finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2012

Styczeń

16.01.2012 r. – LGD „Razem dla Radomki” przygotowało i złożyło 2 wnioski o przyznanie dotacji w ramach naboru wniosków Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013.

20.01.2012 r. – LGD „Razem dla Radomki” złożyło wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – produktu „Salceson wizytowy” wytwarzanego w gospodarstwie Państwa Pysiak ze Zdziechowa

W dniu 20.01.2012 r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w konferencji „Dzień dzisiejszy i jutro – Działania Osi 4 Leader”, która odbyła się w Urzędzie Gminy Magnuszew.

22.01.2012 r. – 26.01.2012 r. Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” uczestniczyli w międzynarodowym seminarium kontaktowym „Inter Cross Culture” w Blankenburgu w Niemczech, które zorganizowała Fundacja Klasztoru Michaelstein oraz Akademia Muzyczna Saksonii Anhalt w Blankenburgu. Celem spotkania było wypracowanie i przygotowanie wspólnego projektu transnarodowego z zakresu edukacji międzykulturowej pod nazwą „Inter Cross Culture”, który zostanie skierowany do realizacji w ramach działania Projektu Współpracy Programu Leader.

W dniu 26.01.2012 r. przedstawiciel LGD uczestniczył w seminarium poświęconym Nordic walking zorganizowanym prze LGD „Dziedzictwo i Rozwój” (Zwoleń).

Luty

W dniu 13.02.2012 r. LGD przygotowało dwa wnioski które zostały złożone w ramach naboru wniosków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W dniach 16 – 17.02.2012 r. przedstawiciel LGD uczestniczył w szkoleniu dotyczącym monitorowania i oceny realizacji LSR oraz podejmowania działań naprawczych w przypadku niewystarczających efektów; obowiązku archiwizacji dokumentów LGD oraz funkcjonowania LGD (Serock).

21.02.2012 r. Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” uczestniczyli w imprezie plenerowej – widowisku Ścięcia Śmierci w Jedlińsku.

23.02.2012 r. W Hali Politechniki Radomskiej zorganizowany został Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości, w którym uczestniczyły Szkolne Kluby Przedsiębiorczości z terenu działania LGD „Razem dla Radomki”. Konkurs zrealizowany był w ramach projektu „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii, LGD „Perła Czarnej Nidy”, oraz Samorządami Województwa Mazowieckiego i Świętokrzyskiego.

27.02.2012 r. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” uczestniczyli w Skaryszewskim Jarmarku Końskim w Skaryszewie, gdzie razem gdzie razem z LGD „Wspólny Trakt” prowadzili punkt informacyjno-doradczy związany z programem LEADER.

Marzec

W dniu 29.02.2012 r. przeprowadzono w Gminie Przytyk pierwsze spotkanie aktywizujące społeczność lokalną do aplikowania w ramach naborów przeprowadzanych przez LGD „Razem dla Radomki” w dniach 30.30 – 27.04.2012r.

10.03.2012 r. LGD „Razem dla Radomki” wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic zorganizowało wieczór poetycki pt. „Wiosna-Kobieta-Miłość” na której zaprezentowała się radomska grupa poetycka „Eliksir”. Wydarzenia to zostało zrealizowane w ramach inicjatywy Spotkania z Kulturą, której celem jest organizacja wydarzeń kulturalnych, spotkań z artystami, promocją sztuki na obszarach wiejskich.

15.03.2012 r. Przedstawiciele LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyli w Konferencji „Produkt tradycyjny i lokalny szansą rozwoju regionu” zorganizowanej w Skaryszewie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego podczas którego prezes LGD Cezary Adam Nowek zaprezentował wystąpienia nt. produktu tradycyjnego Papryki Przytyckiej.

W dniu 16.03.2012r. LGD „Razem dla Radomki” zorganizowało spotkanie przedstawicieli samorządów w sprawie realizacji projektów promujących turystykę i zdrowy styl życia. W spotkaniu poświęconemu Nordic Walking uczestniczyła firma Stacja Zdrowia – Oficjalny Partner Polskiej Federacji Nordic Walking.

30.03.2012 r. Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” rozpoczęło nabór wniosków w zakresie działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i Rozwój Wsi, Małe Projekty.

Od dnia 26.03.2012r. LGD jest partnerem realizacji projektu pt .„Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” realizowanego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, z siedzibą w Warszawie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VIII, Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3: Wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz adaptacyjności. Celem głównym projektu jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy organizacjami przedsiębiorców z sektora MSP, jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem badawczo-rozwojowym oraz pozostałymi uczestnikami życia gospodarczego w województwie mazowieckim.

Kwiecień

W dniu 27.04.2012r. zakończono szósty nabór wniosków w ramach Osi 4 LEADER PROW.

W miesiącu kwietniu 2012 roku przeprowadzono kolejnych 7 spotkań aktywizacyjnych z mieszkańcami gmin należących dl LGD (Gminy: Zakrzew (11.04.2012r.), Wolanów (12 i 19.04.2012r.), Przysucha (12.04.2012r.), Jedlińsk (10.04.2012r.), Przytyk (17.04.2012r.) i Wieniawa (19.04.2012r.).

W dniach 20 – 22.04.2012r. LGD uczestniczyła w charakterze wystawcy w IV Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2012 Przez okres trzech dni Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” pełniło funkcję koordynacyjną wśród LGD z terenu południowego Mazowsza przygotowując dla zwiedzających poczęstunek związany z produktami lokalnymi i tradycyjnymi z naszego obszaru.

Maj

W dniach 7 – 18.05.2012r.w 5 szkołach z obszaru LGD „Razem dla Radomki” przeprowadzono projekt pilotażowy pod roboczą nazwą „Przemysł dla dzieci” – nowa inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych. Głównym celem projektu była poprawa postrzegania i rozumienia przez dzieci i nauczycieli branży chemicznej oraz jej związków z nauką, a także zachęcanie uczniów do nauki przedmiotów ścisłych w szczególności chemii.

W dniu 10.05.2012r. odbyło się posiedzenie Rady LGD poświęcone naborom wniosków. Wybrano do dofinasowania:

  • Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 2 wnioski
  • Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 5 wniosków
  • Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi – 3 wnioski
  • Działanie: Małe Projekty – 10 wniosków

W dniach 11-12.05.2012r. przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem Ku Lepszej Przyszłości” uczestniczyli w wyjeździe studyjnym, który został przeprowadzony na terenie gmin należących do Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami gminy Jedlińsk, oraz wizytowano projekty inwestycyjne, które otrzymały dofinansowanie w ramach działań PROW 2007-2013.

W dniu 14.05.2012r. odbyła się konferencja promująca projekt „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” (Dom Kultury w Przysusze).

W dniach 15 – 18.05.2012r. przeprowadzono przez firmę zewnętrzną szkolenie wyjazdowego na obszarze województwa opolskiego na zaproszenie LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór .

Czerwiec

W czerwcu 2012 roku regionaliści „amatorzy” (6 osób) przygotowali materiał poświęcony kulturze i historii gmin – członków LGD. Zebrane materiały zostaną opublikowane w folderze promującym obszar i gminy należące do LGD.

W dniu 03.06.2012r. LGD była współorganizatorem lokalnej imprezy – 53 Dni Kolbergowskich – 53 Mazowieckim Przeglądzie Folkloru. Przygotowane zostały warsztaty ludowe , koncerty, przegląd twórczości ludowej. Na scenie zaprezentowały się kapele i zespoły ludowe z całego województwa, a także Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego.

W dniu 05.06.2012r. przekazano dokumentację związaną z naborem wniosków nr VI PROW 2012r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

W dniu 10.06.2012 r. LGD uczestniczyła w imprezie plenerowej zatytułowanej „Rycerze Bogurodzicy” (Taczów).

W dniu 11.06.2012r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

W dniu 29.06.2012r. przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie szczegółowego opisu zadań do realizacji przez LGD „Razem dla Radomki” w etapie VII i VII br. w ramach operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” PROW wraz z prośba a aneks kwot zaplanowanych do wydatkowania w kolejnych etapach realizacji w/w operacji do czerwca 2015 roku.

Lipiec

W dniu 03.07.2012 r. Prezes LGD Razem dla Radomki Cezary Adam Nowek został przyjęty jako przedstawiciel Lokalnych Grup Działania z terenu województwa mazowieckiego do Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Obszarów Wiejskich. Grupa Robocza ds. KSOW złożona jest z przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz reprezentantów organizacji i instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. Zadaniem Grupy Roboczej jest powoływanie tematycznych grup roboczych oraz kierowanie ich pracami. Do zadań Grupy Roboczej należy określanie priorytetów KSOW i rekomendacji działań, bieżące monitorowania prac KSOW, a także powoływanie i kierowanie pracami tematycznych grup tematycznych: ds. Leader, ds. Zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Wieś w nowej gospodarce, ds. Zachowania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi, ds. Młodzieży na obszarach wiejskich.

W dniu 16.07.2012 r. uruchomiliśmy na stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl nową usługę: E-kartki. Są to wirtualne pocztówki, które wyglądają identycznie jak te pisane niegdyś ręcznie.

W dniu 18.07.2012 r. „Salceson Wizytowy” produkowany w Gospodarstwie Rolnym Elżbiety i Wojciecha Pysiak ze Zdziechowa (gmina Zakrzew) na podstawie wniosku przygotowanego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w dniu 18 lipca 2012 r. uzyskał pozytywną opinię i został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sierpień

14.08.2012 r. LGD „Razem dla Radomki” zorganizowało konferencję pt. Salceson Wizytowy Produktem Tradycyjnym w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie. Na spotkani obecni byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego w Radomiu, wójtowie, przedsiębiorcy oraz rolnicy z terenu regionu radomskiego.

14.08.2012 r. LGD „Razem dla Radomki” podpisało umowę na realizację projektu E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”, który otrzymał dotację w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i wzrost potencjału kadr i wolontariuszy organizacji pozarządowych, zwiększenie liczby czynnie działających organizacji pozarządowych, wsparcie szkoleniowo-doradcze małych i nowo powstałych organizacji poprzez stworzenie wysokiej jakości systemu szkoleń internetowych. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych, a zwłaszcza młodzieży szkolnej i o osób w wieku 50 + które aktywnie działają lub chcą działać na rzecz swojej „małej ojczyzny”

19.08.2012 r. LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyła w Ogólnopolskich Targach Papryki w Przytyku. Stowarzyszenie w ramach współorganizacji imprezy przeprowadziło Seminarium zatytułowane: Papryka Przytycka – droga do produktu chronionego prawem unijnym, podczas którego wystąpił Mirosław Ślifirczyk – Starostwa Powiatu Radomskiego, Dariusz Goszczyńcki z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Komunikacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojciech Jabłoński – Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Dariusz Wołczyński -Wójt Gminy Przytyk oraz Prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Adam Nowek

W niedzielę 19.08.2012 r. podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku zostało zawarte Partnerstwo „Paprykowy Szlak” którego najważniejszym celem jest współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolniczymi, lokalnymi grupami działania, ośrodkami nauki, przedsiębiorcami, rolnikami, oraz organizacjami pozarządowymi z obszaru powiatu białobrzeskiego, przysuskiego i radomskiego na rzecz rozwoju Produktu Tradycyjnego „Papryka Przytycka” – obejmującego jego wytwarzanie, sprzedaż, promocję oraz rejestrację przez Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. Do Partnerstwa przystąpiło Starostwo Powiatowe w Radomiu, gminy Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew oraz jego inicjator – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

W dniu 26.08.2012 r. Przedstawiciele LGD „Razem dla Radomki” wspólnie z LGD „Na Piaskowcu” uczestniczyli w charakterze wystawców w Mazowieckim Święcie Plonów – Dożynkach Województwa Mazowieckiego w Kozienicach

Wrzesień

W dniu 01.09.2012 r. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” rozpoczęła realizację projektu „E-learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO). Był to projekt skierowany do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje, organizacji w której działają, czy też do osób które chcą założyć stowarzyszenie, a także podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju swojej „Małej Ojczyzny!”. Szkolenia miały charakter bezpłatny, interaktywny i elastyczny. Można w nich uczestniczyć w wybranym przez siebie czasie i miejscu, mając do dyspozycji komputer i Internet.

W dniu 02.09.2012 r. LGD uczestniczyło w charakterze wystawców w Turnieju Sołectw w Jedlińsku – imprezie która otrzymała dofinansowanie z PROW 2007-2013 w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.

W dniu 09.09.2012 r. przedstawiciele LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyli w charakterze wystawców w Festynie Rodzinnym w Wolanowie.

16.09.2012 r. Stowarzyszenie zorganizowało drugą edycję Jarmarku Ludowego, który odbył się w miejscowości Bierwcew gminie Jedlińsk. Jarmark organizowany przez nasze Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” jest wydarzeniem, które na celu ma promocję folkloru i dziedzictwa ludowego naszych małych ojczyzn. Ideą imprezy jest organizacja wydarzenia w małych miejscowościach; aktywizacja mieszkańców, kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych do wspólnego inicjowania i kreowania wydarzeń kulturalnych. Na imprezie wystąpiły liczne kapele ludowe, młodzieżowe i dziecięce zespoły ludowe. Przygotowane zostały stoły z degustacją potraw ludowych, wystawy prac twórców ludowych.

Październik

W dniach od 22.10.2012 r. do 09.11.2012 r. Razem dla Radomki przeprowadziło nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r. w zakresie działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i Rozwój Wsi, Małe Projekty.

W dniach 25-26.10.2012 r. Prezes LGD „Razem dla Radomki” – uczestniczył w Kongresie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, gdzie zaprezentował prezentację „LGD Razem dla Radomki jako inicjator dobrych praktyk”.

29.10.2012 r. Stowarzyszenie w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza zorganizowała konferencję „Czy silna marka gminy wpływa na jej zasobność”, która odbyła się w Klubie Arco w Warszawie. Celem konferencji było zainicjowanie partnerstwa w obszarze wspólnej promocji Mazowsza i wzmocnienia jego konkurencyjności. Podczas konferencji omówione zostały tematy: Marketing miejsca – sposób na dobrobyt wspólnoty lokalowej; Przedsiębiorczość a rozwój lokalny; Perspektywa finansowa 2014-2020. Prezes Razem dla Radomki Cezary Nowek zaprezentował temat: Produkt tradycyjny, produkt lokalny – dobre praktyki.

Listopad

W terminie od 5 do 8 listopada 2012 r. zorganizowane zostały 4 spotkania informacyjne w salach konferencyjnych Starostwa Powiatowego w Radomiu, Starostwa Powiatowego w Przysusze, Starostwa Powiatowego w Szydłowcu i Starostwa Powiatowe w Zwoleniu. Podczas spotkania przedstawione zostały założenia projektu oraz zaprezentowana zostanie platforma eFront stanowiąca podstawę panelu e-learningowego dostępnego pod adresem www.eLearning-szkolenia.eu, utworzonego na potrzeby szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu.

W dniu 6 listopada 2012 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania uczestniczyli w I Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Jedlińsk, podczas którego zaprezentowali informacje na temat działalności trzeciego sektora, możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inicjatywy, w tym funduszy w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

19.11.2012 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, podczas którego omówione i ocenione zostały wnioski przyjęte przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD „Razem dla Radomki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 LEADER na lata 2007-2013 dla działań: „Małe Projekty”, „Odnowa i Rozwój Wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Dofinansowanie otrzymało 16 projektów.

24.11.2012 r. Stowarzyszenie Razem dla Radomki wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wrzosowisko” oraz Publiczną Szkołą Podstawową we Wrzosie zorganizowało Andrzejki Folkowe, wydarzenie które ma na celu integrację mieszkańców, ale również promocję folkloru, dziedzictwa kulturowego oraz powoli zapominanych obrzędów i zwyczajów. Idei imprezy nie jest obca też chęć przypomnienia o minionym już, ale pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym były wiejskie zabawy ludowe – które gromadziły licznie mieszkańców, podczas których kapele grały huczne mazurki, oberki. Oprócz wspólnej zabawy andrzejkowej, wystąpiły zespoły śpiewacze i kapele ludowe. Wystąpili artyści którzy na swoim koncie mają wiele nagród i wyróżnień. Kapela Braci Tarnowskich z Domaniowa, Kapela Jana Wochniaka z Wieniawy oraz Kapela Tadeusza I Mariana Lipców z Wygnanowa. Nie zabrakło też zespołów śpiewaczych: Koła Gospodyń Wiejskich z Bieniędzic oraz zespołu Mirowianki z Mirowa.

Grudzień

03.12.2012 r. strona internetowa www.razemdlaradomki.pl została wybrana jako jedna z najlepszych stron lokalnych grup działania z terenu całego kraju. Celem konkursu „Strona internetowa wizytówką obszaru LGD” zorganizowanego w ramach działań Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa było wyłonienie najlepszej strony wśród LGD. Witryna Razem dla Radomki otrzymała 2 miejsce, co stanowi istotne wyróżnienie, doceniające naszą dotychczasową pracę, jednocześnie stanowiące mobilizację

06.12.2012 r. przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania uczestniczył w I Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza w Golądkowie w ramach której zaprezentował referat dotyczący LGD Razem dla Radomki” jako przykład dobrych praktyk w kreowaniu produktów lokalnych i tradycyjnych.

10.12.2012 r. w Domu Kultury w Przysusze odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, które poprzedziło seminarium poświęcone zagadnieniu „CLLD: Rozwój kierowany przez lokalne społeczności – jak wykorzystać nowe możliwości przez LEADERA w latach 2014-2012 r.”, a także wystąpienie Pana Radosława Gutowskiego nt. „Szansa fotowoltaiki w warunkach polskich” zorganizowane w ramach realizowanego przez naszą organizację projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”. Zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zebrania przedstawiona sprawozdania Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2012 r. Walne Zebranie zaakceptowało również projekty zmian do Statutu Stowarzyszenia. W przedmiotowych obszarach podjęto uchwały zatwierdzające przedstawione sprawozdania, ocenę Komisji Rewizyjnej. Członkowie Stowarzyszenia dokonali również wyboru władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Prezesem LGD „Razem dla Radomki” został ponownie wybrany Pan Cezary Adam Nowek, Przewodniczącym Rady LGD „Razem dla Radomki” – Pan Sławomir Białkowski, a Przewodniczącym komisji rewizyjnej – Pan Grzegorz Walczak.

W dniu 17.12.2012 r. rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktoranckie poświęcone tematyce związanej z gminami tworzącymi Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” tj. Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Nagroda główna – komputer multimedialny – został przyznany dla Pani Agaty Świątkowskiej za prace pt. „Rodzina Podlodowskich na tle szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVII wieku”.

18.12.2012 r. LGD wspólnie z Gminą Wolanów, Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie, oraz Gminnym Centrum Kultury zorganizowało Wigilię Bożego Narodzenia w ZSO w Wolanowie, której towarzyszyły jasełka, a także koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Wolanianki”.

W dniu 28.12.2012 r. w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu, Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zorganizowała konferencję podsumowującą projekt: E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach. Zaprezentowane zostały na niej rezultaty projektu, wystąpienia merytoryczne Prezesa LGD oraz Pana Wojciecha Jabłośnkiego Wiceprezesa zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Rozstrzygnięte zostały również konkursy na najaktywniejszego uczestnika oraz najaktywniejsze organizację. Nagrodami dla 4 najaktywniejszych uczestników indywidualnych były tablety multimedialne, a 4 nagrodzone organizacje otrzymały nowoczesne strony internetowe wyposażone w panel zarządzania treścią.

W dniu 31.12.2012 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosku o płatność pośrednią rozliczającego VIII etap realizacji operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności aktywizacja”, jak również przekazano szczegółowy opis zadań do realizacji przez LGD „Razem dla Radomki” – etap IX i X w ramach operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” PROW wraz z prośba a aneks kwot zaplanowanych do wydatkowania w kolejnych etapach realizacji w/w operacji do czerwca 2015 roku.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content