finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2023 – I kwartał

Styczeń

W dniu 13.01.2023 zakończył się nabór o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dla działania – Infrastruktura Publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 73 303,50 euro = 293 214,00 zł.

W dniu 17.01.2023 Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Cezary Nowek w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Departamentu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (który reprezentował Dyrektor – Pan Radosław Rybicki) podpisał umowę na realizację kolejnego projektu grantowego, który polegać będzie na opracowaniu inteligentnych koncepcji rozwoju obszaru 6 miejscowości.
Dofinansowanie otrzymały następujące projekty:
Opracowanie koncepcji Smart Village dla miejscowości Skrzyńsko.
Opracowanie koncepcji Smart Villages dla miejscowości Chruślice położonej w gminie Wolanów.
Opracowanie koncepcji Smart Village dla miejscowości Jedlińsk.
Opracowanie koncepcji Smart Villages w miejscowości Wieniawa.
Opracowanie idei koncepcji Smart Village w miejscowości Przytyk.
Opracowanie idei koncepcji Smart Village w miejscowości Taczów.

W dniu 19.01.2023 w Bibliotece w Zakrzewie odbyło się posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki” na którym zatwierdzono m.in. sprawozdanie merytoryczne za IV kwartał 2022 roku, oraz przyjęto Raport końcowy z ewaluacji zewnętrznej wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” wraz z rekomendacjami.

W dniu 20.01.2023 na stronie www.razemdlaradomki.pl opublikowany został Biuletyn podsumowujący aktywność Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w obszarze Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Biuletyn dostępny http://ebook.wdolinieradomki.pl/wp-content/uploads/2023/01/biuletyn-kulinarny.pdf

W dniu 26.01.2023 na stronie www.razemdlaradomki.pl opublikowany został Raport z zewnętrznej ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” za okres lat 2016-2021 w ramach realizacji działań dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW2014-2020 zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 sierpnia 2017 roku oraz zastępujących je wytycznych nr 10/1/2022 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.05.2022 r. – zwanych dalej „wytycznymi MRiRW”. Raport dostępny jest pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/raport-z-ewaluacji-zewnetrznej-lokalnej-strategii-rozwoju-lgd-razem-dla-radomki/

Luty

W dniu 01.02.2023 Prezes zarządu LGD Cezary Nowek uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka, w skład którego wchodzą przedstawiciele LGD – w celu omówienia realizowanych inicjatyw.

W dniu 02.02.2023 odbyło się w Bibliotece w Zakrzewie posiedzenie rady LGD oceniające nabór 04/2022 dla działania: Infrastruktura publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych, w którym przyznano dofinansowane dla 6 projektów na kwotę ponad 307 000,00 złotych.

W dniu 03.02.2023 Prezes zarządu LGD Cezary Nowek przekazał dla PSP w Mniszku elektroniczne ucho – nagrodę w konkursie LGD realizowanym w ramach zadania publicznego „Oddech dla Doliny Radomki”.

W dniu 03.02.2023 na stronie www.razemdlaradomki.pl ukazał się Biuletyn podsumowujący aktywność Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w obszarzeEkologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Biuletyn dostępny jest pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/biuletyn-podsumowujacy-projekty-z-zakresu-ekologii-i-ochrony-srodowiska-realizowane-w-2022-roku%ef%bf%bc/

W dniu 06.02.2023 Prezes zarządu LGD Cezary Nowek przekazał dla PSP we Wrzeszczowie elektroniczne ucho – nagrodę w konkursie LGD realizowanym w ramach zadania publicznego „Oddech dla Doliny Radomki”.

W dniu 07.02.2023 Prezes zarządu LGD Cezary Nowek przekazał dla PSP w Dąbrówce Podłężnej elektroniczne ucho – nagrodę w konkursie LGD realizowanym w ramach zadania publicznego „Oddech dla Doliny Radomki”.

W dniu 08.02.2023 Prezes zarządu LGD Cezary Nowek przekazał do Warszawy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich dokumentację dla naboru 04/2022 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 21.02.2023 prezes zarządu LGD Cezary Nowek uczestniczył w lokalnym wydarzeniu „Ścięcie śmierci” w Jedlińsku.

W dniu 24.02.2023 w Bibliotece w Wieniawie odbyło się posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki” na którym przyjęto m.in. Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.

W dniu 24.02.20223 w Bibliotece w Wieniawie Stowarzyszenie Razem dla Radomki zorganizowało warsztat refleksyjny, którego celem było dokonanie analizy efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2021. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu lokalnego, pracownicy i członkowie stowarzyszeni LGD, Beneficjenci i przedsiębiorcy z obszaru gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. Podczas warsztatu przedstawiono zakres działań prowadzonych przez stowarzyszenie w 2022 r. w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Marzec

W dniu 07.03.2023 Prezes LGD Razem dla Radomki podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę na realizację projektu współpracy pt. „Lokalne Atrakcje Kulinarne” akronim LAK. Będzie on realizowany w ramach partnerstwa trzech LGD, tj. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” (Partner nr 1), Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (Partner nr 2), oraz zagranicznego Partnera projektu LaboreckéhoobčianskehozdruženiaNováAlternatíva na Słowacji (Partner nr 3) niebędącego Lokalną Grupą Działania, realizującego LSR. Projekt realizowany będzie dwuetapowo w okresie 10 miesięcy w 2023 roku.

W dniu 08.03.2023 odbył się w formule hybrydowej VI Kongres Czystego Powietrza w którym on-line uczestniczyli prezes zarządu LGD Cezary Nowek i pracownik LGD Małgorzata Kopycka.

W dniu 09.03.2023 odbyło się w formule on-line spotkanie w ramach Polskiej sieci LGD, w którym uczestniczyli pracownicy „Razem dla Radomki”.

W dniu 09.03.2023 prezes zarządu LGD Cezary Nowek uczestniczył w drugim dniu VI Kongres Czystego Powietrza w Warszawie wydarzeniu poświęconemu politykom publicznym i innym działaniom na rzecz ochrony klimatu, ekologii i czystego powietrza, który odbył się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Organizatorzy Kongresu to Zespół Doradców Gospodarczych TOR wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Mazowiecką Agencją Energetyczną.

W dniu 09.03.2023 na stronie www.razemdlaradomki.pl ukazał się Biuletyn LGD „Razem dla Radomki” poświęcony realizowanym w II połowie 2022 roku operacją pn. Aktywne Mazowieckie NGO-sy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych. Biuletyn dostępny jest pod adresem: Biuletyn: Aktywne Mazowieckie Ngosy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych.

W dniu 13.03.2023 w Strzałkowie zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami samorządów gmin (Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew) podczas którego Prezes LGD zaprezentował planowane kierunki działań, naborów wniosków i możliwości które nieść będzie za sobą nowa perspektywa unijna wdrażana przez lokalne grupy działania. Spotkanie zrealizowane na potrzeby konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w ramach którego LGD zamierza ubiegać się o wsparcie na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na okres lat 2023-2029.

W dniu 15.03.2023 odbyło się spotkanie organizowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie szkolenia w związku z tworzeniem lokalnych strategii rozwoju oraz wdrażaniem RLKS w nowej perspektywie finansowe, w którym uczestniczyli pracownicy Biura LGD „Razem dla Radomki” – Cezary Adam Nowek i Ostrowski Arkadiusz uczestniczyli w konferencji .

W dniu 15.03.2023 prezes zarządu LGD Cezary Nowek uczestniczył on-line w Konferencji Zero waste organizowanej przez Zespół Federacji Polskich Banków Żywności.

W dniu 16.03.2023 Prezes LGD Razem dla Radomki podpisał umowę o powierzenia grantu dotyczącą realizacji zadania pn. ”Opracowanie koncepcji Smart Villages w miejscowości Wieniawa”. Grantobiorcą jest Stowarzyszenie Oświatowe „WIENIAWA”. Stowarzyszenie reprezentowane było przez Panie Prezes zarządu Weronikę Pełkę, Skarbnik stowarzyszenia Dorotę Wochniak.

W dniu 17.03.2023 Prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek podpisał umowę wraz z Wójtem Gminy Przytyk – Dariuszem Wołczyńskim i Panią Karoliną Suwalską – reprezentującą Stowarzyszenie Przystań nad Radomką na opracowanie koncepcji Smart Village dla Przytyka.

W dniu 21.03.2023 Projekt pn. Aktywne i skuteczne Mazowieckie Organizacje Pozarządowe został wybrany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego do dofinansowania. Projekt przewiduje organizację szeregu nowatorskich warsztatów skierowanych dla organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich – lokalnych liderów, przedstawicieli instytucji kultury i samorządów, jak również spotkań on-line webinarów.

W dniu 22.03.2023 podpisana zostałaumowa na realizację koncepcji Smart Village w miejscowości Skrzyńsko. Projekt realizować będzie Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska” oraz Urząd Miasta i Gminy Przysucha. Umowę na realizację podpisali przedstawiciele Stowarzyszenia: Prezes – Pani Anna Szyszka, Wiceprezes Zarządu – Pan Bogdan Rutkowski z Prezesem LGD Razem dla Radomki – Panem CezarymNowek i Burmistrzem Gminy i Miasta Przysucha Tomasz Matlakiewicz.

W dniu 23.03.2023 Prezes LGD Razem dla Radomki podpisał umowę na kolejną inicjatywę, polegającą na opracowaniu koncepcji Smart Village, która przeprowadzona będzie na obszarze gminy z obszaru LGD Razem dla Radomki. Realizowana będzie na terenie miejscowości Chruślice w gminie Wolanów przez Koło Gospodyń Wiejskich Babki.pl z Chruślic.

W dniu 29.03.2023 w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki” na którym przyjęto m.in. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2022 rok, sprawozdanie rady za 2022, przyjęto nowego członka stowarzyszenia, oraz podjęto uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków LGD.

W dniu 31.03.2023 Prezes LGD Razem dla Radomki Cezary Nowek uczestniczył w Strzałkowie w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka, w skład którego wchodzą przedstawiciele LGD – w celu konsultacji w sektorze publicznym konkursu na wybór LSR na lata 2023-2027.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content