finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2021 – III kwartał

Lipiec

W dniu 01.07.2021 zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało szkolenie on-line poświęcone zagadnieniom związanym z prawidłowym przygotowaniem wniosku – do konkursu na start-upy na inicjatywy turystyczne i kulturalne. Podczas spotkania przedstawione zostały podstawowe wytyczne dotyczące konkursu, zakres zadań objętych wsparciem, informacja o kosztach kwalifikowanych, wymaganych załącznikach. Omówiony został również sposób przygotowania formularza wniosku i kryteria oceny operacji. Spotkanie przeprowadził pracownik LGD Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 01.07.2021 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie odbyła się uroczysta inauguracja Dziecięcego Zespołu ludowego Hania”, połączona z uroczystym koncertem, w którym udział wzięli przedstawiciele LGD – Pracownik Biura Arkadiusz Ostrowski. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu pt. Dziecięcy zespół ludowy „HANIA”, który został dofinansowany w ramach projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki” pn. „Start-upy na inicjatywy lokalne” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W dniu 01.07.2021 odbyło się spotkanie on line regionalnych (wojewódzkich) sieci LGD w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 02.07.2021 odbyło się spotkanie on line -XVIII posiedzenie Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 02.07.2021 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie odbył się koncert Antoniny Krzysztoń z zespołem oraz otwarcie wystawy dawnych fotografii ślubnych „Ślubne historie”. Wydarzenie dofinansowane było przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach projektu grantowego w konkursie „Start-upy na inicjatywy lokalne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 02.07.2021 odbyła się rozmowa przeprowadzona z pracownikiem LGD Arkadiuszem Ostrowskim w Radio Radom o start-upach na inicjatywy turystyczne i kulturalne w konkursie Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

W dniu 05.07.2021 ogłosiliśmy Konkurs LGD na najlepsze dania z papryką skierowany do lokalnych liderów, mieszkańców obszaru, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, grup nieformalnych.Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa mazowieckiego.

W dniu 06.07.2021 Cezary Nowek – prezes LGD uczestniczył w spotkaniu członków i sympatyków Partnerstwa „Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie przysuskim”. Spotkanie odbyło się w Przysusze.

W dniu 07.07.2021 udział prezesa LGD Cezarego Nowek i lokalnych przedsiębiorców członków stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w gali Agroligi w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Ze stoiskami i produktami obecni byli z Piekarni Wacyn (Ewa Brzezińska i Andrzej Karczewski), Gospodarstwo Sadownicze Moniki i Tomasza Bankiewicz z Komorowa z gm. Wieniawa, oraz Gospodarstwo Rolne Pysiaków ze Zdziechowa (gmina Zakrzew).

W dniu 09.07.2021 odbyło się spotkanie tematyczne on-linew ramach projektu „Rozwój FAOW, czyli wzmacniamy rozwój pozarządowej wsi”. Tytuł spotkania to: „Efektywny marketing NGO działających na obszarach wiejskich”, zorganizowane przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W spotkaniu tematycznym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 13.07.2021 ogłosiliśmy Konkurs LGD na najlepsze produkty regionalne i lokalne Doliny Radomki skierowany do lokalnych liderów, mieszkańców obszaru, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, grup nieformalnych.Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa mazowieckiego.

W dniu 15.07.2021 rozstrzygnięty został konkurs dotacyjny LGD „Razem dla Radomki” w zakresie wyboru Start-upy na inicjatywy turystyczne i kulturalne. W konkursie wspartych zostało 16 inicjatyw na łączną kwotę 90 000,00 zł.. Konkurs zorganizowany został przez LGD „Razem dla Radomki” dla projektu współpracy pn. „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 15.07.2021 odbyło się on-line wysłuchaniepublicznedotyczące projektu Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 16.07.2021 odbyły się rozmowy o współpracy na 2022 rok pomiędzy Dyrektorem Departamentu Ochrony Powietrza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i prezesem LGD Cezarym Nowkiem.

W dniu 18.07.2021 odbyły się XV Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie, w których uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek. Wydarzenie dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania w ramach start-upów na inicjatywy turystyczne i kulturalne dla projektu współpracy pn. „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 21.07.2021 prezes LGD Cezary Nowek i Vladimir Protivnak przewodniczący Nova Alternativapodpisali umowępartnerską dotyczącą realizacji projektu współpracy.

W dniu 22.07.2021 ogłosiliśmy Konkurs LGD pn. Najlepsze miody z Twojej zagrody skierowany do Pszczelarzy jak i osób amatorsko hodujących pszczoły, których główna siedziba i miejsce wytwarzania produktu znajdują się na terenie powiatów radomskiego lub przysuskiego. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa mazowieckiego.

W dniu 22.07.2021 odbyło się posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki” na którym podjęto m.in. uchwały dotyczące przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za pierwsze półrocze 2021 roku, oraz przyjęcia nowego członka stowarzyszenia.

W dniu 25.07.2021 w Przysusze odbyły się 61 Dni Kolbergowskiebędące jedną z najważniejszych na mapie naszego województwa imprez promujących dziedzictwo kulturowe i folklor. W wydarzeniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek. Wydarzenie dofinansowane zostało przez Lokalną Grupę Działania w ramach start-upów na inicjatywy turystyczne i kulturalne dla projektu współpracy pn. „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 27.07.2021 odbyło się on-line spotkanie zespołu roboczego MRPP ds. projektu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W spotkaniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 29.07.2021 w Sokolnikach Suchych warsztatami kulinarnymi rozpoczęła się inauguracja projektu grantowego pn. „Pomysłowe Gospodynie Aktywnością Podszyte” skierowanego do mieszkańców gminy Wieniawa. Projekt „Pomysłowe Gospodynie Aktywnością Podszyte” dofinansowany w ramach projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki” pn. „Start-upy na inicjatywy lokalne” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W dniu 30.07.2021 udział Cezarego Nowek – prezesa LGD w spotkaniu on-line dotyczącymprzyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie, przekazania do opiniowania i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Sierpień

W dniu 01.08.2021 w Jakubowie odbyła się impreza plenerowa zorganizowana w ramach projektu „OD JUNIORA DO SENIORA – MIĘDZYPOKOLENIOWA INTEGRACJA NA WICHROWYM WZGÓRZU”. W wydarzeniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek. Projekt „Od juniora do seniora – międzypokoleniowa integracja na Wichrowym Wzgórzu ” dofinansowany w ramach projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki” pn. „Start-upy na inicjatywy lokalne” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W dniu 01.08.2021 odbył się Superpuchar Polski kobiet i mężczyzn w siatkówce plażowej – Beach Ball Przysucha 2021, w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek. Wydarzenie dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania w ramach start-upów na inicjatywy turystyczne i kulturalne dla projektu współpracy pn. „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 03.08.2021 prezes LGD Cezary Nowek podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich aneks nr 15 do umowy ramowej.

W dniu 04.08.2021 prezes LGD „Razem dla Radomki” oraz przedstawiciele LGD „Ziemi Siedleckiej” podpisali umowę partnerską na realizację projektu współpracy pn. Lokalne Atrakcje Kulinarne. Celem projektu jest wsparcie działalności gospodarczych opartych na lokalnych produktach i usługach. Rozwój obszaru i promocja produktów lokalnych i tradycyjnych, promocja przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem produktów tradycyjnych i lokalnych poprzez realizację działań promocyjnych, edukacyjnych, oraz wspólną integrację, wymianę doświadczeń i aktywizację społeczną na obszarze objętym działaniem partnerskich LGD. Realizacja projektu zaplanowana jest na 2022 roku.

W dniu 07.08.2021 na zaproszenie Zrzeszenia Producentów Papryki RP prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w Potworowie w inauguracji drugiej edycji kampanii „Moc polskich warzyw”.

W dniu 08.08.2021 w Domu Kultury w Przysusze odbył się pierwszy koncert organizowany w ramach projektu Kulturalne Lato 2021, podczas którego wystąpił zespół After School. Wydarzenie dofinansowane przez Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” w ramach start-upów na inicjatywy turystyczne i kulturalne dla projektu współpracy pn. „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″. W wydarzeniu uczestniczył Arkadiusz Ostrowski – Pracownik Biura LGD Razem dla Radomki.

W dniu 08.08.2021 w ramach Letniej Sceny Wolanowa odbyły się darmowe warsztaty dla najmłodszych, dmuchańce, grill. A na scenie koncertowej zabrzmiały największe włoskie i światowe przeboje w wykonaniu Alberto Amatiego. Dodatkowo wystąpił zespół Alicetea- grający muzykę rock/reggae/ska/funky. Wydarzenie dofinansowane przez Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” w ramach start-upów na inicjatywy turystyczne i kulturalne dla projektu współpracy pn. „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″. W wydarzeniu uczestniczył Arkadiusz Ostrowski – Pracownik Biura LGD Razem dla Radomki.

W dniu 08.08.2021 odbyła się w Skrzynnie potańcówka pn. „Muzyczne i Taneczne Skrzynno” na której wystąpił Zespół Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna, Kapela Andrzeja Mandeckiego, Jan Wochniak, oraz zaprzyjaźnione zespoły i kapele. Wydarzenie dofinansowane przez Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” w ramach start-upów na inicjatywy turystyczne i kulturalne dla projektu współpracy pn. „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″. W wydarzeniu uczestniczył Arkadiusz Ostrowski – Pracownik Biura LGD Razem dla Radomki.

W dniach 06-08.08.2021 odbył się wyjazd szkoleniowy w zakresie zdobycia wiedzy i dobrych praktyk w tematyce turystycznej, skierowany do osób prowadzących obiekty agroturystyczne, rolników (jako potencjalnych zainteresowanych wprowadzeniem oferty skierowanej do turystów, osób prowadzących gastronomię, przedsiębiorców zainteresowanych poszerzeniem oferty i skierowaniem jej do turystów, pracowników samorządowych zainteresowanych poszerzeniem oraz urozmaiceniem oferty turystycznej w danej gminie, oraz mieszkańców zainteresowanych otwarciem działalności agroturystycznej. Kierunkiem wyjazdu było Roztocze. Wyjazd szkoleniowy dofinansowany został w ramach projektu współpracy pn. „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniach 10-11.08.2021 na obszarze LGD „Razem dla Radomki” odbyła się wizyta studyjna LGD „Kraina mlekiem płynąca” z województwa podlaskiego. Uczestnicy byli gośćmi w Gospodarstwie Bankiewiczów, Piekarni WACYN, Taczowie i Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie prelekcję o działaniach LGD „Razem dla Radomki” przeprowadził prezes Cezary Nowek..

W dniu 11.08.2021 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej LGD „Razem dla Radomki” z udziałem Anny Ratyńskiej Specjalisty ds. organizacyjnych i finansowych w stowarzyszeniu. Na posiedzeniu przyjęto m.in. sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku.

W dniu 15.08.2021 LGD Razem dla Radomki współorganizowało pierwszą edycję festiwalu Lipców z Wygnanowa. Impreza poświęcona wybitnym harmonistom z Wygnanowa -Tadeuszowi i Marianowi Lipcom, za którego organizację odpowiadał Arkadiusz Ostrowski – Pracownik Biura LGD. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach projektu współpracy pn. „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 15.08.2021 LGD Razem dla Radomki współorganizowało we Wrzosie koncert solowy lubelskiego artysty Łukasza Jemioły – realizowany w ramach projektu pn „Kultura w drodze”. Projekt ten polegał na organizacji kameralnych koncertów odbywających się na małych placach i podwórkach. Za współorganizację wydarzenie odpowiadało Biuro LGD i przedstawiciel Arkadiusz Ostrowski.Projekt „Kultura w drodze” dofinansowany w ramach projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki” pn. „Start-upy na inicjatywy lokalne” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W dniu 20.08.2021 odbył się letni koncert na Jedlińskim Rynku pt. Lubię wracać tam.. zorganizowany w ramach projektu „Kultura dla rozwoju Gminy Jedlińsk”, w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek. Projekt „Kultura dla rozwoju Gminy Jedlińsk” dofinansowany w ramach projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki” pn. „Start-upy na inicjatywy lokalne” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W dniu 22.08.2021 odbył się Festyn Rodzinny – podsumowanie realizowanego projektu pn. „Pomysłowe Gospodynie Aktywnością Podszyte”. W programie były gry i zabawy, konkursy, stoiska wystawiennicze kół gospodyń wiejskich, występy zespołów ludowych – Zespołu Folklorystycznego Wieniawa oraz Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet w Skrzynnie, a także zespołu Sea Salt. Projekt „Pomysłowe Gospodynie Aktywnością Podszyte” dofinansowany w ramach projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki” pn. „Start-upy na inicjatywy lokalne” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W wydarzeniu uczestniczył Arkadiusz Ostrowski – Pracownik Biura LGD Razem dla Radomki.

W dniu 25.08.2021 odbyło się posiedzenie zarządu Związku Gmin Radomka, na którym prezes LGD Cezary Nowek zaprezentował i konsultował działania „Razem dla Radomki” w okresie 2021-2027.

W dniu 29.08.2021 LGD „Razem dla Radomki” przygotowało stoisko wystawiennicze promujące obszar LSR „Razem dla Radomki” na Dożynkach Województwa Mazowieckiego w Muzeum Wsi Radomskiej. Udział wydarzeniu odbył się w ramach projektu współpracy Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną. Stoisko przygotowane zostało przy udziale Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna i producentów zdrowej żywności obszaru LSR. W wydarzeniu uczestniczyli prezes LGD Cezary Nowek, oraz pracownicy Małgorzata Kopycka i Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 29.08.2021 Przezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek uczestniczył w Święcie Plonów – Dożynkach Gminy Jedlińsk połączonych z 15 Turniejem Sołectw. Wydarzenie odbyło się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku.

W dniu 30.08.2021 miał miejsce wywiad w Radiu Radom, którego udzielił prezes LGD Cezary Nowek dotyczącyrealizacji LSR 2016-2021 LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 30.08.2021 we Wrzosie odbył się ostatni z koncertów na małych podwórkach podczas którego wystąpili Łukasz Jemioła oraz zespół Alicetea. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty kulinarne realizowane przez Elżbietę Bień – członka Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Za współorganizację wydarzenia odpowiadało Biuro LGD i przedstawiciel Arkadiusz Ostrowski. Inicjatywa pn. „Kultura w drodze” – realizowana w ramach projektu dofinansowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” dla projektu grantowego „Start-upy na inicjatywy lokalne” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniach 31.08-03.09.2021 LGD Razem dla Radomki zorganizowało wyjazd studyjny pn. Dobre praktyki we wdrażaniu działań i inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (w tym m.in. w ramach PROW2014-2020) w zakresie rozwoju organizacji pozarządowych, gmin i mieszkańców. Szkolenie zorganizowane zostało jako jedno z zaplanowanych zadań dla LGD pn. Liderzy Społeczności Lokalnych, zadania dofinansowanego w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2021 rok. Wzięło w nim udział 18 osób – przedstawicieli aktywnych organizacji pozarządowych, pracowników jednostek samorządowych, przedsiębiorców z terenu działania LGD „Razem dla Radomki”, którzy mogli zobaczyć efekty wdrażania działań i inwestycji finansowanych ze środków unijnych na terenie województwa pomorskiego i warmińsko mazurskiego. Szkolenie dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wrzesień

W dniu 02.09.2021 w Chruślicach odbyło się zakończenie projektu grantowego pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Chruślice przy Klubie Senior+” realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich „Babki.pl”. Inicjatywa realizowana w ramach projektu dofinansowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” dla projektu grantowego „Start-upy na inicjatywy lokalne” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 04.09.2021 w gminie Jedlińsk odbyła się inauguracja projektu „Śladami naszej historii” dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, w ramach którego powstał quest rowerowy. Wydarzenie dofinansowane przez Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” w ramach start-upów na inicjatywy turystyczne i kulturalne dla projektu współpracy pn. „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 05.09.2021 odbył się Przegląd Kapel Ludowych podczas Dożynek Gminy Zakrzew w Zakrzewie, w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek. Wydarzenie dofinansowane przez Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” w ramach start-upów na inicjatywy turystyczne i kulturalne dla projektu współpracy pn. „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 07.09.2021 odbyły się warsztaty opracowania projektu strategii powiatu radomskiego na lata 2022-2030, w których uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 07.09.2021 odbyło się posiedzenie zarządu Związku Gmin Radomka, na którym prezes LGD Cezary Nowek przedstawił stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki”.

W dniu 08.09.2021 odbyło się posiedzenie on-line Polskiej Sieci LGD w którym uczestniczył prezes „Razem dla Radomki” Cezary Nowek.

W dniu 09.09.2021 W dniu 09.09.2021 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich prezes LGD Cezary Nowek podpisał umowę na realizację projektu grantowego „Wsparcie inicjatyw lokalnych” w ramach poddziałania 19.2.. .W ramach w/w projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki” przyznało 13 organizacjom pozarządowym, samorządom i osobom fizycznym wsparcie finansowe w kwocie blisko 150 000,00 zł na realizację w okresie od września 2021 roku do maja 2022 r. – szeregu inicjatyw oddolnych polegających na tworzeniu miejsc małej infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej, organizacji wydarzeń kulturalnych, szkoleń, animacji społecznych, przygotowania i realizacji wydawnictw i publikacji, organizacji questów, ścieżek rowerowych i innych działań mających na celu aktywizację społeczną.

W dniu 09.09.2021 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zamieściło ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji na Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. Termin składania wniosków wyznaczono od dnia 24.09.2021 r. do dnia 12.10.2021 r. do godz. 15.00. Wysokość wsparcia: do 200 000,00 zł na projekt.

W dniu 11.09.2021 odbył się wyjątkowy koncert- Szanty na Wyspie – organizowany przez Dom Kultury w Przysusze i dofinansowany w ramach działań realizowanych przez LGD „Razem dla Radomki”. Koncert szantowy zorganizowano na wyspie na Zalewie w Toporni. Wydarzenie dofinansowane zostało przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki w ramach start-upów na inicjatywy turystyczne i kulturalne dla projektu współpracy pn. „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 12.09.2021 w Pogroszynie odbyło się podsumowanie projektu pn. „Smart Plac – podwórkowe gry chodnikowe”, w którym uczestniczyłprezes LGD Cezary Nowek. Projekt grantowy pn. „Wsparcie Inicjatyw Lokalnych” realizowany w ramach konkursu LGD „Razem dla Radomki” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 12.09.2021 LGD Razem dla Radomki zorganizowało we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych na Ludową nutę potańcówkę ludową w Bieniędzicach, która promowało wydawnictwo. „Z wizytą u mistrzów. Nagrania harmonistów i kapel ludowych ziemi radomskiej”. Podczas wydarzenia pracownik Biura LGD „Razem dla Radomki” Arkadiusz Ostrowski wręczył 9 muzykom pamiątkowe odznaczenia – statuetki za wkład w rozwój kultury ludowej. Na wydarzeniu zaprezentowało się 6 zespołów. Wydarzenie dofinansowane w ramach projektu współpracy pn. „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 12.09.2021 w Domu Kultury w Przysusze odbyło się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa spotkanie z autorką publikacji pt. Pamiętam jak.. krótka opowieść o lokalnych smakach – Panią Agnieszką Zarychtą-Wójcicką. Podczas wydarzenia przygotowane zostało stoisko wystawiennicze i darmowa degustacja produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych, a wśród nich produktów członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Podczas wydarzenia miała miejsce prelekcja nt. produktów regionalnych i lokalnych przeprowadzona przez prezesa LGD Cezarego Nowka. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Za organizację wydarzenia współodpowiedzialna była Małgorzata Kopycka pracownik LGD.

W dniu 12.09.2021 w Domu Kultury w Przysusze miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego Na najlepsze dania z papryką. W konkursie przyznano 3 nagrody główne w wysokości 500 zł, oraz 3 wyróżnienia w wysokości 250 zł w postaci bonów RTV/AGD. W wydarzeniu uczestniczyli prezes LGD Cezary Nowek oraz Małgorzata Kopycka. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Za organizację wydarzenia odpowiedzialna była Małgorzata Kopycka pracownik LGD.

W dniu 12.09.2021 w Domu Kultury w Przysusze odbyło się rozstrzygnięcie kolejnego konkursu kulinarnego Na najlepsze produkty tradycyjne i lokalne Doliny Radomki. Komisja konkursowa po burzliwych obradach postanowiła przyznać niezależnie od kategorii nagród głównych w postaci bonów w wysokości 500,00 zł każdy i 5 wyróżnień w wysokości 250,00 zł każdy na zakup sprzętu AGD. W wydarzeniu uczestniczyli prezes LGD Cezary Nowek oraz Małgorzata Kopycka. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Za organizację wydarzenia odpowiedzialna była Małgorzata Kopycka pracownik LGD.

W dniu 13.09.2021 udział prezesa LGD Cezarego Nowekw spotkaniu on-linezespołu roboczego Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego w sprawie konsultacji Programu Operacyjnego Fundusze dla Mazowsza 2023-2027.

W dniu 17.09.2021 odbyło się w trybie zdalnym Walne Zebranie Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania w którym uczestniczył prezes „Razem dla Radomki” Cezary Nowek.

W dniu 17.09.2021 w Taczowie na terenie LGD „Razem dla Radomki” gościli uczestnicy wizyty studyjnej zorganizowanej przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, którym prezes LGD Cezary Nowek przybliżył dziedzictwo historyczne obszaru Doliny Radomki.

W dniu 19.09.2021 w Domu Kultury w Przysuszeodbyła się prelekcja pn. Członkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego i ich produkty, które przeprowadził prezes LGD Cezary Nowek. Prelekcja była częścią wydarzenia zorganizowanego w ramach Europejskich Dni dziedzictwa. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 23.09.2021 odbyła się trzecia edycja Dnia Ekonomii Społecznej pn. „Zorientowani na współpracę” zorganizowana przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz 13 Przedsiębiorstw Społecznych subregionu radomskiego, tworzących Klaster Ekonomii Społecznej pn.” ZORIENTOWANI” w której uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 23.09.2021 odbyło się w świetlicy wiejskiej w Kłudnie podpisanie umów z organizacjami/Beneficjentami na realizację projektów grantowych LGD pn. „Wsparcie Inicjatyw Lokalnych”. Kwota wsparcia wyniosła blisko 148 182,00 zł. Umowy z ramienia LGD „Razem dla Radomki” podpisywał prezes Zarządu Cezary Nowek. Projekt grantowy pn. „Wsparcie Inicjatyw Lokalnych”realizowany w ramach konkursu LGD „Razem dla Radomki” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 24.09.2021 LGD „Razem dla Radomki” rozpoczęło przyjmowanie wniosków w ramach konkursu na wybór operacji dla zadania Rozwój Istniejącego Przedsiębiorstwa – ogłoszonego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji na Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. Termin składania wniosków wyznaczono do dnia do dnia 12.10.2021 r. do godz. 15.00. Limit zaplanowanych środków do przyznania w naborze wynosi: 237 045,44 euro

W dniu 24.09.2021 odbyło się w trybie zdalnym XIX Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER w którym uczestniczył prezes „Razem dla Radomki” Cezary Nowek.

W dniu 25.09.2021 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w Słowikowie w drugim etapie projektu grantowego pn. „Jesienne grzybobranie”, projekcie realizowanymdzięki zaangażowaniu wielu instytucji m.in. Stowarzyszenia „Wrzosowisko’, Gminy Przytyk i Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Radomiu, a w szczególności dofinansowaniu otrzymanemu z LGD Razem dla Radomki. Inicjatywa realizowana w ramach projektu Stowarzyszenia Wrzosowisko i Centrum Kultury i Biblioteki w Przytyku – projektu dofinansowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” dla projektu grantowego „Start-upy na inicjatywy lokalne” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniach 27-30.09.2021 odbyło się seminarium wyjazdowe Związku Gmin Radomka pn. Doświadczenia LEADERA w woj. opolskim, w którym uczestniczył prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek.

W dniu 29.09.2021 rozpoczęła się w LGD kontrola z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dotycząca PROW 2014-2020 umowy w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

W dniu 30.09.2021 uroczystym podsumowaniem zakończyła się realizacja we Wrzosie projektu pn. Cztery pory roku – warsztaty florystyczne – realizowanego przez Stowarzyszenie „Wrzosowisko” w partnerstwie z Publiczną Szkołą Podstawową we Wrzosie. W ramach projektu przeszkolono grupę 15 kobiet – mieszkanek gminy Przysucha podczas 10 spotkań warsztatowych, realizowanych w okresie od miesiąca maja do miesiąca września 2021 r. Inicjatywa realizowana w ramach projektu dofinansowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” dla projektu grantowego „Start-upy na inicjatywy lokalne” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content