finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2017

Marzec

W dniach 01-04.03.2017 pracownik Biura LGD Razem dla Radomki Pani Małgorzata Kopycka wzięła udział w szkoleniu zorganizowanym przez Europejską Grupę Doradczą z Kalisza, nt. „Zarządzanie projektami”. Na szkoleniu poruszone zostały tematy związane z procesowym podejściem do zarządzania organizacją, inicjowaniem, planowaniem projektu, strukturą podziału prac WBS, a także opracowanie planu zarządzania ryzykiem, planowanie jakości, planowanie zasobów ludzkich, komunikacja, realizacja i nadzorowanie przedsięwzięcia. . Szkolenie certyfikowane przez TUV NORD POLSKA.

W dniu 08.03.2017LGD Razem dla Radomki zorganizowała spotkanie informacyjne nt. możliwości otrzymania wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w Centrum Dystrybucji Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie. Przeprowadził je pracownik LGD „Razem dla Radomki” Pan Arkadiusz Ostrowski, przedstawiając obowiązujące rozporządzenia, dokumentację konkursową, wytyczne, karty oceny związane z realizowanymi naborami wniosków, w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla działań:Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych. Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+.

W dniu 09.03.2017 LGD „Razem dla Radomki rozpoczęła nabory wniosków dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla działań:

  • Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych.
  • Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.
  • Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+.

W dniu 10.03.2017 została złożona oferta realizacji zadania publicznego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” do Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego Upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych. Zadanie 13. Tytuł zadania: Budowa silnej marki produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki.

W dniu 10.03.2017 została złożona oferta realizacji zadania publicznego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” do Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zadanie 12. Propagowanie idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Tytuł zadania: Promowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na obszarze Południowego Mazowsza.

W dniu 16.03.2017 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” jako Ambasador projektu FIO Mazowsze Lokalnie oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie zorganizowali spotkanie informacyjne nt. programu grantowego Mazowsze Lokalnie. Spotkanie odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieniawie. Omówione zostały zasady, regulamin i wytyczne konkursu. Przedstawione również zostały karty oceny oraz sposób przygotowania dokumentacji konkursowej. Spotkanie skierowane było do wszystkich zainteresowanych osób i organizacji, a w szczególności do młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych oraz samopomocowych grup nieformalnych terenu województwa mazowieckiego.

Dnia 20.03.2017 odbyły się warsztaty przeprowadzone przez pracownika stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki nt. sposobu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy i przygotowania biznesplanu dla projektów na rzecz rozwoju i podejmowania działalności gospodarczych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Szkolenie odbyło się w Centrum Dystrybucji Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie.

W dniach 22-23.03.2017 pracownik LGD Razem dla Radomki Pani Małgorzata Kopycka uczestniczyła w certyfikowanym szkoleniu zorganizowanym przez Europejską Grupę Doradczą pn. Zarządzanie czasem. Szkolenie certyfikowane przez TUV NORD POLSKA.

Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki w dniu 28 marca 2017 roku zorganizowała szkolenie w ramach harmonogramu realizacji planu komunikacji na rok 2017 pn. „Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego. Prezentacja dobrych praktyk.” dla organów decyzyjnych i liderów LGD Razem dla Radomki w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju LGD.

W ramach szkolenia grupa uczestników odwiedziła Inkubator przetwórczy w Dwikozach. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z wymogami formalnymi dotyczącymi tworzenia Inkubatorów w ramach PROW 2014-2020, które przybliżył Prezes stowarzyszenia Razem dla Radomki Pan Cezary Nowek. Kolejnym punktem było zapoznanie z historią powstania Inkubatora w Dwikozach, zaangażowaniem środków i koncepcją funkcjonowania. Uczestnicy w trakcie zwiedzania inkubatora, zapoznali się z wymogami sanitarnymi i higienicznymi dotyczącymi obiektu, oraz szansą rozwoju lokalnego jaką daje Centrum Produktu Lokalnego.

Luty

W dniu 03.02.2017 w Wolanowie miało miejsce posiedzenie Zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki na którym podjęto uchwały dotyczące: sprawozdania merytorycznego z działalności stowarzyszenia za IV kwartał 2016 r., planu zadań podjętych do realizacji przez LGD na I kwartał 2017 r., zatwierdzono karty oceny według kryteriów lokalnych i według kryteriów strategicznych, oraz termin i warunki ogłoszenia o naborze w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020 dla działań: infrastruktura publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych, utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+, rozwój działalności gospodarczej/rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

W dniu 07.02.2017 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania przy ul. Wernera 9/11 miało miejsce spotkanie Prezesa LGD „Razem dla Radomki” z Panią Prezes LGD „Puszcza Kozienicka” z Kozienic, oraz Panem Prezesem LGD „Dziedzictwo i Rozwój” ze Zwolenia dotyczące projektów współpracy.

W dniu 08.02.2017 w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się szkolenie dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich składających wnioski o wybór operacji do Jednostki Centralnej. W szkoleniu uczestniczyli Prezes LGD Razem dla Radomki – Cezary Nowek, oraz Arkadiusz Ostrowski pracownik Biura. Temat szkolenia dotyczył warunków, kryteriów i trybu wyboru operacji podmiotów współpracujących w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dotyczących konkursu na wybór operacji realizowanych w 2017 roku. W programie szkolenia zawarto wymogi formalne i warunki wyboru operacji, regulamin konkursu, omówienie wniosku o wybór operacji, limity środków oraz proces naboru i rozliczanie wniosków partnerów KSOW. Stowarzyszenie Razem dla Radomki aplikowało na partnera KSOW. Należy tu zaznaczyć, iż stowarzyszenie Razem dla Radomki aplikowało w konkursie o wybór operacji w późniejszym terminie.

W dniu 09.02.2017 stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku zorganizowało i przeprowadziło bezpłatne szkolenie z zakresu prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych. Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące rachunkowości w organizacjach pozarządowych, przychody, koszty oraz podatki w organizacjach pozarządowych, a także sprawozdania finansowe. Szkolenie poprowadziła Pani Anna Ratyńska specjalista ds. finansowych pracownik Biura LGD.

W dniu 10.02.2017 w Sandomierzu odbyło się szkolenie zorganizowane przez Forum aktywizacji obszarów wiejskich dotyczące inkubatora przetwórstwa lokalnego . W szkoleniu z ramienia LGD Razem dla Radomki uczestniczył Prezes Cezary Nowek. Na szkoleniu poruszano tematy dotyczące m.in. tworzenia i funkcjonowania inkubatorów przetwórstwa lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem analizy zasobów na danym terenie oraz wymogów higienicznych tworzenia inkubatorów. W ramach szkolenia uczestnicy odwiedzili pomieszczenia inkubatora w Dwikozach.

W dniu 15.02.2017 Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki na zaproszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego uczestniczył w spotkaniu Rady ds. Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego – Park Spółdzielczy w Płońsku. Pan Prezes Cezary Nowek został zaproszony do grona członków Rady, jako cenny głos wspierający Park w realizacji jego zadań statutowych. W celu ukonstytuowania się Rady w siedzibie MPNT w Płońsku odbyło się spotkanie inaugurujące jej działalność. Korzyści wynikające z członkostwa w Radzie to przede wszystkim realny wpływ na kształt kierunków rozwoju Mazowsza w sektorach rolno-spożywczym, ekologicznym, biotechnologicznym, OZE oraz IT. To także udział w projektach mających na celu transfer osiągnięć nauki do praktyki i zwiększenie powiązań instytucji naukowych ze sferą biznesu i kreowanie współpracy środowisk branżowych, mającej wpływ na konkurencyjność regionu. Na spotkaniu obecni byli m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego, który odniósł się do Strategii rozwoju Mazowsza w odniesieniu do działalności MPNT, oraz Prezes Zarządu MPNT w Płońsku, która przedstawiła kierunki oraz plany działalności Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego – Park Spółdzielczy w Płońsku.

W dniu 17.02.2017 została złożona oferta realizacji zadania publicznego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” do Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Zadanie nr 6. To także nasze dziedzictwo. Tytuł zadania publicznego: Wiejscy Wirtuozi.

W dniu 17.02.2017 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na zaproszenie Wójta Gminy Przytyk uczestniczył w Konferencji dla Producentów Papryki, która odbyła się w Słowikowie w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego. Podczas spotkania omówione zostały kwestie dot. – wybarwiania, nawożenia i ochrony papryki poprzez zastosowanie skutecznych, naturalnych i dozwolonych preparatów, – Certyfikat Global G.A.P. korzyści i zalety oraz proces jego uzyskania, – obowiązek rejestracji upraw pierwotnych.

W dniu 21.02.2017 r. Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki roku gościła w charakterze wystawcy na V jubileuszowym Kongresie Przedsiębiorczości Produktu Lokalnegopod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP. Kongres odbył się w Tarczynie, organizatorem wydarzenia była Lokalna Grupa Działania Perły Mazowsza

Celem Kongresu było pokazanie dorobku gospodarzy i zaproszonych gości w kontekście prezentacji i promocji produktu lokalnego. Swoje osiągnięcia przedstawili przedstawiciele gmin: Tarczyn, Konstancin Jeziorna, Góra Kalwaria i Prażmów, oraz zaproszeni goście, Lokalne Grupy Działania: „Razem dla Radomki”, „Wspólny Trakt”, „Wszyscy Razem” i „Razem na Piaskowcu”. Osiągnięcia LGD „Razem dla Radomki” zaprezentował Prezes stowarzyszenia Pan Cezary Nowek. . Przedstawił specyfikę terenu naszego działania, jego urodę, mocne strony, naszych lokalnych producentów i wytwórców. Przybliżył zebranym produkty tradycyjne i lokalne obszaru LGD Razem dla Radomki – paprykę przytycką i budowę związanego z nią partnerstwa o nazwie Paprykowy szlak, oraz działań związanych z jego realizacją, m.in. wydawanych publikacjach, stronach internetowych, konkursie kulinarnym na Potrawy z Papryki.

Zwieńczeniem wydarzenia była uroczysta gala, podczas której najlepsi producenci lokalni zostali uhonorowani nagrodami „Perły Mazowsza” przyznawanymi przez Lokalną Grupę Działania o nazwie „Perły Mazowsza”. Lokalne Grupy Działania, oraz nagrodzeni producenci prezentowali swoje stoiska wystawiennicze, a na nich bogactwo swoich regionów.

W dniu 23.02.2017 została złożona oferta realizacji zadania publicznego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” do Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Zadanie nr 14 Upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych. Tytuł zadania: Rozwój marki produktów tradycyjnych i produktów Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Południowego Mazowsza w tym markowego produktu obszaru Papryki Przytyckiej.

W dniu 25.02.2017 odbyły się VII Przysuskie Spotkania Chórów „Z wizytą u Kolberga”, którego organizatorami byli Stowarzyszenie Nauczycielskiego Chóru Canto, Stowarzyszenie Razem dla Radomki, Dom Kultury w Przysusze oraz Burmistrz Miasta i Gminy Przysucha. Przysuskie Spotkania Chórów to impreza cykliczna, której celem jest popularyzowanie działalności i twórczości Oskara Kolberga, pięknej muzyki zarówno ludowej jak i rozrywkowej, wymiana doświadczeń oaz wzajemna integracja. Wśród zaproszonych gości znalazły się chóry z Radomska, Warszawy i Łodzi oraz kapela ludowa Ciekoty. W ramach imprezy prócz koncertu z udziałem zaproszonych chórów i kapeli Ciekoty odbyły się m.in. warsztaty wokalne, oraz zwiedzanie Muzeum Oskara Kolberga

W dniu 28.02.2017 opublikowano 78 numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Biuletyn dostępny jest pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn78/index.html

Dnia 28.02.2017 Prezes stowarzyszenia Razem dla Radomki wziął udział w widowisku plenerowym „Ścięcie Śmierci”, które prezentowane jest zawsze w ostatni wtorek karnawału. W tym roku przypadło na 28 lutego. Podczas wydarzenia odbył się także jarmark twórców ludowych, występy kapeli i zespołów muzycznych Widowisko zorganizowane zostało w ramach Jedlińskich Zapustów, imprezy zorganizowanej przez Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.

W dniu 28.02.2017 odbyło się szkolenie nt. Ochrona danych osobowych, zorganizowane przez LGD Zalew Zegrzyński, a poprowadzone przez firmę NeaSystem z Białegostoku. Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy na temat zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych oraz zwiększenie świadomości związanej z ich ochroną. Uczestnicy szkolenia ugruntowali wiedzę w zakresie zbudowania świadomości w obszarze stosowania przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, usystematyzowanie wiedzy z zakresu Ochrony Danych Osobowych oraz bezpieczeństwa informacji, praktyczne spojrzenie na aspekty przetwarzania danych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z procesami administrowania danymi przez Lokalną Grupę Działania, co z kolei umożliwi zachowanie należytej staranności w stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Biura LGD Razem dla Radomki – Małgorzata Kopycka i Arkadiusz Ostrowski.

Styczeń

W dniu 02.01.2017w Zakrzewie miało miejsce posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, na którym podjęto uchwały dotyczące zmiany w Regulaminie Pracy oraz w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Biura LGD, zweryfikowano członków Stowarzyszenia i rozpatrzono kandydaturę nowego członka, który decyzją Zarządu został jednogłośnie przyjęty w poczet członków LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 03.01.2016 odbyło się w Przytyku spotkanie z Wójtem Gminy Przytyk dotyczące Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego, w którym uczestniczył Prezes LGD Razem dla Radomki Pan Cezary Nowek.

W dniu 09.01.2017 została złożona oferta przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, składana na podstawie Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Konkurs FIO 2017 organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kierunek działania: Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich. Tytuł zadania: Akademia Skutecznych Menagerów Społecznych.

W dniach 10-11.01.2017 pracownicy Biura LGD „Razem dla Radomki” Pani Małgorzata Kopycka i Pan Arkadiusz Ostrowski wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, pn. „Podniesienie kompetencji w zakresie oceny formalnej wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze szczególnym naciskiem na weryfikację biznesplanów i dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych, które odbyło się w Radomiu. W programie szkolenia znalazły się m.in. – zasady formalne wynikające z dokumentów legislacyjnych z uwzględnieniem warunków zapisanych w LSR, w kontekście oceny formalnej wniosków – biznesplan i WoPP krok po kroku, zakres operacji a racjonalność kosztów zestawienia rzeczowo – finansowego oraz konkurencyjność cen, – oraz wypracowanie rekomendacji do istniejących dokumentów i procedur.

W dniu 16.01.2017 opublikowano 77 numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Razem dla Radomki. Biuletyn dostępny pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/dok/biuletyn/biuletyn77.pdf

W dniu 19.01.2017 w Zakrzewie odbyło się posiedzenie Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki, dotyczące ponownej oceny operacji na podstawie wniesionego protestu do naboru 03/2016 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. W wyniku ponownej oceny Rada skierowała wniosek do finansowania.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w okresie od czerwca do grudnia 2016 r. pn. „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” został doceniony i opublikowany jako jeden z wyróżniających się w państwach członkowskich Unii Europejskiej i przedstawiony na stronie internetowej Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENDR) – Komisji Europejskiej.

Informację na stronach ENDR znajdą Państwo pod adresem strony https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/promoting-traditional-food-products-mazovia-region-poland_en

W dniu 23.01.2017 została złożona oferta realizacji zadania publicznego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” do Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej. Tytuł zadania: Aktywne NGO-sy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

W dniu 23.01.2017 miało miejsce spotkanie Prezesa LGD Razem dla Radomki z Kierownikiem Biura LGD Gorce – Pieniny, Panią Małgorzatą Pietrzyk. Na spotkaniu omówione zostały tematy dotyczące współpracy.

W dniu 25.01.2017 Prezes stowarzyszenia Razem dla Radomki podpisał w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego aneks dotyczący Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 – załącznik Plan Komunikacji.

W dniu 26.01.2016 w Zakrzewie i Przytyku miało miejsce spotkanie szkoleniowe dla Wójtów Gmin objętych działaniem LSR Razem dla Radomki dotyczące naborów mających odbyć się w I kwartale 2017 r., w obszarze Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa i Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Szkolenie przeprowadził Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content