NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11634895


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Praca


Specjalista ds. promocji i projektów miękkich


Rodzaj umowy: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy


Katalog wymogów koniecznych stawianych przed potencjalnymi kandydatami:

 • wykształcenie wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • biegła obsługa komputera i Internetu,
 • znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich,
 • doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów,
 • znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów ze środków UE.


Katalog wymogów pożądanych stawianych przed potencjalnymi kandydatami:

 • prawo jazdy kat. B,
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich.


Zakres obowiązków związanych ze stanowiskiem:

 • prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
 • udzielanie informacji o działalności LGD - telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
 • przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
 • współpraca z lokalnymi mediami,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD,
 • przygotowywanie propozycji narzędzi promocyjnych
 • organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD z udziałem społeczności lokalnej,
 • koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,
 • realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie organizacyjno-promocyjnym,
 • monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
 • wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD w tym prowadzenie sekretariatu
 • prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,
 • realizacja celów i zadań określonych przez Zarząd.


Warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacji jest złożenie przez kandydatów kompletu dokumentów, na który składają się:

 • list motywacyjny;
 • życiorys - curriculum vitae;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • dokumenty poświadczające staż pracy;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania "Razem dla Radomki" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia do dnia 18.08.2009r. do godz. 14.00 pod adresem: ul. Wernera 9/11, 26 - 600 Radom, w zamkniętej kopercie z napisem Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" - oferta konkursowa.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi osobami legitymującymi się ww kwalifikacjami.

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.