finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia

Zachęcamy Państwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Celem naszej publikacji jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących działań realizowanych przez Stowarzyszenie, oraz wydarzeń i inicjatyw związanych z rozwojem naszych „Małych Ojczyzn”.

Biuletyn 2021

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 111 – (04/2021)
(format: pdf, rozmiar pliku: 26 MB)

Przekazujemy w Państwa ręce Biuletyn podsumowujący aktywność Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w obszarze realizacji zadań publicznych.

Realizowane projekty dotyczyły dwóch ważnych obszarów. Pierwszy: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. zadanie 15 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. Dziedzictwo kulinarne i tra-dycje kulinarne stanowią bardzo istotną cześć naszej tożsamości kulturowej.Niezbędnym jest pielęgnowanie dziedzictwa kulinarnego obszaru w oparciu o produkty tradycyjne i lokalne, które dziś stają się przyczynkiem do rozwoju naszego regionu i jego mieszkańców.

Drugi obszar to: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Mieści się tu zarówno Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. Jak również działania związane z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach. Oraz działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym.

Biuletyn nr 111 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 110 – (03/2021)
(format: pdf, rozmiar pliku: 26 MB)

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przedstawia Biuletyn prezentujący realizację PROJEKTU GRANTOWEGO LGD PT. START-UPY NA INICJATYWY LOKALNE Dofinansowaliśmy 14 inicjatyw kwotą wynoszącą blisko 90 000,00 zł.

Obok ogłaszania konkursów wniosków związanych ze wsparciem sektora przed-siębiorców, przyznawaniem premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy finansowaniem czy samorządów w zakresie budowy infrastruktury publicz-nej – realizujemy działania związane z szeroką aktywizacją mieszkańców, organizacji, instytucji kultury – dla których przeznaczamy wsparcie finansowe w ra-mach projektów grantowych.

Projekty grantowe to inicjatywy – finansowane w ramach funduszy unijnych dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – dzięki którym mieszkańcy, organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów i decydować o kierunku rozwoju swoich społeczności lokalnych.

Biuletyn nr 110 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 109 – (02/2021)
(format: pdf, rozmiar pliku: 11 MB)

Przekazujemy w Państwa ręce Biuletyn prezentujący część aktywności Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w obszarze zadań publicznych.

Prezentowane projekty dotyczą dwóch ważnych obszarów. Pierwszy z nich to „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 15 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. W tym obszarze będą realizowane dwa projekty.

Pierwszy dotyczy produktów/dań regionalnych i lokalnych, mogących stać się wizytówką obszaru Doliny Radomki, jak też promowaniu produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych – budujących tożsamość dziedzictwa kulinarnego obszaru LGD.

W drugim zaś pragniemy dawne dania, potrawy, produkty, oraz towarzyszących im zwyczaje i rytuały zachować od zapomnienia i upowszechniać poprzez opracowanie i wydanie publikacji, która w swojej treści będzie odnosiła się do tych produktów i zwyczajów.

Drugi obszar tematyczny to „Ekologia i ochrona zwierząt, oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, realizowany będzie poprzez trzy zadania/projekty.

Pierwsze z nich to zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. Popularyzacja wiedzy na temat znaczenia pszczół w funkcjonowaniu środowiska naturalnego, zwrócenie uwagi na piękno całej przyrody a także zagrożenia ekologiczne wynikające ze zmniejszającej się ciągle ilości niewielkich pasiek oraz postępującej degradacji całego środowiska, którego dużą częścią są pszczoły, kwiaty, drzewa i wszystkie rośliny, będące źródłem surowców niezbędnych do wytwarzania produktów pszczelich, stanowiących poprzez swoje właściwości odżywcze i lecznicze coraz lepiej doceniany skarb przyrody oferowany człowiekowi.

Drugie zadanie to: działania związane z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach. Jego celem jest uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z rozwojem przemysłu i komunikacji, oraz wiążącą się z tym potrzebę jego ochrony oraz zabezpieczenia gospodarki i człowieka przed szkodami powstającymi wskutek emitowania zanieczyszczeń do atmosfery, także w postaci hałasu.

Trzecie zadanie to: działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym. Chcemy zwrócić uwagę mieszkańców Doliny Radomki na znaczenie zrównoważonego gospodarowania zasobami, działania zmierzające do zapobiegania/ograniczania powstawaniu Odpadów. Przybliżenie celów wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Dążenie do minimalizowania zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z zanieczyszczenia środowiska przez odpady. Każdy z tych projektów skrywa w sobie konkretne przedsięwzięcia realizowane w jego obszarze. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi przyszłymi działaniami. Zachęcamy do czynnego uczestnictwa w nich, a także do inspirowania nas swoimi pomysłami.

Zapraszamy do lektury!

Biuletyn nr 109 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 108 – (01/2021)
(format: pdf, rozmiar pliku: 20 MB)

W Raporcie z monitoringu LSR-u za 2020 rok, oraz wykonania wskaźników na lata 2016-2020.

zaprezentowaliśmy efekty naszej pracy osiągnięte w 2020 roku. Efekty są bardzo pozytywne zobrazowane osiągniętymi wynikami i mierzalnymi wskaźnikami, za co wszystkim członkom LGD, sympatykom, wolontariuszom serdecznie dziękuję.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” nie zwolniła tempa i dzięki zaangażowaniu ciał statutowych stowarzyszenia, beneficjentów projektów, mieszkańców obszaru zrealizowała projekty zewnętrzne (6), jak i zadania wynikające z Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Planu Komunikacji.

W biuletynie przypominamy jak dbać o powietrze, bo wszyscy chcemy żyć w klimacie, naturalnym środowisku bez zanieczyszczeń i odpadów. Działania LGD od kilku lat w sferze edukacji ochrony środowiska/klimatu mieszkańców traktujemy jako wyzwanie i obowiązek.

Wdrażanie koncepcji Smart Villages na obszarach gmin członków LGD „Razem dla Radomki” wymaga wiedzy, zaangażowania mieszkańców i solidnego przygotowania. W publikacji pokazujemy założenia wdrażania tej koncepcji na rok 2021.

Biuletyn nr 108 on-line, pdf

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content