Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439673


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Listopad 2021Masz pomys? na ciekawe dzia?anie dotycz?ce: powtórnego wykorzystania odpadów, sposobów na oszcz?dzanie wody; ograniczenia powstawania i/lub segregacji odpadów;

pobierzdo góry

Niezmiernie mi?o nam poinformowa?, i? aktywna cz?onkini naszego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” zosta?a jedn? z laureatek konkursu Urz?du Marsza?kowskiego Woj. Mazowieckiego.

pobierzdo góry

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Centrum Kultury i Bibliotek? w Przytyku oraz z Publiczn? Szko?? Podstawow? z Wrzosu zapraszaj? na warsztaty kulinarne do Wrzosu i do Przytyka, które odb?d? si? 9 listopada 2021 r.

pobierzdo góry

Z ko?cem miesi?ca pa?dziernika 2021 roku zorganizowane zosta?y przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” kolejne warsztaty z zakresu Klubów Wolontariackich, które skierowane zosta?y do uczniów szkó? podstawowych.

pobierzdo góry

W miesi?cu pa?dzierniku 2021 r. podpisali?my z Urz?dem Marsza?kowskim Woj. Mazowieckiego w Warszawie aneks do umowy ramowej na wdra?anie Lokalnej Strategii Rozwoju.

pobierzdo góry

Micha? Zakrzy?ski to beneficjent naborów wniosków przeprowadzonych przez LGD „Razem dla Radomki”, który uzyska? wsparcie w kwocie 50 00000 z? na rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej

pobierzdo góry

Odby?y si? ju? trzy z sze?ciu zaj?? edukacyjnych pn. "Po co s? potrzebne pszczo?y", organizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. Spotkania adresowane s? do dzieci z klas I –III ze szkó? podstawowych i do dzieci w wieku przedszkolnym.

pobierzdo góry

11 listopada – to wi?cej ni? tylko rocznica zwi?zana z odzyskaniem niepodleg?o?ci w 1918 roku. 11 listopada to czas, kiedy mo?emy powróci? my?l? do historii naszego kraju.

pobierzdo góry

We wtorek 9 listopada wspólnie z Centrum Kultury i Bibliotek? w Przytyku zorganizowali?my warsztaty kulinarne pn. „Tradycje w nowej ods?onie”.

pobierzdo góry

Od miesi?ca pa?dziernika LGD Razem dla Radomki organizuje spotkania edukacyjno-informacyjne dotycz?ce ochrony powietrza i skierowane do dzieci szkó? podstawowych.

pobierzdo góry

Cieszy nas niezmiernie, ?e w ramach og?aszanych przez nasze Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” powstaj? nowe obiekty infrastrukturalne. Kolejna taka inwestycja zosta?a zrealizowana przez Gmin? Zakrzew w Wacynie.

pobierzdo góry

Dzisiaj prezentujemy Pa?stwu informacje o kolejnej firmie utworzonej w 2021 roku, która otrzyma?a od LGD Razem dla Radomki premi? na start (utworzenie dzia?alno?ci) w kwocie 50 000,00 z?.

pobierzdo góry

Celem realizowanej operacji by? rozwój firmy z gminy Wolanów - Regina Zajazd w zakresie ?wiadczenia us?ug hotelarsko-gastronomicznych, który zosta? dokonany poprzez rozbudow? cz??ci hotelowej obiektu oraz utworzenie nowego miejsca pracy.

pobierzdo góry

Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" informuje o mo?liwo?ci sk?adania wniosków o przyznanie pomocy dla realizacji inwestycji w ogólnodost?pn? i niekomercyjn? infrastruktur? kulturaln?.

pobierzdo góry

LGD informuje o mo?liwo?ci sk?adania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie wybudowania, zmodernizowania lub wyposa?enie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych.

pobierzdo góry

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Centrum Kultury i Bibliotek? w Przytyku zapraszaj? w pi?tek 26 listopada 2021 r. na godzin? 16.00 na spotkanie z dietetykiem i warsztaty kulinarne.

pobierzdo góry

Na seminarium zapraszamy wszystkie ch?tne osoby zainteresowane produktami pszczelimi i ich wp?ywem na nasze zdrowie.

pobierzdo góry

Stajnia Carino w Gulinie to miejsce stworzone z pasji do koni. Oddalona jest o 10 km od Radomia, w pi?knej okolicy, blisko lasu i rzeki Radomki – przyci?gaj?c licznych pasjonatów je?dziectwa.

pobierzdo góry

9 listopada 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie – Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” przeprowadzi?o kolejne warsztaty kulinarne.

pobierzdo góry

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zako?czy?o realizacj? spotka? edukacyjnych zatytu?owanych "Po co s? potrzebne pszczo?y". ??cznie w ramach projektu pn. „Rola pszczó? w ?rodowisku naturalnym” podczas 6 spotka? w 6 szko?ach przeszkolonych zosta?o 325 uczniów.

pobierzdo góry

Informujemy, i? w dniu 2 grudnia 2021 r. o godzinie 11.00 w Bibliotece Publicznej w Zakrzewie odb?dzie si? Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka