finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2015

Grudzień

W dniu 31.12.2015r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Sprawozdanie z realizacji LSR w latach 2009 -2015.

W dniu 31.12.2015R. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego WNIOSEK O WYBÓR STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR).

W dniu 31.12.2015r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Wniosek o płatność w ramach wsparcia przygotowawczego LGD.

W dniu 22.12.2015r. odbyto się trzecie posiedzenie Wlanego Zebrania Członków LGD „Razem dla Radomki” dot. przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023.

W dniu 22.12.2015r. posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki”

W dniu 22.12.2015r. odbyło się posiedzenie Zespołu projektowego ds. opracowania LSR 2015 -2023.

W dniu 17.12.2015r. posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 17.12.2015r. odbyło się posiedzenie Zespołu projektowego ds. opracowania LSR 2015 -2023.

W dniu 16.12.2015r. udział przedstawiciela LGD Pana Cezarego Nowek wraz z przedstawicielami władz samorządowych z obszaru LGD w konferencji będącej finałem Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2015 Razem dla Rozwoju. Partnerstwo „Papryka Przytycka – Markowy Produkt Mazowsza” laureatem konkursu.

W dniu15.12.2015r. udział przedstawiciela LGD „Razem dla Radomki” w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka.

W dniu13.12.2015r. udział przedstawiciela LGD „Razem dla Radomki” w uroczystym spotkaniu Wigilijnym w Zakrzewie

W dniu 8.12.2015r. odbyły się ostatnie warsztaty dla przedsiębiorczych osób fizycznych, przedsiębiorców, organizacji społecznych, aktywnych społecznie mieszkańców gmin LGD poświęcone budowie Lokalnej Strategii Rozwoju – procedury i kryteria wyboru operacji.

W dniu 7.12.2015r. spotkanie z przedstawicielami sektora publicznego poświęcone LSR.

W dniu 7.12.2015r. złożono formularz zgłoszeniowy realizacji projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” w ramach konkursu zorganizowanego w Palnie Operacyjnym na lata 2016 – 2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W dniu 2.12.2015r. pracownicy biura LGD uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dot. konkursu na wybór LGD i LSR.

W dniach 1-4.12.2015r. przedstawiciel LGD uczestniczył w wyjeździe studyjnym organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich do przedstawicieli LGD w Wielkiej Brytanii (udział bezpłatny).

Listopad

W dniu 30.11.2015r. – milionowe odwiedziny na portalu LGD „Razem dla Radomki”: www.wdolinieradomki.pl.

W dniu 28.11.2015r. współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem Chóru Nauczycielskiego „Canto” VI Przysuskiego Spotkania Chórów.

W dniu 28.11.2015r. współorganizacja Organizacja Andrzejek Folkowych we Wrzosie.

W dniu 23.11.2015r. odbyło się drugie w br posiedzenie Walnego Zebrania Członków LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 23.11.2015r. odbyło się posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 23.11.2015r. odbyło się posiedzenie Zespołu projektowego ds. opracowania LSR 2015 -2023.

W dniu 20.11.2015r. udział Pana Prezesa Cezarego Nowek w Zjeździe ZHP Hufiec Radom – powiat.

W dniu 20.11.2015r. odbyło się kolejne spotkanie robocze z władzami LGD „Dziedzictwo i Rozwój”, LGD „Puszcza Kozienicka”, LGD „Razem dla Radomki” poświęcone opracowaniu projektów współpracy: krajowego i międzynarodowego w ramach PROW 2014- 2020 (Kozienice).

W dniach 19-20.11.2015r. na imprezie V Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu zaprezentowano wydane na przestrzeni ostatnich dwóch lat publikacje turystyczne, historyczne, oraz promujące dziedzictwo kulinarne obszaru gmin LGD Razem dla Radomki.

W dniach 17-20.11.2015r. przedstawiciel LGD uczestniczył w wyjeździe studyjnym organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich do przedstawicieli LGD na Słowenii (udział bezpłatny).

W dniu 16.11.2015r. spotkanie z przedstawicielami sektora publicznego poświęcone LSR

.

Od 16.11.2015r. LGD „Razem dla Radomki” włączyła się do corocznej kampanii: Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw promując za pośrednictwem swoich stron internetowych lokalnych przedsiębiorców i producentów.

W dniu 13.11.2015r. Biuro LGD Razem dla Radomki złożyło w imieniu Partnerstwa Paprykowy Szlak Formularz zgłoszenia do udziału w ogólnokrajowym Konkursie: Samorządowy Lider Zarządzania 2015 Razem dla Rozwoju pt. „Papryka Przytycka – Markowy Produkt Mazowsza”.

W dniu 12.11.2015r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami sektora prywatnego poświęcone opracowaniu LSR.

W dniu 12.11.2015r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie zorganizowało bezpłatne szkolenie warsztatowe pt. „Zagrodowe wytwarzanie produktów tradycyjnych – dobre praktyki produkcji serów podpuszczkowych”.

W dniu 10.11.2015r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami sektora publicznego dot. opracowania LSR na lata 2015 -2023.

W dniu 06.11.2015r. uczestnictwo pracowników LGD w szkoleniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dot. konkursu na wybór LGD i LSR.

W dniach 06 – 08.11.2015r. udzielono rzeczowego wsparcia (publikacje, foldery LGD) dla uczestników Ogólnopolskiego Zlotu Kręgów Instruktorskich ZHP w Radomiu.

W dniu 04.11.2015r. promocja rodzimych rolników i producentów z terenu LGD „Razem dla Radomki” w publikacji przygotowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

W dniu 2.11.2015r. udział przedstawiciela LGD „Razem dla Radomki” w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka (Przysucha)

Październik

W dniu 28.10.2015r. odbyło się posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 28.10.2015r. odbyło się posiedzenie Zespołu projektowego ds. opracowania LSR 2015- 2023.

W dniu 26.10.2015r. w siedzibie LGD „Razem dla Radomki” przeprowadzona została wizyta monitorująca realizację projektu w ramach konkursu FIO Mazowsze Lokalnie – projekt partnerski z grupą nieformalną Sąsiedzi z Wyszyńskiego.

W dniach 21 – 23.10.2015r. przedstawiciel LGD uczestniczył w szkoleniu „W grupie raźniej, w grupie siła – ekonomia społeczna od A do Z” organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

W dniu 21.10.2015r. spotkanie robocze z przedstawicielami LGD „Dziedzictwo i Rozwój” i LGD „Puszcza Kozienicka” dot. kontynuacji dwóch projektów współpracy: MultiCel (Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej) oraz PM-MT (Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną).

W dniu 16.10.2015r Biuro LGD zaprosiło lokalnych przedsiębiorców do prezentacji swoich firm w elektronicznej publikacji poświęcanej wiejskiej przedsiębiorczości, która ma ukazać się jeszcze w tym roku.

W dniach 16 – 17.10.2015r. udział przedstawiciela LGD w IV Polish Businesswoman Congress (Warszawa).

W dniu 04.10.2015r. przedstawiciel LGD uczestniczył w Pikniku Ekologicznym Gminy Zakrzew.

W dniach 05-06.10.2015r. przedstawiciel LGD uczestniczył w IX Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich (Zegrze). Wystąpienie Prezesa Zarządu LGD „Razem dla Radomki” nt. „Przedstawienie dobrych praktyk współpracy z KSOW”

W dniu 02.10.2015r. spotkanie przedstawicieli LGD: „Razem dla Radomki”, LGD „Puszcza Kozienicka”, LGD „Dziedzictwo i Rozwój” ze szwedzką LGD Cross BalticaSweden (tematyka spotkania: realizacja międzynarodowego projektu współpracy).

W miesiącu październiku prezentowaliśmy na stronach internetowych LGD sylwetki lokalnych producentów, którzy mieli okazję wraz z LGD uczestniczyć w tegorocznych Dożynkach Województwa Mazowieckiego.

Wrzesień

W dniu 30.09.2015r. udział przedstawiciela LGD Pana Prezesa Cezarego Adama Nowek w Regionalnej Nardzie LGDów w Koszęcinie. Wystąpienie merytoryczne Pana Prezesa w drugim dniu Kongresu.

W dniu 27.09.2015r. udział przedstawicieli LGD w Dożynkach Województwa Mazowieckiego w Płocku (organizacja stoiska wystawienniczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego). Stoisko przygotowane zostało pod nazwą „Mazowsze pachnące papryką”, podkreślając znaczenie produktu tradycyjnego „Papryki Przytyckiej” jednego z najbardziej rozpoznawalnych produktów rolniczych naszego województwa. Promowaliśmy na nim producentów, rolników, a prezentując ekspozycję 10 najpopularniejszych odmian papryki, jednocześnie propagując ideę zdrowej żywności poprzez przygotowanie pokazu kulinarnego i degustacji potraw z tego wyjątkowo zdrowego i smacznego warzywa.

W dniach 18 – 20.09.2015r. LGD udzieliła wsparcia rzeczowego (wydawnictwa, torby reklamowe, długopisy itp.) dla uczestników – seniorów Zlotu Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Radomiu.

W dniu 17.09.2015r. przesłanie Wniosku o płatność za I etap realizacji operacji w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 16.09.2015r. podpisanie umowy na realizację przez LGD operacji w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 15.09.2015r. udział przedstawiciela LGD w seminarium „Fundusze na start – organizacje pozarządowe”.

W dniach 15 – 18.09.2015r. udział Prezesa LGD Pana Cezarego Adama Nowek w seminarium Związku Gmin Radomka (współorganizacja seminarium).

W dniu 13.09.2015r. udział przedstawicieli LGD w Dożynkach powiatowo – gminnych w Kowali.

W dniu 13.09.2015r. współorganizacja ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic Jarmarku Ludowego (Gmina Jedlińsk).

W dniach 7 – 11.09.2015r. udział przedstawiciela LGD w X Forum Ekonomiczne Młodych Liderów (Nowy Sącz).

W dniu 06.09.2015r. współorganizacja imprezy Dożynek Gminy Zakrzew (promocja LGD na stoisku wystawienniczym).

W dniu 18.09.2015 r. przeprowadzenie spotkań informacyjno – warsztatowych poświęconych opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014 – 2020- Urząd Gminy Zakrzew, godzina 13.30 (Sala Konferencyjna).

W dniu 16.09.2015 r. przeprowadzenie spotkań informacyjno – warsztatowych poświęconych opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014 – 2020- Urząd Gminy Wieniawa, godzina 13.30 (Sala Konferencyjna).

W dniu 14.09.2015 r. przeprowadzenie spotkań informacyjno – warsztatowych poświęconych opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014 – 2020- Urząd Gminy Wolanów.

W dniu 11.09.2015 r. przeprowadzenie spotkań informacyjno – warsztatowych poświęconych opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014 – 2020 – Urząd Gminy Przytyk.

W dniu 10.09.2015 r. przeprowadzenie spotkań informacyjno – warsztatowych poświęconych opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014 – 2020- Urząd Gminy Jedlińsk.

W dniu 09.09.2015r. ukazał się wywiad z pracownikami Biura LGD „Razem dla Radomki” przygotowany przez Jedlinsk.TV, zapraszając do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dot. prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016- 2 022 w ramach PROW 2014-2020.

W dniu 04.09.2015 r. przeprowadzenie spotkań informacyjno – warsztatowych poświęconych opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014 – 2020- Urząd Gminy i Miasta Przysucha.

Sierpień

W dniu 31.08.2015r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w seminarium w Radomiu poświęconym nowym funduszom unijnym na lata 2014 – 2020.

W dniu 30.08.2015r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w Dożynkach powiatowo – gminnych w Wieniawie (promocja LGD na stoisku wystawienniczym).

W dniu 27.08.2015r. przedstawiciel LGD Pan Cezary Adma Nowek uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka.

W dniu 20.08.2015r. zawarto porozumienie wdrożenia Produktu Finalnego „Moduł Doszkalający Efektywni 50+” powstałego w ramach innowacyjnego projektu „PI – Efektywni 50+” .

W dniu 16.08.2015r. podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku Wójt Gminy Pana Dariusz Wołczyński uhonorowała Prezesa LGD „Razem dla Radomki” Pana Cezarego Adama Nowek laurem: „Zasłużony dla Gminy Przytyk”.

W dniu 16.08.2015r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w Ogólnopolskich Targach Papryki w Przytyku (promocja LGD na stoisku wystawienniczym) oraz rozstrzygnięcie Konkursu kulinarnego o laury Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na najlepszą potrawę lokalna przygotowaną z papryki. Celem konkursu jest kultywowanie i propagowanie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i lokalnej południowego Mazowsza; promowanie produktu tradycyjnego jakim jest Papryka Przytycka, jak również wyszukanie potraw lokalnych, mogących stać się wizytówką obszaru gmin. Jury konkursowe przyznało 3 główne nagrody i 2 wyróżnienia. Główne nagrody – „Laury Stowarzyszenia Razem dla Radomki” zostały przyznane:

 • Pani Alinie Wachnickiej za „Kołacz z papryką”
 • Gospodarstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu „Kowalski” za „Olej lniany z ziołami i papryką”
 • Pani Teresie Mularczyk za „Sos paprykowy przytycki”

Jury oceniające potrawy przyznało dwa wyróżnienia które otrzymały: Pani Katarzyna Gajda za „Paprykówkę na miodzie”, Pani Danuta Neska za „Pyszny pikantny sos paprykowy”.

W dniu 10.08.2015r. promocja elektronicznej Publikacja Aktywna Wieś – dobre praktyki; Publikacja przedstawia efekty wdrażania Osi 4 LEADER w latach 2009 -2015.

W dniu 10.08.2015r. publikacja zapraszania na spotkania związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

W dniu 10.08.2015r. odbyło się spotkanie robocze dot. Organizacji Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku (Przytyk).

W dniu 09.08.2015r. przedstawiciel LGD Pan Cezary Adma Nowek uczestniczył w imprezie Dni Papryki w Potworowie.

W dniu 07.08.2015r. podpisano list intencyjny dot. Kontynuacji realizacji projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej – MultiCel”. Sygnatariuszami listu są:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” – Lider Partnerstwa
 • Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
 • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dziedzictwo i Rozwój”
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi.

Lipiec

W dniu 30.07.2015r. przedstawiciel LGD Pan Prezes Cezary Adama Nowek uczestniczył w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym dot. Programu PO RYBY (Kielce).

W dniu 28.07.2015r. w Zwoleniu odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektów współpracy, które LGD „Razem dla Radomki” ma możliwość realizować w ramach nowej perspektywy UE i środków PROW 2014 – 2020 działanie LEADER.

W dniu 27.07.2015r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosek w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z niezbędnymi załącznikami.

W dniu 25.07.2015r. przedstawiciel LGD uczestniczył w biesiadzie promującej ziemniaka brudnowskiego jako produkt regionalny zorganizowanej przez Stowarzyszenie Koło Kobiet z nad Zalewu (Brudno Gmina Wieniawa).

W dniu 24.07.2015r. odbyto się spotkanie konsultacyjne z władzami gmin LGD w zakresie PROW 2014-2020 (Wieniawa).

W dniu 24.07.2015r. odbyło się posiedzenie Komisji rewizyjnej LGD „Razem dla Radomki” (Wolanów).

W dniu 21.07.2015r. początek kampanii promującej projekty zrealizowane w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007 – 2013 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej (obiekty noclegowe i gastronomiczne) oraz innych nowych inicjatyw gospodarczych podjętych do realizacji na obszarze LGD „Razem dla Radomki”:

 • Agroturystyka w Sabacie (gmina Wolanów)
 • Domaniów Sauna i Spa – nowy obiekt wypoczynkowy nad Zalewem w Domaniowie
 • Hotel i Restauracja Ostoja w Gminie Wieniawa
 • Hotel i Restauracja Karo w Mleczkowie
 • Budowa kuchni cateringowej – Catering Camelot – Elżbieta Bień.

W dniu 20.07.2015r. przedstawiciel LGD Pan Cezary Adma Nowek uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka.

W dniu 19.07.2015r. udział przedstawiciela LGD w imprezie IX Spotkanie z Folklorem im Stanisława Stępniaka (Gmina Wieniawa).

W dniu 13.07.2015 r. rozpoczęcie naboru osoby na stanowisko praktykanta w Biurze LGD Razem dla Radomki.

W dniu 10.07.2015 r. rozpoczęcie kampanii informacyjnej dot. udział w konkursie kulinarnym o laury Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na najlepszą potrawę lokalna przygotowaną z papryki.

W dniu 07.07.2015r. posiedzenie Zarządu LGD Razem dla Radomki (Zakrzew) – konstruowanie Zespołu projektowego do spr. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020.

W dniu 05.07.2015r. udział przedstawiciela LGD Pana Prezesa Cezarego Adama Nowek w Festynie Rodzinnych w Wierzchowinach.

W dniu 06.07.2015 r. konsultacje projektu rozporządzenia Wdrażanie LSR.

Czerwiec

W dniu 30.06.2015r. złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosku o płatność ostateczną za realizację XVIII etapu operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz prośby o aneks do umowy ramowej w zakresie przekazania płatności ostatecznej za realizację XVIII et. operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

W dniu 28.06.2015r. udział przedstawicieli LGD w Jarmarku Skrzyneckim – projekcie dofinasowanych w ramach konkursu ogłoszonego z projektu „Mazowsze Lokalnie”

W dniu 26.06.2015r. złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie prośby o akceptację zmian w szczegółowym opisie zadań dla LGD XVIII etapie.

W dniu 26.06.2015r. udział przedstawicieli LGD w konferencji promującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 (Radom)

W dniach 22 – 23.06.2015r. udział przedstawicieli LGD w bezpłatnym szkoleniu skierowanym do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Województwa Mazowieckiego dot. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020 (Jachranka).

W dniu 21.06.2015r. współorganizacja Jarmarku – Wianki w Wieniawie

W dniu 19.06.2015r. udział przedstawiciela LGD w szkoleniu systemowym dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Radom).

W dniu 12.06.2015r. prezentacja dorobku LGD oraz planów na przyszłość dot. PROW 2014 – 2020 podczas posiedzenia Rady Gminy w Wieniawie.

Udział przedstawiciela LGD „Razem dla Radomki” Pana Cezarego Nowek w wyjeździe studyjnym do Włoch w dniach 08 – 12.06.2015r. Wizyta była współfinansowana ze środków Pomocy Technicznej PROW na lata 2007 – 2013 w ramach Schematu III.

W dniu 07.06.2015r. LGD było współorganizatorem lokalnej imprezy Dni Kolbergowskie

W dniu 07.06.2015r. finał Konkursu na lokalne produkty (potrawy, kulinaria) wytwarzane na obszarze LGD „Razem dla Radomki”(edycja 2015r.)

W dniu 07.06.2015r. współorganizacja imprezy „Rycerze Bogurodzicy w Taczowie” Gmina Zakrzew.

W dniu 03.06.2015r. prezentacja dorobku LGD oraz planów na przyszłość dot. PROW 2014 – 2020 podczas posiedzenia Rady Gminy w Przytyku.

Maj

Organizacja i przeprowadzenie 3 – dniowego szkolenia wyjazdowego dla osób zaangażowanych w realizację LSR i działania LGD w dniach: 29 – 31.05.2015r.

W dniach 26.05.2015r. prezentacja na portalach internetowych LGD „Razem dla Radomki” sylwetek laureatów konkursu na lokalnego lidera środowiska wiejskiego

W dniu 25.05.2015r. prezentacja dorobku LGD oraz planów na przyszłość dot. PROW 2014 – 2020 podczas posiedzenia Rady Gminy w Zakrzewie.

W dniu 22.05.2015r. organizacja konferencji „PROW 2007 – 2013 OŚ 4 LEADER – EFEKTY WDRAŻANIA I DOBRE PRAKTYKI NA OBSZARZE LGD „RAZEM DLA RADOMKI”. Konferencja służyć miała przedstawieniu efektów realizacji osi 4 LEADER na obszarze LGD, prezentacji projektów zrealizowanych przez Wnioskodawców, projektów współpracy LGD. W trakcie spotkania podziękowano mieszkańcom za współprace ze Stowarzyszeniem i udział w wykorzystaniu środków PROW na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

W dniu 22.05.2015r. finał KONKURS na Lokalnego Lidera Środowiska Wiejskiego obszaru LGD „Razem dla Radomki” (edycja 2015r.).

W dniu 22.05.2015r. organizacja Jarmarku Ludowego w Cerekwi (poniesione koszty: wynagrodzenia zespołu ludowego, przygotowania poczęstunku – kiermaszu potraw ludowych).

W dniu 14.05.2015r. prezentacja dorobku LGD oraz planów na przyszłość dot. PROW 2014 – 2020 podczas posiedzenia Rady Gminy i Miasta Przysucha.

W dniu 11.05.2015r. udział przedstawicieli LGD w spotkaniu Mazowieckich LGD (Warszawa)

W dniu 05.05.2015r. udział przedstawiciela LGD Pana Cezarego Nowek w posiedzeniu Związku Gmin „Radomka”

Kwiecień

W dniach 27 – 28.04.2015r. udział przedstawiciela LGD Pana Cezarego Nowek w Europejskiej Konferencji Ekoturystycznej (Jachranka)

W dniu 23.04.2015r. prezentacja na portalach internetowych LGD „Razem dla Radomki” osoby pana Łukasza Murawskiego – zdobywcy Perły Powiatu 2014

W dniach 17 – 19.04.2015r. przedstawiciel LGD uczestniczyli w Targach Produktów Regionalnych i Ekologicznych Regionalia w Warszawie (poniesione koszty: dojazdów na miejsce organizacji targów, zakupu art. spożywczych do degustacji). Impreza poświęcona szeroko pojętej zdrowej i ekologicznej żywności i wyrobom regionalnym z Polski jak i ze świata. „Regionalia” mają na celu promocję lokalnych producentów żywności, którzy posługują się naturalnymi, ekologicznymi bądź tradycyjnymi sposobami jej wytwarzania. Dzięki rozszerzonej formule i połączeniu z największą tego typu imprezą konsumencką w Polsce, XVIII edycją Targów Turystyki i Wypoczynku „Lato” (www.targilato.pl), lokalni producenci współtworzący stoisko LGD mogą dotrzeć nie tylko do szerokiej rzeszy klientów indywidualnych (odbywające się równolegle Targi Lato odwiedzane są corocznie przez ponad 20 tyś. Warszawiaków), ale również do przedstawicieli wielu sieci handlowych, supermarketów, sklepów ze zdrową żywnością, restauracji, hurtowni, szkół, mediów, oraz wszystkich zainteresowanych.;

W dniu 13.04.2015r. początek naboru wniosków w ramach „Mazowsze Lokalnie”

W dniach 10 – 12.04.2015r. przedstawiciel LGD uczestniczyli w VII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL Kielce 2015 (poniesione koszty: zakupu produktów spożywczych, przetworów i produktów lokalnych z obszaru LGD oraz materiałów potrzebnych do przygotowania indywidualnej ekspozycji stoiska, transportu (bus) Koła Gospodyń Wiejskich, lokalnych artystów promujących kulturę obszaru LGD, lokalnych liderów środowisk wiejskich, ubezpieczenia Koła Gospodyń Wiejskich, lokalnych artystów promujących kulturę obszaru LGD, lokalnych liderów środowisk wiejskich, dojazdów na miejsce organizacji targów – delegacje służbowe). Targi stwarzają LGD możliwość promocji lokalnego produktu – papryki oraz prezentacji ofert gmin, instytucji kultury oraz przedsiębiorców realizując tym samym cel promocji lokalnego potencjału społeczno – gospodarczego i turystycznego. Ich ideą jest szeroko rozumiana komercjalizacja usług turystyki wiejskiej i promocja obszarów wiejskich. AGROTRAVEL jako jedyna w kraju wyspecjalizowana impreza wystawiennicza branży agroturystycznej przyciąga z roku na rok coraz większą liczbę wystawców i zwiedzających, których w ubiegłym roku było blisko 30 tysięcy osób. Stoisko wystawiennicze Stowarzyszenia oraz pozostałych wystawców Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego otrzymało 2 miejsce w konkursie na najciekawsze stoiska tegorocznej edycji imprezy.

Marzec

W dniu 31.03.2015r. Przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosku o płatność pośrednia za realizację XVII etapu operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz prośby o akceptację zmian w szczegółowym opisie zadań dla LGD w XVII i XVIII etapie (I półrocze 2015r.)

W dniu 27.03.2015r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizatorami szkolenia „Produkt Tradycyjny jako element podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu”, które odbyło się w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie.

W dniu 25.03.2015r. Kiełbasa Wiejska Zdziechowska oraz Zakrzewska Kiełbasa Jałowcowa -produkt przygotowywany w Gospodarstwie Rolnym Elżbiety i Wojciecha Pysiak ze Zdziechowa, który zostały wyróżniony tytułem Produktu Tradycyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 16.03.2015r. Otwarcie konkursu przez Fundacja Fundusz Współpracy wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My na mikrodotacje w ramach inicjatywy „FIO – Mazowsze Loaklnie”

W dniu 11.03.2015r. Udział przedstawiciela LGD w konferencja w Pałacu Prezydenckim „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”.

W dniu 08.03.2015r. Udział przedstawiciela LGD w debacie Aktywność Kobiet siłą społeczności wiejskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Luty

W dniu 25.02.2015r. Na antenie TVP Regionalnej wyemitowano program „WIEŚci z Mazowsza” w którym przedstawiona została charakterystyka działań Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” oraz finansowane przez nas inicjatywy, mające na celu rozwój i aktywizację środowiska lokalnego obszarów wiejskich. więcej

W dniu 23.02.2015r. Udział przedstawiciela LGD w imprezie Wstępy – Jarmark Koński w Skaryszewie

W dniach 15 – 17.02.2015r. Udział przedstawicieli LGD w imprezie Jedliński Zapusty

W dniu 17.02.2015r. Udział przedstawicieli LGD w konferencji „Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju” zorganizowanej przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) – konferencja makroregionalna w Radomiu

W dniu 13.02.2015r. Przedłożenie do Urzędy Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju za 2014 rok

W dniu 12.02.2015r. Udział przedstawicieli LGD w konferencji poświęconej Radomskiemu Obszarowi Funkcjonalnemu

W dniu 11.02.2015r. Publikacja nowe pozycji przygotowanej przez LGD „Razem dla Radomki” wraz z partnerską LGD „Dziedzictwo i Rozwój” ze Zwolenia w ramach projektu współpracy „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” – Przewodnik „Nad Radomką, Iłżanką i Zwolenką”.

W dniu 08.02.2015r. Organizacja Jarmarku Ludowego w Skrzyńsku. Wydarzenie organizowane jest przez Gminę i Miasto Przysucha, Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Skrzyńsku. Jarmark Ludowy – to wydarzenie które ma na celu promocję folkloru i dziedzictwa ludowego naszych małych ojczyzn. Ideą imprezy jest organizacja wydarzenia w małych miejscowościach położonych na obszarach wiejskich; aktywizacja mieszkańców, kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych do wspólnego inicjowania i kreowania wydarzeń kulturalnych. Naszej idei nie jest obca też chęć

W dniu 04.02.2015r. Podpisanie Aneksu do umowy ramowej dot. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2009 – 2015

Styczeń

W dniach 26.01.2015r. Pierwsze w 2015r. posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki”

W dniu 24 – 25.01.2015r. Udział przedstawicieli LGD w Wystawie Rolno-Żywnościowa 25 – lecia „Smaczna Polska”.Smaczna Polska – to wystawa obrazująca dokonania i dorobek 25 lecia Wolnej Polski w obszarze rolno-żywnościowym w wydaniu najlepszych polskich producentów i przetwórców żywności, a także firm i instytucji wspomagających rolnictwo i przetwórstwo rolne. Na zorganizowanej w ubiegły w Warszawie wystawie nasze wspólne stoisko wystawiennicze przygotowane z producentami z obszaru działania „Razem dla Radomki” zostało uznane za najciekawsze i najsmaczniejsze, zdobywając nagrodę przyznaną przez organizatorów Targów.

W dniu 22.01.2015r. Zgłoszenie udziału przedstawicieli LGD w projekcie „Złapani w sieć”. W ramach projektu przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli bezpłatnie skorzystać z: wieloaspektowego doradztwa przystosowanego do indywidualnych potrzeb każdej organizacji, np. w zakresie tworzenia wizerunku (budowy strony www NGO), ale także wsparcia specjalistycznego nt.: zagadnienia prawne, księgowe inne problemy/potrzeby zgłaszane przez NGO (konsultacje telefoniczne i Internet, dojazd do NGO); szkoleń z doskonalenia kompetencji członków NGO – kompetencje miękkie dotyczące zarządzania czasem, ludźmi, organizacją, umiejętności budowania partnerstw i prowadzenia negocjacji; szkoleń z kompetencji z zakresu włączania się w proces konsultacji i dialogu; szkoleń komputerowych; udziału w 3 zjazdach wszystkich uczestników projektu w wybranych ciekawych ośrodkach szkoleniowo-konferencyjnych. Cel – stworzenie silnej reprezentacji NGO z Mazowsza która docelowo ma lobbować na rzecz własnych interesów w organach administracji państwowej, integrowanie sieci.

W dniach 21 – 23.01.2015r. Kontrola merytoryczna i finansowa przeprowadzona przez Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie II etapu realizacji projektu współpracy Oś 4 LEADER PROW 2007 – 2013 – „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej”

W dniu 21.01.2015r Złożenie projektu w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstw Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pt.”Akademia Menadżerów Społecznych”

W dniu 19.01.2015r. Złożenie projektu w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstw Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pt.”Obywatele w procesie współdecydowania w sprawach swojej gminy”

W dniu 15.01.2015r. Publikacja pozycji poradnikowej „E-wolontariat – uspołeczniony Internet” oraz zaproszenie do współpracy e-wolontariackiej z naszą LGD

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content