finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2017

Czerwiec

W dniu 01.06.2017 stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki rozpoczęło realizację dwóch nowych projektów. AKADEMIA SKUTECZNYCH MENADŻERÓW SPOŁECZNYCH to nowy projekt, wybrany do realizacji w ramach konkursu ofert Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rok 2017, mający na celu: aktywizację społeczeństwa,mieszkańców obszarów wiejskich, org. pozarządowych z terenu powiatu radomskiego i przysuskiego. W szczególności dotyczyć będzie działań mających na celu budowę silnego sektora org. pozarządowych, wzmocnienie ich kompetencji i potencjału, pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających społeczności wiejskie i miejsko-wiejskie, do których skierowana zostanie pomoc w formie m.in. szkoleń, doradztwa, wsparcia inicjatyw lokalnych, oraz drugi projekt pn.

AKTYWNE NGO-SY I SKUTECZNI LIDERZY NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, mający na celu rozwój organizacji pozarządowych, otrzymał wsparcie w ramach zadania ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zadania związanego z wzmacnianiem potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych, oraz budowaniu postaw aktywności obywatelskiej. Stanowi oddolną inicjatywę, wskazaną przez przedstawicieli org. pozarządowych, które mimo iż z roku na rok stanowią coraz liczniejszą grupę społeczną, nadal pozbawione są odpowiednich instrumentów, wiedzy i kwalifikacji, pozwalających im na rozwój i podjęcie działań, nabycia umiejętności w zdobywaniu zewnętrznych środków finansowych na ich działania. Chcemy budować silne org. pozarządowe, grupy nieformalne, przeszkolić lokalnych liderów, aktywne osoby które przyczynią się do zmian w swoim społeczeństwie lokalnym.

W dniu 04.06.2017 w Przysuskim Parku Miejskim odbył się coroczny barwny przegląd autentycznego folkloru z regionu radomskiego „Dni Kolbergowskie”. Organizatorami tegorocznego przeglądu były: Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze, Urząd Gminy i Miasta Przysucha, Dom Kultury w Przysusze, oraz Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”. Przegląd ten dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Patronat medialny sprawowali: Informator Przysuchy oraz Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce”. Imprezie współtowarzyszą kiermasze sztuki ludowej oraz spotkania z twórcami i artystami ludowymi. W tym roku obecni byli m.in. Państwo Bałtowscy twórcy ludowi z Przysuchy. Swoje stoisko wystawiennicze prezentowało także stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. Przeglądy kapel i zespołów śpiewaczych oraz solistów odbywały się w muszli koncertowej w Parku Miejskim przy ul. Warszawskiej w Przysusze.

W dniu 04.06.2017 udział przedstawiciela LGD Razem dla Radomki w Festynie Strażackim „Cztery żywioły świata” przy Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podłężnej.

W dniu 08.06.2017 podpisane zostały umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Razem dla Radomki na realizacje dwóch nowych projektów: PROMOWANIE IDEI DZIEDZICTWA KULINARNEGO NA OBSZARZE POŁUDNIOWEGO MAZOWSZA. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru wiejskiego Południowego Mazowsza zamieszkujących na terenie powiatów radomskiego, przysuskiego i zwoleńskiego. Najważniejsze inicjatywy i zadania projektu to:

 • konkurs związany z produktami tradycyjnymi i lokalnymi
 • seminarium dotyczące sprzedaży i marketingu produktów tradycyjnych i lokalnych wytwarzanych na terenie Mazowsza
 • tworzenie systemów informacji na temat członków zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

BUDOWA SILNEJ MARKI PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I DZIEDZICTWA KULINARNEGO DOLINY RADOMKI. Realizacja projektów rozpocznie się od lipca 2017. Projekt skierowany jest do mieszkańców – producentów, organizacji związanych z promocją dziedzictwa kulinarnego obszaru wiejskiego południowego Mazowsza, zamieszkujących na terenie powiatów radomskiego, przysuskiego, zwoleńskiego. Najważniejsze inicjatywy i zadania projektu to:

 • Promocja projektu. Wydruk publikacji Przewodnik Kulinarny Produktu Tradycyjnego Papryki Przytyckiej- Organizacja szkoleń z zakresu budowy silnej marki produktów tradycyjnych . E-learning.
 • Współorganizacja Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku.
 • Udział w X Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD.

W dniu 08.06.2017 Prezes Stowarzyszenia uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW.

W dniu 09.06.2017 udział przedstawiciela LGD „Razem dla Radomki” w spotkaniu z prof. Andrzejem Bieńkowskim, które odbyło się w Zakrzewie oraz wystawie mobilnej „Muzeum na kółkach” poświęconej historii radomskich Żydów, a także historii społeczności żydowskiej Zakrzewa i Przytyka, zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zakrzewie oraz Muzykę Odnalezioną, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Kapelę Niwińskich, Kapelę Wójcików i MazelTovClarinet Quartet.

W dniu 12.06.2017 ogłoszony został nabór wniosków w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW 2014-2020, dla działania: Infrastruktura Publiczna wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych.

W dniu 12.06.2017 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym podjęto uchwałę dot. przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za 2016 r., sprawozdania finansowego Zarządu za 2016 r., oraz sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r, wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

W dniu 13.06.2017 odbyła się w Wieniawie konferencja zorganizowana przez stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” pn. Lokalna Strategia Rozwoju „Razem dla Radomki” w latach 2016-2023. Od strategii do działania. W konferencji wzięli udział wszyscy pracownicy LGD, oraz Prezes stowarzyszenia, którzy zaprezentowali następujące zakresy tematyczne:

 • Założenia i kierunki działań Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Prezentacja nowych projektów stowarzyszenia realizowanych przez LGD Razem dla Radomki w 2017 roku: Aktywne NGO-sy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i Akademia skutecznych menadżerów społecznych, Budowa silnej marki produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki oraz Promowanie idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego na obszarze Południowego Mazowsza.
 • Inkubator przetwórstwa kuchennego – szansą na rozwój marki produktów lokalnych na obszarze LGD.
 • Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” . Prezentacja i omówienie dokonanych zmian w LSR.
 • Od strategii do działania. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność na przykładzie działań LGD „Razem dla Radomki”

W dniu 13.06.2017 odbyło się posiedzenie Zarządu stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na którym członkowie zarządu przyjęli nową osobę w poczet członków stowarzyszenia.

W dniu 13.06.2017 odbyło się pierwsze w tym roku Walne Zebranie Członków stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na którym przedstawiono i zatwierdzono Sprawozdanie Zarządu za 2016 rok, Sprawozdanie KomisjiRewizyjnej za 2016 rok, Sprawozdanie Rady za 2016 rok, oraz udzielono absolutorium Zarządowi. Przyjęto rezygnację dwóch członków stowarzyszenia w strukturach organów decyzyjnych LGD i powołano nowego członka Rady. Prezes zarządu przedstawił informację nt. Realizacji naborów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW 2014-2020, oraz Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 3/1/2017.

W dniu 14.06.2017 udział przedstawiciela LGD Razem dla Radomki w XIV Rowerowym Zlocie Gwiaździstym w Wólce Domaniowskiej, organizowanym przez Związek Gmin Radomka.

W dniu 19.06.2017 pracownik Biura stowarzyszenia Razem dla RadomkiPan Arkadiusz Ostrowski uczestniczył na zaproszenie Pana Ministra Ryszarda Zarudzkiego uczestniczył w spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na spotkaniu dokonano podsumowania cyklu warsztatów i szkoleń dla Lokalnych Grup Działania, które były organizowane przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich na zlecenie MRiRW, ze szczególnym naciskiem na kwestie dotyczące monitorowania i ewaluacji wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W dniu 21.06.2017 Prezes stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim. Zespół został powołany do życia Zarządzeniem nr 338 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.06.2017 roku. Na posiedzeniu w dniu 21.06.2017 Pan Cezary Nowek odebrał nominację do tego szacownego gremium. Na posiedzeniu obecni byli Wojewoda i Wicewojewoda Mazowiecki, oraz wszyscy członkowie zespołu. Posiedzenie odbyło się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

W dniu 23.06.2017 Prezes Zarządu LGD Razem dla Radomki uczestniczył w posiedzeniu Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, gdzie zaprezentował osiągnięcia oraz aktualne działania i realizowane projekty przez LGD.

W dniu 25.06.2017 w Janikowie odbył się Wakacyjny Piknik w Janikowie zorganizowany przez Mieszkańców Janikowa wspólnie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” oraz Kółkiem Rolniczym w Janikowie. Podczas pikniku miały miejsce liczne koncerty i występy artystyczne, które odbywały się w świetlicy Wiejskiej. Zaprezentowały się m.in. Babska Rzeczpospolita z Klwowa, zespół ludowy „Przystalanki”, zespół folklorystyczny „Wieniawa”, Kapela Andrzeja Malika, Zespół Akordeonowy Szkoły Muzycznej w Borkowicach. Na koniec wydarzenia wystąpił zespół muzyczny „Lambada” oraz DJ Promil, który poprowadził wspólną zabawę pod gwiazdami. Dla wszystkich uczestników wydarzenia przygotowany został bezpłatny poczęstunek oraz grill, a dla najmłodszych odbywały się liczne gry i zabawy oraz konkurencje sportowe.

W dniu 25.06.2017 przedstawiciel stowarzyszenia wziął udział w IV Jarmarkach Skrzyneckich, na których odbyły się m.in.: spotkania i występy Stowarzyszeń i Zespołów Ludowych, które współpracują ze Stowarzyszeniem Kobiet ze Skrzynna.

Obok części artystycznej i występów zespołów nurtu disco polo, m.in: Jagoda, Mega Dance, Players oraz Master Team, na uczestników czekały liczne atrakcje, m.in.: pokazy rękodzieła artystycznego, wesołe miasteczko dla dzieci, plac zabaw. Jarmarki Skrzyneckie do najlepszy czas do wspólnych rozmów i spotkań w gronie przyjaciół i znajomych.

W dniu 27.06.2017 przedstawiciele stowarzyszenia Razem dla Radomki wzięli udział w Konferencji dotyczącej wdrażania inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Część szkoleniowo-informacyjna dotyczyła:

 • zmian w przepisach powszechnie obowiązujących dotyczących wdrażania inicjatywy LEADER,
 • podsumowanie dotychczasowych postępów we wdrażaniu Lokalnych Strategii Rozwoju w województwie mazowieckim,
 • zasady konkurencyjności,
 • realizacja i rozliczenie projektów w ramach inicjatywy LEADER.,
 • projekty współpracy oraz projekty grantowe – zasady i informacje o najczęściej występujących błędach,
 • oraz Mazowiecka Sieć LGD, gdzie wykładowcą był Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

W dniach 30.06 – 02. 07.2017 r. odbył się wyjazd szkoleniowy połączony z prezentacją dobrych praktyk zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki dla członków stowarzyszenia. W wyjazdowym szkoleniu uczestniczyło 12 członków stowarzyszenia. Prócz realizacji programu szkoleniowego, uczestnicy szkolenia w ramach prezentacji dobrych praktyk odwiedzili Muzeum Browaru w Żywcu jako przykład rozwoju produktu lokalnego w ujęciu historycznym oraz czeską Lokalną Grupę Działania MAS Jablunkovsko. W Mostach koło Jabłonkowa odwiedzili Lokalne Centrum Informacji, Muzeum Biblii prowadzone przez lokalnego pasjonata, jak też ekologiczne gospodarstwo rolne, produkujące sery i zajmujące się hodowlą zwierząt.

Maj

W dniu 04.05.2017 odbyło się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym przyjęto sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia Razem dla Radomki za okres 01.01.2017 – 31.03.2017.

W dniach 8-9.05.2017 pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki Pani Małgorzata Kopycka i Pan Arkadiusz Ostrowski wzięli udział w szkoleniu pt. Monitoring i ewaluacja. Szkolenie dotyczyło nabywania wiedzy i umiejętności – jako że zawierało w sobie część warsztatową – dotyczących monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Na szkoleniu zaprezentowane i omówione zostały zasady formalne wynikające z dokumentów legislacyjnych w kontekście monitoringu i ewaluacji strategii lokalnych kierowanych przez społeczność, przedstawiona została prezentacja wyników Raportu z przeglądu narzędzi i zasad przeprowadzenia ewaluacji i monitoringu opracowanych przez LGD w strategiach złożonych do realizacji w Polsce. Odbyła się dyskusja o rekomendacjach znajdujących się w raporcie. Zaprezentowano sprawozdanie z realizacji LSR – omówiony został wzoór sprawozdania. Zefiniowano obowiązkowe wskaźniki realizacji LSR – odbył się warsztat oraz analiza definicji wskaźników obowiązkowych na podstawie Podręcznika monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju. Dyskusja nt. zmian koniecznych w Lokalnych Strategiach Rozwoju; analiza Lokalnych Strategii Rozwoju pod kątem zgodności wskaźników z LSR oraz wskaźników zdefiniowanych w podręczniku. Przedstawiono narzędzia i metody monitorowania i ewaluacji, w tym metody i narzędzia ewaluacji proponowane w Podręczniku monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju. Zaprezentowana została analiza kosztów poszczególnych metod i narzędzi monitorowania i ewaluacji – prezentacja i analiza kosztowa.

W dniu 10.05.2017 Prezes Stowarzyszenia wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami samorządu terytorialnego obszaru LGD. Spotkanie dotyczyło omówienia bieżącej współpracy.

W dniach 10-11.05.2017 pracownik Biura LGD Pan Arkadiusz Ostrowski podczas dwudniowego posiedzenia komisji dla podmiotów z południowej części Województwa Mazowieckiego uczestniczył w ocenie wniosków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. FIO Mazowsze to jeden z najpopularniejszych na Mazowszu konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych, grup samopomocowych oraz frup nieformalnych które mogą się starać o zdobycie środków finansowych w wysokości do 5 000,00 złotych na realizację własnych pomysłów. Od pierwszej edycji tej inicjatywy LGD „Razem dla Radomki” jest jej ambasadorem, a przedstawiciele naszej organizacji uczestniczą również w procesie oceny zgłoszonych inicjatyw.

W dniu 18.05.2017 w Zakrzewie odbyło się posiedzenie Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki, dotyczące ponownej oceny operacji na podstawie wniesionych protestów do naboru 02/2017 i 03/2016 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. W wyniku ponownej oceny Rada skierowała wniosek do finansowania.

W dniach 22-23.05.2017 przedstawiciele LGD „Razem dla Radomki” Pan Arkadiusz Ostrowski oraz Pani Izabela Krasińska uczestniczyli w spotkaniu polskich i francuskich LGD w Ambasadzie RP w Paryżu. Podczas spotkania wystąpili przedstawiciele francuskiego Ministerstwa Rolnictwa. Polskę reprezentowała Pani Joanna Gierulska Dyrektor w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która przedstawiła rolę i specyfikę polskich lokalnych grup działania w nowej perspektywie unijnej. Każda z lokalnych grup działania przedstawiła zakres swojego działania z wykazaniem kierunków w których chciałaby podjąć współpracę. Podczas spotkań przeprowadzone zostały warsztaty mające na celu wypracowanie z zainteresowanymi organizacjami z Francji kierunków wspólnych działań.

W dniu 23.05.2017 odbyło się w Wolanowie Posiedzenie Zarządu stowarzyszenia Razem dla Radomki. Na posiedzeniu zgodnie z porządkiem obrad zostały podjęte uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za 2016 rok, oraz ustalono datę i porządek obrad Walnego Zebrania Członków. Ustalono też datę kolejnych naborów dotyczących Infrastruktury Publicznej, oraz dokonano aktualizacji Harmonogramu planowanych naborów wniosków. Prezes stowarzyszenia przedstawił informacje dotyczące realizacji wskaźników, oraz złożonych protestów w ramach konkursu 02/2017 i 03/2017. Jak też przedstawił Członkom Zarządu Wytyczne nr 3/1/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania.

W dniach 30.05-01.06.2017 przedstawiciele stowarzyszenia Razem dla Radomki przebywali na Leaderfest w Hlinsku w Republice Czeskiej. Są to Międzynarodowe Spotkania LGD dla celów utworzenia sieci LAGs, nawiązywania kontaktów i przygotowania projektów współpracy międzynarodowej. Spotkania zostały przygotowane przez Celostatni sit pro rozvojvenkova (Krajową Sieć Obszarów Wiejskich) w ramach Programu Rozvojevenkova 2014-2020 (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020) we współpracy z LGD Kralovskastezkao.p.s. i Grupę roboczą współpracy międzynarodowej NS MAS, z.s. . Na zaproszenie organizatorów do Hlińska, przybyli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z Polski, Serbii, Słowacji, Słowenii, Austrii, Gruzji i oczywiście Czech. W ciągu dwóch dni trwały prezentacje poszczególnych LGD, przybliżenie działań i działalności stowarzyszeń w poszczególnych krajach, pokazanie różnic i podobieństw w tych działaniach. Następnie prowadzone były rozmowy z potencjalnymi partnerami w celu nawiązania kontaktów a w przyszłości wspólnych działań w ramach projektów współpracy.

Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki na tym międzynarodowym forum zaprezentowała prócz prezentacji multimedialnych także stoisko wystawiennicze. Stoisko stworzone i prezentowane było wspólnie z naszym polskim partnerem w projekcie współpracy Koroną Północnego Krakowa. Musimy tu nadmienić, iż stoisko takie zaprezentowaliśmy jako jedyni w tym międzynarodowym gronie. Jako jedyni spośród międzynarodowego grona LGD przedstawiliśmy także swoją prezentację multimedialną na forum czeskich MAS.

Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki nawiązała kontakty z Lokalnymi Grupami Działania z Czech, Gruzji i Chorwacji.

W dniu 31.05.2017 opublikowany został 80 numer Biuletynu informacyjnego Razem dla Radomki. Publikacja dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem www.razemdlaradomki.pl

Kwiecień

W dniu 04.04.2017 Prezes LGD „Razem dla Radomki” uczestniczył w IX posiedzeniu Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW, na którym omówiono m.in. plan operacyjny KSOW dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2017, oraz konkurs dla partnerów KSOW w 2017 roku.

W dniu 06.04.2017 Prezes Stowarzyszenia wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami samorządu terytorialnego obszaru LGD. Spotkanie dotyczyło omówienia bieżącej współpracy.

W dniu 07.04.2017 odbyły się Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL to już dziewiąta edycja tego największego wydarzenia w kraju poświęconego promocji turystyki wiejskiej, na której zaprezentowało się Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, obecne na nim nieprzerwanie w charakterze wystawcy od 2010 roku. W tym roku na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, wspólnie z Gminą Wieniawa i Gminnym Centrum kultury prezentowaliśmy bogactwo folkloru, najcenniejsze smaki, a do tego taniec i śpiew dedykowany miłośnikom naszego regionu. Stoisko Województwa Mazowieckiego na którym zaprezentowali się przedstawiciele LGD „Razem dla Radomki” po raz kolejny zdobyło I miejsce w konkursie na najciekawsze stoisko targów. W sobotę gości targów do wspólnej zabawy zapraszały Zespół Folklorystyczny Wieniawa występujący wspólnie z Kapelą Jana Wochniaka z Wieniawy, Michałem Kapturskim oraz Henrykiem Gwiazdą – których popisy muzyczne, a szczególnie prezentowane polki i mazurki porwały do tańca. Ale oprócz „strawy duchowej” nie zabrakło przepysznych dań przygotowanych przez Lokalne Stowarzyszenie Kobiet Skrzynno, których żurek, porka, pierogi znalazły wielu nabywców. Nic dziwnego że nasze stoisko oprócz zdobycia pierwszego miejsca, cieszyło się największym zainteresowaniem licznie przybyłej na to wydarzenie publiczności, pokazując że nasz region, nasza kultura, a przede wszystkim otwartość naszych reprezentantów jest bardzo atrakcyjna i ciekawa dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W imprezie uczestniczył Prezes stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki oraz pracownik Biura Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 11.04.2017 odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Razem dla Radomki, na którym przyjęto Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres od 01.01.2017 do 31.03.20174 , oraz Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu(poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 01.01.2016 – 31.12.2016. Przyjęto aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, oraz załączników do LSR-u. Na posiedzeniu przyjęto także nowego członka w poczet członków stowarzyszenia.

W dniu 20.04.2017 w Gminnym Centrum Informacji Edukacji i Kultury w Zakrzewie odbyło się posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” mające na celu ocenę i skierowanie do finansowania wniosków złożonych w naborach 01/2017; 02/2017 i 03/2017, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych: Infrastruktura publiczna: Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych, Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+, oraz Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. W posiedzeniu Rady uczestniczył Prezes Zarządu Pan Cezary Nowek, oraz pracownicy Biura Pani Małgorzata Kopycka oraz Pan Arkadiusz Ostrowski. W ramach naboru 01/2017 Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych, wpłynął do LGD „Razem dla Radomki” 1 wniosek, który po pozytywnej ocenie przez Radę stowarzyszenia „Razem dla Radomki” został skierowany do dofinansowania i przekazany do UrzęduMarszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W naborze 02/2017 Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+, wpłynęło do LGD „Razem dla Radomki” 18 wniosków, które po pozytywnej ocenie przez Radę stowarzyszenia „Razem dla Radomki” zostały skierowane do dofinansowania i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W naborze 02/2017 w limicie dostępnych środków zmieściło się 7 wniosków skierowanych do dofinansowania. W ramach naboru 03/2016 Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa wpłynęło 25 wniosków, z czego dwa zostały złożone po terminie. Rada stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” pozostałe 23 wnioski oceniła pozytywnie i skierowała do dofinansowania. W limicie dostępnych środków w tym naborze zmieściło się 5 wniosków z najwyższą liczbą punktów uzyskanych wg kryteriów wyboru. Wszystkie wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W dniach 24-26.04.2017 Prezes Stowarzyszenia Razem dla Radomki uczestniczył w Seminarium Związku Gmin Radomka, na którym prezentował zebranym informacje nt. działań stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” na rzecz Gmin obszaru objętego działaniem LGD.

W dniu 27.04.2017 Prezes Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki uczestniczył w posiedzeniu GTL. Posiedzenie odbyło się w MRiRW.

W pierwszym panelu głos zabrał Ryszard Zarudzki Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wystąpienie dotyczyło zastosowania podejścia LEADER/RLKS w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.) i w Pakcie dla obszarów wiejskich. W kolejnym punkcie była informacja na temat aktualnego stanu wdrażania podejścia LEADER/RLKS i podsumowanie konsultacji z LGD i SW odnośnie wytycznych w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez LGD, aneksu do umowy ramowej oraz wytycznych w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją LSR. Informacji udzieliła Joanna Gierulska – Zastępca Dyrektora Departamentu ROW. Wedle aktualnych statystyk do połowy kwietnia zostało przekazanych do samorządów województw 7022 wniosków o przyznanie pomocy. Na 203 LGD które przekazały nabory do SW w 81 nie zanotowano protestów.

Wspólnie z zespołem proceduralnym GTL i samorządami województw przygotowano trzy wersje wytycznych. Na pojawiające się sygnały dotyczące sankcji w związku z uchybieniami w realizacji danego zobowiązania i zgłaszane zagrożenia w osiągnięciu tzw. „kamieni milowych” proponuje się aneksy do umowy ramowej obejmujące m.in.:

 • dla osiągnięcia pierwszego ” kamienia milowego” przyjąć dane z umów o udzielenie wsparcia a nie jak obecnie z płatności
 • wprowadzić barierę w związku z sumowaniem się sankcji, że budżet 19.2 nie może być obniżony o więcej niż 20%

Aneksy będą gotowe do połowy maja, pozostanie wdrożenie przez SW. Odnośnie zmiany wskaźników, to będzie to możliwe, jednak nie ma możliwości przesuwania środków pomiędzy okresami 2016 – 2018, a 2019 – 2023.

Szczegółowa relacja z posiedzenia zostanie opublikowana w protokole na stronie www.ksow.pl .

W dniu 28.04.2017 w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie odbyło się szkolenie dotyczące poddziałania 19.4 wdrażanie i rozliczanie operacji „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” oraz poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD” objętych PROW na lata 2014-2020. Na szkoleniu przedstawiono postępy w realizacji LSR oraz umów ramowych, omówiona została informacja monitorująca, wniosek o płatność w ramach poddziałania 19.4″Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, oraz wniosek o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD” objętych PROW na lata 2014-2020. Szkolenie dotyczyło także czynności kontrolnych i weryfikacji udzielanych zamówień publicznych. W szkoleniu udział wzieli pracownicy LGD Małgorzata Kopycka, Anna Ratyńska i Arkadiusz Ostrowski.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content