Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12909116


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia


Zachęcamy Państwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki". Celem naszej publikacji jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących działań realizowanych przez Stowarzyszenie, oraz wydarzeń i inicjatyw związanych z rozwojem naszych "Małych Ojczyzn".


Biuletyn 2020 i 2019

BIULETYN 2019 i 2020 | BIULETYN 2018 | BIULETYN 2017 | BIULETYN 2016 | BIULETYN 2015 | BIULETYN 2014 | BIULETYN 2013 | BIULETYN 2012 | BIULETYN 2011 | BIULETYN 2010

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 107 - (05/2020)
(format: pdf, rozmiar pliku: 10,2 MB)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?Razem dla Radomki? w swojej codziennej pracy podejmuje działania, które związane są z rozwojem obszarów wiejskich gminy Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Obok ogłaszania konkursów wniosków związanych ze wsparciem sektora przedsiębiorców, przyznawaniem premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy finansowaniemczy samorządów w zakresie budowy infrastruktury publicznej ? realizujemy działania związane z szeroką aktywizacją mieszkańców, organizacji, instytucji kultury ? dla których przeznaczamy wsparcie finansowe w ramach projektów grantowych.

Projekty grantowe to inicjatywy ? finansowane przez nas w ramach funduszy unijnych dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? dzięki którym mieszkańcy, organizacje i instytucje mogą dostawać wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów. Wśród wybieranych pomysłów - często są to warsztaty, szkolenia. Organizowane są wydarzenia kulturalne, animacje artystyczne, zawody sportowe. Przygotowywane są również publikacje, nagrywane filmy promujące dziedzictwo kulturowe i historię. Powstają miejsca małej infrastruktury rekreacyjno-kulturowej. Wspierane są też bieżące działalności organizacji pozarządowych, które rozwijają swoje zaplecza, kompetencje swoich członków. Całość wszystkich działań ma na celu rozwój społeczności lokalnych, dlatego zamiarem naszego Stowarzyszenia jest jak najszersze wsparcie tych oddolnych inicjatyw, które w okresie ostatnich 3 lat wsparliśmy kwotą blisko 550 000,00 zł.

W bieżącym numerze Biuletynu prezentujemy 7 inicjatyw sfinansowanych przez nas w ramach konkursu grantowanego pn. "Rozwój społeczeństwa lokalnego" na których realizację przeznaczyliśmy 67 tysięcy złotych. Wybrane działania - co warto podkreślić realizowane były przez Beneficjentów w 2020 roku, czyli w okresie występowania w naszym kraju pandemii koronawirusa. Mimo tego, wszystkie te inicjatywy zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami i pozwoliły osiągnąć zaplanowane rezultaty. Warto pokreślić, że dzięki nim powstały 2 miejsca infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, zorganizowano 14 wydarzeń, przeszkolono ponad 230 osób w cyklu 15 różnych szkoleń i warsztatów, opracowano 1 publikację, doposażono koła gospodyń wiejskich. Podsumowując, możemy stwierdzić że te wybrane projekty przyczyniły się nie tylko do aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych, pobudzając do aktywnego i twórczego działania mieszkańców 6 gmin, w których przeprowadzone były zaplanowane działania. Serdecznie gratulujemy Beneficjentom przemyślanych inicjatyw i życzymy dalszej twórczej pracy, a Państwa zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projektach grantowych.

Projekty grantowe LGD - współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Biuletyn nr 107 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 106 - (04/2020)
(format: pdf, rozmiar pliku: 16,2 MB)

Prezentujemy Wam specjalne wydanie Biuletynu Lokalnej Grupy Działania ?Razem dla Radomki", w którym chcemy zaprezentować informacje o projektach, na których realizację w 2020 roku otrzymaliśmy wsparcie finansowe w ramach wygranych konkursów na wybór inicjatyw w różnych konkursach grantowych.

Pomimo wyjątkowej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, który panuje w naszym kraju od marca 2020 roku, podjęliśmy się wyzwania i realizacji w bezpiecznych warunkach, z zachowaniem reżimu sanitarnego 5 nowych inicjatyw, na które otrzymaliśmy blisko 200 tysięcy złotych dofinansowania.

Działania podjęte dzięki naszym inicjatywom dotyczyły:
- aktywizacji społeczności lokalnych, wsparcia lokalnych liderów i organizacji pozarządowych dla których skierowaliśmy szkolenia, warsztaty, dofinansowania w ramach start-upów, czy konkurs na wybór najlepszych inicjatyw, lokalnych liderów i najaktywniejszych organizacji i organizację Gali Organizacji Pozarządowych (w 2 projektach : Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych oraz w Lidze Aktywnych Organizacji Pozarządowych)
- nagrania dwupłytowego wydawnictwa audio i dvd z harmonistami i muzykami ludowymi w projekcie Z wizytą u mistrzów ? muzyków ziemi radomskiej. Etno.Kultura Kultura na małych podwórkach.
- realizacji szkoleń, warsztatów animacyjnych, koncertów, porad oraz przygotowania inicjatyw artystyczno-kulturalnych i opracowania specjalistycznych poradników dla seniorów w projekcie Zderzenia pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturowej i integracji międzypokoleniowej.
- podjęcia działań z zakresu utworzenia multimedialnych centrów aktywności lokalnej, realizacji szkoleń komputerowych, szkoleń podnoszących kompetencje dla przedsiębiorców, organizacji konkursów dla szkół i firm w projekcie Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej.

Biuletyn nr 106 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 105 - (03/2020)
(format: pdf, rozmiar pliku: 10,8 MB)

Regionalna, często ekologiczna żywność cieszy się w ostatnich latach dużą popularnością. Dlatego LGD "Razem dla Radomki" chętnie promuje to, co wytwarzają lokalni producenci. Chcemy rozpowszechniać bogactwo regionalnej kuchni. Dzięki konkursowi o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego wiele osób mobilizuje się do odtworzenia m.in. zapomnianych już smaków mazowieckich potraw. Ale jak widać po tegorocznej edycji Laura i nowych członkach Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze - Dolina Radomki miodem płynie. W biuletynie przekazujemy Państwu informacje dotyczące tegorocznego laureata XIII edycji konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pasieki Murawscy i miodu wiśniowego oraz Pasieki "Pod gruszami" nowoprzyjętych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze z miodami faceliowym i rzepakowym.

Przybliżamy prace Zarządu LGD "Razem dla Radomki" w pierwszej połowie 2020 roku oraz działania związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Znajdą Państwo informacje nt. SMART VILLAGES nowej koncepcji w zakresie kształtowania polityki Unii Europejskiej. Istotnej dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi. Promowanie takich "inteligentnych wsi" i oferowanie im wsparcia będzie ważne w następnym okresie programowania funduszy unijnych na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Biuletyn nr 105 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 104 - (01/2020)
(format: pdf, rozmiar pliku: 12,2 MB)

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki". W aktualnym numerze naszego wydawnictwa zaprezentujemy najważniejsze inicjatywy i działania realizowane przez nasze Stowarzyszenie w okresie miesięcy od czerwca do sierpnia 2020 r.

Biuletyn nr 104 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 103 - (01/2020)
(format: pdf, rozmiar pliku: 11.4 MB)

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury poradnika, w którym przedstawiamy podstawowe informacje związane z konkursem wniosków prowadzonym przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" w ramach projektu grantowego pt. "Start-upy na inicjatywy lokalne". Konkurs ten ogłaszany jest przez nas w ramach Poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - w ramach bieżącej działalności LGD.

Nabór ten jest czwartym tego typu konkursem ogłaszanym przez LGD od 2017 roku, na które przekazaliśmy do tej pory wsparcie w kwocie blisko 400 000,00 zł na Wasze pomysły. Realizowany jest zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 1, 5, 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017poz. 772 tekst jednolity.

Biuletyn nr 103 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 101 - (12/2019)
(format: pdf, rozmiar pliku: 12,6 MB)

Biuletyn został poświęcony projektowi pt. "Akademia Menadżerów NGO".

Inicjatywa ta miała na celu budowanie silnego i aktywnego społeczeństwa, rozwój społeczności lokalnych w oparciu o silne organizacje pozarządowe, lokalnych liderów i grupy nieformalne. W szczególności dotyczyła działań mających na celu budowę silnego sektora aktywnych obywateli i sektora org. pozarządowych, wzmocnienie ich kompetencji i potencjału, pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających społeczności wiejskie i miejsko-wiejskie.

Projekt oferował realizację cyklu szkoleń stacjonarnych - Akademii Animatorów NGO które przeprowadzone zostały dla organizacji z Przysuchy i Jastrzębi, realizację szkoleń w szkołach dla klubów wolontariackich, szkolenia e-learningowe oraz doradztwo mobilne dla stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich. Dzięki otrzymanemu wsparciu udało nam się zorganizować pierwszą Galę Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Przeprowadziliśmy również konkurs na najaktywniejsze organizacje pozarządowe, najaktywniejszych liderów społeczności lokalnych oraz najciekawsze inicjatywy organizacji i inicjatywy wolontariackie, w którym przyznaliśmy blisko 30 nagród i wyróżnień. Dodatkowo w projekcie wsparliśmy kwotą 6700 zł pięć "małych" inicjatyw społecznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wzięło w nim udział ponad 160 osób w tym przedstawiciele 23 organizacji pozarządowych.

Projekt realizowaliśmy okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 roku, a na jej realizację otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 26 000 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Biuletyn nr 101 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 100 - (12/2019)
(format: pdf, rozmiar pliku: 14,6 MB)

Przekazujemy w Państwa ręce Biuletyn podsumowujący zaledwie część aktywności Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki" w obszarze realizacji zadań publicznych. Aby móc je realizować Stowarzyszenie uczestniczyło w postępowaniach konkursowych dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Realizowane projekty dotyczyły jednego ważnego obszaru jakim jest "Ekologia i ochrona zwierząt, oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego", natomiast zrealizowane zostały poprzez różne zadania.Pierwsze z nich to zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.Jak też popularyzacja wiedzy na temat znaczenia pszczół w funkcjonowaniu środowiska naturalnego, zwrócenie uwagi na piękno całej przyrody a także zagrożenia ekologiczne wynikające ze zmniejszającej się ciągle ilości niewielkich pasiek oraz postępującej degradacji całego środowiska, którego dużą częścią są pszczoły, kwiaty, drzewa i wszystkie rośliny, będące źródłem surowców niezbędnych do wytwarzania produktów pszczelich, stanowiących poprzez swoje właściwości odżywcze i lecznicze coraz lepiej doceniany skarb przyrody oferowany człowiekowi.

Drugie zadanie to: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem. Problem zanieczyszczenia powietrza jest w Polsce na tyle powszechny, że do walki o jego czystość włączają się kolejne podmioty. Oprócz działań zapobiegawczych równie ważne są wszelkie akcje edukacyjne oraz monitorujące bieżący stan jakości powietrza. Tutaj Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" kontynuuje swoje działania, które zainicjowało w roku 2019, poprzez realizację zadania pn. Edukacja antysmogowa w Dolinie Radomki". Każdy z tych projektów skrywa w sobie konkretne zadania i działania realizowane w jego obszarze. Zapraszamy więc Państwa do zapoznania się z naszymi działaniami. Zachęcamy do ich oceny, a także do inspirowania nas swoimi pomysłami.

Biuletyn nr 100 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 99 - (11/2019)
(format: pdf, rozmiar pliku: 19,1 MB)

W wydawnictwie przedstawiamy najważniejsze wydarzenia realizowane w okresie ostatnich trzech miesięcy. Znajdziecie w nim Państwo informację o zorganizowanym w dniach 10-11 października b.r. Kongresie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazow-sze, który na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckie-go zorganizowaliśmy w Pałacu Domaniowskim - promując regionalną żywność, producentów oraz tożsamość kulturową. Wydarzeniu towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze dania/potrawy tradycyjne "Doliny Radomki" w którym wybraliśmy najlepsze i najpyszniejsze produktu Południowego Mazowsza.

LGD wsparło kwotą 21 700,00 zł - 14 - małych inicjatyw zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformal-ne, które zostały wybrane przez nas do realizacji dwóch ogłoszo-nych konkursów. Dzięki tym środkom przeprowadzone zostaną zadania edukacyjne, z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, promocji postaw wolontariackich, rozwoju i edukacji aktywności organizacji, ruchu obywatelskiego oraz integracji mieszkańców.

W miesiącu wrześniu mieliśmy możliwość przygotowania wizyty studyjnej pn. "Paprykarz podradomski" zorganizowanej dla uczestników Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury, którzy odwiedzili aktywne organizacje, liderów środowisk wiejskich oraz zapoznali się z naszymi inicjatywami. Zaprezentujemy także relację z projektu "Etno.Radomskie-Kultura na małych podwórkach" w ramach którego organizowali potańcówki z muzyką ludową, czy inscenizację Wiejskiego Wesela w Kulturze Ludowej. Dodatkowo znajdą Państwo informację z Wolanów Food Festiwalu.

Biuletyn nr 99 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 98 - (04/2019)
(format: pdf, rozmiar pliku: 17,8 MB)

Biuletyn rozpoczniemy od podzielenia się miłą dla nas informacją, iż Prezes naszego Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" Cezary Adam Nowek wybrany został Wiceprezesem Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Znajdą też Państwo relację z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Razem dla Radomki", które po zapoznaniu się z merytorycznym i finansowym sprawozdaniem podjęło uchwałę o udzieleniu Zarządowi absolutorium za 2018 rok.

W biuletynie znajdziecie Państwo informacje na temat spotkania informacyjno-szkoleniowego zorganizowanego przy współpracy z naszą LGD przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W ramach spotkaniana terenie "Razem dla Radomki" gościliśmy przedstawicieli lokalnych grup działania z województwa mazowieckiego. Byliśmy obecni na dwudniowej konferencji pn. Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie. Gościliśmy na terenie LGD przedstawicieli ukraińskich samorządowców, którzy odwiedzili nas w ramach wizyty studyjnej.

Miesiąc czerwiec to także Dni Kolbergowskie w Przysusze, oraz otwarciew ramach projektu współpracy realizowanego przez LGD "Razem dla Radomki" - Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej w Milejowicach.

Przygotowaliśmyteż dla Państwa informacje dotyczące dwóch nowych projektów, które LGD będzie realizowało w 2019 roku w obszarze "ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego".

Biuletyn nr 98 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 97 - (04/2019)
(format: pdf, rozmiar pliku: 17,8 MB)

Blisko 2,5 miliona złotych, to kwota którą nasze LGD w 2019 roku zaplanowało przeznaczyć na realizację konkursów, wyborów wniosków w zakresie Programu Rozwoju Obszaru Wiejskiego na lata 2014-2020. Dlatego w bieżącym biuletynie przedstawiamy szczegółowy zakres wsparcia, które przeznaczone zostanie dla osób chcących utworzyć działalność gospodarczą, dla istniejących przedsiębiorstw, ale także na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, czy na wsparcie projektów miękkich (kulturalnych, społecznych, sportowych).

Informujemy o międzynarodowym projekcie współpracy "Multimedialne Centrum Edukacji Kulturowej", którego realizację rozpoczęliśmy w miesiącu kwietniu 2019 r. Prezentujemy relację z Wiejskich Wirtuozów, projektu prezentującego nieocenione piękno ludowych melodii tanecznych.

W Biuletynie nie zabranie informacji o projekcie Skuteczni Menadżerowie Społeczni, a także informacji z wydarzeń w których uczestniczyło i organizowało nasze Stowarzyszenie.

Biuletyn nr 97 on-line, pdf

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.