Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439609


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lokalni Liderzy


Tadeusz Tomasik

Tadeusz Tomasik
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Wiceprzewodnicz?cy Rady Stowarzyszenia "Razem dla Radomki"

Tadeusz Tomasik jest burmistrzem Gminy i Miasta Przysuchy. Swój urz?d piastuje nieprzerwanie od 1998 roku. Wcze?niej w latach 1983 - 1990 by? naczelnikiem gminy, a w latach 1990-1991 pe?ni? równie? funkcj? burmistrza Przysuchy. Jest te? radnym powiatu przysuskiego oraz cz?onkiem Rady Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" oraz Zwi?zku Gmin Radomka. Absolwent Politechniki ?wi?tokrzyskiej.

Burmistrz Przysuchy mo?e pochwali? si? inwestycjami które zrealizowa? przez ostatnie lata na rzecz swojej "ma?ej ojczyzny". Warto nadmieni?, i? w ostatnich 3 latach w Gminie uda?o si? zrealizowa? wiele strategicznych projektów, na które uzyskano ponad 12 milionów z?otych dotacji z Unii Europejskiej.

Dzi?ki funduszom powsta?y nowe drogi i chodniki w miejscowo?ciach: Skrzy?sko, Zbo?enna, D?biny, Zawada, Wistka, Smogorzów. Zmodernizowane zosta?y równie? liczne ulice w Przysusze w tym m.in.: Targowa, Klonowa, Sikorskiego, Staszica, Cicha, Szkolna, Madeja i Partyzantów. Za otrzymane ?rodki z UE wybudowano kompleks boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej numer 1 w Przysusze oraz przy miejscowym gimnazjum oraz wyremontowano wiejskie ?wietlice.

Gminne inwestycje przeprowadzone w ostatnim roku przez Burmistrza to tak?e budowa kanalizacji. Takie prac? by?y i s? przeprowadzane w Skrzy?sku, Lipnie i Przysusze. Wybudowano równie? 204 przydomowe oczyszczalnie ?cieków w miejscowo?ciach Janików, Gliniec, Krajów, Wistka, D?biny, Be?nik, Gaj i Wola Wi?cierzowa.

Tadeusz Tomasik wspiera równie? liczne inwestycje kulturalne. Gruntownemu remontowi zosta? poddany budynek Domu Kultury, wybudowano równie? muszl? koncertow?, która jest miejscem wielu licznym imprez kulturalnych, w tym Dni Kolbergowskich, jednej z najwi?kszym imprez po?wi?conym.

Poza wspomnianymi inwestycjami, wykonano równie? wiele prac remontowych i modernizacyjnych, przygotowano wiele dzia?ek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe, jak równie? doposa?ono o?rodki zdrowia i inne placówki. Lista sukcesów Tadeusza Tomasika w zarz?dzaniu Miastem i Gmin? Przysucha jest bardzo d?uga i sukcesywnie z roku na rok staje si? coraz wi?ksza.

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGD



enrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka