finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2022 – II kwartał

Kwiecień

W dniu 04.04.2022 odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sławnie w ramach projektu grantowego „Wsparcie inicjatyw lokalnych” realizowanego  przez LGD „Razem dla Radomki” Dzień Patrona Szkoły. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie  Dla Przyszłości Gminy Wolanów w partnerstwie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Sławnie. W wydarzeniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 06.04.2022 odbyło się w trybie on-line spotkanie mazowieckich Lokalnych Grup Działania zorganizowane przez Departament Rolnictwa i rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie dotyczące Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 08.04.2022 LGD „Razem dla Radomki” rozpoczęła w związku z ogłoszonym naborem wniosków na poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (08-29.04.2022) kampanię informacyjną wśród członków LGD dot. w/w poddziałania.

W dniu 12.04.2022 odbyło się webinarium „Smart villages – jak poprawić jakość życia polskiej wsi” w którym uczestniczył prezes Cezary Nowek.

W dniu 20.04.2022 odbyła się w trybie on-line konferencja w sprawie przyszłości Europy w okresie programowania 2021-2027 w obszarze sektora rolnego zorganizowana przez KE, w której uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 21.04.2022 odbyło się posiedzenie zarządu Związku Gmin Radomka, na którym prezes LGD Cezary Nowek przedstawił tematy dot. koncepcji Smart Villages na obszarze LGD i Wsparcia Przygotowawczego 19.1.

W dniu 21.04.2022 odbyło się w trybie on-line XXIX spotkanie w ramach spotkań NGO Europa Cafe Motto – NGO Europa Cafe i Komisja Europejska Bruksela – Bliżej Razem!  Zdrowie, Bezpieczeństwo zorganizowanej przez Fundację Kształcenia Ustawicznego PERITIA, w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 21.04.2022 odbyło się posiedzenie zarządu stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” na którym przyjęto „Sprawozdania Zarządu merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” za okres od 01.01.2021 – 31.12.2021 r., wprowadzono aktualizację (wprowadzenia zmian) w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, oraz przyjęto nowego członka stowarzyszenia, oraz zmiany w wynagrodzeniu pracowników LGD.

W dniu 24.04.2022 odbyło się w świetlicy wiejskiej w Kłudnie w gminie Wieniawa podsumowanie projektów grantowych LGD realizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, oraz Stowarzyszenie Oświatowe WIENIAWA pn. „Na ludowo i z tradycją w Gminie Wieniawa” i Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna pn. „Skrzynno Inspiruje Mieszkańców” z udziałem społeczności lokalnej oraz grupy uchodźców z Ukrainy. Obydwa wydarzenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” pn. „Wsparcie inicjatyw lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wydarzeniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 26.04.2022odbyło się w Radomiu seminarium „Partnerstwo na rzecz wsparcia ekonomii społecznej w powiecie radomskim”, temat spotkania: Czym jest proces deinstytucjonalizacji usług społecznych. W spotkaniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 26.04.2022 odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy MM Consult na którym omówiono stopień realizacji Raportu z ewaluacji zewnętrznej wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” za lata 2016-2021. W spotkaniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 27.04.2022 odbyło się posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny protestu wniesionego przez panią Annę Kapustę do naboru 01/2022 Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w ramach Podziałania 19.2.„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W dniu 28.04.2022 odbyło się w Biurze LGD posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania za rok 2021, oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021.

W dniu 28.04.2022 został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przez LGD „Razem dla Radomki” wniosek o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze.

W dniu 29.04.2022 odbyło się posiedzenie Rady LGD w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” o nr 01/2022 w dniach od 17-01-2022 do 09-02-2022 r. w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego. Radni ocenili 18 wniosków, dofinansowanie otrzymało 16 przyszłych przedsiębiorców. W posiedzeniu uczestniczyli pracownicy Biura LGD.

Maj

W dniu 03.05.2022w Przytyku odbyła się impreza plenerowa „Kochanowski: Przystanek – Wesele”, oraz przegląd kapel i zespołów ludowych. Wydarzenie współfinansowane przez LGD „Razem dla Radomki” dla projektu współpracy ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″. W wydarzeniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 04.05.2022w Filii Biblioteki Publicznej w Woli Taczowskiej, w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Taczowskiej odbyła się uroczysta premiera związana z wydaniem 2 tomików poezji Pana Jana Orczykowski. Środki finansowe na ich wydanie zostały przekazane w ramach dotacji przyznanej przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki w ramach funduszy unijnych dla projektu grantowego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki” pn. „Wsparcie inicjatyw lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 05.05.2022 odbyło się w trybie on-line spotkanie członków Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania do której należy LGD „Razem dla Radomki”. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Biura LGD.

W dniu 06.05.2022 odbyły się warsztaty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zakrzewie i Gminę Zakrzew dla projektu grantowego pn. „Spotkajmy się w Wacynie”, który uzyskał dofinansowanie w ramach projektu grantowego LGD Razem dla Radomki. Dla realizowanej inicjatywy założono zakup wyposażenia dla tworzonego przy Filii Bibliotecznej w Wacynie Centrum Seniora, a także realizację różnych wydarzeń i zajęć.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki” pn. „Wsparcie inicjatyw lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W warsztatach uczestniczyła Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD.

W dniu 07.05.2022 odbył się Piknik sportowy i otwarcie tras biegowych w gminie Przytyk. Piknik sportowy organizowany w ramach projektu ” Utworzenie ścieżek biegowych na terenie Gminy Przytyk” projekt został dofinansowany z budżetu Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki w kwocie 13 995,00 zł. W wydarzeniu uczestniczył pracownik Biura LGD Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 09.05.2022 stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” poinformowała o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektu grantowego pn. „Smart Villages”. Termin składania wniosków od dnia 23.05.2022 r. do dnia 06.06.2022. Wysokość wsparcia: wartość przyznanego grantu 4 000,00 zł na jeden projekt. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 6000,00 euro = 24 000 zł. (limit dostępnych środków ustalony w walucie EUR został przeliczony po kursie stałym 4,00 PLN/EUR).

W dniu 13.05.2022odbył się Piknik sportowo-integracyjny w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedlińsku,który uzyskał dofinansowanie w ramach projektu grantowego LGD Razem dla Radomki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki” pn. „Wsparcie inicjatyw lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczył prezes Cezary Nowek.

W dniu 17.05.2022odbyło się w Wolanowie posiedzenie zarządu LGD „Razem dla Radomki” na którymprzyjęto „Sprawozdania Zarządu merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” za okres od 01.01.2022 – 31.03.2022 r., oraz przyjęto termin i porządek obrad Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, oraz ustalono termin i warunki ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 przez Stowarzyszenie o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania, dla działania: – Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego.

W dniu 19.05.2022odbyło się w trybie on-line posiedzenie zarządu Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. W posiedzeniu uczestniczył prezes Cezary Nowek.

W dniu 20.05.2022 odbyło się w trybie on-line XIII posiedzenie Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, na którym zatwierdzono plany działania KSOW na lata 2022-2023, oraz przeprowadzono konsultacje działań KSOW na lata 2022-2023. W posiedzeniu uczestniczył prezes Cezary Nowek.

W dniu 22.05.2022 stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zorganizowało spływ kajakowy rzeką Radomką, w którym udział wzięło 16 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kultury i przedsiębiorców z terenu działania LGD „Razem dla Radomki”. Spływ został zorganizowany dla projektu współpracy „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” i realizowany jest dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 23.05.2022 LGD „Razem dla Radomki” rozpoczęło nabór wniosków dla projektu grantowego Smart Villages w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

W dniu 24.05.2022 odbyło się w trybie on-line spotkanie Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego podczas którego miało miejsce wystąpienie pana Marcina Wajdy dyrektora Departamentu Rozwoju, Strategii i Funduszy Europejskich nt. FEM 2023-2027 dla organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 26.05.2022 odbyło się posiedzenie zarządu LGD „Razem dla Radomki” na którym powołano Zespół ds. opracowania LSR na lata 2021-2027 stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania, oraz przyjęto uchwałę w sprawie ponownego zwołania Walnego Zebrania Członków w dniu 26.05.2022.

W dniu 26.05.2022 odbyło się w Zajeździe Regina w Strzałkowie Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, które połączone zostało z konferencją promujące działania mające na celu rozwój turystyki i obszaru LGD dla projektu współpracy „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną”, na którego realizację pozyskaliśmy 200 000,00 zł wsparcia unijnego. W zorganizowanym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, sektora samorządowego, przedsiębiorcy i lokalni liderzy – członkowie LGD „Razem dla Radomki”, którzy na co dzień podejmują działania na rzecz rozwoju gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Podczas WZC w Strzałkowie członkowie stowarzyszenia zaakcentowali sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia za działalność w 2021 roku – udzielając jednogłośnie absolutorium dla Zarządu stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 27.05.2022 w Przytyku odbyło się szkolenie dla beneficjentów w naborze dla projektu grantowego „Razem dla Radomki” Smart Villages. Szkolenie przeprowadzili: Cezary Nowek oraz Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 27.05.2022 w Domu Kultury w Przysusze miała miejsce uroczysta premiera nowej publikacji: „Życie codzienne we dworze rodziny Dembińskich w Przysusze w czasie II wojny światowej” i spotkanie z autorką Marią z Głuchowskich Zachorowską. Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach projektu grantowego. To kolejne wydawnictwo przygotowane przez Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze.

W dniach 28-29.05.2022 LGD „Razem dla Radomki” zorganizowała wyjazd studyjny związany z prezentacją dobrych praktyk – ukazujących sposób budowy silnej marki turystycznej obszarów wiejskich i miejsko wiejskich w aspekcie wykorzystania lokalnego dziedzictwa i historii, kreowania nowych działań i rozwiązań wpływających na wzrost turystów i osób odwiedzających obszary wiejskie. Wyjazd zorganizowany został dla projektu współpracy „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 29.05.2022 w Bieniędzicach odbyło się otwarcie placu zabaw zrealizowanego  przez Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” z Bieniędzic w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” pn. „Wsparcie inicjatyw lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczył prezes Cezary Nowek.

W dniu 30.05.2022 odbyło się w trybie on-line posiedzenie zarządu Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Na spotkaniu omawiano realizację naboru w ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze w poszczególnych województwach. W posiedzeniu uczestniczył prezes Cezary Nowek.

W dniu 30.05.2022 odbyło się  w Przytyku posiedzenie zarządu Związku Gmin Radomka dot. m.in. realizacji przez Związek szlaków rowerowych na terenie 6 gmin, oraz prezentacja przeprowadzona przez prezesa LGD Cezarego Nowka dot. efektów realizacji projektu współpracy Południowe Mazowsze-Marką Turystyczną.

Czerwiec

W dniu 02.06.2022 w Radomiu w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Prezes Stowarzyszenia LGD – Cezary Nowek podpisał umowy na realizację dwóch projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na kwotę 22 760,00 zł. To inicjatywy pn. „Dziedzictwo kulinarne Doliny Radomki” oraz „Upowszechnienie produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych”, które realizowane będą w 2022 roku.

W dniu 02.06.2022 została złożona przez stowarzyszenie „Razem dla Radomki” deklaracja CIT-8 do Krajowej Administracji Skarbowej.

W dniu 03.06.2022 odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy MM Consult na którym omówiono rekomendacje do Raportu z ewaluacji zewnętrznej wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” za lata 2016-2021. W spotkaniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek oraz Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD.

W dniu 06.06.2022 LGD „Razem dla Radomki” zakończyło nabór wniosków dla projektu grantowego Smart Villages w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

W dniu 05.06.2022 w Domu Kultury w Przysusze odbyła się konferencja poświęcona tematowi: W kręgu Oskara Kolberga i jego twórczości. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki, Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz Urząd Gminy i Miasta Przysucha. Partnerami wydarzenia byli: Muzeum Wsi Radomskiej oraz Dom Kultury w Przysusze. Podczas konferencji wystąpili: dr hab. Tomasz Nowak – Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Muzykologii Systematycznej i Kulturowej – „Znaczenie zbiorów Oskara Kolberga dla badań nad tańcem tradycyjnym w Polsce”. mgr Izabela Kotlarska – pracownik Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu – „Oskar Kolberg i jego nieznane adaptacje bajek ludowych”, dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka – kierownik Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze – „ Związki rodziny Kolbergów z Przysuchą. Pamiątki kolbergowskie”. Wydarzenie zorganizowane dla projektu współpracy „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 05.06.2022 odbyły się 62 Dni Kolbergowskie, będące jedną z najważniejszych na mapie naszego województwa imprez promujących dziedzictwo kulturowe i folklor. Celem przeglądu jest popularyzacja i ochrona najcenniejszych tradycji autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego oraz ukazanie twórczych aspiracji mieszkańców obszarów wiejskich. LGD „Razem dla Radomki” było partnerem wydarzenia. Wydarzenie współorganizowane przez LGD „Razem dla Radomki” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 05.06.2022 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w rozmowach z przedstawicielem Urzędu Miasta w Radomiu n/t udziału LGD „Razem dla Radomki” w zespole przygotowującym strategię rozwoju na lata 2023-2027 dla Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W dniu 08.06.2022 zostały wręczone Laury Marszałka Województwa Mazowieckiego dla najlepszych mazowieckich smaków, produktów lokalnych przyznanych dla Pana Krzysztofa Wikalińskiego za sok malinowy „Haneczka” oraz dla Stowarzyszenia Rozwoju Promocji Wsi Wsola i Okolic Bądźmy Razem za „Racuchy rogate”.

W dniu 09.06.2022 odbyło się spotkanie Lokalnych Grup działania skupionych w Polskiej Sieci w którym uczestniczyli Cezary Nowek, Małgorzata Kopycka i Arkadiusz Ostrowski pracownicy Biura LGD.

W dniu 17.06.2022 stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” wydało przewodnik turystyczny „Nad Radomką, Iłżanką, Zwolenką i Wisłą” dla projektu współpracy „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 23.06.2022 prezes Stowarzyszenia Cezary Nowek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisał umowę na wsparcie przygotowawcze w kwocie 74 000,00 zł. Dofinansowanie przyznane zostało na opracowanie i przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 -2027, która obejmowała będzie zakres działań LGD „Razem dla Radomki” na rzecz samorządów, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacji pozarządowych i ogółu aktywizacji i rozwoju obszaru gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Realizowana będzie w ramach inicjatywy Leader dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 17.06.2022 dofinasowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego otrzymał projekt pn. Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach realizacji zadania publicznego prowadzić będzie działania na rzecz rozwoju i wzmocnienia kompetencji organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i przedstawicieli instytucji samorządowych.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content