finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2017 – III kwartał

Wrzesień

W dniu 01.09.2017 Prezes Zarządu wziął udział w uroczystym otwarciu nowo wybudowanej szkoły podstawowej na Bielisze w gminie Zakrzew.

W dniu 06.09.2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zakończyła nabór 05/2017 wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych dla naboru pn. Aktywne społeczeństwo. Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz wpływające na aktywizację grup de faworyzowanych.

W dniu 07.09.2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” poinformowała o możliwości składania wniosków (od dnia 21.09.2017 r. do dnia 12.10.2017 r. do godz. 15.00.) o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych dla naboru pn. Promocja i rozwój obszarów wiejskich.

W dniu 10.09.2017 Jarmark Ludowy po raz szósty zawitał do Bierwiec, które jak co roku wskazały nam jak ważne jest kultywowanie tradycji ludowych, integracja i aktywizacja społeczna. Za organizację tego wydarzenia odpowiadało nasze Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic przy współpracy z Gminą Jedlińsk oraz Publiczną Szkołą Podstawową w Bierwcach. W wydarzeniu zaprezentowały się przedstawiciele gospodarzy – dzieci i młodzież, oraz „Biesiada Bierwiecka” z zespołem Sławomira Wasilewskiego. Wystąpiły kapele ludowe: Henryka Gwiazdy z Radomia, Lipców z Wygnanowa, Mieczysława Zamkowskiego oraz Jana Wochniaka z Wieniawy, oraz kapele śpiewacze: „Kalina” z Marianowic, „Czerwona Jarzębina” z Jedlińska z Kapelą Henryka Giedyka, „Wrzosowianki” z Wrzosu.

W dniu 13.09.2017 w Wieniawie odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, w związku z zakończonym w dniu 6 września 2017 r. naborem wniosków na realizację projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 dla działania: Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz wpływające na aktywizację grup defaworyzowanych.

Dnia 20.09.2017 w budynku GCKiKF w Jedlińsku, przy ul. Krótkiej 1. bezpłatne odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone zakresowi otrzymania wsparcia i przygotowania projektów grantowych. Spotkanie miało na celu przedstawienie głównych założeń i zakresu wsparcia dla projektów składanych do konkursu o wybór operacji dla projektów grantowych realizowanych przez LGD w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Omówiony zostanie konkurs dla działania „Promocja rozwoju obszarów wiejskich” w ramach którego limit środków wynosić będzie 300 000,00 zł. Wsparcie na realizację jednego projektu wynosić może od 5 000,00 zł do 40 000,00 zł. spotkanie przeprowadził przedstawiciel :LGD ?Razem dla Radomki”.

W dniu 19.09.2017 ukazał się kolejny 82 numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Razem dla Radomki, dostępny pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn82/index.html. Przedstawiliśmy w nim najciekawsze inicjatywy i działania które realizowaliśmy w okresie dwóch ostatnich miesięcy. Wśród przedstawionych informacji nie zabrakło relacji z wydarzeń, które współorganizowaliśmy w okresie letnim. W wydawnictwie znalazły się relacje z „roztańczonego” Jarmarku Ludowego w Bierwcach, czy z jedenastej już edycji Spotkań z folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie. Obok nich przekazaliśmy informacje o rozstrzygnięciu konkursu na przepyszne produkty i potrawy przygotowywane z Papryki Przytyckiej, relacje ze zmagań sołectw w Jedlińsku oraz z wyjazdu studyjnego członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, którzy przygotowując realizację projektów współpracy odwiedzili partnerską lokalną grupę działania z terenu Republiki Czeskiej.

W dniu 21.09.2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zakończyła nabór 06/2017 wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych dla naboru pn. Promocja i rozwój obszarów wiejskich.

W dniu 22.09.2017 zaprosiliśmy do udziału w konkursie o Laury Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na najlepsze produkty tradycyjne i lokalne Południowego Mazowsza. Celem konkursu jest kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i lokalnej Południowego Mazowsza. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pt. ” Promowanie idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego na obszarze Południowego Mazowsza.”, w ramach zadania publicznego „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zadanie 12. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze”. Konkurs finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”.

W dniu 25.09.2017 Prezes Zarządu uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, przy Wojewodzie Mazowieckim.

W dniu 26.09.2017 odbyło się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Wolanowie. Przedstawiono i przyjęto sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Razem dla Radomki za okres 01.01.2017r. – 30.06.2017r. w tej sprawie podjęto uchwałę nr 5/2017

W dniu 28-29.09.2017Prezes Zarządu uczestniczył w Konferencji „Partnerstwo Lokalne – działajmy razem” zorganizowanej w Jedlni Letnisko, gdzie wygłosił prelekcję nt. „Partnerstwo wzdłuż Radomki” dotyczącą obszaru Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Na Konferencji LGD zaprezentowała także stoisko wystawiennicze promujące obszar objęty LSR.

Lipiec – wrzesień, ciągła realizacja projektów rozpoczętych w miesiącu czerwcu:

AKADEMIA SKUTECZNYCH MENADŻERÓW SPOŁECZNYCH projekt, wybrany do realizacji w ramach konkursu ofert Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rok 2017, mający na celu: aktywizację społeczeństwa, mieszkańców obszarów wiejskich, org. pozarządowych z terenu powiatu radomskiego i przysuskiego.

AKTYWNE NGO-SY I SKUTECZNI LIDERZY NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, mający na celu rozwój organizacji pozarządowych, otrzymał wsparcie w ramach zadania ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zadania związanego z wzmacnianiem potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych, oraz budowaniu postaw aktywności obywatelskiej.

Lipiec – wrzesień, ciągła realizacja projektów rozpoczętych w miesiącu lipcu:

PROMOWANIE IDEI SIECI DZIEDZICTWA KULINARNEGO NA OBSZARZE POŁUDNIOWEGO MAZOWSZA. Inicjatywa stanowiąca kontynuację kierunku działań zapoczątkowanych przez LGD „Razem dla Radomki” w obszarze upowszechniania i propagowania dziedzictwa kulinarnego naszego regionu poprzez promocję regionalnej żywności opartej na lokalnych zasobach surowców.

BUDOWA SILNEJ MARKI PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I DZIEDZICTWA KULINARNEGO DOLINY RADOMKI. Inicjatywa stanowiąca kontynuację kierunku działań zapoczątkowanych przez LGD „Razem dla Radomki” w obszarzebudowania silnej marki produktów tradycyjnych i rozwoju dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki.

Sierpień

W dniu 01.08.2017 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zmieniła siedzibę. Dotychczasowa siedziba została przeniesiona z ul. Wernera 9/11 w Radomiu do nowego lokalu mieszczącego się w Janiszewie, przy ul. Zielonej 127 w gminie Zakrzew, a tym samym zmienił się adres Biura Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

W dniu 01.08.2017 zaprosiliśmy internautów do odwiedzenia strony internetowej o Papryce Przytyckiej, www.paprykaprzytycka.eu, która zyskała nowy wygląd .

W dniu 09.08.2017 odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym Członkowie wyznaczyli termin posiedzenia Walnego Zebrania Członków LGD „Razem dla Radomki”, rozpatrzyli kandydaturę nowego członka stowarzyszenia oraz dokonali akceptacji przesunięcia terminu złożenia wniosku o płatność dla projektu Gminy Zakrzew pt. Budowa Centrum Wsi Mleczków – I etap, oraz Wyposażenie interaktywne i multimedialne Gminnej Biblioteki Publicznej.

W dniu 09.08.2017 odbyło się w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Podczas Walnego Zebrania zostały podjęte następujące tematy: zmiany w Regulaminie Walnego Zebrania Członków, zmiany w Statucie Walnego Zebrania Członków, wybory uzupełniające do Władz Stowarzyszenia – wybór członków Rady.

W dniu 17.08.2017 odbyło się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wolanowie bezpłatne spotkanie szkoleniowe poświęcone zakresowi otrzymania wsparcia i przygotowania projektów grantowych.

Spotkanie miało na celu przedstawienie głównych założeń i zakresu wsparcia dla projektów składanych do konkursów o wybór operacji dla projektów grantowych realizowanych przez LGD w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie przeprowadził przedstawiciel LGD „Razem dla Radomki.

W dniu 18.08.2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” rozpoczęła nabór 05/2017 wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych dla naboru pn. Aktywne społeczeństwo. Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz wpływające na aktywizację grup de faworyzowanych.

Dnia 20.08.2017 odbyły się 18 Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku, czyli największe święto papryki w tym regionie. Imprezę, zwyczajem lat ubiegłych zainaugurowała uroczysta Msza Święta w Kościele w Przytyku, swoimi występami uświetniła m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Moderato”, Zespół Ludowy „Wrzosowianki”, ale także piękne i utalentowane wokalistki zespołów Jagoda oraz Exaited. Swoje stoisko wystawiennicze zaprezentowało LGD „Razem dla Radomki” rokrocznie obecne na Targach Papryki.

Dnia 20.08.2017 podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku rozstrzygnięty został konkurs organizowany przez LGD „Razem dla Radomki” na najlepsze dania i potrawy z papryki. Celem zorganizowanego konkursu jest promocja zdrowej żywności, promowanie produktu tradycyjnego jakim jest Papryka Przytycka, wspieranie lokalnej tożsamości oraz wyszukiwanie regionalnych i lokalnych potraw, zachowanie niepowtarzalnych smaków i produktów żywnościowych. Konkurs Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4″Wspieranie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 27.08.2017 w Jedlińsku odbyło się Święto Plonów XII Turniej Sołectw. Podczas tego wydarzenia mieszkańcy przybliżali nam tradycje związane z życiem i pracą na wsi, promowali zdrowy styl życia, rywalizowali ze sobą w konkurencjach, w których większość była związana z życiem i pracą na wsi. Poszczególne sołectwa prezentowały również programy artystyczne, a także bogato wystrojone stoiska z tradycyjnymi potrawami. Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” zaprezentowało się ze swoim stoiskiem wystawienniczym, promując obszar LGD.

W dniu 29.08.2017 w Domu Kultury w Przysusze odbyły się bezpłatne spotkania warsztatowe poświęcone zakresowi przygotowania projektów grantowych i omówienie zasad wypełniania wniosków.

Spotkanie miało na celu przedstawienie głównych założeń i zakresu wsparcia dla projektów składanych do konkursów o wybór operacji dla projektów grantowych realizowanych przez LGD w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowo omówiony został sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zakres kwalifikowalności kosztów oraz sposób wyboru projektów.

W dniu 30.08.2017 Prezes Zarządu podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie Aneks dotyczący Lokalnej Strategii Rozwoju.

W dniu 31.08.2017 Prezes Zarządu uczestniczył w Posiedzeniu Rady Gminy i Miasta Przysucha,gdzie przedstawił działania LGD Razem dla Radomki w kontekście rozwoju Gminy i Miasta Przysucha.

Lipiec

W dniach 30.06 – 02. 07.2017 r. odbył się wyjazd szkoleniowy połączony z prezentacją dobrych praktyk zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki dla członków stowarzyszenia. W wyjazdowym szkoleniu uczestniczyło 12 członków stowarzyszenia. Prócz realizacji programu szkoleniowego, uczestnicy szkolenia w ramach prezentacji dobrych praktyk odwiedzili Muzeum Browaru w Żywcu jako przykład rozwoju produktu lokalnego w ujęciu historycznym oraz czeską Lokalną Grupę Działania MAS Jablunkovsko. W Mostach koło Jabłonkowa odwiedzili Lokalne Centrum Informacji, Muzeum Biblii prowadzone przez lokalnego pasjonata, jak też ekologiczne gospodarstwo rolne, produkujące sery i zajmujące się hodowlą zwierząt.

W miesiącu lipcu LGD Razem dla Radomki rozpoczęło realizację dwóch nowych projektów finansowanych z Samorządu Województwa Mazowieckiegow ramach zadania publicznego Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

  • Zadanie 12 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza. pn. Promowanie Idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na Obszarze Południowego Mazowsza,Inicjatywa ta stanowi kontynuację kierunku działań zapoczątkowanych przez LGD „Razem dla Radomki” w obszarze upowszechniania i propagowania dziedzictwa kulinarnego naszego regionu poprzez promocję regionalnej żywności opartej na lokalnych zasobach surowców, oraz
  • Zadanie 13: Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych. Pn.Budowa Silnej Marki Produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki, Inicjatywa ta stanowi kontynuację kierunku działań zapoczątkowanych przez LGD „Razem dla Radomki” w obszarze budowania silnej marki produktów tradycyjnychi rozwoju dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki.

W dniu 06.07.2017 Prezes Stowarzyszenia uczestniczył w rozmowach z partnerami w projekcie współpracy – Multicel. Spotkanie z przedstawicielami LGD „Korona Północnego Krakowa”, Dziedzictwo i Rozwój, oraz Puszcza Kozienicka miało miejsce w Zwoleniu w siedzibie LGD Diedzictwo i Rozwój.

W dniu 07.07.2017 Prezes Zarządu uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka, które odbyło się w Zakrzewie. Na posiedzeniu omawiano m.in. sprawy dotyczące realizacji LSR LGD „Razem dla Radomki”.

09.07.2017 r. w Bieniędzicach odbyła się kolejna edycja jednej z ciekawszych wydarzeń poświęconych promocji folkloru i dziedzictwa muzyki ludowej organizowanych w regionie radomskim. Na Jarmarku Ludowym „TyndyRyndy” zaprezentowały się liczne zespoły i kapele ludowe. W imprezie uczestniczył przedstawiciel LGD.

W dniu 10.07.2017 zakończono przyjmowanie wniosków w naborze 04/2017 przeprowadzonym w okresie od dnia 26.06.2017 do dnia 10.07.2017 do godz. 15.00. w zakresie:
– Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych.

W dniu 11.07.2017 opublikowano 81 numer Biuletynu Informacyjnego stowarzyszenia Razem dla Radomki. Publikacja dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem https://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn81/index.html

W dniu 12.07.2017 odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Razem dla Radomki w celu przeprowadzenia procedury wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach konkursu nr 04/2017, Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla działania:
Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych

W dniu 16.07.2017 w Wieniawie odbyły się XI Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka. Na tej niezwykłej imprezie zagościły kapele i zespoły śpiewacze, które rywalizowały o tytuł najlepszych. Festiwal co roku przyciąga coraz większą liczbę osób, które chcą mierzyć się w zmaganiach folkloru.

W bieżącej edycji w walce o laur uczestnicy konkurowali aż w czterech kategoriach: kapele ludowe, instrumentaliści, zespoły śpiewacze, soliści śpiewacy.

Partnerem i współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” awydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.4. „Wspieranie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektów finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wydarzeniu uczestniczył przedstawiciel LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 16.07.2017 w Przysuszeodbył się Puchar Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn. Na wydarzenie zaprosiła Młodzieżowa Akademia Piłki Siatkowej w Przysusze, która organizowała wydarzenie przy współpracy z Burmistrzem Przysuchy oraz Starostwem Powiatowym w Przysusze. Partnerem imprezy było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

W dniu 18.07.2017 ogłoszony został konkurs kulinarny o Laury Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na najlepszą potrawę lokalną przygotowaną z papryki, organizowany przez LGD Razem dla Radomki. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 sierpnia 2017r. podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku.

W dniu 19.07.2017 Prezes Zarządu uczestniczył w spotkaniu samorządowców obszaru LGD Razem dla Radomki, które odbyło się w Jedlance. Omawiano inicjatywy programowe LGD w drugim półroczu 2017.

W dniu 26.07.2017 odbyło się spotkanie Prezesa Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” z Wójtami Gmin objętych działaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD, na którym omawiano sprawy bieżące LGD.

W dniu 27.07.2017 odbyło się spotkanie Prezesa LGD „Razem dla Radomki” z partnerami w projekcie współpracy – Multicel. Spotkanie z przedstawicielami LGD „Korona Północnego Krakowa”, Dziedzictwo i Rozwój, oraz Puszcza Kozienicka miało miejsce w siedzibie LGD Razem dla Radomki

W dniu 30.07.2017 odbyła się kolejna edycja Gminnego Festynu w Wolanowie.Nie zabrakło występów ludowych w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Bieniędzice”, Młodzieżowego Ludowego Zespołu „Guzowanki”, a także zabawy przy muzyce dyskotekowej w wykonaniu zespołu „CDN”. Dla najmłodszych przygotowane zostały zabawy z animatorami, place zabaw, gry i wiele innych atrakcji. W festynie wzięła udział LGD „Razem dla Radomki” ze stoiskiem informacyjnym.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content