finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2013

Styczeń

W dniu 04.01.2013 r. opublikowano oficjalna listę LGD, które otrzymają dodatkowe środki z PROW na realizacje Lokalnych Strategii Rozwoju. Na liście tej znalazła się także LGD „Razem dla Radomki” , która na realizację LSR do VI.2015 roku pozyskała kwotę 1 520 000,00 zł.

W dniu 14.01.2013 r. w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej LGD „Razem dla Radomki” złożyło wniosek pt. „Centrum Inicjatyw Organizacji Pozarządowych z Obszarów Wiejskich”

W dniu 15.01.2013 r. na stronie internetowej www.innowacyjnaradomka.pl rozpoczęto publikację artykułów poświęconych szkoleniom e – learningowym dla gimnazjalistów z następujących tematów:

 • W mrokach prehistorii, bohaterowie rycerstwo średniowiecza i lokalna rewolucja przemysłowa w XVIII i XIX wieku;
 • Folklor – ważny element życia mieszkańców wsi;
 • Oskar Kolberg a współczesny folklor;
 • Witold Gombrowicz (1904-1969).Biografia;
 • Mniejszości narodowe i wyznaniowe.

Szkolenia są udostępnione na platformie e – learningowej za pośrednictwem strony internetowej LGD „Razem dla Radomki” www.e-learningszkolenia.eu

W dniu 24.01.2013 r. Szynka Zdziechowska stała się kolejnym produktem po Salcesonie Wizytowym, produkowanym w Gospodarstwie Państwa Pysiak ze Zdziechowa, który wyróżniony został tytułem Produktu Tradycyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szynka uzyskała pozytywną opinię i wpis na podstawie wniosku przygotowanego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”.

W dniu 28.01.2013 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie podpisane zostały aneksy do umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania z terenu województwa mazowieckiego. Wśród organizacji które otrzymały dodatkowe środki finansowe znalazło się również nasze Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, które otrzymało wsparcie w wysokości 1 520 000,00 zł.

Luty

W dniu 14.02.2013 r. LGD zorganizowała w partnerstwie z Wójtem Gminy Zakrzew – Panem Sławomirem Białkowskim oraz Państwem Elżbietą i Wojciechem Pysiak seminarium zatytułowane „Produkt tradycyjny i lokalny elementem rozwoju obszarów wiejskich LGD „Razem dla Radomki”. Podczas seminarium wręczono dyplom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadający z dniem 24 stycznia 2013 r. Szynce Zdziechowskiej, produkowanej w Gospodarstwie Państwa Pysiak tytuł Produktu Tradycyjnego.

W dniu 18.02.2013 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie podpisane zostały aneksy do umową o przyznaniu pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 4 marca 2011 r., w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 18.02.2013 r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w imprezie Skaryszewskie Wstępy. Lokalna Grupa Działania ?Wspólny Trakt” ze Skaryszewa wraz z „LGD Razem dla Radomki” wystawiła namiot promocyjny, gdzie udzielano informacji o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

w dniach 21-22.02.2013 r. przedstawiciel LGD „razem dla Radomki” uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu dla przedstawicieli LGD z terenu Województwa Mazowieckiego z zakresu m.in. (Efektywne wykorzystanie pozostających środków finansowych w ramach działania; Przyszłości podejścia LEADER; Kontroli realizacji LSR oraz ewaluacją; Wyboru operacji do finansowania przez Radę LGD.)

28.02.2013 r. udostępniliśmy publikację on-line – wirtualną, stanowiącą wirtualną wędrówkę po obszarze gmin tworzących Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” pt. „W Dolinie Radomki – informator historyczno-krajoznawczy”. Publikację mogą Państwo obejrzeć na naszej stronie internetowej https://razemdlaradomki.pl/informator/

Marzec

W dniu 18.03.2013 r. odbyło się pierwsze w 2013 r. posiedzenie Walnego Zebrania Członków LGD „Razem dla Radomki”. Tego samego dnia odbyło się bezpłatne szkolenie dla mieszkańców gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew zainteresowanych rozpoczęciem dzielności gospodarczej oraz przedsiębiorców, którzy chcą pozyskań środki finansowe na rozwój prowadzonych firm z wykorzystaniem środków z naborów ogłaszanych przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach następujących działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Kwiecień

W dniu 04.04.2013 r. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” współorganizowała wizytę studyjną AGROTRIP. Zorganizowane zostało seminarium, podczas którego Prezes Zarządu LGD reprezentował Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” W spotkaniu uczestniczyło 43 osoby, w tym 34 gości zagranicznych: wśród nich przedstawiciele Estońskiej Sieci Obszarów Wiejskich, niezależny ekspert Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawiciele lokalnych grup działania z Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii oraz organizacji turystyki wiejskiej z Walonii i Estonii. Oprócz gości z zagranicy uczestnikami wyjazdu byli również przedstawiciele województwa kujawsko-pomorskiego z Urzędu marszałkowskiego, Sekretariatu Regionalnego i Organizacji Turystycznej oraz przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego z Urzędu Marszałkowskiego i z Urzędu Gminy w Purdzie, oraz Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Celem wyjazdu było pokazanie na przykładzie wybranych regionów województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego, procesu budowania i komercjalizacji polskich produktów turystyki wiejskiej oraz tworzenia lokalnych strategii rozwoju turystyki.

W dniach od 05.04.2013 r. do 07.04.2013 r. Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel 2013, podczas którego na wspólnym stoisku Lokalnych Grup Działania Południowego Mazowsza promowaliśmy dziedzictwo kulturalne i kulinarne naszego regionu, jak również turystykę obszaru gmin LGD, przedsiębiorstwa z branży turystycznej oraz lokalnych przedsiębiorców. Więcej informacji o udziale LGD „Razem dla Radomki na Targach Agrotravel znajdą Państwo na stronie https://razemdlaradomki.pl/agrotravel2013

W dniu 12.04.2013 r. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w Urzędzie Gminy w Przytyku zorganizowało szkolenie dla członków Rady Lokalnej Grupy Działania. Szkolenie miało na celu przedstawienie aktualnej procedury naboru i wyboru operacji stosowanej przez LGD „Razem dla Radomki”, poszerzenie wiedzy i aktualizację zagadnień z zakresu lokalnej strategii rozwoju (LSR).

W kwietniu 2013 r. zawarte zostało Partnerstwo o nazwie „Południowe Mazowsze – marką turystyczną”, działające na rzecz budowy marki i kreowania wizerunku obszaru Południowego Mazowsza, poprzez realizację odpowiednich działań marketingowych, inicjowanie innowacyjnych produktów i usług turystycznych.

W dniu od 22.04.2013 r. do 17.05.2013 r. Stowarzyszenie prowadziło nabory wniosków w ramach ramach Osi 4 LEADER PROWA w zakresie:

 • Działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit środków wynosi 321 451,00 zł)
 • Działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit środków wynosi 224 050,00 zł)
 • Działania: Odnowa i Rozwój Wsi (limit środków wynosi : 1 354 014,10 zł)
 • Działania: Małe Projekty (limit środków wynosi 221 575,44 zł) – Nabór tematyczny: Utworzenie Nordic Walking Park „Nad Radomką”

W dniu 09.04.2013 r. Prezes Zarządu uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiej Grupy Roboczej KSOW w Warszawie

W dniu 11.04.2013 r. odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu współpracy pn. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Akronim MultiCEL we Wsoli (Gmina Jedlińsk) z udziałem: Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania reprezentowanym przez: Pana Cezarego Adama Nowek – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia oraz Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania zwanym dalej Partnerem, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Mielusa – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

W dniu 15.04.2013 r. rozpoczęły się multimedialne zajęcia z zakresu historii, kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich dla projektu „E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa”, które ofertuje LGD uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych. Szkolenia dostępne są pod adresem www.elearning-szkolenia.eu. Celem projektu jest przekazanie wiedzy na temat bogatej kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich, jej historii, pokazania informacji o ciekawych miejscach, architekturze, wydarzeniach, które na stale zapisały się na kartach historii. Szkolenia przeprowadzone będą w odmienny sposób, od wiedzy przekazywanej w szkołach na lekcjach historii i j. polskiego. Szkolenia będą przygotowane w oparciu o materiały multimedialne, zawierać będą lekcje przygotowane w oparciu o nowe media i aplikacje, które będą potrafiły zaciekawić młodego odbiorcę. Przedstawiać będą najciekawsze informacje, historie, legendy i opowiadania.

Zajęcia obejmują swoim zakresem następujący zakres tematyczny: W mrokach prehistorii, bohaterowie rycerstwo średniowiecza i lokalna rewolucja przemysłowa w XVIII i XIX wieku; Folklor – ważny element życia mieszkańców wsi; Oskar Kolberg a współczesny folklor; Witold Gombrowicz (1904-1969).Biografia; Mniejszości narodowe i wyznaniowe. Dla najaktywniejszych uczestników, którzy przygotują prace konkursowe przeznaczone zostaną 4 nowoczesne tablety multimedialne. Dla najaktywniejszych szkół, które wezmą udział w projekcie przygotowane będą atrakcyjne nagrody rzeczowe!

W terminie od 19 do 21.04.2013 r. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” uczestniczyło w charakterze wystawcy na II Edycji Targów Produktów Regionalnych „Regionalia” w Warszawie, które na swoim stoisku zaprezentowało przedsiębiorców z terenu naszych gmin: Piekarnię „Wacyn”, Zakłady Przetwórstwa Mięsnego „Ted” z Przytyka, Gospodarstwo Sadownicze Moniki Bankiewicz – producenta naturalnie mętnych soków „Smaczek z Doliny”. Zaprezentowane zostały liczne materiały promocyjne i informacyjne. Każdy z gości odwiedzających nasze stoisko mógł spróbować przepysznych produktów tradycyjnych: szynki szlacheckiej, salcesonu wizytowego, produktów regionalnych: golonki pieczonej, szynki surowo-dojrzewającej, miodów odmianowych, jak również wyrobów piekarniczych – chleba żytniego z żurawiną, chleba gryczanego z ziemniakami. Dużym powodzeniem cieszyły się też naturalnie mętne soki jabłkowe. Impreza ta, poświęcona jest szeroko pojętej zdrowej i ekologicznej żywności i wyrobom regionalnym z Polski jak i ze świata, i ma na celu promocję lokalnych producentów żywności, którzy posługują się naturalnymi, ekologicznymi bądź tradycyjnymi sposobami jej wytwarzania. Więcej informacji o udziale LGD „Razem dla Radomki” w Targach „Regionalia” znajdą Państwo na stronie https://razemdlaradomki.pl/regionalia2013

W dniu 24.04.2013 r. w Urzędzie Gminy Przytyk przy ul. Zachęta 57 (sali posiedzeń Rady Gminy Przytyk) odbyło się spotkanie szkoleniowe dla członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Szkolenie miało na celu przedstawienie aktualnej procedury naboru i wyboru operacji stosowanej przez LGD „Razem dla Radomki”, poszerzenie wiedzy i aktualizację zagadnień z zakresu lokalnej strategii rozwoju (LSR).

W dniu 26.04.2013 r. przedstawiciela LGD „Razem dla Radomki” uczestniczył w seminarium: „Jak zjeść ciastko i mieć ciastko” – seminaria regionalne NBP i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (Radom). Organizator: Narodowy Bank Polski we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu i organizacjami partnerskimi

Maj

W dniu 07.05.2013 r. przedstawiciela LGD „Razem dla Radomki” Pana Cezarego Adama Nowek uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka poświęconemu Nordic Walking

w dniach 13 – 16.05.2013 r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w seminarium samorządowym Kujawy 2013

W dniu 17.05.2013 r. zakończono nabory wniosków w ramach konkursu nr VIII/PROW/2013. Łącznie złożono 22 wnioski z czego w ramach działań:

 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 3 wnioski na łączną sumę wnioskowanych kwot 549 000,00 (limit środków wynosi 321 451,00 zł)
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 4 wnioski na łączną sumę wnioskowanych kwot 294 665,00 (limit środków wynosi 224 050,00 zł)
 • Działania: Odnowa i Rozwój Wsi – 7 wniosków na łączną sumę wnioskowanych kwot 1 406 113,00 (limit środków wynosi : 1 354 014,10 zł)
 • Małe Projekty – 8 wniosków na łączną sumę wnioskowanych kwot 174 431,84 (limit środków wynosi 221 575,44 zł) – Nabór tematyczny: Utworzenie Nordic Walking Park „Nad Radomką”

W dniu 26.05.2013 r. odbyła się impreza organizowana przez LGD „Razem dla Radomki” pod nazwą Jarmark Ludowy w Bieniędzicach. Jarmark Ludowy – jest wydarzeniem, które ma na celu promocję folkloru i dziedzictwa kulturowego naszych małych ojczyzn. Ideą imprezy jest organizacja wydarzenia w małych miejscowościach położonych na obszarach wiejskich; aktywizacja mieszkańców, kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych do wspólnego inicjowania i kreowania wydarzeń kulturalnych. Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie: https://razemdlaradomki.pl/bieniedzice2013

W dniu 28.05.2013 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Razem dla Radomki” (posiedzenie oceniające wnioski złożone w ramach naborów nr VIII/PROW/2013)

Czerwiec

W dniu 02.06.2013 r. udział przedstawicieli LGD w imprezie kulturalnej Dni Przysuchy, Mazowiecki Przegląd Folkloru – Dni Kolbergowskie w Przysusze. LGD „Razem dla Radomki” współorganizatorem imprezy

15.06.2013 r. Stowarzyszenie LGD wspólnie z Chórem Nauczycielskim Canto, Starostwem Powiatowym w Przysusze, Burmistrzem Gminy i Miasta Przysucha, Towarzystwem Kulturalnym im. Oskara Kolberga zorganizowało wydarzenie pt. „Z wizytą u Kolberga. Przysuskie spotkania chórów”, które odbyło się w Do Domu Kultury w Przysusze.

W dniu 16.06.2013 r. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” uczestniczyła w charakterze wystawcy na imprezie kulturalnej Festyn Rycerze Bogurodzicy w Taczowie (gmina Zakrzew). Przygotowane zostało stoisko informacyjno-doradcze, na którym promowane były produkty tradycyjne, lokalne oraz materiały informacyjno-turystyczne.

W dniu 21.06.2013 r. Stowarzyszenie Razem dla Radomki miało przyjemność być gospodarzem wizyty studyjnej w której uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej (Pedro Tarno – Hiszpania, Jacek Wolski i Zbigniew Fąfara) oraz Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w skład którego weszli m.in. Pani Elżbieta Milewska – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Ministerstwa Finansów, Edmund Bożeński – Dyrektor Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Jarosław Wojtowicz – V-ce Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Renata Zielińska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Cezary Kuśmirek – Z-ca Dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa oraz Prof. dr inż. Marek Jerzy Gromiec – Przewodniczący Krajowej Rady Gospodarki Wodnej. Celem spotkania z przedstawicielami Rady i Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” była prezentacja działań i inwestycji realizowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – w ramach funduszy przeznaczonych na działania dla samorządów, instytucji kultury i przedsiębiorców przez naszą organizację.

27.06.2013 r. nastąpiło zakończenie realizacji projektu „E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa” oraz rozstrzygnięcie konkursu dla uczestników w/w projektu, realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki”. Warto nadmienić, iż w projekcie udział wzięły 192 osoby. Nagrody przyznaliśmy dla najaktywniejszych szkół oraz dla najaktywniejszych uczestników.Wśród laureatów konkursu dla najaktywniejszych szkół znalazły się: Publiczne Gimnazjum w Przytyku, które otrzymało pierwsze miejsce i nagrodę w postaci komputera. Drugie miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance (nagroda – projektor multimedialny), a trzecie Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie (nagroda – urządzenie wielofunkcyjne). W drugim konkursie wybranych zostało 4 najaktywniejszych uczestników szkoleń, którzy otrzymali nowoczesne tablety multimedialne. Laureatami konkursu dla osób indywidualnych zostali: Karolina Rdzanek z Publicznego Gimnazjum w Przytyku, Hubert Wójcicki z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. w Przysusze, Milena Włodarczyk z Publicznego Gimnazjum w Przysusze oraz Iga Żurowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jadlance.

W dniu 28.06.2013 r. złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie: wniosku o płatność pośrednią za realizację X etapu (II kwartał 2013 r.) operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz Szczegółowego opisu zadań do realizacji przez LGD „Razem dla Radomki” w XI i XII etapie 2013 r. (II półrocze 2013 r.)

28.06.2013 r. LGD „Razem dla Radomki” zostało laureatem konkursu na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w Regionie, organizowaną przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza w ramach projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji.” To wyjątkowe wyróżnienie, otrzymaliśmy za realizację inicjatywy „E-learning dla rozwoju południowego Mazowsza”. Nagrodzona inicjatywa Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” obejmuje dwa projekty szkoleń e-learnigowych, które zostały skierowane do organizacji pozarządowych (E-learning skutecznym narzędziem III sektora na wsiach” oraz do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa), w których udział wzięło blisko 400 osób.

Lipiec

W dniu 05.07.2013 r. LGD „Razem dla Radomki” ogłosiło konkurs na najlepszą potrawę lokalną przygotowaną z papryki. Konkurs ma na celu wyłonić najlepsze produkty, w zakresie dania gorące z papryki, dania zimne z papryki, przetwory i nalewki z papryki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18.08.2013 r. podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku.

W dniu 19.07.2013 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy pn. „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” Akronim MultiCEL w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Oś 4 Leader.

W dniu 21.07.2013 r. przedstawiciele LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyli w lokalnej imprezie poświęconej kulturze ludowej – VII Edycji Spotkań z Folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie. Wydarzenie to otrzymało współfinansowanie ze środków Osi 4 Leader dla działania „Małe Projekty” realizowanego przez LGD.

Sierpień

W dniu 18.08.2013 r. Lokalna Grupa Działania prowadziła punkt informacyjno-doradczy podczas XIV Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku, których była współorganizatorem. W trakcie Targów rozstrzygnięto konkurs LGD na najlepszą potrawę lokalną przygotowaną z papryki. 3 laureatom konkursu na najlepsze danie przygotowane z papryki wręczono zaprojektowane i zakupione na ten cel grawertony oraz kosze podarunkowe z produktami tradycyjnymi. Wyłonione po jednym laureacie z każdej z trzech konkursowych kategorii.

W dniu 25.08.2013 r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w charakterze wystawców w XV Dożynkach Województwa Mazowieckiego w Miętnem. Na stoisku LGD promowało turystykę i dziedzictwo kulinarne obszaru LGD. Przygotowany został poczęstunek z produktów tradycyjnych, Papryki Przytyckiej, wyrobów piekarniczych, oraz soku Smaczek z Doliny Radomki.

W dniu 29.08.2013r. Pan Cezary Adam Nowek uczestniczył w spotkaniu Prezesów Lokalnych Grup Działania w Jachrance k/Warszawy.

W dniu 30.08.2013 r. przygotowanie zgłoszenia na konkurs organizowany przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich na wyłonienie najaktywniejszej liderki obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim. Zgłoszono kandydaturę – Ewy Ofiary – jednego z najaktywniejszych członków LGD, Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic, V-ce przewodniczącej Rady Gminy Jedlińsk.

Wrzesień 2013 r. – udostępniona została nowa szata graficzna witryny internetowej www.razemdlaradomki.pl

Wrzesień

W dniu 06.09.2013 r. przesłanie zgłoszenia na konkurs organizowany przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich – służący wyłonieniu najciekawszych publikacji związanych z wykorzystaniem funduszy Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgłoszono artykuł: Połączyła ich Radomka, autorstwa Pana Mieczysława Kacy.

W dniu 09.09.2013r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w charakterze wystawców w XV Sympozjum Agroturystycznym pt. „Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej”. Celem sympozjum jest wymiana poglądów, osiągnięć i doświadczeń w zakresie wykorzystania technik komunikacyjnych i metod doradczych w działalności turystycznej, roli mediów tradycyjnych i nowych w popularyzowaniu turystyki wiejskiej oraz promocji obiektów turystyki wiejskiej. LGD na swoim stoisku promowało turystykę wiejską, producentów rolnych i produkty tradycyjne. Uczestnicy mogli spróbować specjałów z „Papryki Przytyckiej”, naturalnie mętnych soków – Smaczek z Doliny Radomki.

W dniu 12.09.2013 r. Lokalna Grupa Działania – współorganizatorem wizyty Karola Okrasy w gminie Zakrzew. Karol Okrasa, był goście LGD „Razem dla Radomki” oraz Gminy Zakrzew – gdzie w Taczowie oraz w Dąbrówce Podłężnej (miejscowościach z gminy Zakrzew) – przygotowywał program kulinarny „Okrasa łamie przepisy”, który emitowany jest na antenie Programu Pierwszego Telewizji Polskiej. W programie na zaproszenie LGD wzięły udział Laureatki konkursu o Laury LGD „Razem dla Radomki” miały okazję przedstawić swoje zwycięski potrawy i przetwory przygotowane z produktu tradycyjnego obszaru „Papryki Przytyckiej”.

W dniu 12.09.2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu LGD poświęcone przyjęciu zaktualizowanego „PROGRAMU NAPRAWCZEGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „RAZEM DLA RADOMKI”.

W dniu 15.09.2013 r. w miejscowości Bierwce (Gmina Jedlińsk) LGD wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic oraz lokalnymi liderkami środowisk wiejskich zorganizowała trzecią edycją Jarmarku Ludowego w Bierwcach, wydarzenia którego nadrzędnym celem jest kultywowanie tradycji ludowych i ich promocja wśród mieszkańców obszarów wiejskich. Ideą imprezy jest organizacja wydarzenia w małych miejscowościach położonych na obszarach wiejskich; aktywizacja mieszkańców, kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych do wspólnego inicjowania i kreowania wydarzeń kulturalnych. Na wrześniowym wydarzeniu zaprezentowały się na nim młodzieżowe i dziecięce zespoły ludowe z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach, „Wolanianki” z Wolanowa, „Zakrzewiaki” z Zakrzewa – oraz kapele ludowe: Jana Wochniaka z Wieniawy, Krzysztofa Rokicińskiego z Siekluk, Tomasza Stachury z Grabowskiej Woli, oraz Zespoł Śpiewaczy Bieniędzice.

W dniu 23.09.2013 r. Prezes LGD Pan Cezary Adam Nowek uczestniczył w posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W dniu 30.09.2013 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosku o płatność pośrednią za realizację XI etapu operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Październik

W dniu 01.10.2013 r. rozpoczęto realizację projektu współpracy pn. „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Os 4 LEADER. Projekt ma być realizowany w okresie 01.10.2013 – 30.09.2014 przez 4 partnerów:

 • LGD „Razem dla Radomki” – woj. Mazowieckie (LGD SRdlaR)
 • LGD JAKSA – woj. Małopolski (LGD JAKSA)
 • LGD Korona Północnego Krakowa – woj. Małopolskie (LGD SKPK)
 • LGD „Dziedzictwo i Rozwój” – woj. Mazowieckie (LGD SDiR)

Budżet projektu stanowi wkład finansowy z PROW Oś 4 LEADER poszczególnych partnerów w następujących kwotach. Łączny budżet projektu : 644 426,00 zł.

W dniu 24.10.2013 r. LGD zorganizowało w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie seminarium szkoleniowo-informacyjne pt. „Działalność lokalnych grup działania w latach 2014 – 2020”. Seminarium zostało podzielone na część terenową, podczas której uczestnicy odwiedzili inwestycje realizowane na terenie gminy Zakrzew, które uzyskały wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej, w tym w szczególności w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W części teoretycznej zaprezentowane zostały wystąpienia merytoryczne związane z nową perspektywą unijną na lata 2014-2020, które szczegółowo w kontekście funkcjonowania lokalnych grup działania w nowym okresie programowania, przypadającego na lata 2014-2020 przedstawił m.in. Radosław Rybicki, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Cezary Adam Nowek – Prezes LGD.

W dniu 28.10.2013 r. w Szycach (woj. małopolskie) odbyła się konferencja inaugurująca projekt współpracy pt. „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej- MultiCel”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wzięli w niej udział przedstawiciele partnerów realizujących projekt współpracy, którzy zaprezentowali swoje LGD ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działania, dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz podejmowanych inicjatyw. Poszczególne LGD zaprezentowali: LGD Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” – woj. mazowieckie – Prezes Cezary Nowek, LGD JAKSA – woj. małopolskie- Prezes Włodzimierz Mirus, LGD Korona Północnego Krakowa – woj. małopolskie -Prezes Piotr Adamczuk, LGD „Dziedzictwo i Rozwój” – woj. mazowieckie -Reprezentantka zarządu Iwona Górecka. Koordynatorzy Lokalni przedstawili ogólne cele projektu współpracy oraz ofertę szkoleniową każdego partnera.

Listopad

W miesiącu listopadzie LGD udostępniło swoje strony internetowe: www.razemdlaradomki.pl, www.wdolinieradomki.pl, www.innowacyjnaradomka” dla promocji przedsiębiorczości i przedsiębiorców z obszaru LGD. Zaprezentowane zostały inicjatywy, oferty, produkty i usługi ponad 50 firm.

23.11.2013 r. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zorganizowało trzecią edycję Andrzejek Folkowych we Wrzosie – inicjatywie, która na celu ma promocję folkloru, dziedzictwa kulturowego, oraz chęć przypomnienia o pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym były wiejskie zabawy ludowe, podczas których grane były huczne mazurki, oberki i fokstroty! Na imprezie współorganizowanej przez Stowarzyszenie „Wrzosowisko” i Publiczną Szkołę Podstawową ze Wrzosu wystąpiły liczne kapele i zespoły ludowe. Prawie 500 osobowa publiczność mogła podziwiać występy: młodzieżowych zespołów ludowych – Plejada z Przytyka i Wolanianki z Wolanowa, Zespołu Śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich z Bieniędzic, których wspomagali muzycy z Kapeli Czesława Golińskiego z Wawrzyszowa, Zespół Ludowy „Kalina” z Marianowic oraz kapele: Braci Tarnowskich, Jana Wochniaka, Krzysztofa Rokicińskiego, oraz Tadeusza i Mariana Lipców

W dniu 25.11.2013 r. LGD wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego, Urzędem Gminy i Miasta Przysucha w Domu Kultury w Przysusze zorganizowało konferencję pn. ” Tworzenie szlaków kulinarnych w świetle zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu” w której uczestniczyło ponad 90 osób, tym doradcy rolni, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządowych oraz uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Przysusze. Jej celem było przybliżenie zebranym nie tylko informacji na temat tworzenia szlaków kulinarnych, ale również promocja markowych produktów kulinarnych z terenu LGD. Zaprezentowane zostały markowe produkty regionalne, w tym przepyszne naturalnie mętne soki – Smaczek z Doliny Radomki – produkowane przez Gospodarstwo Sadownicze Moniki Bankiewicz; Wyroby Wędliniarskie „U Wójtowicza”; „Obwarzanek Odrzywolski” produkowany przez Pana Andrzeja Bińkowskiego, Piekarnia Michała Jurczaka z Przysuchy; dania lokalne i regionalne przygotowane przez firmę Camelot Elżbiety Bień, oraz miody Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Przysuskiej.

Grudzień

W dniach od 02.12.2013 r. do 17.12.2013 r. Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” rozpoczęło nabór wniosków w zakresie działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i Rozwój Wsi, Małe Projekty.

W dniach 04-05.12.2013r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w szkoleniu w Serocku poświęconym wdrażaniu projektów współpracy w ramach osi 4 oraz w warsztatach dotyczących założeń Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. oraz PROW na lata 2014-2020

W dniu 07.12.2013r. w Szycach koło Krakowa odbyło się szkolenie z obsługi platformy e – learningowej pracowników Biur LGD oraz szkoleniowców uczestniczących w realizacji projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” .

W dniu 11.12.2013r. przedstawiciel LGD uczestniczył w konferencji zorganizowanej w gminie Przytyk poświęconej tematyce LEDów.

W dniu 12.12.2013r. przedstawiciel LGD uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka.

W dniu 16.12.2013r. w Zwoleniu odbyła się część 2 szkolenia z obsługi platformy e – learningowej pracowników Biur LGD oraz szkoleniowców uczestniczących w realizacji projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” .

W dniu 19.12.2013r. odbyła się posiedzenie Rada LGD, na którym oceniono wnioski złożone w ramach konkursu nr IX/PROW/2013.

W dniu 15.12.2013r. przedstawiciel LGD uczestniczył w uroczystej Wigilii zorganizowanej przez Gminę Zakrzew.

W dniu 19.12.2013r. przedstawiciel LGD uczestniczył w uroczystej Wigilii zorganizowanej przez Piekarnię Wacyn ( gmina Zakrzew).

W dniu 22.12.2013r. przedstawiciel LGD uczestniczył w uroczystej Wigilii zorganizowanej przez Gminę Jedlińsk oraz Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.

W dniu 23.12.2013r. odsłona nowego layout strony internetowej www.innowacyjnaradomka.pl.

W dniu 31.12.2013r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosek o płatność pośrednią za realizację XII etapu operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz Opis zadań do realizacji przez LGD w I półroczy 2014r.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content