Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439705


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Grudzień 2021Za nami ostatnie z zaplanowanych przez LGD „Razem dla Radomki” na 2021 rok warsztatów kulinarnych, który po??czone by?y z prelekcj? dietetyka.

pobierzdo góry

Wczoraj odby?o si? posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dzia?ania „Razem dla Radomki”, która ocenia?a z?o?one wnioski o dofinansowanie dla konkursu pn. „Rozwój istniej?cego przedsi?biorca”.

pobierzdo góry

Zako?czyli?my spotkania edukacyjno-informacyjne organizowane przez LGD „Razem dla Radomki” dotycz?ce gospodarki odpadami ze szczególnym uwzgl?dnieniem gospodarki w obiegu zamkni?tym.

pobierzdo góry

Szanowni Pa?stwo, z okazji Mi?dzynarodowego Dnia Wolontariusza chcia?bym z?o?y? serdecznie ?yczenia oraz s?owa uznania wszystkim wolontariuszom.

pobierzdo góry

Narodowy Instytut Wolno?ci - Centrum Rozwoju Spo?ecze?stwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie organizacje pozarz?dowe oraz instytucje prowadz?ce dzia?alno?? po?ytku publicznego do udzia?u w konkursie NOWEFIO

pobierzdo góry

415 768,38 euro – to kwota przeznaczona na dofinansowania w ramach og?oszonych przez LGD Razem dla Radomki naborów wniosków w zakresie inwestycji w ogólnodost?pn? infrastruktur? turystyczn?, rekreacyjn? i kulturow?.

pobierzdo góry

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przyzna?a kolejne ?rodki finansowe w ramach og?aszanych w 2021 roku konkursów na wybór wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

pobierzdo góry

Zach?camy Pa?stwa do obejrzenia filmu promuj?cego Gmin? Przytyk, którego produkcja zosta?a dofinansowana przez LGD Razem dla Radomki w ramach dofinansowanych start-upów na inicjatywy turystyczne i kulturalne - wybrane do realizacji w ramach projektu wspó?pracy.

pobierzdo góry

W programie dla samorz?dowych instytucji kultury i organizacji pozarz?dowych mo?na wnioskowa? o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. z?otych brutto. Poziom dofinansowania ze ?rodków Programu Wieloletniego „Niepodleg?a” nie mo?e przekroczy? 85% ca?o?ci bud?etu zadania.

pobierzdo góry

Trwa nabór w nowym konkursie, skierowanym do organizacji pozarz?dowej z ca?ej Polski, który pozwoli organizacjom pozyska? ?rodki nie na konkrety projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów.

pobierzdo góry

Przedsi?biorstwo z Jedli?ska specjalizuj?ce si? w produkcji meblarsko-reklamowej zako?czy?o realizacj? operacji z zakresu rozwoju przedsi?biorczo?ci.

pobierzdo góry

Narodowe Centrum Kultury og?osi?o nabór wniosków, który potrwa do 17 stycznia 2022 r. W ramach programu mo?na uzyska? dofinansowanie na realizacj? zada? wzmacniaj?cych to?samo?? kulturow? i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

pobierzdo góry

Lokalna Grupa Dzia?ania „Razem dla Radomki” zwraca si? z zapytaniem o wycen? kosztu wydruku publikacji – Biuletynu podsumowuj?cego dzia?alno?? LGD w 2021 roku.

pobierzdo góry

Lokalna Grupa Dzia?ania „Razem dla Radomki” informuje o aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdra?anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo?eczno??.

pobierzdo góry

Narodowe Centrum Kultury og?osi?a nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2022. Program realizowany jest od 2012 roku i jest elementem kampanii spo?eczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

pobierzdo góry

Program ma zapewni? stabilno?? ruchowi harcerskiemu, który ??cz?c tradycj? i nowoczesno??, umo?liwia harmonijny rozwój kolejnych pokole? m?odych Polaków.

pobierzdo góry

Zako?czyli?my kolejne trwaj?ce na obszarze LGD „Razem dla Radomki” spotkania edukacyjno-informacyjne dotycz?ce ochrony powietrza oraz ochrony przed ha?asem skierowane do dzieci szkó? podstawowych.

pobierzdo góry

W dniach od 17 stycznia 2022 r. do dnia 9 lutego 2022 r. LGD przyjmowa? b?dzie wnioski w konkursie dotycz?cym wyboru premii na rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczych. Kwota wsparcia dla ka?dej z wybranych operacji wyniesie 50 000,00 z?.

pobierzdo góry

Celem konkursu by?o promowanie dobrych praktyk w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz wdra?ania za?o?e? gospodarki o obiegu zamkni?tym, oraz kszta?towanie i promowanie w?a?ciwych postaw w?ród mieszka?ców Doliny Radomki.

pobierzdo góry

Na skutki zanieczyszcze? powietrza nara?eni s? mieszka?cy wi?kszo?ci polskich miast. O jakich skutkach mo?emy mówi?? Jak wp?ywa to na nasze samopoczucie? Jak ograniczy? smog? Co mog? zrobi? w?adze i my sami jako mieszka?cy? Czy jednostka mo?e co? zmieni??

pobierzdo góry

Konsekwencj? zako?czonych spotka? edukacyjno-informacyjnych dotycz?cych ochrony powietrza oraz ochrony przed ha?asem przeprowadzonych w 6 szko?ach obszaru "Razem dla Radomki", by?o wy?onienie zwyci?zcy.

pobierzdo góry

Zapraszamy do zapoznania si? z publikacj? dotycz?c? przybli?enia zagadnie? zwi?zanych z zapobieganiem powstawania odpadów, oraz gospodarki o obiegu zamkni?tym. Przybli?amy tematyk? zwi?zan? z ide? Zero Waste, zasad? 3U, oraz Greenwashingu.

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka