finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Lata 2008-2010

2008

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie. Najważniejszym osiągnięciem Związku jest wprowadzenie na obszarze wszystkich sześciu gmin sprawnie funkcjonującego systemu selektywnej zbiórki odpadów. Działanie to poprzedziła skuteczna kampania proekologiczna skierowana zarówno do dorosłych, jak i do najmłodszych mieszkańców. Związek Gmin Radomka jest laureatem nagrody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za najlepszą realizację zadań zgłoszonych do IV edycji Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich. Nagroda została przeznaczona na wykonanie ośmiu ogródków ekologicznych.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego. W dniach 3 – 6 czerwca 2008r. burmistrz i wójtowie Związku Gmin Radomka uczestniczyli w seminarium pt. „Odnowa wsi – najlepsze praktyki. Kaszuby 2008”. Organizatorem seminarium był Urząd Marszałkowski w Warszawie oraz Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego w Radomiu. Seminarium przybliżyło inicjatywę Leadera oraz pokazało dorobek gmin kaszubskich w Leaderze + w latach 2004 – 2007. Efektem namacalnym seminarium była decyzja Zarządu Związku Gmin Radomka o przystąpieniu do działań w celu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 4 Leader.

W dniu 22 lipca 2008r. na Zebraniu Założycielskim zgromadziło się 20 osób, będących przedstawicielami społeczności lokalnej z poszczególnych gmin. Na zebraniu podjęły one wspólnie uchwały:

Kolejnym etapem prac było złożenie przez Komitet Założycielski wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego w celu uzyskania osobowości prawnej stowarzyszenia.

W ostatnim tygodniu miesiąca lipca rozpoczęły się prace nad Lokalną Strategią Rozwoju dla Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. W połowie miesiąca sierpnia 2008r. mieszkańcy gmin otrzymali materiał informacyjny, ankiety oraz deklaracje członkowskie. W tym samym miesiącu powołano zespół do opracowania LSR

W dniach 02.09 -19.09.2008 w poszczególnych gminach odbyły się konsultacje społeczne. Kolejne terminy spotkań konsultacyjnych miały miejsce 19.11.2008r, 22.12.2008r.,07.01.2009r. Efekty spotkań konsultacyjnych były wykorzystywane do bieżącego aktualizowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

W dniu 15.12.2008r. XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji Stowarzyszenia.

22.12.2008r. na walnym zebraniu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” wybrano członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Zarządu Stowarzyszenia. Z kolei 13.01.2009r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybrało Radę Stowarzyszenia oraz przyjęło dokument „Lokalna Strategia Rozwoju” na lata 2009 – 2015.

2009

W dniu 07.01.2009r. wybrana została Rada Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

Dnia 13.01.2009 r. przyjęta została Lokalna Strategia Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania – Razem dla Radomki”

W dniu 15.01.2009r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynął wniosek o wybór Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Od dnia 30.01.2009 r. Stowarzyszenie uruchomiło własną stronę internetową, na której na bieżąco przekazywało informacje o działaniach realizowanych przez stowarzyszenie i wydarzeniach związanych z Partnerami i członkami stowarzyszenia. Dostępna jest również wersja angielsko- i niemieckojęzyczna strony. LGD uruchomiło również inne kanały przekazywania informacji za pomocą Internetu – powstała strona na portalu społecznościowym (facebook.com) oraz na serwisie informacyjnym blip.pl

Od 22.09.2009 działa Biuro LGD „Razem dla Radomki” mieszczące się w Radomiu przy ul. Wenera 9/11, które zostało utworzone w celu zapewnienia odpowiednich warunków administracyjnych realizacji projektów. Zatrudniony został również wykwalifikowany personel.

18.12.2009 r. – w siedzibie stowarzyszenia zorganizowano konferencję pod hasłem: „Kształtowanie produktów turystycznych na obszarze LGD „Razem dla Radomki”.

2010

Od 01.01.2010 r. do 31.03.2010 r. LGD „Razem dla Radomki” realizowało w partnerstwie z Gminą Wolanów oraz Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego w Radomiu Sp. z. o. o. projekt pn. „Wieś aktywna – inicjatywy gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich” , który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 6.3, Priorytet VI. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dniu 05.01.2010 r. odbyło się pierwsze w 2010r. Posiedzenie Rady stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Posiedzenie dotyczyło wyboru operacji w ramach konkursu nr I/PROW/2009 z działań: „Odnowa i rozwój wsi”, tzw. „Małe projekty”, ” Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Od 01.03.2010 r. do 31.05.2010 r. LGD „Razem dla Radomki” realizowało w partnerstwie z Gminą Jedlińsk oraz Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego w Radomiu Sp. z. o. o. projekt pn. „Bądźmy aktywni – sięgajmy po nową wiedzę” , który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 6.3, Priorytet VI. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W terminie od 03.03.2010 r. do 31.03.2010 r. stowarzyszenie przeprowadziło nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 – „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie: Małe projekty.

W dniu 25.03.2010 r. odbyło się drugie w 2010r. posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”.

W dniach 09-11.04.2010 r. przedstawiciel LGD uczestniczyli w II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL Kielce, gdzie promowali turystykę, kulturę, folklor obszarów wiejskich gmin tworzących LGD „Razem dla Radomki”.

W dniach 26.04 – 31.05.2010 r. LGD przeprowadziła konkurs fotograficzny pt. „Piękno Doliny Radomki”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 7.06.2010 r. Nagrodzono 102 uczestników z pośród 216 nadesłanych zgłoszeń, które zawierały ok. 1000 prac. Konkursowi towarzyszyły warsztaty fotograficzne w których uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu gmin LGD „Razem dla Radomki”

W dniu 07.05.2010 r. – opublikowaliśmy pierwsze wydanie Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” – wydawnictwa mającego na celu przedstawiania najważniejszych informacji dotyczących działań realizowanych przez Stowarzyszenia, a także najważniejszych wydarzeń z życia gmin. Biuletyn wydawany jest w formie elektronicznej, ukazuję się raz w miesiącu.

W terminie od 17.05.2010 r. do 11.06.2010 r. stowarzyszenie przeprowadziło nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 – „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

W dniu 31.05.2010 r. odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”.

W dniach 05-06.06.2010 r. LGD współorganizowało 51 Dni Kolbergowskie i 11 Dni Przysuchy.

W dniach 10.06.2010-12.06.2010 r. LGD „Razem dla Radomki” gościło przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Monte Iberico – Corredor de Almansa” z Hiszpanii, reprezentowanych przez Prezesa Monte Iberico – Pana Martina Gonzaleza Martineza oraz Kierownik Biura – Panią Alcalde Higuerele. Podczas wizyty goście z Hiszpanii poznali atrakcje turystyczne i historyczne regionu, uczestniczyli w imprezie plenerowej pt. „Rycerze Bogurodzicy” w Taczowie, podziwiali występy teatralne podczas kolejnej edycji pikniku artystycznego „Apetyt (na) Gombrowicza” we Wsoli, a także zapoznali się z ofertą turystyczną i kulturalną obszaru LGD. Obydwie organizacje podpisały deklarację współpracy, której głównym celem jest podnoszenie skuteczności osiągania wspólnie zdefiniowanych celów obydwu organizacji, wymiana doświadczeń oraz realizacja projektów przyczyniających się do rozwoju europejskich obszarów wiejskich.

W dniu 13.06.2010 r. przedstawiciele LGD uczestniczyli obchodach „600 – lecia Bitwy pod Grunwaldem” Taczew 2010.

W dniach 25-27.06.2010 zorganizowano wizytę studyjno – szkoleniową pn. „Turystyka Wiejska – LGD inicjatorem nowych możliwości rozwoju regionu” na zaproszenie LGD „Nasze Roztocze”. Podpisano Deklaracje współpracy pomiędzy LGD „Razem dla Radomki” a LGD „Nasze Roztocze” . W seminarium uczestniczyło 11 osób.

W dniu 27.06.2010 r. odbyło się czwarte posiedzenie Zarządu stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”.

W dniach 19.07-2.09.2010 r. Prezydent Miasta Radomia – Andrzej Kosztowniak objął honorowy patronat nad wystawą fotograficzną „Piękno doliny Radomki”, na której zostały zaprezentowane prace nagrodzone w konkursie fotograficznym organizowanym przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. Fotografie zaprezentowane zostały w formie wystawy otwartej na placu Corraziego w Radomiu.

W dniu 22.08.2010 r. przedstawiciele LGD na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego uczestniczyli w Dożynkach Wojewódzkich w Sierpcu.

W dniu 29.08.2010 r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w Powiatowo – Gminnych Dożynkach w Wolanowie.

W dniu 5.09.2010 r. LGD uczestniczyła jako współorganizator i fundator nagrody w ramach przeglądu kapel młodzieżowych w imprezie XII Ogólnopolskich Targach Papryki w Przytyku.

W dniu 06.09.2010 r. odbyło się piąte posiedzenie Zarządu stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”.

W dniu 12.09.2010 r. przedstawiciele LGD uczestniczyli w Dożynkach Gminnych w Wieniawie.

W dniach 7-9.09.2010 r. 7 przedstawicieli LGD uczestniczyło w wizycie studyjno – szkoleniowej na obszarze LGD „Kurpsie Razem” (woj. mazowieckie). Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy obydwoma stowarzyszeniami. LGD „Razem dla Radomki” wzięło również udział w charakterze wystawcy w III Targach Turystycznych Biesiady Mazurskiej, zorganizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Starych Juchach.

W dniach 20.09-24.09.2010 r. przedstawiciel LGD uczestniczył w seminarium zorganizowanym w Holandii pn. „Partnership-building activity for international youth Exchange” dotyczącym Programu Młodzież w działaniu, k Celem szkolenia było przygotowanie europejskich grup działania do organizacji międzynarodowych wymian dzieci i młodzieży z obszarów podmiejskich. W seminarium uczestniczyło 26 osób z 16 krajów, reprezentujące organizacje poszukujące partnerów i pragnących nawiązać współpracę w ramach wymiany młodzieży. LGD „Razem dla Radomki” było jedynym przedstawicielem z Polski.

W dniu 25.09.2010 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” uczestniczyła w Targach Turystycznych które odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Starych Juchach, w ramach III edycji „Biesiady Mazurskiej.

Od 01.10.2010 r. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w partnerstwie z Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Lokalną Grupą Działania „Perła Czarnej Nidy” i Samorządami Województwa Mazowieckiego i Świętokrzyskiego rozpoczęła realizację projektu pn. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” realizowanego w ramach projektu systemowego PARP „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” zakłada promocję postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy, poprzez współdziałanie przedsiębiorców z uczniami szkół gimnazjalnych.

W dniach 08-14.11.2010 r. zorganizowana została przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” – Wystawa Twórców Ludowych w Domu Kultury w Przysusze. Podczas wystawy swoje prace zaprezentują: Danuta i Zbigniew Glik – malarstwo, Zdzisław i Barbara Bałtowscy – rzeźbiarstwo, ksiądz Marcin Czerwonka – malarstwo, Halina Pękala – plecionkarstwo oraz twórcy związany ze Stowarzyszeniem „Wrzosowisko” z Wrzosu. Wystawie towarzyszyć będzie również pokaz prac fotograficznych przygotowanych przez dzieci i młodzież z obszaru gmin tworzących Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, które uczestniczyły w konkursie „Piękno Doliny Radomki”.

W dniu 18.11.2010r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego „Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych” PAPRYKA PRZYTYCKA .

W dniach 13 – 14.12.2010r. 2 pracowników biura LGD uczestniczyło w szkoleniu: „Zasady prowadzenia dokumentacji i księgowości w LGD oraz zasady zarzadzania i rozliczania projektu w ramach LGD. Ewaluacja LGD i lokalnych strategii rozwoju” zorganizowanym przez Agencje Rozwoju Mazowsza S.A. Udział w szkoleniu był bezpłatny.

W dniu 17.12.2010r. pracownik Biura LGD uczestniczył w szkoleniu dotyczącym realizacji projektu POKL „Jestem aktywny – będę przedsiębiorca KL Poddziałanie 2.2.1- „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Udział w szkoleniu był bezpłatny.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content