Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439438


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lokalni Liderzy


Krystyna Bielawska

Krystyna Bielawska
Radna w Radzie Miasta i Gminy Przysucha, cz?onek Zwi?zku Gmin Radomka i Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki"

Uko?czy?a filologi? polsk? z tytu?em magistra. Pracowa?a w Zespole Szkó? nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze jako wicedyrektor oraz dyrektor Szkó? Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Przysusze. Czwart? kadencj? jest radn? w Radzie Miasta i Gminy Przysucha, pe?ni?c ró?ne funkcje, obecnie przewodnicz?cej rady.

Jest wspó?za?o?ycielk? Powiatowego Ko?a Diabetyków w Przysusze i pe?ni funkcj? wiceprzewodnicz?cej ko?a. Zosta?a dwukrotnie odznaczona medalem "Zas?u?ony dla stowarzyszenia". Ko?o wspomaga chorych na cukrzyc?. Drug? kadencj? jest te? prezesem Stowarzyszenia Chóru Nauczycielskiego "Canto" w Przysusze, który zosta? nagrodzony przez Ministra Edukacji za popularyzowanie kultury muzycznej.

Obecnie nale?y do Zwi?zku Gmin Radomka w Przytyku i Stowarzyszenia Lokalnej Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" jako cz?onek Komisji Rewizyjnej. Posiada liczne dyplomy i odznaczenia za dotychczasow? dzia?alno?? min. Z?oty Krzy? Zas?ugi.

Hobby to: gromadzenie zdj?? i licznych pami?tek, muzyka i historia.Krystyna Bielawska z Przysuchy laureatk? nagrody Viventi Caritate.

Niezmiernie mi?o nam poinformowa?, i? Kapitu?a Funduszu im. Biskupa Jana Chrapka w dniu 18 pa?dziernika przyzna?a Pani Krystynie Bielawskiej, cz?onkowi Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" - nagrod? Viventi Caritate. Jest to nagroda szczególna, która honoruje ludzi, których dzia?alno?? zostawia rzeczywiste trwa?e ?lady na polu dzia?alno?ci charytatywnej, spo?ecznej, kulturalnej i wychowawczej. Tegoroczna siódma ju? edycja, zwi?zana by?a z obchodami 10 rocznicy tragicznej ?mierci biskupa Jana Chrapka.

Uroczysto?ci wr?czenia nagród towarzyszy?a otwarta przed gmachem Urz?du Miejskiego przy ul. ?eromskiego wystawa fotografii "Radomskie ?lady biskupa Jana Chrapka; msza ?wi?ta w intencji biskupa Jana oraz koncert zespo?u wokalno-instrumentalnego "Gaudeamus". Do nagrody nominowani byli równie? Jolanta Gierduszewska z Radomia, ksi??a Ireneusz Gizan z Radomia i Jerzy Karbownik ze Skar?yska-Kamiennej oraz po?miertnie ksi?dz pra?at Jan Wojtan, by?y proboszcz parafii ?wi?tego Bart?omieja w Opocznie.

 Akademia z Okazji Dnia Nauczyciela. Wr?czenie nagród  Krystyna Bielawska nagrodzona? style=  Krystyna Bielawska nagrodzona
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka