w Radomiu Marcinem Ciężkowskim w celu omówienia współpracy w perspektywie 2023 roku.

W dniu 04.08.2022 prezes LGD Cezary Nowek w Radiu Rekord udzielił wywiadu dotyczącego realizacji projektów Smart Villages na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.

W dniu 06.08.2022 odbyła się potańcówka zorganizowana przez Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynnie, w partnerstwie z LGD „Razem dla Radomki”. Wydarzenie współorganizowane przez LGD „Razem dla Radomki” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 07.08.2022 prezes LGD Cezary Nowek udzielił wywiadu wspólnie z wójtem Gminy Wieniawa dla Wieści z Mazowsza nt. koncepcji Smart Villages, oraz dobrych praktyk w realizacji PROW 2014-2020. Ekipa telewizyjna Wieści z Mazowsza gościła w miejscowości Poroszyn.

W dniu 07.08.2022 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w podsumowaniu projektu grantowego „Wieś pieśnią płynąca” Altana Koncertowa w Pogroszynie, inicjatywa otrzymała dofinansowanie od LGD w kwocie 15 939,0 zł i zrealizowana została przez Koło Gospodyń Wiejskich w Pogroszynie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn! Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” pn. „Wsparcie inicjatyw lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 07.08.2022 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w imprezie plenerowej „Koń w tradycji wiejskiej”, która odbyła się w Muzeum Wsi Radomskiej. W imprezie uczestniczyły stowarzyszenia z obszaru LSR, które zaangażowane były w organizację stoiska Mazowsza.

W dniu 09-11.08.2022 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Fundację Fundusz Współpracy Gdańsk Oliwa dot. funkcjonowania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W dniu 11.08.2022 stowarzyszenie „Razem dla Radomki” złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego projekt współpracy realizowany przez LGD „Razem dla Radomki”, LGD Ziemi Siedleckiej, oraz partnera słowackiego Nova Alternativa. Wartość projektu 305 977,56 zł.

W dniu 2.08.2022 w Bibliotece w Wieniawie odbyło się posiedzenie zarządu LGD „Razem dla Radomki” , na którym przyjęto m.in. sprawozdanie merytoryczne i finansowe zaq I półrocze 2022 roku.

W dniu 14.08.2022 odbyła się w Bieniędzicach 5 edycja Jarmarku LudowegoTyndy-Ryndy organizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Na Ludową Nutę”. Imprezawspółfinansowana przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach zadania publicznego „Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych” dofinansowanym ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. W wydarzeniu uczestniczył pracownik LGD Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 17.08.2022 odbyły się Skrzyneckie potańcówki wydarzenie zorganizowane przez Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna, LGD Razem dla Radomki było partnerem wydarzenia, które przekazało dofinansowanie na jego realizację. Wydarzenie współorganizowane przez LGD „Razem dla Radomki” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 21.08.2022 w Słowikowie odbyły się Targi Papryki podczas których LGD „Razem dla Radomki” zaprezentowało stoisko wystawienniczo-degustacyjne promujące lokalne produkty i ich producentów. Ponadto miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego „Na najlepsze danie z papryką” w którym przyznano 3 nagrody główne w wysokości 1000 zł za Paprykarz z Bieniędzic – dla Kazimiery Owczarek i Krzysztofa Mazurkiewicza z Bieniędzic (gmina Wolanów), Paprykę z jabłkami, śliwkami i z Kiełbasą – dla Koła Gospodyń Wiejskich z Wichrowego Wzgórza w Jakubowie (gmina Przysucha) i Skrzynecki sos paprykowy – dla Grażyny Połczyńskiej ze Skrzynna (gm. Wieniawa), oraz 3 wyróżnienia w wysokości 500 zł za Paprykę faszerowaną gyrosem z kaszą jaglaną – dla Stowarzyszenia Przystań nad Radomką z Przytyka (gm. Przytyk), Paprykową żubrówkę – dla Gospodarstwa Sadowniczego Moniki BankiewiczzKomorowa (gm. Wieniawa) i Humus z papryki – dla Stowarzyszenia Razem dla Skrzyńska, (Skrzyńsko, gmina Przysucha).W wydarzeniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek, oraz pracownik LGD Małgorzata Kopycka odpowiedzialna za przygotowanie i organizację stoiska, oraz konkursu.

W dniu 22.08.2022 pracownicy LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyli w szkoleniuAnaliza SWOT jako narzędzie wykorzystywane w tworzeniu strategii praktyczny przewodnik, które przeprowadził dr Konrad Stępnik – socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W dniu 28.08.2022 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w Dożynkach gminnych – Turnieju Sołectw Gminy Jedlińsk. Podczas imprezy stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprezentowało stoisko z materiałami promocyjnymi stowarzyszenia.
W dniu 29.08.2022odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe i merytoryczne za I półrocze 2022 roku.

W dniu 30.08.2022 LGD „Razem dla Radomki” zorganizowało w ramach projektu „Oddech dla Doliny Radomki” zadania publicznego dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa mazowieckiego – Eko festyn, podczas którego wiedzę nt. ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami otrzymało ok. 50 dzieci i dorosłych, a w 3 konkursach nagrodzonych zostało 21 dzieci. W wydarzeniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek, oraz pracownik LGD Małgorzata Kopycka odpowiedzialna za przygotowanie i organizację Eko – festynu.

W dniu 30.08.2022 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w posiedzeniu zarządu Związku Gmin „Radomka”.

W dniu 31.08.2022 w Zakrzewie zorganizowane zostało wydarzenie pn. Zakrzewski Przegląd Kapel Ludowych – inicjatywa która została dofinansowana przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach zadania publicznego „Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych” dofinansowanym ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. W wydarzeniu uczestniczył pracownik LGD Arkadiusz Ostrowski – Koordynator projektu Aktywne Mazowieckie NGOsy.

Wrzesień

W dniu 02.09.2022 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył on-line w Debacie Regionalnej z udziałem przedstawicieli organizacji i środowisk wiejskich woj. mazowieckiego, podlaskiego nt. Smart Villages organizowanym przez FAOW.
W dniu 04.09.2022w Zakrzewie odbył się Przegląd Kapel Ludowych, impreza dofinansowana przez LGD „Razem dla Radomki. W wydarzeniu uczestniczyłprezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 07-16.09.2022 pracownik Biura LGD „Razem dla Radomki” Małgorzata Kopycka uczestniczyła on-line w szkoleniu pn. Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznychrealizowanym przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych.

W dniu 08.09.2022 w Przytyku odbyło się spotkanie w formie konsultacji społecznychmających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na okres programowania unijnego lat 2021-2027 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Spotkanie przeprowadziliprezes LGD Cezary Nowek oraz pracownik LGD Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 13 i 16.09.2022 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył on-line w Zespole ds. Funduszy i realizacji zasady partnerstwa WRDPP. Spotkanie zorganizowane przez OFOP.

W dniu 14-16.09.2022 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w wyjazdowym seminarium Związku Gmin Radomka w woj. podkarpackim.

W dniu 15.09.2022 w Jedlińsku odbyło się spotkanie w formie konsultacji społecznych mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na okres programowania unijnego lat 2021-2027 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Spotkanie przeprowadzili pracownicy LGD Małgorzata Kopycka i Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 18.09.2022 stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerem SAO „RADOMKA” zaprezentowało stoisko wystawienniczo-degustacyjne promujące lokalne produkty i ich producentów. Ponadto podczas wydarzeniaodbyło się seminarium dotyczące lokalnych produktów regionalnych i lokalnych Doliny Radomki, które przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek. Po seminarium nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego „Na najlepsze produkty regionalne i lokalne” w którym przyznano 5 nagród głównych w wysokości 1000 zł, które otrzymali Monika Bankiewicz za Wątróbkę drobiową z cebulką, prażonym jabłkiem i octem jabłkowym, Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska” za Ozory wieprzowe z szarymi kluskami, Agnieszka Gryzek za Nalewkę babuni i dziadunia, Kazimiera Owczarek za Schab w kapuście, Koło Gospodyń Wiejskich Dębinianki za Pierogi z kurkami. Wyróżnieni uczestnicy, którzy otrzymali po 500 zł to – Koło Gospodyń Wiejskich „Z Wichrowego Wzgórza” w Jakubowie za Chleb z ziemniakami, Krzysztof Mazurkiewicz za Nalewkę miętowo-melisowę, KGW ,, Babki.pl ” w Chruślicach za Kaczkę faszerowaną z sosem żurawinowym, KGW w Mniszku za Kartacze mięsne z okrasą z cebuli oraz ze skwarkami z boczku posypane kozim serem, oraz Radosław Towarek za Leczo Sołtysa. Konkurs, seminarium oraz stoisko przeprowadzono w ramach zadania publicznego pn. „Dziedzictwo kulinarne Doliny Radomki”, które zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. W wydarzeniu uczestniczyła Małgorzata Kopycka pracownik LGD odpowiedzialna za koordynację oraz przygotowanie i organizację stoiska, oraz seminarium i konkursu.
W dniu 22.09.2022w Wieniawieodbyło się spotkanie w formie konsultacji społecznychmających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na okres programowania unijnego lat 2021-2027 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.Spotkanie przeprowadzili pracownik LGD Małgorzata Kopycka i prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 23.09.2022 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w szkoleniu on-line pn. „Kondycja sektora pozarządowego w woj. mazowieckim” organizowanym przez Fundację Optimum PARETO i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

W dniu 23.09.2022 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w Gwiaździstym Zlocie Rowerowym w Wólce Domaniowskiej, zorganizowanym przez Związek Gmin Radomka. LGD „Razem dla Radomki” przekazała dla uczniów – uczestników zlotu, przewodniki rowerowe i przewodniki turystyczne naszego regionu.

W dniu 24.09.2022 w Jedlińsku LGD obecne było podczas Bitwy Regionówzestoiskiemwystawienniczo-degustacyjnym promującym lokalne produkty i ich producentów.Na stoisku obecne były członkinie Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna oraz KGW „Stokrotki” ze Skrzynna.

W dniu 26.09.2022 prezes LGD Cezary Nowek w Wiązowni podpisał umowę na projekt współpracy realizowany przez LGD „Razem dla Radomki” i LGD „Natura i Kultura”.

W dniu 27.09.2022 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu Polskiej Sieci LGD– Federacji Regionalnych Sieci LGD, które odbyło się w Warszawie.

W dniu 28.09.2022 odbyło się XXX posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Jednostki Regionalnej Województwa Mazowieckiego. W spotkaniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek członek w/w Grupy.
W dniu 28.09.2022 LGD zaprezentowało nową publikację pn. Rowerem w Dolinie Radomki. W przewodniku prezentujemy trasy które umożliwią poznanie najciekawszych na terenie LGD „Razem dla Radomki” mniej i bardziej zaawansowanym cyklistom. Przedstawione szlaki to pętle pozwalające powrócić do miejsc rozpoczęcia wycieczki. Punkty początkowe zlokalizowane są przy drogach lub stacjach kolejowych.

Publikacja w wersji on-line jest dostępna pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/685-2/

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 28.09.2022 w Biurze LGD „Razem dla Radomki” odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu współpracy z LGD „Dziedzictwo i Rozwój” w latach 2023-2024.

W dniu 28.09.2022 w Jakubowie gmina Przysuchaodbyło się spotkanie w formie konsultacji społecznychmających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na okres programowania unijnego lat 2021-2027 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.Spotkanie przeprowadzili prezes LGD Cezary Nowek i pracownik LGD Arkadiusz Ostrowski.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content