Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13194194


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Styczeń 201505.01.2015 r.

Nabór do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego "Ojczysty – dodaj do ulubionych". Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie.

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

pobierzdo góry do góry

07.01.2015 r.

Trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2015 r. Termin składania wniosków mija 19 stycznia 2015 r.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Oferty należy składać do 19 stycznia 2015.

Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.pl

pobierzdo góry do góry

07.01.2015 r.

Planowanie Strategiczne Szkołą Obywatelskiej Odpowiedzialności. Zachęcamy do lektury publikacji.

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Zachęcamy do lektury poradnika, opartego na unikalnych doświadczeniach projektu systemowego „Decydujmy razem” (największego projektu wsparcia partycypacji publicznej w ska¬li Polski, realizowanego w latach 2009–2014), jest zaprezentowanie przepisu na sukces w planowaniu rozwoju wspólnoty lokalnej przez władzę i obywateli – czyli planowania partycypacyjnego. Poradnik nasz adresujemy do wszystkich osób i środowisk zainteresowanych partycypacją publiczną i planowaniem partycypacyjnym: urzędników samorządowych różnego szczebla, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów społecznych, aktywnych mieszkanek i mieszkańców.

Celem projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” było upowszechnienie partycypacji i uruchomienie procesu, w którym społeczność lokal¬na staje się nie tyle adresatem, co współtwórcą rozwiązań służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej.

pobierzdo góry do góry

08.01.2015 r.

Patriotyzm Jutra 2015 - nabór wniosków

Patriotyzm Jutra

Muzeum Historii Polski ogłasza VII edycję ogólnopolskiego Programu grantowego „Patriotyzm Jutra”. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. Nabór potrwa do 2 lutego 2015 r.

"Patriotyzm Jutra" to ogólnopolski Program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

pobierzdo góry do góry

08.01.2015 r.

Wolanów zaprasza na koncert Kolęd i Pastorałek.

Koncert Kolęd w Wolanowie

Już w najbliższą niedzielę 11 stycznia w Wolanowie zorganizowany zostanie Koncert Kolęd i Pastorałek, w którym wystąpi Zespół Folklorystyczny „Starosądeczanie” oraz Zespół Ludowy „Wolanianki”.

Wydarzenie organizowane przez Wójta Gminy – Adama Gibałę, we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wolanowie oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie, odbędzie się w niedzielę o godzinie 15.00 w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących PSP i PG w Wolanowie, przy ul. Kolejowej 17.

pobierzdo góry do góry

09.01.2015 r.

Informacja dla Beneficjentów programu PROW. Przypomnienie o realizacji ankiet monitorujących.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Uprzejmie przypominamy, iż Beneficjenci działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu Małe Projekty, zobowiązani są zgodnie z § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy do składania do siedziby Samorządu Województwa ankiety monitorującej z realizowanego projektu.

Zgodnie z § 13 ust. 3 pkt. 2 w przypadku, gdy beneficjent nie spełni warunków, o których mowa w § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy zwrotowi podlega 1 % pobranej kwoty pomocy. (zapis od wersji 4 umowy przyznania pomocy).

pobierzdo góry do góry

09.01.2015 r.

Gmina Przytyk zaprasza do obejrzenia filmów prezentujących gminę z lotu ptaka.

Przytyk

Gmina Przytyk poszerza swoją platformę promocyjną o kolejne narzędzie promocyjne. Od ponad 2 lat obecna jest na profilu społecznośćiowym Facebook, a od kilku tygodni możemy oglądać przygotowane na jej temat filmy na oficjalnym profilu na kanale www.youtube.com

Szczególnie zachęcamy Państwa do obejrzenia filmów prezentujących Gminę Przytyk z lotu ptaka, ukazujących piękno miejscowej przyrody, Zalew w Domaniowie, czy relację z Ogólnopolskich Targów Papryki.

pobierzdo góry do góry

12.01.2015 r.

Zachęcamy do lektury 56 numeru Biuletynu Razem dla Radomki

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Serdecznie zachęcamy Państwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. W aktualnym numerze publikujemy artykuł dotyczący nowego i aktualnego programu określającego kształt Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w którym to przedstawiamy główne kierunki zamierzonych do realizacji działań. Warto zaznaczyć iż w najbliższym okresie programowania przeznaczono ponad 13,5 mld euro na działania PROW-u. Będąc przy temacie nowego kształtu Ledera, zachęcamy również do lektury artykułu przedstawiającego opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jako narzędzia które może przyczynić się do efektywniejszego rozwoju obszarów wiejskich, miejskich i podmiejskich w perspektywie najbliższych 6 lat.

pobierzdo góry do góry

12.01.2015 r.

Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Ludowego Wolanianki poszukuje muzyków do współpracy

Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Ludowego Wolanianki, zajmujące się działalnością młodzieżowego zespołu Wolanianki z Wolanowa poszukuje osób chętnych/muzyków do podjęcia współpracy przy pracy przy wspólnych projektach, koncertach w zakresie prezentacji muzyki ludowej.

Młodzieżowy zespół "Wolanianki" istnieje od września 2009 r. Prowadzony jest przez Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Ludowego „Wolanianki”. Liczy ponad 40 osób - uczniów PSP i PG z Wolanowa. Na uwagę zasługuję zaangażowanie dzieci, które zafascynowane są kulturą przodków, ich zwyczajami, tańcem i pieśnią. Chętnie powracają do historii zakładając stroje ludowe, śpiewając gwarą przodków oraz naśladując ich zwyczaje. Jest to dla nich swoista lekcja patriotyzmu. Zespół prowadzony jest przez Barbarę Waśkiewicz i Barbarę Siudę – nauczycielki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie. Poprzez okres 5 letniej działalności zdobył duże uznanie, zdobywając wiele wyróżnień i nagród podczas festiwali związanych z dziedzictwem obszarów wiejskich.

pobierzdo góry do góry

13.01.2015 r.

Aktywne Skrzynno. Rozmowa z przedstawicielami Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet.

Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynnie funkcjonuje dopiero od kilku miesięcy, ale może poszczycić się wieloma małymi sukcesami. Pod ich auspicjami działa też coraz bardziej rozpoznawalny zespół śpiewaczy prezentujący bogactwo i tradycję obszarów wiejskich. O działaniach, inicjatywach, oraz planach na przyszłość rozmawiamy z Panią Katarzyną Karwat – Prezesem organizacji ze Skrzynna .

pobierzdo góry do góry

13.01.2015 r.

Ogłoszono kolejną edycję Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu”.

Powiat Radomski

Ruszyła kolejna, IV edycja Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu”. Jest to okazja do wspierania działalności gospodarczej i rolniczej oraz promowania innowacyjnych przedsięwzięć i rozwiązań. Celem konkursu jest wyróżnienie produktów, firm oraz gospodarstw rolnych, mających siedzibę na terenie powiatu radomskiego, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne w 2014 roku.

pobierzdo góry do góry

14.01.2015 r.

Projekt ustawy o RLKS

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowywanym przez Radę Ministrów projekt ustawy o wspieraniu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

pobierzdo góry do góry

15.01.2015 r.

E-wolontariat – uspołeczniony Internet. Zapraszamy do współpracy z LGD „Razem dla Radomki”

E-wolontariat

E-wolontariatem, czyli wirtualnym wolontariatem określamy rodzaj wolontariatu, polegający na wykonywaniu zadań w całości lub częściowo poza organizacją z wykorzystaniem komputera i Internetu bądź też korzystając z innych urządzeń podłączonych do Internetu. To co różni e- wolontariat od telepracy to wykonywanie czynności zleconych przez sieciowych wolontariuszy pracują na rzecz organizacji non-profit, szkół, w ramach programów rządowych lub dla podmiotów pożytku publicznego. Sieciowi wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia od firm nastawionych na zysk, lecz pracują na rzecz organizacji non-profit, szkół czy innych instytucji realizujących często oddolne inicjatywy.

pobierzdo góry do góry

16.01.2015 r.

Rok 2015 - Europejskim Rokiem Na Rzecz Rozwoju

Europejski Rok na Rzecz rozwoju

Rok 2015 został ustanowiony Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju (ang. European Year for Development) decyzją Parlamentu Europejskiego.

Główne cele Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju (ERR 2015) to:

pobierzdo góry do góry

19.01.2015 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konkursie na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych.

Do 2 lutego można zgłaszać oferty do realizacji projektów w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020. W ramach tegorocznej edycji na najlepsze inicjatywy przeznaczono kwotę 40 milinów złotych. W ramach inicjatywy do finansowania przeznaczono następujące zadania: edukacja osób starszych – 30%; aktywność społeczną promującą integrację wewnątrz i międzypokoleniową; partycypację społeczną osób starszych; oraz usługi społeczne dla osób starszych.

pobierzdo góry do góry

20.01.2015 r.

Ferie zimowe w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie

Ferie w Wolanowie

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Feriach Zimowych, które będą organizowane w dniach 19- 30 stycznia 2015 r. w budynku GCK w Wolanowie oraz Świetlicy w Mniszku. W programie m.in. : zajęcia Capoeira`y trzy razy w tygodniu, zajęcia kulinarne w tym spotkanie z szefem kuchni, zajęcia plastyczne, techniczne, karaoke, popołudnia bajkowo- filmowe, turnieje, konkursy. Zaplanowano również 2 wyjazdy: do centrum zabawy oraz na kręgle.

pobierzdo góry do góry

21.01.2015 r.

LGD zaprasza na „Smaczną Polskę” – Wystawę Rolno-Żywnościową 25 lecia.

Serdecznie zapraszamy Państwa na Stoisko Wystawiennicze, przygotowane przez Stowarzyszenie Razem dla Radomki, wspólnie z producentami naturalnie mętnych soków – Smaczek z Doliny Radomki – aktualnymi Mistrzami AGROLIGI – Gospodarstwem Sadowniczym Moniki i Tomasza Bankiewiczów, oraz Pasieką Murawscy i Cateringiem Camelot – które będą mogli Państwo odwiedzić podczas najbliższego weekendu na Wystawie Rolno-Żywnościowej 25 lecia. Wydarzenie odbędzie się w Warszawskim Centrum Expo XXI, przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14. Wstęp wolny.

pobierzdo góry do góry

22.01.2015 r.

Kawiarnia Muzealna. Kolejny projekt zrealizowany ze środków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w ramach działania „Małe Projekty”.

Kawiarenka Muzealna w Zakrzewie

Stowarzyszenie „Brać Sienkiewiczowska” z Zakrzewa zakończyło realizację projektu pt. „Muzealna – dziedzictwo kulturowe” finansowanego w ramach konkursu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla działania „Małe Projekty”. Projekt polegał na realizacji remontu, modernizacji oraz zakupieniu wyposażenia dla Muzeum i Kawiarenki regionalnej w Zakrzewie.

pobierzdo góry do góry

22.01.2015 r.

„Złapani w sieć” – projekt dla organizacji pozarządowych

Pragniemy zachęcić Państwa do udziału w ciekawej inicjatywie skierowanej do NGO. Fundacja Idealna Gmina prowadzi rekrutację uczestników projektu „Złapani w sieć”. Projekt skierowany jest do wiejskich, małych organizacji pozarządowych z terenu Mazowsza powiaty: zwoleński, przysuski, białobrzeski, grójecki. Założeniem projektu jest podniesienie wiedzy merytorycznej członków organizacji i/lub współpracowników nt. zasad funkcjonowania organizacji, zarządzania, budowania koalicji, wspólnych strategii co ma prowadzić do rozpoczęcia efektywnej współpracy z instytucjami publicznymi/samorządem oraz powołania sieci organizacji współpracujących.

pobierzdo góry do góry

23.01.2015 r.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015. Dotacje dla organizacji pozarządowych.

Równać Sanse

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2014" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Dotacja przeznaczona jest na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2015 r.

pobierzdo góry do góry

26.01.2015 r.

Wystawa Rolno-Żywnościowa 25 – lecia „Smaczna Polska” za nami. LGD z nagrodą za najładniejsze i najsmaczniejsze stoisko!

Fotorelacja z Wystawy Smaczna Polska

Smaczna Polska – to wystawa obrazująca dokonania i dorobek 25 lecia Wolnej Polski w obszarze rolno-żywnościowym w wydaniu najlepszych polskich producentów i przetwórców żywności, a także firm i instytucji wspomagających rolnictwo i przetwórstwo rolne. Na zorganizowanej w ubiegły weekend w Warszawie wystawie nasze wspólne stoisko wystawiennicze przygotowane z producentami z obszaru działania „Razem dla Radomki” zostało uznane za najciekawsze i najsmaczniejsze, zdobywając nagrodę przyznaną przez organizatorów Targów.

Celem organizatorów było ukazanie rozwoju branży rolno-żywnościowej w Polsce na przestrzeni ostatniego 25-lecia. Na stoiskach znaleźć można było zarówno wędliny i sery, jak również tradycyjne pieczywo i naturalne soki. Zwiedzający mieli okazję degustować oraz zakupić wyroby najlepszych polskich producentów. Na scenie odbywały się konkursy, prezentacie występy artystyczne.

pobierzdo góry do góry

26.01.2015 r.

26-600 Kultura. Nowy projekt promujący muzea regionu radomskiego.

Jeden bilet do sześciu muzeów na terenie Radomia i w najbliższej okolicy, propozycje ścieżek turystycznych i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych to główne założenia projektu „26-600 Strefa Kultury”.

pobierzdo góry do góry

27.01.2015 r.

Przedstawiamy Wystawców Targów Smaczna Polska: Gospodarstwo Sadownicze Monika i Tomasza Bankiewicz

Smaczek z Doliny Radomki

Smaczna Polska – to wystawa obrazująca dokonania i dorobek 25 lecia Wolnej Polski w obszarze rolno-żywnościowym w wydaniu najlepszych polskich producentów i przetwórców żywności, a także firm i instytucji wspomagających rolnictwo i przetwórstwo rolne. Na zorganizowanej w ubiegły weekend (24-25 stycznia 2014 r.) w Warszawie wystawie nasze wspólne stoisko wystawiennicze przygotowane z producentami z obszaru działania „Razem dla Radomki” zostało uznane za najciekawsze i najsmaczniejsze, zdobywając nagrodę przyznaną przez organizatorów Targów.

pobierzdo góry do góry

28.01.2015 r.

Przedstawiamy Wystawców Targów Smaczna Polska: Pasieka Murawscy

Pasieka Murawscy

Smaczna Polska – to wystawa obrazująca dokonania i dorobek 25 lecia Wolnej Polski w obszarze rolno-żywnościowym w wydaniu najlepszych polskich producentów i przetwórców żywności, a także firm i instytucji wspomagających rolnictwo i przetwórstwo rolne. Na zorganizowanej w ubiegły weekend (24-25 stycznia 2014 r.) w Warszawie wystawie nasze wspólne stoisko wystawiennicze przygotowane z producentami z obszaru działania „Razem dla Radomki” zostało uznane za najciekawsze i najsmaczniejsze, zdobywając nagrodę przyznaną przez organizatorów Targów.

Zaprezentowaliśmy wyjątkowe wyroby i wiodących producentów z naszego regionu Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Państwu producentów miodów – Pasiekę Murawscy, prowadzoną przez Łukasza Murawskiego z Woli Wacławowskiej.

pobierzdo góry do góry

29.01.2015 r.

Projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej zatwierdzony.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.Ustawa stwarza podstawy prawne do realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), stanowiącego nowy instrument rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej. Konieczność realizacji RLKS została wskazana w rozporządzeniu unijnym nr 1303/2013.

RLKS, powstały na bazie podejścia LEADER, będzie stosowany nie tylko w ramach wspólnej polityki rolnej i rybackiej, ale także polityki spójności. Istotą RLKS pozostanie aktywizowanie lokalnych społeczności i włączanie ich w podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju ich obszarów.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.