NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11491613


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Procedura naboru wniosków grantowych


Procedura naboru wniosków grantowych

"Razem dla Radomki"


Procedura grantowa dotyczy wyboru tzw. "projektów grantowych" tj. operacji, których realizatorami są różnorodne podmioty działające na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki" (LGD). Wszystkie te operacje/granty muszą być projektami komplementarnymi i łącznie przyczyniają się do realizacji założeń i wskaźników dla danego Projektu Grantowego opisanego przez LGD w LSR.

Projekty Grantowe (PG) - zakres tematyczny (wyciąg informacji z LSR)

 1. Aktywne społeczeństwo. Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz wpływające na aktywizację grup defaworyzowanych .
  Wartość środków przeznaczonych na realizację Projektu Grantowego: 100 000,00 zł.
  Maksymalna wysokość wsparcia na realizację przez Beneficjenta projektu w ramach w/w PG wynosić będzie 15 000,00 zł na jeden projekt. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 95% (wymagany wkład własny finansowy lub wartość pracy świadczonej nieodpłatnie min. 5 procent)
  Wsparcie przeznaczone będzie na realizację projektów związanych z aktywizacją przedstawicieli całej społeczności lokalnej, jak również skierowanych do grup defaworyzowanych w zakresach: organizacji szkoleń, warsztatów edukacyjno-multimedialnych, kulturowych, artystycznych, e-learningowych, sportowych czy też zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych; organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych, inicjatyw integracyjnych i związanych z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym(g. defaworyzowanych); wydawnictwem publikacji i materiałów promocyjnych, promocją dziedzictwa kulturowego, historycznego i turystyki (poprzez realizację szkoleń, warsztatów i wydawaniem publikacji) oraz realizacją małych inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców.
  Grantobiorcy - jednostki samorządowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne - które posiadają siedzibę na obszarze LSR lub działają na rzecz tego obszaru (w przypadku NGO).
 2. Promocja i rozwój obszarów wiejskich.
  Wartość środków przeznaczonych na realizację Projektu Grantowego: 300 000,00 zł
  Maksymalna wysokość wsparcia na realizację przez Beneficjenta projektu w ramach w/w PG wynosić będzie 40 000,00 zł na jeden projekt. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 95% (wymagany wkład własny finansowy lub wartość pracy świadczonej nieodpłatnie min. 5 procent)
  Wsparcie przeznaczone będzie na realizację projektów związanych z promocją produktów tradycyjnych i regionalnych (m.in. organizację wydarzeń, przygotowaniem publikacji, konkursów, warsztatów oraz innych inicjatyw); rozwojem i budową małej infrastruktury historyczno-kulturowej, turystyczno-rekreacyjnej i sportowej (m.in. budowa obiektów rekreacyjnych, sportowych, adaptacja miejsc zieleni, tworzeniem instalacji multimedialnych, ścieżek rowerowych, rekreacyjnych, zagospodarowaniem przestrzeni i tworzeniem miejsc integracji społecznej i miejsc podnoszących standard turystyczny i kulturowy, budową obiektów małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej), promocją gmin (wydawanie publikacji, tworzenie map, stron internetowych oraz innych multimediów, questing oraz organizacja wydarzeń promocyjno - historycznych-kulturowych).
  Grantobiorcy - jednostki samorządowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne - które posiadają siedzibę na obszarze LSR lub działają na rzecz tego obszaru (w przypadku NGO).
 3. Rozwój społeczeństwa lokalnego i aktywizacja grup defaworyzowanych. Wartość środków przeznaczonych na realizację Projektu Grantowego: 100 000,00 zł.
  Maksymalna wysokość wsparcia na realizację przez Beneficjenta projektu w ramach w/w PG wynosić będzie 15 000,00 zł na jeden projekt. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 95% (wymagany wkład własny finansowy lub wartość pracy świadczonej nieodpłatnie min. 5 procent)
  Wsparcie przeznaczone będzie na realizację projektów związanych z aktywizacją przedstawicieli całej społeczności lokalnej, jak również skierowanych do grup defaworyzowanych w zakresach: organizacji szkoleń, warsztatów edukacyjno-multimedialnych, kulturowych, artystycznych, e-learningowych, sportowych czy też zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych; organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych, inicjatyw integracyjnych i związanych z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym(g. defaworyzowanych); wydawnictwem publikacji i materiałów promocyjnych, promocją dziedzictwa kulturowego, historycznego i turystyki (poprzez realizację szkoleń, warsztatów i wydawaniem publikacji) oraz realizacją małych inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców.
  Grantobiorcy - jednostki samorządowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby prywatne - które posiadają siedzibę na obszarze LSR lub działają na rzecz tego obszaru (w przypadku NGO).
 4. Start-upy na inicjatywy lokalne.
  Wartość środków przeznaczonych na realizację Projektu Grantowego: 100 000,00 zł.
  Maksymalna wysokość wsparcia na realizację przez Beneficjenta projektu w ramach w/w PG wynosić będzie 8 000,00 zł na jeden projekt. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 95% (wymagany wkład własny finansowy lub wartość pracy świadczonej nieodpłatnie min. 5 procent)
  Wsparcie przeznaczone będzie na realizację małych inicjatyw zgłaszanych na rzecz rozwoju społeczności lokalnych obszaru LSR, którą będziemy mogli osiągnąć poprzez organizację szkoleń, warsztatów z zakresu edukacji, kultury, artystycznych, sportowych i multimedialnych; poprzez inicjowanie działań na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego; wydawnictwa promocyjne; rozwój rekreacji i sportu, inicjowanie wydarzeń artystycznych, realizacji małych inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców. W zadaniu dodatkowo wyróżniane będą inicjatywy skierowane do grup defaworyzowanych, uwzględniających ich aktywizację i rozwój.
  Grantobiorcy - jednostki samorządowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osóby prywatne - które posiadają siedzibę na obszarze LSR lub działają na rzecz tego obszaru (w przypadku NGO).

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - w zakresie wsparcia projektów grantowych LGD "Razem dla Radomki"

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców
(format: pdf)


Protest od decyzji Rady Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" oceniającej operacje złożone w ramach konkursów LGD.

Protest od oceny Rady
(format: docx)


sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.