finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Nabory wniosków

Działanie: Małe projekty

 

pdf

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD „RAZEM DLA RADOMKI” OKREŚLONE W LSR
(format: pdf, rozmiar pliku: 480 KB)

 

Ostanie nabory wniosków w ramach działania tzw. Małe projekty

W okresie od dnia 16.09.2014r do dnia 30.09.2014r do godz. 10.00 można składać wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio tj. osobiście w Biurze LGD „Razem dla Radomki” przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 8:00-16:00.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD „Razem dla Radomki”.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Limit dostępnych środków:

 • Dla działania tzw. „Małe projekty” limit dostępnych środków wynosi 13 012,74 zł.

Miejsce zamieszczenia formularza wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru projektów

Formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostały zamieszczone na karcie oceny zgodności operacji z Lokalna Strategią Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodności operacji z celem/celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami. Uzasadnienia zgodności są przedstawiane przez Wnioskodawców we wniosku o przyznanie pomocy.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD to uzyskanie na etapie oceny zgodności operacji z kryteriami określonymi w LSR w ramach działania: „Małe projekty” min pkt. 8

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów przez LGD

Wnioski składane są w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia).

Do wniosku należy dołącz 2 płyty CD z wersją elektroniczną wniosku.

Do wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w celu przeprowadzenia czynności związanych z wyborem operacji.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie działania Małe Projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

 • Działania: Małe Projekty (limit środków wynosi 388 174,18 zł )

Wnioski należy składać w: Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 24.03.2014 r. do 07.04.2014 r. do godziny 14.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów przez LGD. Wnioski składane są w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia). Do wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w celu przeprowadzenia czynności związanych z wyborem operacji. Do wniosku należy dołącz dwie płyty CD z wersją elektroniczną wniosku.

Pracownicy Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” zapewnią bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

 

Komunikat 1

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez LGD w zakresie działań: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Małe projekty”.

Poniżej prezentujemy listę rankingową naboru wniosków przeprowadzonych w dniach od 2 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Małe Projekty”.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”:

 

Poprzednie nabory

02.12.2012 r. – 17.12.2012 r.

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem LGD „Razem dla Radomki”wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 378 000,00 zł);
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 503 118,00 zł)
 • Małe projekty (limit dostępnych środków: 101 556,84 zł)
 • Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 442 751,88 zł)

I. Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 2 grudnia 2013 r. do dnia 17 grudnia 2013 r. do godz. 14:00.

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze LGD „Razem dla Radomki” przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 8:00-16:00.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD „Razem dla Radomki”. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Wnioski składane są w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia). Do wniosku należy dołączyć płytę CD z wersją elektroniczną wniosku (dwie płyty CD w przypadku wniosku składanego w ramach działania tzw. „Małe projekty”).

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arirm.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się na stronie www.razemdlaradomki.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.

Operacja musi uzyskać w ocenie minimalną liczbę punktów w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” lub „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub „Małe projekty” – 8 pkt lub w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 7 pkt.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w celu przeprowadzenia czynności związanych z wyborem operacji.

Stowarzyszenie zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków. Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 8:00-16:00, tel. 048 38 58 996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

 

Poprzednie nabory

22 kwietnia 2013 r. – 17 maja 2013 r.

Lokalna Grupa Działania – „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

Małe projekty (limit dostępnych środków: 221 575,44 zł) – nabór tematyczny „Utworzenie Nordic Walking Park „Nad Radomką”

I. Termin składania wniosków na ww. działanie: od dnia 22 kwietnia 2013 r. do dnia 17 maja 2013 r. do godz. 16:00.

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 8:00-16:00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Wnioski składane są w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia). Do wniosku należy dołączyć płytę CD z wersją elektroniczną wniosku (dwie płyty CD w przypadku wniosku składanego w ramach działania tzw. „Małe projekty”).

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działania znajdują się na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakładce Nabory wniosków: Materiały do pobrania oraz w a href=”http://www.razemdlaradomki.pl/lsr-pl”>Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”.

Kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostały zamieszczone na karcie oceny zgodności operacji z Lokalna Strategią Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodności operacji z celem/celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami. Uzasadnienia zgodności są przedstawiane przez Wnioskodawców we wniosku o przyznanie pomocy.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.

Operacja dot. działania „Małe projekty” musi być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju, czyli spełnić łącznie trzy warunki: wpisywać się w cel ogólny związane z tematem rozpisanego konkursu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez wykorzystanie jego walorów przyrodniczych, kulturalnych i historycznych” oraz wpisywać się w cel szczegółowy związane z tematem rozpisanego konkursu „Rozwój turystyki aktywnej w regionie” oraz wpisywać się w przedsięwzięcie związane z tematem rozpisanego konkursu: „Utworzenie Nordic Walking Park „Nad Radomką”. Operacja musi również uzyskać w ocenie minimalną liczbę punktów – 8.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w celu przeprowadzenia czynności związanych z wyborem operacji.

Stowarzyszenie zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków. Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 8:00-16:00, tel. 048 38 58 996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

 

Komunikat

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 stycznia 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany wysokości limitów pomocy dot. „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, które obowiązywać będą od dnia 31.01.2013 r. Zmianie uległa kwota limitu środków z których może skorzystać Beneficjent – z kwoty 100 000,00 zł na 200 000,00zł, oraz zwiększona została wysokość przyznanej pomocy na realizację jednego małego projektu do kwoty nie wyższej niż 50 tyś. złotych.

Rozporządzenie dostępne jest na stronie internetowej Dziennika Ustaw www.dziennikustaw.gov.pl oraz na stronie Razem dla Radomki: Rozporzadzenie (pdf)

Pobierz plik: Rozporzadzenie (pdf)

Termin, miejsce i tryb składania wniosków

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 22 października 2012 r. r. do dnia 9 listopada 2012 r. do godz. 16.00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w
Biurze LGD „Razem dla Radomki”
przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu
w godz. – pn. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 8:00-16:00.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD „Razem dla Radomki”.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Miejsce zamieszczenia formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub na stronie samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013).

Kryteria wyboru projektów przez LGD „Razem dla Radomki”, określone w LSR:

Lokalne kryteria przyjęte dla działania „Małe projekty” znajdują się na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”.

Kryteria , na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji małego projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostały zamieszczone na karcie oceny zgodności operacji z Lokalna Strategią Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodności operacji z celem/celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami. Uzasadnienia zgodności są przedstawiane przez Wnioskodawców we wniosku o przyznanie pomocy.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów przez LGD

Wykaz dokumentów zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków wynosi 198 083,24, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 tys. zł.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu.

Operacja dotycząca realizacji „Małego projektu” musi uzyskać min. 6 pkt na etapie oceny uzasadnienia zgodności operacji z celem/celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami oraz min 8 pkt. na etapie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00 , wt. – pt. 8:00 – 16:00 tel. (048) 38 58 996 email: promocja@razemdlaradomki.pl.

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl lub na stronie samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013). Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją i i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.).

Beneficjenci:

 1. osoba fizyczna zamieszkująca lub prowadząca działalność gospodarczą na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”,
 2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną działająca lub posiadając siedzibę na obszarze objętym Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”.
  • działająca na podst. przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
  • utworzona na podst. przepisów ustaw w tym fundacje albo stowarzyszenia.

Kryteria wyboru projektów przez LGD „Razem dla Radomki”, określone w LSR:

Lokalne kryteria przyjęte do działania „Odnowa i rozwój wsi” znajdują się na stronie www.razemdlaradomki.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów przez LGD

Wykaz dokumentów zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków wynosi 198 083,24 zł, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 tys. zł. Refundacji podlega nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowalnych małego projektu poniesionych przez beneficjenta, a całkowity planowany koszt operacji wynosi co najmniej 4,5 tys. złotych lecz nie więcej niż 100 tys. złotych. LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatna pomoc w przygotowaniu wniosku szczegółowe informacje w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00 , wt. – pt. 8:00 – 16:00 tel. (048) 38 58 996 email: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Termin, miejsce i tryb składania wniosków

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 30 marca 2012 r. r. do dnia 27 kwietnia 2012 r. do godz. 15.00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze LGD „Razem dla Radomki” przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. – pn. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 8:00-16:00.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD „Razem dla Radomki”.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Miejsce zamieszczenia formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub na stronie samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013).

Kryteria wyboru projektów przez LGD „Razem dla Radomki”, określone w LSR:

Lokalne kryteria przyjęte dla działania „Małe projekty” znajdują się na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”.

Kryteria , na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji małego projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zostały zamieszczone na karcie oceny zgodności operacji z Lokalna Strategią Rozwoju jako kryteria punktowe uzasadnienia zgodności operacji z celem/celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami. Uzasadnienia zgodności są przedstawiane przez Wnioskodawców we wniosku o przyznanie pomocy.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów przez LGD

Wykaz dokumentów zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków wynosi 112 933,14 zł, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 tys. zł.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu.

Operacja dotycząca realizacji „Małego projektu” musi uzyskać min. 6 pkt na etapie oceny uzasadnienia zgodności operacji z celem/celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami oraz min 8 pkt. na etapie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00 , wt. – pt. 8:00 – 16:00 tel. (048) 38 58 996 email: promocja@razemdlaradomki.pl.

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl lub na stronie samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013). Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją i i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.).

Beneficjenci:

 

 1. osoba fizyczna zamieszkująca lub prowadząca działalność gospodarczą na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”,
 2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną działająca lub posiadając siedzibę na obszarze objętym Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”.
  • działająca na podst. przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
  • utworzona na podst. przepisów ustaw w tym fundacje albo stowarzyszenia.

 

Kryteria wyboru projektów przez LGD „Razem dla Radomki”, określone w LSR:

Lokalne kryteria przyjęte do działania „Odnowa i rozwój wsi” znajdują się na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakładce PROW 2007-2013 oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów przez LGD

Wykaz dokumentów zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków wynosi 112 933,14 zł, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 tys. zł. Refundacji podlega nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych małego projektu poniesionych przez beneficjenta, a całkowity planowany koszt operacji wynosi co najmniej 4,5 tys. złotych lecz nie więcej niż 100 tys. złotych. LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatna pomoc w przygotowaniu wniosku szczegółowe informacje w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00 , wt. – pt. 8:00 – 16:00 tel. (048) 38 58 996 email: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content