finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2022 – I kwartał

Styczeń

W dniu 11.01.2022 r.w Przytyku odbyło się posiedzenie Rady LGD „Razem dla Radomki” w celu rozpatrzenia protestu wniesionego w dniu 30.12.2021 przez MM Consult Sp. z o.o. dot. oceny wniosku złożonego w dniu 12.10.2021 (nr wniosku 11/02/2021/RP) w ramach konkursu 02/2021 Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 dla działania: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, oraz ponownej oceny wniosku 08/02/2021/RP w zakresie kryterium nr 4 dla karty oceny wg kryteriów strategicznych złożonego w ramach konkursu 02/2021 Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 dla działania: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

W dniu 11.01.2022 r. w Przytyku odbyło się szkolenie z zakresu realizacji idei Smart Villages na obszarze LGD „Razem dla Radomki” skierowane do członków Rady LGD przeprowadzone przez pana Cezarego Nowek prezesa LGD.

W dniu 17.01.2022 r. LGD „Razem dla Radomki” rozpoczęła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego.

W dniach 17.01.2022-25.01.2022 w stowarzyszeniu trwała kontrola przeprowadzona przez pracownika Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW2908/2021 dotyczącej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego pt. „Na szlaku kulinarnym Doliny Radomki”.

W dniu 20.01.2022 odbyło się posiedzenie zarządu Polskiej Sieci LGDw trybie on-line w którym uczestniczył prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek.

W dniu 20.01.2022 udział pracowników LGD w szkoleniu on-line przeprowadzonym przez trenerów ngo.pl nt. „Rejestr beneficjentów rzeczywistych”.

W dniu 21.01.2022 na stronie www.razemdlaradomki.pl ukazał się Biuletyn LGD „Razem dla Radomki” poświęcony realizowanym 14 projektom grantowym w 2021, na których realizację LGD przeznaczyło 90 tysięcy kwoty wsparcia. Biuletyn dostępny jest pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/623-2/

W dniu 24.01.2022 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie odbyło się spotkanie szkoleniowe poświęcone naborowi wniosków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w zakresie przyznania premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 50 000,00 zł. Podczas spotkania omówione zostały zasady i warunki przyznania pomocy dla osób ubiegających się o przyznanie premii na start działalności gospodarczej. Przedstawiony został także sposób przygotowania dokumentacji i wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu. Spotkanie przeprowadzone zostało przez pracownika LGD Arkadiusza Ostrowskiego.

W dniu 21.07.2022 prezes LGD Cezary Nowek na sesji Rady Gminy w Jedlińsku zaprezentował „Realizację LSR „Razem dla Radomki” w roku 2021 i zamierzenia na 2022 rok”. Sesja Rady odbyła się w trybie on-line.

W dniu 28.01.2022 w Wolanowie odbyło się posiedzenie zarządu LGD „Razem dla Radomki” na którym przyjęto „Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” za okres od 01.10.2021 – 31.12.2021 r., oraz aktualizację Planu szkoleń dla członków Rady i pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki.

W dniu 28.01.2022 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Radomka.

W dniu 31.01.2022 prezes LGD Cezary Nowek na sesji Rady Gminy w Wolanowie zaprezentował „Realizację LSR „Razem dla Radomki” w roku 2021 i zamierzenia na 2022 rok”.

Luty

W dniu 02.02.2022 odbyło się on-line spotkanie przedstawicieli mazowieckich LGDz dyrektoremDepartamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Marcinem Wajdą w którym uczestniczył prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek.

W dniu 03.02.2022 odbyło się spotkanie w formule on-line przeprowadzone przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z Mazowsza poświęcone koncepcji wdrażania RLKS na Mazowszu w nowej perspektywie finansowej oraz bieżącym sprawom LGD. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy LGD „Razem dla Radomki”.Wartość przyznanego wsparcia wyniosła 1 645 434,83 zł.

W dniu 03.02.2022 odbyło się posiedzenie Rady LGD „Razem dla Radomki” dotyczące wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu 03/2021 Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 dla działania: Infrastruktura publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną.

W dniu 03.02.2022 odbyło się posiedzenie Rady LGD „Razem dla Radomki” dotyczące wyboru wniosków w ramach konkursu 04/2021 Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 dla działania Infrastruktura publiczna: Wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych.

W dniu 03.02.2022 prezes LGD Cezary Nowek przedstawił członkom Rady LGD informacje dotyczące „Realizacji LSR „Razem dla Radomki” w roku 2021 i zamierzenia na 2022 rok”.

W dniu 09.02.2022r. LGD „Razem dla Radomki” zakończyła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego.

W dniu 11.01.2022 odbyło się w trybie on-line XXXVI posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 11.01.2022 odbyło się w trybie on-line spotkanie z dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Marcinem Wajdą, oraz dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM, dotyczące RLKS-u w województwie mazowieckim w programie FEM 2023-2027, w którym uczestniczył prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek.

W dniu 17.02.2022 odbyło się on-line XXVIII spotkanie NGO Europa Caffe i Komisja Europejska – Bruksela Bliżej razem! W spotkaniu uczestniczył prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek.

W dniach 17-18.02.2022 odbył się w trybie on-line V Kongres Czystego Powietrza w którym uczestniczyliprezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek, oraz specjalista ds. koordynowania projektów Małgorzata Kopycka.

W dniu 21.02.2022 odbyło się posiedzenie Związku Gmin Radomka w którym uczestniczyłprezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek

W dniu 21.02.2022 pracownik Biura LGD Arkadiusz Ostrowski przeprowadził wizytacje i kontrole dotyczącą realizacji projektów grantowych u grantobiorcówLokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna Koła Gospodyń Wiejskich z Jakubowa, Stowarzyszenia Oświatowego Wieniawa.

W dniu 22.02.2022 prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek rozmawiał w Radiu Rekord z red. Michałem Tarnowskim na temat działań realizowanych przez LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 23.02.2022 pracownicy Biura LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyli w spotkaniu on-line zorganizowanym przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Mazowsza poświęconym koncepcji wdrażania RLKS na Mazowszu w nowej perspektywie finansowej oraz bieżącym sprawom LGD.

W dniu 24.02.2022 odbyło się w trybie on-line spotkanie ambasadorów programu Mazowsze Lokalnie, wśród których jest stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. W spotkaniu przeprowadzonym przez p. Daniela Prędkopowicza z Fundacji Fundusz Współpracy uczestniczył prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek.

W dniu 25.02.2022 w Przytyku odbył się warsztat refleksyjny zorganizowany zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 roku „W zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, którego celem było dokonanie analizy efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2021 stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu lokalnego, pracownicy Biura LGD i członkowie stowarzyszeni w LGD, Beneficjenci i przedsiębiorcy z obszaru gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

W dniu 25.02.2022 w Przytyku odbyło się posiedzenie zarządu LGD „Razem dla Radomki” na którym przyjęto „Raport z monitoringu LSR-u Lokalnej Strategii Rozwoju za 2021 rok, oraz wykonania wskaźników na lata 2016-2021 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, oraz termin i warunki ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Marzec

W dniu 01.03.2022 w Jedlińsku odbyły się Jedlińskie Zapusty, których elementem jest unikatowe plenerowe widowisko Ścięcia Śmierci, jedyne tego typu wydarzenie w Polsce i w Europie. W wydarzeniu uczestniczył prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek.

W dniu 03.03.2022 na stronie www.razemdlaradomki.plzaprezentowaliśmy publikację „Aktywna wieś – dobre praktyki”. Publikacja dostępna jest pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/aktywna-wies-dobre-praktyki/

W dniu 04.03.2022 w Zakrzewie odbyło się Posiedzenie Rady dotyczące ponownej oceny operacji pod względem kryteriów lokalnych (kryterium nr 1, 3 oraz 8) dotyczącego protestu wniesionego w dniu 28.12.2021(data stempla pocztowego) przez MM Consult Sp. z o.o. dotyczącego oceny wniosku złożonego w dniu 12.10.2021 (nr wniosku 11/02/2021/RP) dla naboru wniosków w ramach konkursu 02/2021 Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 dla działania: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

W dniu 07.03.2022 na stronie www.razemdlaradomki.pl ukazał się Biuletyn LGD „Razem dla Radomki” dotyczący wybranych inicjatyw realizowanych w 2021 roku, które otrzymały dofinansowanie ze środków zewnętrznych – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Biuletyn dostępny jest pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/biuletyn-111/

W dniu 07.03.2022 prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek konsultował w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich realizacje LSR LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 07.03.2022 odbyło się on-line posiedzenie Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania w którym uczestniczył prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek.

W dniu 09.03.2022 odbyło się on-line spotkanie nt. funduszy Unii Europejskiej w perspektywie 2023-2027 w ramach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. (OFOP), w którym uczestniczył prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek.

W dniu 11.03.2022 odbyło się w formule on-line XX posiedzenie GTL-u dotyczące wsparcia przygotowawczego, konkursu na wybór LSR-ów na nowy okres programowania, w którym uczestniczył prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek.

W dniu 16.03.2022 odbył się webinar poświęcony tematyce wzmocnienia potencjału NGO z funduszy europejskich przeprowadzony przez OFOP, w którym uczestniczył prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek.

W dniu 17.03.2022 Polska Sieć LGD zorganizowała ogólnopolskie spotkanie on-line w którym uczestniczył prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek.

W dniu 18.03.2022 w Przytyku na posiedzeniu zarządu Związku Gmin Radomka prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek omówił tematy: realizacja ankiety FEM 2023-2027 w zakresie środków przeznaczonych na RLKS, działania w zakresie wsparcia przygotowawczego, informacje w zakresie projektu grantowego Smart Villages.

W dniu 22.03.2022 w Przytyku odbyło się szkolenie warsztatowe dotyczące realizacji i rozliczania projektów grantowych LGD realizowanych przez organizacje ngo. Spotkanie przeprowadzili Arkadiusz Ostrowski pracownik Biura LGD, oraz Cezary Nowek prezes LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 24.03.2022 prezes LGD Cezary Nowek na sesji Rady Gminy i Miasta Przysucha zaprezentował „Realizację LSR „Razem dla Radomki” w roku 2021 i zamierzenia na 2022 rok”.

W dniu 24.03.2022 odbył się zarząd Polskiej Sieci LGD w trybie on-line, w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 28.03.2022 prezes LGD Cezary Nowek podpisał umowę z firmą MM Consult sp. z o. o. na realizację raportu ewaluacyjnego ex-post LGD „Razem dla Radomki” za lata 2016-2021 zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 29.03.2022 odbyło się w Wolanowie Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” dotyczące wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu 01/2022 Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 dla działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego. LGD „Razem dla Radomki” przyznało wsparcie finansowe dla 16 beneficjentów o łącznej kwocie wsparcia wynoszącej 800 000,00 zł.

W dniu 30.03.2022 prezes LGD Cezary Nowek odbył spotkanie z dyrektorem Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w celu omówienia kierunków współpracy w okresie 2022-2027.

W dniu 30.03.2022 odbył się zarząd Polskiej Sieci LGD w trybie on-line, w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content