finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Najczęściej zadawane pytania

 

Małe projekty

Najczęściej zadawane pytania

 

 1. Czy beneficjentem małych projektów może być szkoła lub przedszkole, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego? Czy beneficjentami małych projektów może być szkoła niepubliczna lub publiczna (samorządowa)?
  Beneficjentem tzw. małych projektów może być szkoła, która posiada osobowość albo zdolność prawną. Szkoły publiczne mają ograniczony dostęp do pomocy z uwagi na to, że działają jako jednostki organizacyjne gminy, którym ustawy nie nadają ani osobowości ani zdolności prawnej. W znacznie lepszej sytuacji znajdują się szkoły niepubliczne, które często działają w formie stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), co za tym idzie posiadają osobowość prawną. Szkoły niepubliczne zatem mogą być beneficjentem małych projektów.
 2. Jakie podmioty nieposiadające osobowości prawnej mogą być beneficjentami „małych projektów”? Czy mogą być to np. sołectwa, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich itp.? Jeśli tak, czy nieposiadające numerów NIP i REGON mogą otrzymać numer identyfikacyjny producenta, a do obsługi dofinansowania mogą wskazać rachunek bankowy innego podmiotu?
  Koła gospodyń wiejskich nie mogą ubiegać się o pomoc w ramach przedmiotowego działania, jeśli nie działają w formie stowarzyszenia rejestrowego. uprawnienie takie będą miały natomiast kółka rolnicze, w ramach których koła gospodyń wiejskich prowadzą swoją działalność. sołectwa również nie mogą ubiegać się o pomoc w ramach przedmiotowego działania. Agencja przyjmuje procedury konieczne do zapewnienia, że płatności będą dokonywane wyłącznie na rachunek bankowy należący do wnioskodawcy, bądź do jego cesjonariusza.
 3. W jaki sposób sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy może ubiegać się o pomoc przyznawaną w ramach PROW? Czy sołectwo może być projektodawcą a wnioskodawcą samorząd gminy, który również zapewnia wkład własny do projektu?
  Jedyna możliwość skorzystania z pomocy w ramach małych projektów jest taka, iż sołtys lub poszczególni członkowie rady sołeckiej mogą ubiegać się o pomoc samodzielnie jako osoby fizyczne. Nie ma natomiast możliwości wnioskowania przez sołectwo o pomoc poprzez inne podmioty. Sołectwo jako jednostka nieposiadająca zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, nie może w obrocie prawnym występować jako samodzielny podmiot mogący działać we własnym imieniu i na własny rachunek.
 4. Czy w ramach odnowienia lub oznakowania budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków możliwe jest zaliczenie jako koszty kwalifikowane wykonanie następujących działań: wykonanie tablic informacyjnych prezentujących opis, charakterystykę obiektów zabytkowych?
  Tak.
 5. Czy w ramach małych projektów można zrealizować projekt, obejmujący zakresem organizację konkursu fotograficznego oraz zakup nagród dla uczestników konkursu (pendrive, karty pamięci, aparaty fotograficzne)?
  Konkurs fotograficzny może zostać uznany za wydarzenie o charakterze promocyjnym/kulturalnym. W takim przypadku koszt zakupu upominków lub nagród będzie kosztem kwalifikowalnym, ale jedynie do wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach małego projektu.
 6. Czy jeżeli projekt składa centrum kultury będące jednostką pomocniczą gminy posiadającą swój statut, regon, NIP, to wykorzystuje część limitu środków, tzn. 100 tyś. przypadające na gminę, czy limit ten stosuje się rozłącznie, czy jednostka kultury traktowana jest jako odrębny beneficjent?
  Instytucja kultury, będąca jednostką organizacyjną gminy, jeżeli działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, z chwilą wpisania do rejestru nabywa osobowość prawną i może samodzielnie wnioskować o przyznanie pomocy bez naruszenia limitu pomocy gminy. W przypadku innych jednostek, które nie posiadają osobowości prawnej ani zdolności prawnej, o pomoc musi wnioskować organizator, czyli gmina i pomoc wypłacona na tę operację pomniejsza wspomniany limit.
 7. Jaka jest minimalna wartość dofinansowania małego projektu?
  Nie ma ustalonej minimalnej wartości pomocy na małe projekty. Określono jedynie minimalną i maksymalną całkowitą wartość projektu tj. 4,5 tys. Ponadto dofinansowanie ze środków osi 4 Leader może sięgnąć maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych projektu jednak nie więcej niż 25 tyś. zł.
 8. W jaki sposób organizacja nie mająca siedziby na terenie LGD, a prowadząca działalność na tym terenie ma to udokumentować, aby móc starać się o dotację w danej LGD?
  Dokumentami poświadczającymi prowadzenie działalności przez organizację na obszarze wdrażania danej LGD jest odpis z KRS (wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, w którym wskazane jest miejsce/obszar prowadzenia działalności).
 9. Jak długo ma być realizowany mały projekt?
  Mały projekt może być realizowany maksymalnie przez okres 2 lat.
 10. Czy dopuszcza się sytuację dot. limitu 100 tys. dla beneficjenta małych projektów, że składane przez niego małe projekty 4x 25 tys. zł, tak naprawdę dotyczą jednego kompleksowego zadania np. zagospodarowanie centrum wsi na cele publiczne?
  Nie dopuszcza się takiej możliwości. Małe projekty nie są operacjami blokowymi, więc każdy projekt powinien stanowić odrębną całość , a nie sztucznie wydzielony etap większego projektu. Projekt takie jak zagospodarowanie centrum wsi powinny być realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zarówno w osi 3. I 4.
 11. Czy stowarzyszenie zwykłe mogą ubiegać się o dotację w ramach małych projektów?
  Stowarzyszenie zwykłe, czyli nierejestrowane, choć nie są wykluczone z grona beneficjentów mogą mieć trudności w ubieganiu się o przyznanie pomocy, ze względu na to, że: – nie mają osobowości prawnej, co uniemożliwia im zdolność do czynności prawnych). Paragraf 42 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855; z 2003r. Nr 96, poz 874; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055) stanowi, że takie stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność jedynie ze składek członkowskich i nie może przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej).
 12. Czy w ramach „Małych projektów” można ubiegać się o zaliczkę?
  Wnioskodawcy mogą ubiegać się o tzw. prefinansowanie (konieczność uzyskania gwarancji bankowej do 110% kwoty dofinansowania projektu, złożonej najpóźniej w dniu podpisania umowy przyznania pomocy). Jest to zaliczka na realizację projektu jednakże tylko w części dotyczącej inwestycji i wynosi do 20% dofinansowania.

Opracowanie: Arkadiusz Ostrowski, Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”
na podstawie interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (źródło: http://www.minrol.gov.pl/)

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content