NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11608865


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Praca


Kierownik Biura LGD


Rodzaj umowy: umowa zlecenie


Katalog wymogów koniecznych stawianych przed potencjalnymi kandydatami:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • staż pracy minimum 4 lata, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym;
 • biegła obsługa komputera i Internetu,
 • biegła znajomość jednego z oficjalnych języków UE,
 • znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich,
 • doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów,
 • znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów ze środków UE,
 • znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013,
 • prawo jazdy kat. B.


Katalog wymogów koniecznych stawianych przed potencjalnymi kandydatami:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich,
 • doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów z PROW.


Zakres obowiązków związanych ze stanowiskiem:

 • koordynowanie pracy Biura LGD,
 • nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie,
 • nadzór nad obsługą wniosków,
 • nadzór nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji,
 • zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym,
 • nadzór nad przygotowywaniem odpowiednich sprawozdań,
 • pomoc przy organizacji pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje
 • realizacja celów i zadań określonych przez Zarząd;
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia,
 • prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
 • prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy,
 • inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,
 • gromadzenie i udostępnianie dokumentów z zakresu działania Stowarzyszenia,
 • przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków oraz posiedzenia Zarządu i Rady,
 • sporządzanie protokółów i sporządzanie odpisów podjętych uchwał przez organy Stowarzyszenia i doręczanie ich uprawnionym osobom i instytucjom,
 • prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 • nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Razem dla Radomki",
 • nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura, współuczestniczenie w systemie szkoleń;
 • nadzór nad sporządzeniem informacji z kontroli dla Zarządu Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki",
 • nadzór nad prawidłowością sprawdzania końcowych rozliczeń rzeczowych pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc,
 • przyjęcie sprawozdania z wykonania projektów pod względem rzeczowym i finansowym,
 • przygotowanie informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli dla Zarządu Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki".


Warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacji jest złożenie przez kandydatów kompletu dokumentów, na który składają się:

 • list motywacyjny;
 • życiorys - curriculum vitae;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • dokumenty poświadczające staż pracy;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania "Razem dla Radomki" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia do dnia 18.08.2009r. do godz. 14.00 pod adresem: ul. Wernera 9/11, 26 - 600 Radom, w zamkniętej kopercie z napisem Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" - oferta konkursowa.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi osobami legitymującymi się ww kwalifikacjami.

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.