Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13194228


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Styczeń04.01.2010 r.

Euro na Edukację.

"Euro na Edukację” to ogólnopolski projekt edukacyjny, który obejmuje 16 dwudniowych seminariów edukacyjnych prowadzonych na terenie całego kraju. Projekt adresowany jest do instytucji i podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora edukacji przy wykorzystaniu funduszy unijnych dostępnych na lata 2007-2013.

Celem programu „Euro na Edukację” jest przygotowanie sektora edukacji do pozyskiwania wsparcia finansowego z funduszy europejskich poprzez przekazanie uczestnikom kompletnej wiedzy na temat możliwości dofinansowania projektów szkoleniowych oraz inwestycyjnych, z jednoczesnym przygotowaniem ich do samodzielnego sporządzenia wniosków aplikacyjnych.

Najbliższe seminaria odbędą się w dniach 12 i 13 stycznia 2010 roku w Warszawie.

pobierzdo góry do góry

5.01.2010 r.

Szkolenia pt. Wirtualne przedsiębiorstwo społeczne

szkolenia

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza na cykl szkoleń zatytułowanych "Wirtualne Przedsiębiorstwo Społeczne".

Szkolenia skierowane są do osób indywidualnych – bezrobotnych, jak również do zespołów z województwa mazowieckiego, które chcą współpracować łącząc realizację celów społecznych z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli stworzyć i prowadzić podmioty ekonomii społecznej.

Podczas sesji szkoleniowych uczestnicy będą mieli okazję przygotować plan działania, strategię marketingową, strukturę organizacyjną i budżet, jak również przeanalizować mocne i słabe strony planowanego przedsięwzięcia oraz ocenić potencjalne szanse i zagrożenia.

Zgłoszenia uczestnictwa można przesyłać do 15 stycznia 2010 r.

pobierzdo góry do góry

06.01.2010 r.

Konferencja: Instrumenty i źródło finansowania projektów w Osi 4 Leader

W dniach 21 – 22 stycznia 2010 roku w Gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbędzie się II Ogólnopolski Kongres Współpracy i Rozwoju zatytułowany „Instrumenty i źródło finansowania projektów w Osi 4 Leader”.

W trakcie obrad zostaną szczegółowo omówione zagadnienia związane z zabezpieczeniem finansowania projektów realizowanych w ramach działań Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013. Przedstawione zostaną także doświadczenia z naborów na: „Małe Projekty”, oraz możliwości wykorzystania dla zabezpieczenia wkładu własnego takich instrumentów jak fundusze sołeckie, inicjatywa lokalna, czy dotacje przyznawane w ramach konkursów ogłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Omówione zostaną także najistotniejsze zmiany w znowelizowanej ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Natomiast goście z lokalnych grup działania z terenu Hiszpanii, przedstawią realizowane przez nich obecnie projekty współpracy z zakresu rozwoju turystyki oraz przedsiębiorczości wiejskiej.

pobierzdo góry do góry

07.01.2010 r.

Rozpoczęcie przebudowy drogi relacji Przytyk – Gózd

4 stycznia 2010 roku w Przytyku członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz i Waldemar Roszkiewicz oraz Wójt Gminy Przytyk - Stefan Błaszczyk wzięli udział w symbolicznym rozpoczęciu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 732 relacji Przytyk – Gózd.

Przebudowana 17-kilometrowego odcinka drogi relacji Przytyk – Gózd realizowana będzie w ramach projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Koszt realizowanej inwestycji wynosi 51 mln zł, z czego 85 proc. stanowić będą środki z Unii Europejskiej.

przebudowa drogi przebudowa drogi przebudowa drogi

Droga relacji Przytyk-Gózd stanowi istotny węzeł komunikacyjny. Obecnie jest bardzo zniszczona i niedostosowana do występującego natężenia ruchu. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu, jak również wpłynie na komfort podróżowania po Mazowszu.

W ramach realizowanych prac zostanie wzmocniona konstrukcja drogi, poszerzona będzie jezdnia, przebudowie ulegną skrzyżowania. Wybudowane zostaną również chodniki, zatoki autobusowe, zbiorniki retencyjne.

pobierzdo góry do góry

08.01.2010 r.

Na rowerze po regionie radomskim

przewodnik

Zachęcamy do lektury przewodnika rowerowego po regionie radomskim pt. „Na rowerze po regionie radomskim. Dorzecza Radomki i Zagożdzonki”, wydanego przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu oraz Związek Gmin Radomka.

Przewodnik prezentuje walory turystyczno - krajoznawcze dorzeczy dwóch malowniczych rzek Radomki i Zagożdzonki. Prezentowany w opracowaniu obszar poprzez swoją urozmaiconą rzeźbę terenu oraz bogatą sieć szlaków turystycznych stanowi doskonałe miejsce do uprawiania turystyki rowerowej. Łączna długość 12 szczegółowo opisanych w publikacji tras wynosi 464 km, co umożliwia zaplanowanie bardzo ciekawych wycieczek jedno- i wielodniowych oraz poznania piękna dorzeczy rzek: Radomki i Zagożdzonki.

pobierzdo góry do góry

11.01.2010 r.

Region radomski świętuje rocznicę bitwy pod Grunwaldem

Spotkanie u Powały

Symboliczne wici rozesłane 2 lutego po mszy w kościele w Jedlni Kościelnej rozpoczną obchody 600 - lecia bitwy pod Grunwaldem w regionie radomskim. Jubileusz największej bitwy średniowiecza, który świętować będzie w tym roku cała Polska, w radomskiem skupi się w Taczowie, Kozienicach i Jedlni.

W Taczowie, skąd wywodzi się słynny rycerz, Powała z Taczewa, powstanie wielka kompozycja rzeźbiarska zatytułowana "Rycerze Bogurodzicy”. Stanie ponadto replika dioramy "Bitwa pod Grunwaldem” Zygmunta Rozwadowskiego i Tadeusza Popiela, która znajduje się w Muzeum Historycznym Miasta Lwowa. Trzecim elementem taczowskiego projektu stanie się Kaplica Bogurodzicy.

W Kozienicach na rzece Zagożdżonce stanie zrekonstruowany most z Czerwińska. Towarzyszyć mu ma ustawienie kompozycji rzeźbiarskiej ukazującej postaci związane z jego budową.

W Jedlni Kościelnej obchody skoncentrują się wokół kościoła. Oprócz wysłania wici będą prezentowane obrzędy wiejskie nawiązujące do bitwy. W centrum Jedlni stanie pomnik Władysława Jagiełły trzymającego w ręku Statuty Jedlańskie, zwalniające ówczesnych chłopów z obowiązku pańszczyzny. Postawiona będzie także Diorama Jedlańska, inspirowana sztychami średniowiecznymi. Na jednym jej skrzydle ukazana będzie banderia krzyżacka a na drugim - chorągwie polskie biorące udział w grunwaldzkiej bitwie.

pobierzdo góry do góry

12.01.2010 r.

Najbliższe posiedzenia Zarządu i Rady Stowarzyszenia Razem dla Radomki.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Informujemy, iż w dniu 12.01.2010 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej (parter pok. nr 4) Biura LGD „Razem dla Radomki” w Radomiu przy ul. Wernera 9/11 odbędzie się zebranie Członków Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

W dniu 14.01.2010 r. o godzinie 12:00 odbędzie się II Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Na posiedzeniu zostaną omówione wnioski przyjęte przez LGD w dniach 24.11-21.12.2009 r. w ramach działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Posiedzenie Rady odbędzie się również w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu (sala konferencyjna, parter, pok. nr 4).

pobierzdo góry do góry

13.01.2010 r.

W blasku harcerskich ognisk

w blasku harcerskich ognisk

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Hm. Mirosława Mazurkiewicza "W blasku harcerskich ognisk. Opowieść o dziejach harcerstwa Chorągwi Radomskiej".

Główną ideą książki jest zachowanie pamięci "...o chorągwiach radomskich z lat 1924-1948 oraz 1975-1998, walce o wolność i niepodległość Polski, o kształt osobowy każdego harcerza, harcerki i o pieśni z obozowych ognisk..."pobierzdo góry do góry

15.01.2010 r.

Bezpłatne szkolenia: Zarządzanie finansami i Relacje z otoczeniem

szkolenia

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza członków stowarzyszeń, fundacji, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu zarządzania finansami i relacji z otoczeniem.

Najbliższe szkolenia odbędą się w terminach:
20-21 stycznia 2010 r. – Zarządzanie finansami
22-23 stycznia 2010 r. – Relacje z otoczeniem.

Wszystkie szkolenia są bezpłatne i odbędą się w Centrum Konferencyjnym Falenty, ul. Hrabska 4, Falenty k/Janek.

pobierzdo góry do góry

14.01.2010 r

Dotacje na zabytki - Nabór wniosków w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Informujemy, iż z dniem 15 stycznia 2010 roku rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ogłoszonym konkursie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

O dotację mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego; organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku (fundacje i stowarzyszenia); oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów Państwa do Kościoła Katolickiego; oraz osoby posiadające tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego czy trwałego zarządu.

Termin składania wniosków upływa w dniu 15 lutego 2010 roku.

pobierzdo góry do góry

18.01.2010 r.

Konkurs dla mazowieckich producentów żywności.

laur marszałka woj mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w III edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt 2009 roku.

Konkurs został przygotowany z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z Województwa Mazowieckiego. Jest on skierowany nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów, których produkty charakteryzują się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzacją mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocja mazowieckiej żywności.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 stycznia 2010 r.

pobierzdo góry do góry

16.01.2010 r.

Apel o pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi na Haiti.

Rozmiar tragedii która dotknęła mieszkańców Haiti porusza serca ludzi na całym świecie. Obecna sytuacja na wyspie Haiti jest dramatyczna, a potrzeby ofiar – ogromne. Osoby które przeżyły pozostały bez środków do życia, bez domów, bez wystarczającej opieki medycznej.

Zachęcamy do wszelkiej formy pomocy jak również dokonywania wpłat. W Polsce pomoc koordynują 3 organizacje Caritas Polska, Polska Agencja Humanitarna i Unicef. Pamiętajmy o tym iż każdy z Nas może pomóc ofiarom tragedii

pobierzdo góry do góry

19.01.2010r.

Marka wiejskiego produktu turystycznego

Marka wiejskiego produktu turystycznego

Zachęcamy do lektury książki "Marka wiejskiego produktu turystycznego. Inicjatywy i inspiracje" wydanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

"Książka jest interesującą monografią poświęconą zagadnieniom funkcjonowania marki produktu turystyki wiejskiej. Przedstawiono w niej nie tylko literaturowy opis problematyki marki, lecz w przeważającej części zawarto charakterystykę doświadczeń krajowych i zagranicznych dotyczących regionalnych produktów turystycznych, wiosek tematycznych, obiektów spelcjalistycznych oraz gospodarstw edukacyjnych.

W książce znajdują się również omówienia ważniejszych zagadnień i efektów zorganizowanego we wrześniu 2009 roku kolejnego XIII-tego Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego. Sympozja te stanowią dobry przykład niepodważalnych naukowo - aplikacyjnych sukcesów zapisanych na konto Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie - organizatora przedsięwzięć."

(prof. Jan Sikora)

pobierzdo góry do góry

20.01.2010 r.

Wspomnienia wojenne mieszkańców gminy Wieniawa

wspomnienia wojenne mieszkańców gminy Wieniawa

W zawiązku z 70 rocznicą wybuchu II wojny światowej Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie wydała książkę pt. "Wspomnienia wojenne mieszkańców gminy Wieniawa", do której lektury serdecznie zachęcamy.

Publikacja przedstawia wspomnienia wydarzeń z 1 września 1949 roku widziane oczami ówczesnych mieszkańców Wieniawy i najbliższych okolic.

"Pomimo upływu lat pamięć tych ludzi jest wyjątkowa, zadziwiająco dobra. Relacje są żywe i pełne emocji. Pamiętają wiele szczegółów, a u niektórych podczas opowieści pojawiały się łzy. Te relacje naocznych świadków są subiektywne, ale jakże obrazowo oddają atmosferę i prawdę o tamtych latach. Przesiedlenia, wywózka na przymusowe roboty do Niemiec, łapanki, konfiskowanie żywego inwentarza - taki obraz wojny zachowali w swej pamięci..."

pobierzdo góry do góry

21.01.2010 r.

Lista rankingowa wniosków

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader na lata 2007-2013. Poniżej prezentujemy listy rankingowe naboru wniosków przeprowadzonych w terminie od 24 listopada do 21 grudnia 2009 r. w ramach działań: „Odnowa i Rozwój Wsi”, „Małe Projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” dla działania „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” dla działania „Małe Projekty”.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

pobierzdo góry do góry

22.01.2010 r.

Mariusz Pudzianowski w roli rycerza Powały z Taczewa.

Pudzian

15 lipca 2010 roku słynny sportowiec Mariusz Pudzianowski podczas obchodów 600 – lecia Bitwy pod Grunwaldem wcieli się w postać legendarnego rycerza pochodzącego z obszaru LGD „Razem dla Radomki” – Mikołaja Powały z Taczewa.

Utytułowany siłacz ma swoją posturą i wyczynami przypomnieć o Mikołaju Powale, jednym z najsłynniejszych XV- wiecznych rycerzy, który ostrza toporów zginał gołymi rękami. Powała z Taczewa należał do najważniejszych osobistości na dworze krakowskim, gdzie często zasięgano jego rady, jednak do legendy przeszła jego biegłość w sztuce rycerskiej, spryt oraz talenty dyplomatyczne.

Więcej informacji o postaci Mikołaja Powały z Taczewa znajdziecie Państwo w dziale Informator Regionalny – Sławni Ludzie

pobierzdo góry do góry

25.01.2010 r.

Bezpłatne szkolenia dla kobiet

altum bezpłatne szkolenia dla kobiet

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie: „Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu radomskiego”. Projekt oferuje bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe dla kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Celem projektu jest aktywizacji społeczno – zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, nabycia przez nie nowych kompetencji, jak również podniesienia kwalifikacji oraz przywrócenia ich na rynek pracy.

Projekt obejmuje kursy zawodowe w następującym zakresie: asystentka recepcjonistka, obsługa gastronomiczna, kosmetyczka, stylistka paznokci, pomoc księgowej, przedstawiciel handlowy, opiekunka. Szkolenia będą realizowane z następujących dziedzin: język angielski, obsługa komputera z Internetem oraz przedsiębiorczość. W ramach integracji i aktywizacji zawodowej przewidziano również warsztaty integracji zawodowej, poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, jak również pośrednictwo pracy.

pobierzdo góry do góry

26.01.2010 r.

Wykład otwarty: Fundusze europejskie na e-usługi

27 stycznia 2010 r. w Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie, odbędzie się wykład zatytułowany „Fundusze Europejskie na e-usługi”. Spotkanie odbędzie się w ramach Europejskich Wykładów Otwartych prowadzonych we współpracy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wykład skierowany jest do przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk badawczych, branżowych, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, administracji rządowej i samorządowej oraz wszystkich zainteresowanych problematyką współfinansowania projektów w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

Wykład odbędzie się w Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie, ul. Krucza 38/42 o godzinie 16:30.

pobierzdo góry do góry

27.01.2010 r.

Staż w Stowarzyszeniu LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” poszukuje stażystów na następujące stanowiska:

Kandydaci składający dokumenty aplikacyjne muszą być zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.

Prosimy o składanie dokumentów (CV i list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska) na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl w temacie maila wpisując informację: Staż w LGD ”Razem dla Radomki” lub osobiście w biurze Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w Radomiu, ul. Wernera 9/11 do dnia 28 stycznia 2010 r. do godziny 16:00.

pobierzdo góry do góry

28.01.2010 r.

Kusaki 2010

Informujemy, iż Urząd Gminy w Jedlińsku i Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku mają zaszczyt zaprosić rękodzielników, twórców ludowych, koła gospodyń wiejskich, rzemieślników, malarzy, rzeźbiarzy oraz wszystkie osoby chcące wystawić swoje prace w trakcje tradycyjnego widowiska plenerowego pt. „Ścięcie Śmierci”, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2010 r.

Obrzęd „Ścięcia Śmierci” jest jedynym tego rodzaju obrzędem w Polsce. Odbywa się rokrocznie w ostatni wtorek karnawału, według XIX wiecznego wierszowanego tekstu ks. Jana Kleczkowskiego. Imprezie towarzyszy oprawa muzyczna w wykonaniu zespołów ludowych i młodzieży szkolnej.

pobierzdo góry do góry

29.01.2010 r.

Gmina Przytyk. Dzieje Samorządu i Administracji 1809-1990

dzieje samorzadu i administracji

Gmina Przytyk funkcjonuje z przerwami już od ponad 200 lat. Mija także 20-lecie działalności w pełni samorządowych gmin w Polsce. Rocznice te skłaniają do podsumowań i spojrzenia wstecz na dzieje samorządu. Stały się też inspiracją do wydania przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przytyku publikacji "Gmina Przytyk. Dzieje Samorządu i Administracji 1809-1990", do której lektury zachęcamy.

Opracowanie skupia się na historii samorządu i losach społeczności lokalnych. Powstało głównie na podstawie nigdzie nie publikowanych archiwaliów gminnych i gromadzkich.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.