finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Edukacja antysmogowa w Dolinie Radomki

O projekcie Aktualności Do pobrania Kontakt

Edukacja antysmogowa w Dolinie Radomki

Realizacja nowego projektu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, która w dniu 27 sierpnia 2018 roku podpisała umowę na dofinansowanie działania w ramach zadań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wybranego do realizacji w ramach konkursu ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.

W ramach projektu pn. Edukacja antysmogowa w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerami projektu Związkiem Gmin Radomka oraz Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka” zamierza realizować inicjatywę zmierzającą do edukowania mieszkańców Doliny Radomki na temat szkodliwości smogu. Celem realizowanego projektu jest uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z użytkowania przestarzałych palenisk węglowych oraz spalania złych gatunków węgla i odpadów w nieprzystosowanych do tego paleniskach. Jednym z największych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzkiego są zanieczyszczenia (odpady) pochodzące ze źródeł indywidualnych – domów i mieszkań. Dlatego w ramach projektu przeprowadzimy działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologicznąmieszkańców. Działania edukacyjne założone w projekcie dotyczyć będą przede wszystkim dzieci. Dzieci to nasza inwestycja w przyszłość, która ma również bezpośrednie przełożenie na osoby dorosłe: ich rodziców, dziadków, rodzeństwo, sąsiadów, rodzinę.

W ramach projektu zamierzamy przeprowadzić następujące zadania:

 • Przeprowadzony zostanie szeroko zakrojony konkurs dotyczący tematyki antysmogowej. Konkurs skierowany do dzieci szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego jako najszerszej przekrojowo grupy wiekowej.
  Konkurs ekologiczno – edukacyjny związany z tematyką smogu przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach:
  1. Praca plastyczna o tematyce ekologiczno – antysmogowej,
  2. Hasło ekologiczno-antysmogowe,
  3. Piosenka o tematyce ekologiczno-antysmogowej,
  4. Wiersz o tematyce ekologiczno-antysmogowej.

  W konkursach zaplanowano nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy.
  Celem konkursu będzie podniesienie świadomości uczniów w zakresie przyczyn i skutków problemu zanieczyszczenia powietrza, zrozumienie potrzeby podejmowania działań antysmogowych, identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza, kształtowanie aktywnych postaw proekologicznych, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży znajomości zagadnień ekologicznych, w tym antysmogowych i inspirowanie do aktywności twórczej.

 • Wydrukowane zostanie 1000 szt. ulotek zawierających treści edukacyjne dotyczące tematu niskiej emisji.
 • W celach edukacyjnych zaprojektowany i stworzony zostanie „poradnik antysmogowy”. Poradnik antysmogowy zaprojektowany zostanie w ramach wolontariatu przez pracownika LGD „Razem dla Radomki”.
 • Kolejnym działaniem edukacyjnym skierowanym do mieszkańców obszaru realizacji projektu będzie wydrukowanie kalendarzy na 2019 rok ściennych plakatowych, zawierających treści edukacyjne dotyczące tematu niskiej emisji.
 • Punktem kulminacyjnym działania będzie festyn antysmogowy, który zorganizowany zostanie na terenie szkoły podstawowej w Bielisze w Gminie Zakrzew. Szkoła podstawowa to nowoczesny kompleksowy obiekt, wyposażony w przestronne sale, zaplecze edukacyjne i sportowe, Szkoła została oddana do użytku w 2017 roku, jest wyposażona w ogrzewanie gazowe, do którego zastosowano nowoczesne kotły piątej generacji, system oświetlenia typu led, w szkole zastosowano nowoczesny sprzęt elektroniczny i elektryczny, sprawą oczywista jest tu segregowanie odpadów. Szkoła sama w sobie jest przykładem jak wpływać na poprawę jakości naszego powietrza i przeciwdziałać niskiej emisji.Podczas festynu zaplanowano prelekcję dotyczącą szkodliwości niskiej emisji i działań mających na celu poprawę jakości powietrza – przedstawione zostaną założenia uchwały nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, (Dz. Urz. Woj.Maz. Z 27.10.2017 r., poz. 9600) tzw. „uchwały antysmogowej”. Zaproszeni przedstawiciele partnera projektu Związku Gmin Radomka opowiedzą jakie działania zmierzające do likwidacji smogu podejmowane są w ich gminach. Nastąpi też rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród, wyróżnień oraz dyplomów dla zwycięzców. Dla uczestników festynu przygotowany zostanie poczęstunek.

Obszar realizacji projektu obejmuje swoim zasięgiem obszar wiejski powiatów: radomskiego i przysuskiego:(powiat radomski, gminy: Gózd, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Jedlińsk, Kowala Pionki, Przytyk, Wierzbica,Wolanów, Zakrzew, Iłża, Skaryszew;powiat przysuski, gminy: Przysucha, Wieniawa, Radzanów, Potworów Odrzywół, Borkowice ze szczególnym uwzględnieniem Doliny Radomki, czyli obszaru gmin: Jedlińsk, Wieniawa, Przysucha, Wolanów, Przytyk, Zakrzew.

Poprzez realizację projektu zamierzamy:

 • podnieść świadomość ekologiczną,
 • budować postawy proekologiczne,
 • rozbudzać wrażliwość na potrzeby środowiska,
 • wyrabiać poczucie odpowiedzialności za stan środowiska,
 • promować ekologiczne rozwiązania wpływające na poprawę jakości powietrza i docelowo na zdrowie mieszkańców w tym dzieci,
 • zwiększyć wiedzę mieszkańców nt. uchwały antysmogowej na Mazowszu.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content