finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych

O projekcie Aktualności Zamówienia Materiały do pobrania Kontakt

mazowsze

Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Nowy projekt LGD

Rozpoczynamy realizację nowego projektu mającego na celu budować silne organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, kreować lokalnych liderów poprzez zawarte w szkoleniu bezpłatne doradztwa, szkolenia, warsztaty i mikro-granty na lokalne inicjatywy społeczne.

Projekt „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych” mający na celu rozwój organizacji pozarządowych, otrzymał wsparcie w ramach zadania ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zadania związanego z wzmacnianiem potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych, oraz budowaniu postaw aktywności obywatelskiej. Stanowi oddolną inicjatywę, wskazaną przez przedstawicieli org. pozarządowych, które mimo iż z roku na rok stanowią coraz liczniejszą grupę społeczną, nadal pozbawione są odpowiednich instrumentów, wiedzy i kwalifikacji, pozwalających im na rozwój i podjęcie działań, nabycia umiejętności w zdobywaniu zewnętrznych środków finansowych na ich działania. Chcemy budować silne org. pozarządowe, grupy nieformalne, przeszkolić lokalnych liderów, aktywne osoby które przyczynią się do zmian w swoim społeczeństwie lokalnym.

Przeprowadzimy kompleksowe szkolenia stacjonarne, e-learningowe, Akademie NGO, programy aktywizacji i integracji beneficjentów i mieszkańców, debaty w ramach kawiarenek obywatelskich, które wykażą potrzebę rozmów, poszukiwań rozwiązań na aktywizację mieszkańców, wymianę doświadczeń, kształtowanie współpracy.

Uczestnicy zajęć zdobędą nowe kompetencje, które ułatwią im animacje społeczności lokalnych. Stałym elementem projektu będzie prowadzenie punktu doradczego dla org. pozarządowych, grup nieformalnych, aktywnych obywateli.

Projekt przewiduje także wybór i realizację start-up?ów – działań konkursowych w ramach których wybierzemy i sfinansujemy małe granty dla na obszarach wiejskich. Podsumowaniem projektu będzie organizacja wyjazdu szkoleniowego dla najaktywniejszych uczestników projektu oraz organizacja

pikniku organizacji pozarządowychych. Drugim elementem wieńczącym działanie projektu będzie organizacja lokalnych inicjatyw społecznych – start upów integracyjnych, podczas których org. pozarządowe zaprezentują się mieszkańcom, pokazując że warto inwestować w rozwój kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich. W ramach realizacji projektu zależeć nam będzie na kreowaniu lokalnych liderów społecznych, albowiem bez aktywnych liderów ciężko mówić o silnych organizacjach pozarządowych. Dlatego nasze działania będą skierowane zarówno na kreowanie i rozwój aktywnych liderów, którzy są również przedstawicielami organizacji pozarządowych

Projekt będzie realizowany na terenie woj. mazowieckiego. Obejmie swoim zasięgiem teren 2 powiatów – radomskiego i przysuskiego, skąd pochodzić będą uczestnicy projektu.

Projekt skierowany jest do:

 • przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenów wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich, na obszarze których będzie realizowane przedmiotowe zadanie,
 • lokalnych liderów wiejskich – sołtysów i sołtysek, członków rad sołeckich.
 • aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich bez względu na wiek, obszar zainteresowań, zatrudnieni, którzy w sposób kreatywne chcą podejmować nowe inicjatywy w sowich lokalnych społecznościach
 • oraz do przedstawicieli władz samorządowych (pracowników urzędów gmin, radni) chcących zainicjować/rozwinąć współpracę z organizacjami pozarządowymi
 • osób chcących podjąć działania związane z promocją działań wolontariatu

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA PROJEKTU

Aktywni Menadżerowie NGO– cykl profesjonalnych warsztatów i szkoleń stacjonarnych dla organizacji pozarządowych, liderów środowisk, przedstawicieli samorządów a także wsparcie doradcze dla wszystkich zainteresowanych osób. Oferuje szkolenia i warsztaty stacjonarne w tematyce:

 • Pozyskiwanie funduszy na rozwój społeczności lokalnych
 • Wolontariat w NGO
 • Nowe media jako podstawowe narzędzie komunikacji NGO
 • Finanse w organizacji pozarządowej

Warsztaty będą skierowane do min. 20 osób

Szkolenie – Kawiarenki Internetowe. Wzmacnianie potencjału i wiedzy na temat organizacji w Samorządach

Zamiarem realizowanego projektu jest również podniesienie standardu wiedzy pracowników samorządowych i możliwości podjęcia przez nich współpracy z zakresie współpracy, świadczenia pomocy dla osób chcących zakładać organizacje pozarządowe, świadczenia usług doradczych, szkoleniowych dla NGO i inicjatyw obywatelskich. W tym celu odbędą się szkolenia stacjonarne w ramach których wybrana będzie grupa min 10 osób, wytypowanych m.in przez jednostki samorządu terytorialnego (pracownicy Urzędu Gmin, radni, sołtysi), ale również poprzez zgłoszenia zainteresowanych osób z sektora samorządowego. Zdobędą oni odpowiednio wiedzę i kompetencje pozwalające im później świadczyć usługi doradcze, a przede wszystkim stanowić wsparcie dla samorządów, w realizacji wspólnych działań, budowaniu dialogu pomiędzy sektorami – publicznym a organizacjami pozarządowymi. Szkolenia odbędą się w zakresie: Procedury świadczenia usług doradczych i szkoleniowych dla NGO i inicjatyw obywatelskich, Procedury i standardy realizacji zadań/usług przez ngo w zakresie form niefinansowych i finansowych,Organizacje pozarządowe. Podstawy prawne funkcjonowania, Księgowość. Rozliczenie organizacji pozarządowych

Szkolenia e-learningowe

Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Udział w szkoleniu jest dla uczestników bezpłatny. Równolegle, uczestnicy będą korzystać z bogatej w materiały platformy e – learningowej o każdej porze dnia, z jakiegokolwiek miejsca. Na platformie e-learningowej udostępnione zostaną nowe moduły szkoleniowe dotyczące tematów:

 • Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych. Szkolenia z zakresu budowania stron internetowych Word Press i profili na kanałach społecznościowych,
 • Innowacje społeczne,
 • Organizacje pozarządowe i podstawy ich funkcjonowania z elementami kursu z ochrony danych osobowych. Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • Konkursy i dotacje dla organizacji pozarządowych. Zasady przygotowywania wniosków o przyznanie dotacji. Współpraca z gminami i fundusze sołeckie,
 • Wolontariat a e-wolontariat.
 • Wolontariat szkolny, Rachunkowość i sprawozdawczość organizacji pozarządowych,
 • Projekty Grantowe w LGD. Co to takiego?

Konkurs na Lokalną Inicjatywę Społeczną

Ogłoszony będzie na stronie partnerów, wraz z regulaminem. Przygotowywane projekty będą na zajęciach w ramach zadania menadżerowie społeczni. Kryteriami oceny projektów, będą przedstawione w projekcie działania społeczności oraz zaangażowanie w nie jak największej ilości osób, ich efektywność, szczegółowość. Wybrane zostanie 3 pomysłów, które otrzymają w nagrodzie możliwość realizacji inicjatywy w łącznej wysokości 4500,00 zł (3 x 1500,00 zł).

Zderzenie Pokoleń – Kluby Wolontariusza

Chcemy przeprowadzić szkolenia w szkołach, które podęły już ideę realizacji działań związanych z nieodpłatną pomocą innym, realizacją rozmaitych działań w obrębie wolontariatu, ale również w tych placówkach, które do tej pory nie realizowały takich działań. Chcemy aby w działania te zaangażować organizacje, ale i grupy nieformalne jak koła gospodyń wiejskich, kluby seniora, których członkowie mogą zaangażować się w realizację inicjatyw związanych z niesieniem pomocy, pomaganiem innym osobom. Dlatego chcemy przybliżyć tym osobom działania wolontariackie, pokazać seniorzy wspólnie z młodzieżą mogą podejmować inicjatywy w swoich miejscowościach, czy umożliwić zakładanie klubów młodego wolontariusza. Nadmieniamy, iż w ramach działań związanych na realizację Lokalnej Inicjatywy Społecznej dodatkowe punkty otrzymają inicjatywy, które będą zawierały realizację inicjatywy związane z zagadnieniem wolontariatu.

Piknik organizacji pozarządowych

Zadaniem podsumowującym realizację projektu, będzie organizacja pikniku organizacji pozarządowych, działania mającego na celu poznanie się organizacji, zaprezentowanie innym gr. nieformalnym, środowiskom, wymiana doświadczeń, ale przede wszystkim nawiązanie kontaktów i zainicjowanie współpracy i działań, mających na celu aktywizacje i integrację organizacji pozarządowych. W tym celu zostanie zorganizowane spotkanie, podczas których organizacje przygotują informacje o sobie, stworzą stoiska wystawiennicze, tak aby móc jak najszerzej zareklamować swoje działania.

Szczegółowe informacje o projekcie, pojawiać się będą na naszej stronie internetowej z początkiem miesiąca lipca. Zainteresowane udziałem w projekcie osoby prosimy o kontakt z Biurem LGD „Razem dla Radomki”. Telefon 48 38 58 996. E-mail promocja@razemdlaradomki.pl

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content