Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439485


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lokalni Liderzy


Ewa Ofiara

Ewa Ofiara

jest jedn? z najaktywniejszych osób dzia?aj?cych na rzecz lokalnej spo?eczno?ci w gminie Jedli?sk

Ewa Ofiara jest jedn? z najaktywniejszych osób dzia?aj?cych na rzecz lokalnej spo?eczno?ci w gminie Jedli?sk. Uko?czy?a Liceum Ogólnokszta?c?ce w Warszawie. Obecnie pracuje w Domu Pomocy Spo?ecznej w Jedlance. Mieszka w Bierwcach.

Ewa Ofiara w samorz?dzie gminy Jedli?sk jest od 2002 roku. Pe?ni funkcj? przewodnicz?cej Komisji O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. W Zwi?zku Gmin "Radomka", który powsta? w 1997 roku pe?ni funkcj? przewodnicz?cej Komisji Rewizyjnej. Dzia?ania Zwi?zku Gmin Radomka ukierunkowane s? w szczególno?ci na wykonywanie zada? publicznych w zakresie ochrony ?rodowiska, a w szczególno?ci: opracowanie i realizacji programu retencji rzeki Radomki i jej dop?ywów. Natomiast w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" które aktywnie dzia?a na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Ewa Ofiara pe?ni funkcj? sekretarza zarz?du.

Pani Ewa Ofiara zosta?a wybrana najpopularniejsz? radn? samorz?du gminy Jedli?sk w g?osowaniu czytelników gazety "Echa Dnia". Uczestniczy równie? w wielu wydarzeniach i projektach realizowanych na rzecz wsi Bierwce. Jednym z najwa?niejszych projektów na które w 2010 r. uda?o si? Gminie Jedli?sk uzyska? dofinansowanie - jest budowa nowej szko?y w Bierwcach . - Mo?e komu? wydawa? si? dziwne, ?e chcemy budowa? szko?? podstawow? w ma?ej miejscowo?ci, skoro w innych gminach w?a?nie likwiduje si? takie placówki. Moim zdaniem warto w?a?nie inwestowa? w nasze mniejsze miejscowo?ci. W naszej gminie przybywa m?odych ludzi, którzy wyprowadzaj? si? na przyk?ad na wie? z Radomia. Oni wi??? swoj? przysz?o?? z nasz? gmin? - uwa?a Ewa Ofiara.

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka