finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2021 – IV kwartał

Październik

W dniu 05.10.2021 odbyło się w Zakrzewie szkoleniezorganizowaneprzez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” poświęcone zagadnieniom związanym z prawidłowym przygotowaniem wniosku – do konkursu dla przedsiębiorców. Podczas spotkania przedstawione zostały podstawowe wytyczne dotyczące konkursu, zakres zadań objętych wsparciem, informacja o kosztach kwalifikowanych, wymaganych załącznikach. Omówiony został również sposób przygotowania formularza wniosku i kryteria oceny operacji. Spotkanie przeprowadził pracownik LGD Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 05.10.2021 zakończyła się w LGD kontrolaz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – która rozpoczęła się 29.09.2021 – w ramach PROW 2014-2020 umowa w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” umowa Nr 00006-6937-UM0700018/16.

W dniu 05.10.2021 na stronach internetowych „Razem dla Radomki” został ogłoszony eko konkurs na działania dotyczące: powtórnego wykorzystania odpadów, sposobów na oszczędzanie wody; ograniczenie powstawania i/lub segregacji odpadów w ramach projektu „Bądźmy eko w Dolinie Radomki”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 05.10.2021 udział pracowników LGD w szkoleniu on-line organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego pn. „Smart-Village w ramach LEADERA.

W dniu 06.10.2021 odbyło się spotkanie on-line mazowieckich LGD dot. kwestii związanych z ubieganiem się przez LGD o pomoc w ramach wsparcia przygotowawczego na przygotowanie LSR na okres 2021-2027, projekt Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz sprawy bieżące w którym uczestniczyłprezes oraz pracownicy LGD.

W dniu 07.10.2021 odbyły się warsztaty on-line „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania. W warsztatach uczestniczyłCezary Nowek – prezes LGD.

W dniu 07.10.2021 odbyło się Posiedzenie Związku Gmin Radomka na którym prezes LGD Cezary Nowek prezentował tematy związane z odpadami, ochroną klimatu, powietrza, realizacją projektu szlaki rowerowe w obszarze Związku Gmin Radomka, smart villages w gminach obszaru LGD.

W dniu 11.10.2021 Posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki” dokonano aktualizacji polityki rachunkowości stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, oraz zweryfikowano listę członków stowarzyszenia. Prezes zapoznał członków zarządu z wynikami kontroli w ramach PROW 2014-2020 dot. poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Przekazał informacje dotyczące podpisania aneksu do umowy ramowej, oraz dot. konkursu na rozwój działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2., oraz informacje dot. realizowanych przez LGD projektów.

W dniu 12.10.2021 w Warszawie został podpisany przez prezesa LGD Cezarego Nowka aneks do umowy ramowej na dodatkowe środki unijne. LGD „Razem dla Radomki” pozyskało kolejne wsparcie za efektywne i skuteczne wdrażanie funduszy unijnych. Wsparcie w kwocie 711 200,00 euro przeznaczone będzie na przestrzeni IV kwartału 2021 r. i I kwartału 2022 na realizację naborów wniosków:
225 000,00 euro – Premie na utworzenie nowych działalności gospodarczych (50 tyś. zł na start)
404 000,00 euro – Rozwój Infrastruktury Publicznej – wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych, rekreacyjnych lub kulturowych
6 000,00 euro – Przygotowanie koncepcji Smart Villages
76 200,00 zł – koszty działań aktywizujących i bieżących

Dzięki temu wsparciu łączna wartość działań dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – otrzymana przez nasze Stowarzyszenie od 2016 roku wyniesie ponad 15 milionów złotych

W dniu 12.10.2021 zakończył się nabór wniosków w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji na Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

W dniu 17.10.2021 w świetlicy wiejskiej w Dębinach w gminie Przysucha odbyła się Potańcówka u Oskara Kolberga -zorganizowana przez Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w ramach projektu grantowego LGD. W wydarzeniu uczestniczył prezes CezaryNowek.

W dniach 18;19;21;27 i 29.10.2021 odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci szkół podstawowych w Przytyku, Wrzosie, Sławnie, Mleczkowie które przeprowadził Cezary Nowek – prezes LGD. Tematy zajęć dotyczyły ochrony powietrzaprzed zanieczyszczeniami i hałasem, orazselektywnej zbiórki odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz idee Zero Waste i 3U w ramach projektów Chrońmy powietrze którym oddychamy i Bądźmy eko w Dolinie Radomki, zadań dofinansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach zajęciach przeszkolonych zostało łącznie 636 dzieci z obszaru LGD. Koordynator projektów Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD.

W dniu 20.10.2021 w Domu Kultury w Przysusze miało miejsce wręczenie nagród dla pszczelarzy w rozstrzygniętym konkursie pn. „Najlepsze miody z Twojej zagrody”. Komisja konkursowa po ocenie dwudziestu miodów, które zostały zgłoszone w konkursie przyznała nagrody w postaci pszczelich pokarmów. Łącznie przyznano 10 nagród w trzech kategoriach.Konkurs zorganizowany przez stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Rola pszczół w środowisku naturalnym”. Koordynator projektu Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD. Zadanie dofinansowano ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 20.10.2021 w Domu Kultury w Przysusze odbyła się III Gala Organizacji Pozarządowych i Wolantariatu. Gala miała na celu promocję, wymianę dobrych praktyk, podziękowanie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego z terenu powiatu przysuskiego, radomskiego i zwoleńskiego. Podczas wydarzenia nastąpiło rozstrzygnięcie kolejnej edycji konkursu „Aktywne NGO” w ramach którego nagrodzone zostały: najaktywniejsze organizacje pozarządowe w 2020 i 2021 roku, lokalni liderzy, najciekawsze inicjatywy organizacji pozarządowych i wolontariatu, inicjatywy organizacji w zakresie przeciwdziałania wirusa Sars Covid-19. Podczas wydarzenia mieliśmy przyjemność wysłuchania przemówienia przedstawicieli instytucji wspierających organizacje i społeczności lokalne. Pana Andrzeja Rybusa-Tołoczko – Przewodniczącego Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, współprzewodniczącego Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, oraz Pana Jarosława Szczepaniaka z Radomskiego Centrum Przedsiębiorczości, a prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” Cezary Adam Nowek – omówił działalność Stowarzyszenia pod kątem przekazywania wsparcia finansowego przekazanego dla organizacji pozarządowych, które w okresie 3 ostatnich lat wyniosło blisko 900 000,00 zł. Wydarzeniu towarzyszyły wystąpienia przedstawicieli nagradzanych w poprzednich edycjach organizacji pozarządowych pani Dagmary Janasprezes Stowarzyszenia dla Osób Niepełnosprawnych „Razem”, pani MałgorzatyHadas ze Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Pogroszyn. Zwieńczeniem Gali były występy artystyczne w wykonaniu radomskiego zespołu FunkTime, oraz wyjątkowej wokalistki Katarzyny Bochyńskiej Wojdył i Karola Sionka. Gala Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu została dofinansowana w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województw Mazowieckiego na 2021 rok.Koordynator projektu Arkadiusz Ostrowski pracownik Biura LGD.

W dniu 20.10.2021 r. LGD „Razem dla Radomki” rozstrzygnęło 3 edycję konkursu Aktywne NGO – największego konkursu na południowym obszarze województwa mazowieckiego – którego ideą jest nagradzanie najaktywniejszych organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i najciekawszych inicjatyw organizacji pozarządowych.

Celem konkursu była promocja idei społeczeństwa obywatelskiego, promocję postaw aktywizujących mieszkańców i wolontariatu. Założeniem jego organizacji było wyróżnienie aktywnych organizacji i aktywnych osób, które działają społecznie realizując inicjatywy, działania w swoich środowiskach. Ilość zgłoszeń które otrzymaliśmy w ramach konkursu i zakres zgłoszonych inicjatyw, utwierdziła nas w przekonaniu jak ważny jest rozwój lokalny w oparciu o silne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, lokalnych liderów. W tym roku dla uczestników konkursu przeznaczono nagrody w kwocie blisko 15 000,00 złotych.

Nagrodzono 14 organizacji i osób. Główne – I miejsca otrzymały: Fundacji Muzyka Zakorzeniona za inicjatywy na rzecz rozwoju kultury ludowej, Stowarzyszenie Droga Mleczna i Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze – zdobyły I miejsce w kategorii najaktywniejsze organizacje pozarządowe.

Konkurs został zorganizowany w ramach dofinansowana w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województw Mazowieckiego na 2021 rok. Koordynator projektu Arkadiusz Ostrowski pracownik Biura LGD.

W dniu 20 i 25.10.2021 w szkołach podstawowych w Przytyku i Mleczkowie odbyły się zajęcia edukacyjneadresowane do dzieci klas I -III pn. „Po co są potrzebne pszczoły”, organizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Rola pszczół w środowisku naturalnym”. Zajęcia przeprowadził Mistrz pszczelarstwa pan Łukasz Murawski. W projekcie przeszkolonych zostało 325 dzieci z obszaru LGD. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Koordynator projektu Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD.

W dniu 21.10.2021 rozpoczęliśmy cykl warsztatów pn. Szkolne Kluby Wolontariackie, skierowany do dzieci i młodzieży z gmin należących do Stowarzyszenia „Razem dla Radomki?. Spotkanie inaugurujące zostało zorganizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze, gdzie młodzi wolontariusze zapoznawali się z idą tworzenia szkolnych klubów wolontariackich, których celem jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym. Warsztaty zorganizowane w ramach projektu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” pn. „Liderzy społeczności lokalnych” – zadania dofinansowanego w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2021.

W dniach 22-24.10.2021 aktywni przedstawicieleorganizacji pozarządowych i pracownicy instytucji samorządowych uczestniczyli w wyjeździe studyjnym zorganizowanym przez LGD „Razem dla Radomki”. Wyjazd zorganizowany został na teren Małopolski, gdzie uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ofertą turystyczną terenu Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina” i wymiany spostrzeżeń wdrażania lokalnych strategii rozwoju. Uczestnicy odwiedzili Ojcowski Park Narodowy (zamek w Piaskowej Skale, maczugę herkulesa), Zamek w Ojcowie czy Jaskinię Nietoperzową. W kolejne dni nie zabrakło zwiedzania Krakowa, Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, odwiedzin zamków w Niepołomicach, Kopalni Soli w Wieliczce i Zamku Żupnego. Wyjazd studyjny zrealizowany przez LGD „Razem dla Radomki” dla projektu współpracy pn. „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 25.10.2021 pan Arkadiusz Ostrowski pracownik Biura LGD uczestniczył w Rajdzie NordicWalking im. Teresy Grodzińskiej. Wydarzenie organizowane zostało przez Publiczną Szkołą Podstawową z Bielichy, a dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” dla projektu współpracy pn. „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 27.10.2021 odbyło się w formule on-line Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD, w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 28.10.2021 odbył się w formule on-lineXIV Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek i wypowiadał się na temat realizacji RLKS-u przez mazowieckie LGD w okresie 2021-2027, oraz edukacji na temat klimatu (odpady + ochrona powietrza)

W dniu 29.10.2021 LGD „Razem dla Radomki” zaprezentowało nową publikację przedstawiającą informacje o działalności LGD w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2021. Przedstawiamy informacje o działaniach podejmowanych na rzecz aktywizacji społeczeństwa lokalnego, prezentując wybrane projekty w zakresie dofinansowań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej; wsparcia na rzecz rozwoju istniejących firm i premii na otwarcie działalności gospodarczej, a także wsparciu na rzecz projektów grantowych. Publikacja opracowana w ramach zadania dofinansowanego w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województw Mazowieckiego na 2021 rok. Dostępna jest pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/dok/dobrepraktyki.pdf

W dniu 30.10.2021 na stronach internetowych LGD zaprezentowaliśmy cykl filmów pokazujących współpracę Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” z Urzędami Gmin obszaru LSR stowarzyszenia, z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami tego terenu. Stowarzyszenie przekazuje wsparcie finansowe w ramach ogłaszanych konkursów dla mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji publicznych czy też organizacji pozarządowych. Wśród beneficjentów konkursów Razem dla Radomki jest położona w sąsiedztwie miasta Radom – Gmina Zakrzew, której przedstawiciele- aktywnie pozyskują środki finansowe na aktywizację społeczeństwa lokalnego. Dzięki wielomilionowemu wsparciu realizują budowy i przebudowy infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej, otwierają i rozwijają działalności gospodarcze, czy realizują projekty grantowe. Opracowanie filmów na zlecenie LGD „Razem dla Radomki” zostało dofinansowane w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województw Mazowieckiego na 2021 rok. Filmy są dostępne na stronie www.razemdlaradomki.pl

Dofinansowanie na przygotowanie filmów i przygotowanie projektów przyznane zostało dla projekt pn. Działalność LGD Razem dla Radomki w zakresie aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich – wsparcie przyznane dla projektu wyniosło 43500,00 zł. Koordynator projektu Arkadiusz Ostrowski pracownik Biura LGD.

30.10.2021 LGD Razem dla Radomki zakończyło realizację projektu pn. Liderzy Społeczności Lokalnych, na które pozyskali wsparcie finansowe w wysokości 43 507,00 zł z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Ostatnimi działaniami uzupełniającymi projekt była organizacja 6 warsztatów w zakresie szkolne kluby wolontariacie przeprowadzone w terminach 20.10.2021 r. (2 spotkania – w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze oraz w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie), 21.10.2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Przytyku, 22.10.2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie, 28.10.2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Łupianach oraz w dniu 29.10.2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie. Podczas zajęć trenerzy przekazali wiedzę na temat działań wolontariackich. W zajęciach uczestniczyła grupa 148 osób – dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 15 lat.

W ramach inicjatywy organizowane były wyjazdy studyjne, III Gala Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Konkurs Aktywne NGO na najlepsze i najciekawsze inicjatywy organizacji pozarządowych, najaktywniejsze organizacje. Koordynator projektu pracownik Biura LGD Arkadiusz Ostrowski.

Listopad

W dniu 03.11.2021 odbyło się spotkanie liderów partnerstw na rzecz ekonomii społecznej subregionu radomskiego na którym prezes LGD Cezary Nowek omówił zagadnienia funkcjonowania (powoływania) powiatowych Rad Pożytku Publicznego.

W dniach 04; 16; 17 i 18.11.2021 odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci szkół podstawowych w Sławnie, Jedlińku, Skrzyńsku i Jedlińsku, które przeprowadził Cezary Nowek – prezes LGD. Tematy zajęć dotyczyły ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami i hałasem, oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz idee Zero Waste i 3U w ramach projektów Chrońmy powietrze którym oddychamy i Bądźmy eko w Dolinie Radomki, zadań dofinansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach zajęciach przeszkolonych zostało łącznie 636 dzieci z obszaru LGD. Koordynator projektów pani Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD.

W dniu 07.11.2021 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w spotkaniu on-line mazowieckich LGD organizowanym przez Polską Sieć LGD.

W dniu 09.11.2021 LGD „Razem dla Radomki” zorganizowało 2 spotkania – warsztaty kulinarne Tradycyjne Mazowsza w Nowej odsłonie, które przeprowadzone zostały wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie oraz dla osób w wieku 50+ w Centrum Kultury i Biblioteki w Przytyku. Szkolenia przeprowadziła członkini sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze – Pani Elżbieta Bień z Cateringu Camelot. Warsztaty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 09.11.2021 w Zakrzewieodbyło się posiedzenie zarządu LGD „Razem dla Radomki”, na którym m.in. przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe za III kwartały 2021 roku, oraz nowego członka stowarzyszenia. Posiedzenie przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 09.12.2021 odbyły się we Wrzosie w Publicznej Szkole Podstawowej iw Przytyku w Centrum Kultury i Biblioteka warsztaty kulinarne „Tradycje w nowej odsłonie” przeprowadzone przez panią Elżbietę Bień z Camelot Catering członka Siedzi Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniach 09; 16; 17 i 18.11 2021 w szkołach podstawowych w Sławnie, Wieniawie, Jedlińsku i Skrzyńsku odbyły się zajęcia edukacyjneadresowane do dzieci klas I -III pn. „Po co są potrzebne pszczoły”, organizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Rola pszczół w środowisku naturalnym”. Zajęcia przeprowadził Mistrz pszczelarstwa pan Łukasz Murawski. W projekcie przeszkolonych zostało 325 dzieci z obszaru LGD. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Koordynator projektu Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD.

W dniu 10.11.2021 spotkanie prezesa LGD Cezarego Nowekz wicestarostą radomskimKrzysztofem Kozerą dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu radomskiego, oraz inicjatywy powołania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego.

W dniu 15.11.2021 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej LGD „Razem dla Radomki”, na którym rozpatrzono sprawozdania zarządu merytoryczne i finansowe za III kwartały 2021 roku. W posiedzeniu uczestniczyła Anna Ratyńska specjalista ds. organizacyjno-finanoswych w LGD, oraz Cezary Nowek prezes LGD.

W dniu 16.11.2021 spotkanie w Biurze LGD prezesa Cezarego Nowek z wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Rafałem Rajkowskim dot. realizacji RLKS-u na Mazowszu w RPO FEM 2021-2027.

W dniu 18.11.2021 udział prezesa LGD Cezarego Nowek w wydarzeniu organizowanym przez GOK Wolanów i Powiatowy instytut Kultury „Retrospekcje Powiat Radomski” z udziałem Zespołu Śpiewaczego Bieniędzice i zespołu „Wolanianki”.

W dniu 26.11.2021 w Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku odbyło się seminarium „Po zdrowie do pasieki zamiast do apteki” podczas którego miało miejsce spotkanie z dietetykiem panią Karoliną Gora – któraprzeprowadziła wykładnt. Znaczenie miodu i produktów pszczelich w żywieniu człowieka.Seminarium i wykład zrealizowano w ramach projektu pn. „Rola pszczół w środowisku naturalnym”. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. W seminarium i wykładzie uczestniczyła koordynator projektu Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD.

W dniu 26.11.2021 w Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku odbyły się warsztaty kulinarne przeprowadzone przez panią Elżbietę Bień z Camelot Catering członka Siedzi Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 26.11.2021 spotkanie zespołu roboczego mazowieckich LGD w Fundacji Fundusz Współpracy w Warszawie w/s RLKS-u na Mazowszu oraz FEM 2021-2027 w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 30.11.2021 udział prezesa LGD Cezarego Nowek wwebinarze Smart Villages organizowanym przez Fundację Felicitatem projekt „Modelowe inteligentne wsie”.

Grudzień

W dniu 02.12.2021 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewieodbyło się posiedzenie Rady LGD „Razem dla Radomki” oceniające złożone wnioski o dofinansowanie dla konkursu pn. „Rozwój istniejącego przedsiębiorca” realizowanego w ramach środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsiębiorcy złożyli 14 projektów, w ramach których mogli ubiegać się o wsparcie do 200 000,00 zł na realizację swojego pomysłu związanego z rozwojem firmy. Spośród złożonych projektów wybrane do dofinansowanych zostało 7 wniosków, które otrzymały największą ilość punktów zgodnych z kryteriami LSR.Przyznane wsparcie w naborze wynosiło do 237 045,44 euro.

W dniu 06.12.2021 rozpoczął się nabór na Infrastrukturę Publiczną w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie realizacji inwestycji w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną.Limit środków w ogłoszonym naborze wynosił: 134 554,92 euro

W dniu 06.12.2021 rozpoczął się nabór na Infrastrukturę Publiczną w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie realizacji inwestycji w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną.Limit środków w ogłoszonym naborze wynosił: 281 213,47 euro

W dniu 07.12.2021 odbyło się on-line spotkanie sieciujące Lokalne Grupy Działania zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z subregionu ostrołęckiego w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 07.12.2021 udział pracowników LGD Małgorzaty Kopyckiej i Arkadiusza Ostrowskiego w webinarze dot. partycypacyjnego modelu tworzenia koncepcji Smart Villages prowadzonego przez Pana Łukasza Komorowskiego, pracownika naukowego Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa przy Polskiej Akademii Nauk.Webinar zorganizowany przez Fundację Felicitatem.

W dniu 08.12.2021 odbyło się on-line XII posiedzenie grupy roboczej ds. KSOW w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 09.12.2021 odbyło się on-line spotkanieLokal Policy Forum „Jak można pomóc lokalnym społecznością we wdrażaniu nieszablonowych pomysłów – czego potrzebują mieszkańcy, wktórym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 10.12.2021 wpłynęła do UMWM dokumentacja dot naboru 03/2021 pn. „Rozwój istniejącego przedsiębiorca” realizowanego w ramach środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 10.12.2021 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w Zjeździe sprawozdawczym Hufca ZHP Radom – powiat, na którym poinformował uczestników o możliwości współpracy w realizacji projektów grantowych i działań związanych z wolontariatem.

W dniu 13.12.2021 odbyło się w formule on-line posiedzenie zarządu Polskiej Sieci LGD, w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 13.12.2021 odbyło się spotkanie on-line 6 mazowieckich LGD które nadesłały uwagi do Koncepcji wdrażania instrumentu RLKS na Mazowszu z przedstawicielami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w celu wypracowania zmian w w/w Koncepcji. W spotkaniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 14.12.2021 odbyło się on-line spotkanie mazowieckich lokalnych grup działania z udziałem Radosława Rybickiego dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz Marcina Wajdydyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawiedot. konsultacjikoncepcji realizacji RLKS-u w województwie mazowieckim w latach 2023-2027. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Biura LGD.

W dniu 14.12.2021 Arkadiusz Ostrowski – Pracownik Biura LGD „Razem dla Radomki” przeprowadził spotkanie konsultacyjno-informacyjne podczas Sesji Rady Gminy w Przytyku – prezentując realizowane działania przez LGD „Razem dla Radomki” w 2021 roku a także prezentując perspektywę działalności Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w okresie perspektywy unijnej na lata 2021-2027.

W dniu 15; 16 i 17.12.2021 prezes LGD Cezary Nowek wręczył w Urzędach Gmin Wieniawa, Przytyk, Jedlińsk oraz w Pizzerii&Caffe Maciejka w Marianowicach nagrody laureatom konkursu ekologicznego realizowanego w ramach projektu „Bądźmy eko w Dolinie Radomki” zadaniu dofinansowanym ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Koordynator projektu Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD.

W dniu 20.12.2021 zakończył się nabór na Infrastrukturę Publiczną w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie realizacji inwestycji w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną.Limit środków w ogłoszonym naborze wynosił: 134 554,92 euro

W dniu 20.12.2021 zakończył się nabór na Infrastrukturę Publiczną w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie realizacji inwestycji w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną.Limit środków w ogłoszonym naborze wynosił: 281 213,47 euro

W dniu 21.12.2021 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w seminarium poświęconym Radom Pożytku Publicznego w powiatach, które prowadził Andrzej Rybus-Tołłoczko Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, członek prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy. Seminarium odbyło się w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu.

W dniu 27.12.2021 prezes LGD Cezary Nowekuczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Radomka na którym zaprezentował realizację LSR LGD „Razem dla Radomki” w roku 2021, oraz działania założone na rok 2022.

W dniu 30.12.2021 udział prezesa LGD Cezarego Nowka w Sesji Rady Gminy Wieniawa, na którejprzeprowadzając spotkanie konsultacyjno-informacyjne zaprezentował realizację LSR LGD „Razem dla Radomki” w roku 2021, oraz perspektywę działalności Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w okresie perspektywy unijnej na lata 2021-2027..

W dniu 30.12.2021 na stronach Razem dla Radomki opublikowany został e-book pn. Zanieczyszczenie powietrza – przyczyny, skutki, ochrona, który powstał w ramach projektu „Dbajmy o powietrze, którym oddychamy”, zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego. Koordynator projektu Małgorzata Kopycka pracownik LGD. Publikacja dostępna jest pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/zanieczyszczenie-powietrza-przyczyny-skutki-ochrona/

W dniu 30.12.2021 Zespół Roboczy Mazowieckiej Sieci LGD kierowany przez Cezarego Nowek przekazał stanowisko/projekt realizacji RLKS-u w FEM 2023-2027 dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Marcinowi Wajdzie.

W dniu 31.12.2021 Cezary Nowek – prezes Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” na ręce pani Elżbiety Religi – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku przekazał elektroniczne ucho, nagrody w ramach realizowanego projektu „Dbajmy o powietrze, którym oddychamy”, zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego. Koordynator projektu Małgorzata Kopycka pracownik LGD.

W dniu 31.12.2021 na stronach Razem dla Radomki opublikowany został e-book który powstał w ramach projektu „Bądźmy eko w Dolinie Radomki”, zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego. Koordynator projektu Małgorzata Kopycka pracownik LGD. Publikacja dostępna jest pod adresem:http://ebook.wdolinieradomki.pl/badzmy-eko-w-dolinie-radomki/

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content