Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13194170


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Maj 201601.05.2016 r.

1 maja - 12. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

UE

1 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9 – 10 grudnia 1994 r.

W Polsce proces przyjęcia traktatu akcesyjnego odbywał się w formie ogólnonarodowego referendum w dniach 7 – 8 czerwca 2003 r.

pobierzdo góry do góry

02.05.2016 r.

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi

Od jedenastu lat, 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, polskie święto państwowe. Obchodzone jest między świętami 1 – maja – Świętem Pracy i 3 maja – Świętem Konstytucji 3 maja.

2 maja nie jest datą przypadkową. Ma upamiętniać żołnierzy 1 Dywizji Kościuszkowskiej którzy 2 maja 1945 roku wywiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessaule w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta. Jest także przypomnieniem, iż w czasach PRL właśnie w dniu 2 maja kazano zdejmować flagi narodowe, by nie pozostawały na masztach w nieuznawane przez władze komunistyczne Święto Konstytucji 3 Maja.

pobierzdo góry do góry

03.05.2016 r.

Święto 3 Maja.

Obraz Jana Matejki – Konstytucja 3 maja

Dziś mija 225 lat odkąd Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Konstytucja 3 maja 1791 r. dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Uchwalona przez Sejm Czteroletni jako "Ustawa Rządowa", Konstytucja wprowadzała w Rzeczpospolitej wolności wyzwania, jednak religią panującą pozostawał katolicyzm. Na mocy Konstytucji 3 maja zmieniono również następujące elementy: Polska stała się monarchią parlamentarną, Likwidacji uległa odrębność urzędów Polski i Litwy; Zniesiono liberum veto wolne elekcje, konfederacje.

pobierzdo góry do góry

04.05.2016 r.

FIO Mazowsze Lokalnie -prezentujemy projekty partnerów LGD: Poszukiwacze Kultury w Bierwcach.

 Zdjęcia z projektu pn.„Zderzenie Pokoleń” realizowanego w Bierwcach w 2014 roku

„Poszukiwacze Kultury” to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic, dzięki której uda się stworzyć możliwość realizacji ciekawych działań na rzecz integracji seniorów i młodzieży związanych z animacją kultury i promocją sztuki na obszarach wiejskich. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach FIO Mazowsze Lokalnie – jednego z z popularniejszych na Mazowszu konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych, grup samopomocowych oraz grup nieformalnych które mogą starać się o zdobycie środków pomocowych w wysokości do 5000,00 zł na realizację własnych pomysłów. W 2016 roku w ramach trzech ścieżek wpłynęło łącznie 815 wniosków, zaś dofinansowanie otrzymało 178 projektów, w tym 8 instytucji partnerskich Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, korzystających z pomocy naszego LGD przy przygotowaniu swoich projektów.

pobierzdo góry do góry

04.05.2016 r.

Nowa publikacja opracowana przez Panią Agnieszkę Zarychtę Wójcicką: Rzemiosło w Przysusze. Cech ślusarski.

Polecamy Państwu nową publikację wydaną przez Muzeum Wsi Radomskiej pn. „Rzemiosło w Przysusze. Cech ślusarski” opracowaną przez Panią Agnieszkę Zarychtę-Wójcicką. Publikacja jest efektem wielomiesięcznych kwerend w zasobach archiwalnych, muzealnych, archiwach osób prywatnych. Towarzyszy wystawie czasowej w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze (1.04 – 31.05.2016).

W książce zastosowano podział na rozdziały: „Władze cechu, członkowie i drogi ich awansu społecznego”, „Szkoła Rzemieślniczo-Niedzielna, „Znaki i symbole cechowe”, „Wpływy i wydatki cechowe”, „Protokoły z zebrań cechowych”, „Rzemiosło w okresie międzywojennym i II wojny światowej” oraz „Aneks”, w którym umieszczono m.in. biogramy przysuskich rzemieślników. Szczególnie istotnym źródłem do poznania historii przysuskiego cechu jest szczątkowy zespół akt cechu ślusarskiego w Przysusze zachowanym w Archiwum Państwowym w Radomiu, który zawiera: statut cechowy z około 1729 roku (w kopii z ok. 1817 roku), księgę protokołów posiedzeń mistrzów cechowych z lat 1899-1930, księgi ewidencyjne majstrów, czeladników i terminatorów z lat 1842-1927, kwitariusze, pokwitowania i rachunki oraz korespondencję z organami nadzorującymi cech z lat 1920-1936.Kwerendy prowadzono również w Archiwum Państwowym w Kielcach, w Izbach Rzemiosła w Radomiu, Kielcach i Opocznie.

pobierzdo góry do góry

05.05.2016 r.

Program Grantowy Eneris – pierwsza edycja konkursu proekologicznego .

Ruszył ogólnopolski Program Grantowy ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” budujący ekozaangażowanie społeczności lokalnych. O 13 grantów, po 5 tys. zł każdy, na realizację szeroko rozumianych projektów proekologicznych, mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, szkoły, kluby i grupy nieformalne.

Granty przyznawane będą przez firmę ENERIS na działania takie jak: programy edukacyjne, tworzenie zielonej infrastruktury miejskiej (np. ogródków przyszkolnych, klombów osiedlowych, sadzenie drzew, budowanie zielonych murów z roślin itp.), poprawę estetyki przestrzeni miejskiej, ochronę ekosystemów oraz ich rozwój (np. zakładanie miejskich pasiek, domów dla owadów itp.), szeroko rozumianą poprawę jakości życia w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i ekologii. Od mieszkańców składających wnioski oczekiwane są inspirujące pomysły oraz chęć realizacji zgłoszonych projektów. Granty obejmują bowiem zakup niezbędnych przedmiotów lub wyspecjalizowanych usług, ale nie są wynagrodzeniem za pracę, która jest traktowana jako wkład własny zgłaszających.

pobierzdo góry do góry

05.05.2016 r.

FIO Mazowsze Lokalnie -prezentujemy projekty partnerów LGD: Wiejskie wesele w kulturze regionu radomskiego.

 Prezentacja projektu Wiejskie Wesele podczas obrad komisji Fio Mazowsze Lokalnie w Radomiu podczas obrad komisji Fio Mazowsze Lokalnie w Radomiu, zdjęcia: Archiwum Mazowsze Lokalnie

„Wiejskie wesele w kulturze regionu radomskiego” to nazwa projektu który realizowany będzie we Wrzosie (gm. Przytyk) przez Stowarzyszenie Wrzosowisko. Ta inicjatywa, otrzymała dofinansowanie w ramach FIO Mazowsze Lokalnie – jednego z z popularniejszych na Mazowszu konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych, grup samopomocowych oraz grup nieformalnych które mogą starać się o zdobycie środków pomocowych w wysokości do 5000,00 zł na realizację własnych pomysłów. W 2016 roku w ramach trzech ścieżek wpłynęło łącznie 815 wniosków, zaś dofinansowanie otrzymało 178 projektów, w tym 8 instytucji partnerskich Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, korzystających z pomocy naszego LGD przy przygotowaniu swoich projektów.

pobierzdo góry do góry

06.05.2016 r.

Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy do udziału w XVI edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. Służy identyfikacji produktów regionalnych oraz gromadzeniu wiedzy o regionalnych potrawach i produktach żywnościowych. Ideą konkursu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulinarnego regionów poprzez wyszukiwanie potraw i produktów żywnościowych wytwarzanych w gospodarstwach domowych lub przez lokalne podmioty gospodarcze.

Konkurs przebiega w dwóch etapach. Na poziomie regionalnym organizowany jest przy udziale samorządów województw. Na poziomie krajowym – przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jego zwieńczeniem jest wręczenie laureatom Perły podczas Targów Polagra Food w Poznaniu. Szeroka formuła pozwala na udział w konkursie w następujących kategoriach:

pobierzdo góry do góry

09.05.2016 r.

Konkurs POWER: Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

W dniach od 30 maja do 17 czerwca 2016 r. można składać wnioski w ramach II Osi priorytetowej "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER" - Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Priorytet inwestycyjny: 9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia). Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację działań rzeczniczych i doradczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu nie jest wymagany. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 7 000 000 zł.

pobierzdo góry do góry

09.05.2016 r.

Fio Mazowsze Lokalnie: prezentujemy projekty partnerów LGD: Kocham Cię Polsko z Wolanowa.

 Fio Mazowsze Lokalnie w Radomiu, zdjęcia: Archiwum Mazowsze Lokalnie

”Kocham Cię Polsko” – to tytuł projektu przygotowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Ludowego „Wolanianki” z Wolanowa, który otrzymał dofinansowanie w ramach FIO Mazowsze Lokalnie – jednego z z popularniejszych na Mazowszu konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych, grup samopomocowych oraz grup nieformalnych które mogą starać się o zdobycie środków pomocowych w wysokości do 5000,00 zł na realizację własnych pomysłów. W 2016 roku w ramach trzech ścieżek wpłynęło łącznie 815 wniosków, zaś dofinansowanie otrzymało 178 projektów, w tym 8 instytucji partnerskich Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, korzystających z pomocy naszego LGD przy przygotowaniu swoich projektów.

pobierzdo góry do góry

10.05.2016 r.

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszania Razem dla Radomki – 24 maja 2016 r.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, które odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r. o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane informacje nt. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 (omówione zostaną główne przedsięwzięcia, działania i cele w/w dokumentu), przedstawione zostaną sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2015, a także zaproponowane zostaną zmiany i aktualizacja Statutu Stowarzyszenia.

pobierzdo góry do góry

10.05.2016 r.

Dyjak u Gombrowicza na Nocy Muzeów – 13 maja 2016 r.

Koncert Marka Dyjaka, nocne zwiedzanie ekspozycji oraz dwa filmy dokumentalne o autorze „Kosmosu” to program Nocy Muzeów w Muzeum Witolda Gombrowicza. Tradycyjnie już muzealna noc we Wsoli odbędzie się w przeddzień tej ogólnopolskiej, czyli 13 maja, w piątek.

Nie jesteśmy przesądni, boimy się tylko deszczu – deklarują organizatorzy i zapraszają na koncert w parku, podczas którego bard i outsider Marek Dyjak zaśpiewa m.in. utwory innego, nieżyjącego już, barda i outsidera Przemysława Gintrowskiego. Gintrowski jest bohaterem nowej płyty Dyjaka, która ukaże się za kilka miesięcy, tak więc we Wsoli będziemy mogli posłuchać zupełnie nowego repertuaru. Oprócz utworów współautora „Wojny Postu z Karnawałem” w nowych aranżacjach, Marek Dyjak zaśpiewa też piosenki znane z wcześniejszych płyt tego oryginalnego artysty. Towarzyszyć mu będą świetni muzycy: Jerzy Małek - trąbka i Marek Tarnowski- akordeon/ pianino. Początek koncertu: godz. 19.00.

pobierzdo góry do góry

11.05.2016 r.

Noc Muzeów w Przysusze.

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze zaprasza w najbliższą sobotę, 14 maja 2016 r. na godzinę 16.00. W ten wyjątkowy dzień placówka zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na zwiedzanie muzealnych ekspozycji od godziny 16.00 oferując nie tylko wystawy czasowe, ale udział w warsztatach ślusarsko-kowalskich i spotkanie z Piotrem Piastą – twórcą filmów dokumentalnych, fotografem i artystą wizualnym.

W ramach zajęć edukacyjnych towarzyszących ekspozycji "Rzemiosło w Przysusze. Cech ślusarski" zapraszamy najmłodszych w towarzystwie rodziców na ślusarsko-kowalskie warsztaty plastyczne - rysowanie największej kłódki i największego klucza w mieście. W programie również projekcja filmu o kowalu. Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy dyplom.

pobierzdo góry do góry

11.05.2016 r.

Konkurs grantowy Bliżej Polski. Regranting.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Fundacja Wolność i Demokracja ogłasza otwarty konkurs grantowy dla NGO na realizację zadania publicznego współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą pt.: „Bliżej Polski. Regranting”. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty i działania sprzyjające nawiązywaniu oraz umacnianiu kontaktów bezpośrednich z Polską przez Polaków i Polonię mieszkającą poza granicami Polski na całym świecie.

pobierzdo góry do góry

12.05.2016 r.

Nabór wniosków do programu dożywiania Pajacyk na rok szkolny 2016/2017

Program Pajacyk

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2016/2017. Wnioski na dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2016/2017 można składać do 10 lipca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlic. Podstawą uzyskania przez placówkę dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku, zawierający w części formalnej: szczegółowe dane adresowe szkoły lub świetlicy i informacje o dotychczasowym dożywianiu; w części merytorycznej: informacje o sytuacji społeczności lokalnej oraz typowanych do dożywiania dzieci na terenie obejmowanym przez szkołę lub świetlicę na podstawie danych statystycznych oraz obserwacji.

pobierzdo góry do góry

12.05.2016 r.

Wolanów na sportowo: Cała Polska Biega - pobiegnij i Ty!

Gmina Wolanów i Gminne Centrum Kultury w Wolanowie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy do włączenia się we wspólną, sportową akcję, która odbywa się już po raz 12. na terenie całej Polski. „Już 20 maja (piątek) o godzinie 9:00 spotykamy się przed ZSO w Wolanowie, skąd ruszamy we wspólnym biegu ulicami naszej gminy. Trasa biegu jest prosta i niewymagająca, a niewielki wysiłek fizyczny z rana jak najbardziej wskazany. Zapraszamy zatem młodzież począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, a także dorosłych do wzięcia udziału w całej akcji” - informują nas organizatorzy.

pobierzdo góry do góry

13.05.2016 r.

Majówka w Bierwieckiej Woli.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnej zabawy na Majówce, która odbędzie się w najbliższą niedzielę 15 maja 2016 r. w Bierwieckiej Woli (gmina Jedlińsk). Organizatorzy wydarzenia – Wójt Gminy Jedlińsk oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku przygotowali wiele atrakcji. W programie programy artystyczne w wykonaniu mieszkańców Bierwieckiej Woli, występ zespołu „Wólczanki”, program integracyjny dla dzieci Fama Show pt. „Wesoło i Bezpiecznie”, gastronomia, animacje dla dzieci: malowanie twarzy, pokazy baniek mydlanych, klockologia, dmuchane zjeżdżalnie, liczne konkursy z nagrodami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na zakończenie imprezy czeka na Nas występ kapeli Wacława Imiołka i zespołem „Czerwona Jarzębina” oraz zabawa taneczna z DJ Martn.

pobierzdo góry do góry

13.05.2016 r.

Fundacja Aviva kolejny raz pomoże sfinansować inicjatywy dla rodziców i dzieci

Fundacja AVIVA

5 kwietnia 2016 r. ruszyła 4. edycja konkursu grantowego Fundacji Aviva ”To dla mnie ważne”. Wspieramy w nim rodziców w wychowaniu małych dzieci. Pula grantów to 225 000 zł. Chciałbyś stworzyć ciekawe miejsce przyjazne dzieciom i ich rodzicom? Pragniesz wybudować plac zabaw, otworzyć świetlicę lub zorganizować zajęcia sportowe czy edukacyjne dla najmłodszych? Masz wiele pomysłów, ale nie wiesz, skąd wziąć fundusze na ich realizację? Zgłoś się do konkursu grantowego „To dla mnie ważne” organizowanego przez Fundację Aviva.

pobierzdo góry do góry

16.05.2016 r.

Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na II Konferencję z Przedsiębiorcami.

Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej

20 maja 2016 roku, w siedzibie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Przytyku, o godzinie 18.00 odbędzie się II Konferencja z Przedsiębiorcami, stanowiąca odpowiedz na zainteresowanie przedsiębiorców zawiązaniem ściślejszej współpracy pomiędzy producentami warzyw pod osłonami skupionymi w Zrzeszeniu Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej. Celem spotkania jest również wspólne określenie obszarów współpracy producentów i przedsiębiorców wykorzystując potencjał CDiPR, wzajemna współpraca powodująca rozwój produkcji i umocnienie pozycji produkcji warzyw z regionu na rynku krajowym.

pobierzdo góry do góry

16.05.2016 r.

Światowy Dzień Bioróżnorodności w Wieniawie. 22 maja 2016 r.

Związek Gmin Radomka wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zapraszają na obchody „Światowego Dnia Bioróżnorodności”, które odbędą się 22 maja 2016 r. w Wieniawie.

Wymieranie gatunków zwierząt i roślin nabiera coraz większego tempa. Pomimo znaczenia bioróżnorodności dla życia każdego organizmu na Ziemi, pomimo świadomości, że gatunki fauny i flory znikają każdego dnia, wśród wielu osób wciąż pokutuje przekonanie, że choć warto chronić zwierzęta i rośliny, a troska o środowisko to piękna idea, to przecież nie możemy dbać o przyrodę kosztem rozwoju gospodarczego. Poprzez realizację projektu chcemy uświadomić odbiorcom, jak ważna jest bioróżnorodność - nie tylko dla samej przyrody, ale właśnie z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia.

pobierzdo góry do góry

17.05.2016 r.

Więcej czasu mają rolnicy na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2016 rok

”

Komisja Europejska podjęła decyzję o wydłużeniu do 15 czerwca 2016 roku okresu składania wniosków o tegoroczne płatności bezpośrednie. Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11 lipca 2016 roku, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1 proc. <./p>

Jest to decyzja, o którą Polska, minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel zabiegał; decyzja w interesie polskich rolników. Będą oni mieli więcej czasu na dokładne wypełnienie wniosków o dopłaty. Podobna decyzja została podjęta w ubiegłym roku. Wówczas doprowadziło to do zmniejszenia odsetka wniosków, które objęte były sankcjami z powodu złożenia po terminie, jak też pozostawionych bez rozpatrzenia z powodu złożenia po upływie ostatecznego terminu. Mniej było również błędów we wnioskach.

pobierzdo góry do góry

17.05.2016 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki - 24 maja 2016 r.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, które odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r. o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane informacje nt. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 (omówione zostaną główne przedsięwzięcia, działania i cele w/w dokumentu), przedstawione zostaną sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2015, a także zaproponowane zostaną zmiany i aktualizacja Statutu Stowarzyszenia.

pobierzdo góry do góry

18.05.2016 r.

LGD Razem dla Radomki podpisała umowę ramową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

 Podpisanie umowy ramowej na wdrażanie LSR Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” sukcesem zakończyła proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. W dniu 17 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Prezes LGD Cezary Adam Nowek w towarzystwie Marszałka Województwa Pana Adama Struzika podpisał umowę ramową na realizację LSR w latach 2016-2023 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2023 na terenie gmin Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.

pobierzdo góry do góry

18.05.2016 r.

Olga Tokarczuk i Jerzy Sosnowski w Muzeum Gombrowicza

Muzeum Gombrowicza we Wsoli zaprasza w piątek, 20 maja na kolejne spotkanie z cyklu "Pisarz i krytyk": z Olgą Tokarczuk rozmawiać będzie Jerzy Sosnowski, krytyk, pisarz i do niedawna dziennikarz programu 3 PR. Punktem wyjścia do rozmowy będą „Księgi Jakubowe”- powieść, która w ubiegłym roku przyniosła autorce Nagrodę Nike. Jerzy Sosnowski poświęcił „Księgom Jakubowym” wnikliwy esej w swojej najnowszej książce „Co Bóg zrobił szympansom”, wydanej w ubiegłym roku przez wydawnictwo Wielka Litera.

Zapraszamy na spotkanie do Muzeum Witolda Gombrowicza w piątek, 20 maja, godz. 18.30. Wstęp wolny! Bezpłatny dojazd z Radomia do Wsoli: zbiórka o godz. 17.45, przystanek Chrobrego/Czysta (kier. Michałów). Powrót po spotkaniu, około godz. 20.

pobierzdo góry do góry

19.05.2016 r.

Dawne obrzędy i zwyczaje w opowieściach Pań z zespołu śpiewaczego Wrzosowianki.

Dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich to bardzo ważny element naszej tożsamości. Posiadający nie tylko piękno kultury ludowej, ale piękno zwyczajów, opowiadań, obrzędów które dziś powoli stają się zapominane. O niektórych z nich opowiadają nam Panie z zespołu śpiewaczego Wrzosowianki, które uczestniczyły w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” pt. „Zderzenie pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej” realizowanej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych.

Był to projekt realizowany na terenie gmin Jedlińsk, Przytyk, Wieniawa – w ramach których zostały podjęte inicjatywy kulturalne – umożliwiające konfrontacje spojrzeń, wymianę doświadczeń i umiejętności osób w różnym wieku, a także działania wokół nowych technologii. Osoby młode stały się przewodnikami starszych po świecie techniki, nowych mediów. Osoby starsze uczyły młodszych kultury, tradycji i dziedzictwa obszarów wiejskich, które dziś stają się elementami zapomnianymi.

pobierzdo góry do góry

19.05.2016 r.

Sławomir Białkowski - Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2016

 Sławomir Białkowski – Wójt Gminy Zakrzew

Sławomir Białkowski, Wójt Gminy Zakrzew to osoba która od blisko 20 lat aktywnie działa na wielu płaszczyznach przyczyniając się do rozwoju swojej gminy – będącej wśród liderów gmin wiejskich w pozyskiwaniu funduszy unijnych i w stosunku do wpływu na rozwój infrastruktury. Realizowane przez Pana Białkowskiego działania zostały zauważone przez Agro Biznes Klub, który odznaczył do tytułem Promotora Agrobiznesu RP 2016. Wójt to również wielki orędownik chwały rycerzy spod Grunwaldu, będący inicjatorem utworzenia Parku Historycznego „Rycerze Bogurodzicy”, miejsca upamiętniającego jednego z najważniejszych rycerzy doby średniowiecza, bohatera powieś historycznej autorstwa polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza pt. „Krzyżacy” – Mikołaja Powały z Taczowa.

pobierzdo góry do góry

20.05.2016 r.

VIII edycja konkursu grantowego: Odkryj e-wolontariat.

E-wolontariat

Masz pomysł na stronę WWW, aplikację, kampanię społeczną lub inny projekt, dzięki któremu Internauci będą mogli przyczynić się do zmieniania świata na lepsze? Zgłoś go do konkursu „Odkryj e-wolontariat” i twórz #DobryInternet! Do wygrania udział w programie edukacyjnym, wsparcie mentorów i granty w wysokości 10 000 zł. Wnioski można składać do 5 czerwca 2016 r.

pobierzdo góry do góry

20.05.2016 r.

Zapraszamy do udziału w 57. Dniach Kolbergowskich. Ostatnie dni na nadsyłanie zgłoszeń do udziału w Przeglądzie.

57. Dni Kolbergowskie odbędą się w dniu 5 czerwca 2016 r. w Przysusze. W związku z powyższym zapraszamy kapele i zespoły śpiewacze do udziału w jednym z największych wydarzeń związanych z promocją i kultywowaniem tradycji muzyki ludowej w Polsce.

pobierzdo góry do góry

23.05.2016 r.

Dodatkowy nabór w ramach programu: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza uzupełniające otwarte konkursy ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” i zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, samorządy gmin jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz 18 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach poszczególnych konkursów ofert z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

pobierzdo góry do góry

23.05.2016 r.

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki na Walne Zebranie. 24 maja 2016 r. w Przytyku.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, które odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r. o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane informacje nt. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 (omówione zostaną główne przedsięwzięcia, działania i cele w/w dokumentu), przedstawione zostaną sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2015, a także zaproponowane zostaną zmiany i aktualizacja Statutu Stowarzyszenia.

pobierzdo góry do góry

24.05.2016 r.

Dodatkowy nabór w programie: Sport Wszystkich Dzieci

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Oferty można składać do 31 maja 2016 r. Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następującego zadania: Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - wysokość środków w naborze 1 800 000 zł. W ramach dodatkowego naboru wniosków zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 18 maja do 31 grudnia 2016 roku(dodatkowy nabór nie dotyczy podzadania 4.a oraz 4.b).

pobierzdo góry do góry

25.05.2016 r.

Absolutorium za rok 2015 przyznane. Relacja z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki w Przytyku.

Walne Zebranie to najważniejsza władza Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje w sprawie działania organizacji uchwalając kierunki i programy działania. W zorganizowanym w dniu 24 maja 2016 r. spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Gminy w Przytyku wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, sektora samorządowego, przedsiębiorcy i lokalni liderzy – będący Członkami „Razem dla Radomki”, realizujący działania na rzecz rozwoju gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.

Zgodnie z porządkiem obrad podczas pierwszego zorganizowanego w 2016 roku Walnego Zebrania przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” za rok 2015, które szczegółowo zostały zaprezentowane przez Prezes LGD – Pana Cezarego Nowek. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Grzegorz Walczak – Przewodniczący w/w komisji. Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli w/w sprawozdania udzielając jednocześnie Zarządowi absolutorium w zakresie wykonywanych obowiązków.

pobierzdo góry do góry

25.05.2016 r.

Komunikat Biura LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 maja 2016 r. (piątek) Biuro Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” będzie nieczynne. Za niedogodności przepraszamy. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu w dniu 30 maja 2016 r.

pobierzdo góry do góry

27.05.2016 r.

27 maja - Dzień Samorządowca

 Reprezentanci gmin z terenu LGD

Dzisiaj obchodzimy Dzień Samorządowca. To święto obchodzimy na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Dziś z perspektywy czasu można z całą pewnością stwierdzić, że ze wszystkich reform okresu transformacji reaktywacja samorządu terytorialnego stała się największym sukcesem Polski. Jest to zasługa wielu działaczy aktywizujących lokalne społeczności, ale przede wszystkim mieszkańców polskich gmin i miast, tworzących z mocy prawa wspólnoty samorządowe.

Dziś trudno sobie wyobrazić państwo polskie bez samorządów lokalnych i samorządu regionalnego, władze samorządowe stały się ważnym uczestnikiem przemian, struktury samorządowe przyczyniły się w sposób istotny do uporządkowania państwa, wyzwoliły potencjał tkwiący w społecznościach lokalnych. Samorząd terytorialny w Polsce, będąc najbliższą obywatelom strukturą administracyjną, pozostaje jednym z podstawowych segmentów władzy publicznej. Realizuje w sposób ciągły i powszechny wiele różnorodnych zadań administracji publicznej z zakresu zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego i socjalnego.

pobierzdo góry do góry

30.05.2016 r.

Otwarty konkurs ofert na organizację Światowych Dni Młodzieży jako promocji Gminy Zakrzew.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Urząd Gminy w Zakrzewie ogłosił otwarty konkurs ofert na zorganizowanie przedsięwzięcia mającego na celu wykorzystanie Światowych Dni Młodzieży jako promocji Gminy Zakrzew – jej walorów turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych.

W ramach konkursu na realizację zadania przeznaczono maksymalnie 10 000 zł. Warunkiem realizacji zadania jest promocja Gminy Zakrzew jako miejsca o dużych walorach turystycznych i kulturalnych. Uprawnione do składania ofert są podmioty wymienione w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. nr 6, poz. 25). Termin składania ofert mija w dniu 15.06.2016 r.

pobierzdo góry do góry

30.05.2016 r.

Dni Przysuchy i Dni Kolbergowskie już w ten weekend. Serdecznie zapraszamy.

 Zapraszamy na Dni Przysuchy

Przysucha – rodzinne miasta Oskara Kolberga – co roku w pierwszy weekend czerwca przyciąga liczne grono widzów, którzy przyjeżdżają tutaj na organizowane wydarzenia kulturalne. Sobota – to „Dni Przysuchy” impreza na której prezentują się ogólnopolskie gwiazdy estrady. Niedziela – to dzień „Dni Kolbergowskich” podczas którego możemy podziwiać autentycznych muzyków wiejskich, którzy uczestniczą w Mazowieckiem Przeglądzie Folkloru. Na wydarzenia zapraszają Urząd Miasta i Gminy Przysucha, Dom Kultury w Przysusze, Towarzystwo Kulturowe im. Oskara Kolberga oraz nasze Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, które jest współorganizatorem Dni Kolbergowskich.

W sobotę 4 czerwca czeka nas moc atrakcji, wśród których należy wyróżnić występ popularnych Czerwonych Gitar. Dni Przysuchy rozpocznie się o godzinie 16.00 zabawa z DJ Gomezem. Następnie na scenie pojawi się „Kwartet z Dwójki”, Orkiestra Domu Kultury w Przysusze. Po nich zaprezentują się Katarzyna Góraś – finalistka Must Be The Music oraz Poznakowski Band. Na godzinę 21.30 zaplanowano występ gwiazdy dance – zespołu After Party.

pobierzdo góry do góry

31.05.2016 r.

Zachęcamy do lektury 72 numeru Biuletynu Informacyjnego Razem dla Radomki

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy do lektury 72 numeru naszego Biuletynu Informacyjnego, w którym prezentujemy najciekawsze inicjatywy realizowane przez nasze Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” oraz przez naszych partnerów, instytucje z terenu gmin tworzących naszą LGD.

Aktualne wydanie naszego Informatora rozpoczynamy od zaprezentowania informacji na temat podpisanej w dniu 17 maja 2016 r. umowy ramowej na realizację w okresie lat 2016-2023 Lokalnej Strategii Rozwoju Razem dla Radomki, dzięki której otrzymamy ok 10 milionów złotych. Zostaną one przeznaczone na rozwój i aktywizację obszarów gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. Przedstawiamy również informację o dwóch nowych projektach LGD których realizację rozpoczniemy w najbliższych miesiącach. Będą to działania zmierzające do wzmacniania potencjału lokalnych środowisk wiejskich, organizacji pozarządowych które w projekcie "Skuteczne NGOsy" będą mogły skorzystać z profesjonalnych szkoleń stacjonarnych i e-learningowych. Natomiast w projekcie "Mazowiecka Kuźnia Smaków" będziemy dbać o rozwój naszego dziedzictwa kulinarnego, rozwój producentów produktów regionalnych i tradycyjnych.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.